Skocz do zawartości


Zdjęcie

Wszechwiedza Jezusa a Wisniewski cz3


 • Please log in to reply
31 replies to this topic

#1 grzesiek32

grzesiek32

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 184 Postów

Napisano 2003-10-28, godz. 11:52

Pan Wiśniewski próbując zanegować wszechwiedzę Jezusa podaje następujące wersety:

Mat. 24:36
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam (monos) Ojciec.
(BW)
Mar. 13:32
32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
(BW)

Pan Wiśniewski na podstawie tych wersetów twierdzi, że:

1. Ojciec zna dzień i godzinę powtórnego przyjścia na świat Jezusa.
2. Syn tej daty nie zna
3. Nie zna jej nikt oprócz Ojca (tylko sam Ojciec), co wyłącza z grona wiedzących również Ducha Świętego.
4. Wiedza Ojca jest większa od wszystkich innych osób (celowo pomijam słowo 'istot') we wszechświecie włączając w to Syna i Ducha Świętego.

Wszechwiedzę rezerwuje wyłącznie dla Jehowy, jednak w tym przypadku argumentując brak tej wiedzy przez Ducha Świętego wpada we własną pułapkę, bo w ten sam sposób można udowodnić brak wiedzy Jehowy:

Ap 2:17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje. (BT)

Czy tym, kto otrzymuje jest Jehowa – jako wszystkowiedzący?

A co by pan Wiśniewski powiedział o tym wersecie:

Obj. 19:12-13 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (BW)

- Czyżby Jehowa czegoś nie wiedział? Biblia Poznańska komentuje to jakoby imię „Słowo Boże” było takie tajemnicze, że tylko Jezus je zna.

To jest bardzo ciekawe, że zaatakował wszechwiedzę Ducha Świętego na podstawie wersetu Mt 24:36, gdzie dopatrzył się słówka (monos), podczas gdy zakwestionował wszechmoc Jezusa ukazując, że słowo „pas” oznaczające wszystko, nie oznacza wszystkiego. (Patrz artykuł Wiśniewskiego „Wszechmocny Jezus?”)

Spójrzmy więc na niektóre wersety zawierające słowo monos:

Ga 1:23 Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić. (BT)
- Czyżby nic więcej do nich nie docierało?

Mt 17:8 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (BT)
- A czy siebie na wzajem nie widzieli?

Łk 24:12. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.(BT)
- Czy nie widział ziemi, groty, kamieni, swego ciała itp.?


Jezus Chrystus będąc człowiekiem wyparł się swoich atrybutów Boskich, posiadając jednak przez cały czas godność Boską. Podobną analogię mamy w liście do Galatów:

Ga 4:1-2 I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. (BT)

Widać więc tutaj Jezusa umniejszonego w swoim ciele:

Hbr 2:7 mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, (...). (BT)

ale posiadającego godność królewskiego dziecka, która przewyższa wszystko:

Hbr 1:6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! (BT)

Gdyby Jezus będąc człowiekiem posiadał wszystkie swoje przymioty Boskie, to by nie był człowiekiem, tylko samym Bogiem sterującym swoim ciałem. To, że Jezus był człowiekiem, który nie posiadał swoich przymiotów Boskich świadczy o tym następujący fragment:

Łuk. 2:52 Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi, (BW)

Pan Wiśniewski przytoczył ten fragment na dowód braku wszechwiedzy Jezusa, szkoda tylko, że nie przytoczył go, jak omawiał temat „Jezus jest mądrością”. Widać więc wyraźnie, że Jezus przychodząc na ziemię, wyzbył się swojej wiedzy, aby stać się jednym z nas. Stąd biorą się te wersety pozornie świadczące o braku Jego wszechwiedzy. Prześledźmy je:

Jan. 7:16-18. Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. (BW)

W tym wersecie widać, że Jezus został nauczony przez Ojca, jaką naukę miał głosić. Jest to zgodne z wersetem Łuk 2:52. Lecz jeśli prześledzimy kontekst, to zauważymy trochę głębszy sens tej wypowiedzi. Jezus przeciwstawia Swoją osobę do fałszywych proroków, którzy przychodzą we własnym imieniu i w swojej pysze głoszą swoją własną naukę, szukając w ten sposób chwały u ludzi (werset 18). Analogiczną sytuację mamy w następującym fragmencie:

Jan. 8:28-29 Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. (BW)

Pan Wiśniewski przytaczając poniższy fragment:

Mt 26:39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. (BT)

pisze:
„Ktoś kto wie wszystko musi również wiedzieć, czy jest możliwa inna droga niż krzyż. Jezus tego nie wiedział, w odróżnieniu od Ojca, do którego się modlił, i którego wolę uznawał za nadrzędną w stosunku do własnej.”

- Co ten werset wg pana Wiśniewskiego ma wspólnego z niewiedzą? Jeśli pan Wiśniewski uważa, że Jezus w tym momencie "nie wiedział", to niech przyjmie do wiadomości, że Bóg Ojciec też nie wiedział, bo nie znalazł alternatywnego rozwiązania. Ten fragment mówi o strachu, jaki towarzyszył Jezusowi podczas konania:

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (BW)

Jezus Chrystus był więc również doświadczony w strachu.

Jezus dopiero po swoim zmartwychwstaniu, już jako Chwalebny Chrystus posiada pełnię wiedzy, dlatego już nie używa stwierdzeń, że „nikt nie wie, ani Syn, ani aniołowie, jedynie Ojciec”, tylko odpowiada trochę inaczej:

Dz.Ap. 1:6-7 Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,(BW)

Natomiast jeśli chodzi o fragment z Apokalipsy:
Obj. 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (BW)

Nie świadczy o braku wszechwiedzy Jezusa. Porównajmy:

Jn 16:15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (BT)

Werset Obj 1:1 mówi o prawdziwie Bożym pochodzeniu tego objawienia.

Przypatrzmy się wersetowi, gdzie dwa razy występuje słowo dać (gr. Didomi):

Ap 8:3
3. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.
(BT)

Widać tutaj, że nie ma tutaj żadnych przesłanek, aby uważać, że dający są więksi od otrzymujących.

Ciekawe, czemu antytrynitarystom przeszkadza to, kiedy nazywamy Jezusa wszechwiedzącym. Nie przeszkadzało to przecież samemu Jezusowi:

Jn 21:17 (...) Piotr (...) rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, (...) (BT)
Jn 16:30 Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. (...) (BT)

Jezus ma siedmioro oczu (Ap5:6), co znaczna część biblistów widzi w tym symbol wszechwiedzy. O Jezusie jest ponadto powiedziane, że w nim są wszystkie skarby mądrości i wiedzy ukryte:

Kol 2:3 W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. (BT)

O Duchu Świętym natomiast jest powiedziane, że:

1 Kor 2:10-11
10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
11. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
(BT)

Pan Wiśniewski naśmiewał się z ludzi, że oni uważają, iż Jezus wiedział, ale nie chciał powiedzieć. Być może miał i rację, ale trochę to nie ładnie z jego strony, tym bardziej, że jego argumentacja wcale nie okazała się lepsza. Przypomnijmy sobie przypowieść o 10 pannach, z których 5 było mądrych a pięć głupich, które nie wzięły z sobą oliwy. Gdy nadszedł pan młody, te głupie nie miały czym opatrzyć lamp, więc wróciły się, aby kupić oliwę:

Mt 25:11-12
11. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam!
12. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.
(BT)

Widzimy tutaj wyraźnie, że oblubieniec nie chciał się do nich przyznać, co wcale nie znaczy, że ich nie znał. Zobacz również Mt 7:21-23

Innym przykładem jest ten:

Łk 18:18-19
18. Zapytał Go pewien zwierzchnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
19. Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
(BT)

Porównajmy to z następującymi wersetami:

Jn 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (BT)
Jn 10:14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, (BT)

Widać więc, że Jezus zwrócił uwagę młodzieńcowi, który o Jezusie wiedział tylko tyle, że jest co najwyżej prorokiem, iż tytułuje go „dobrym”, bo jedynie dobry może być tylko Bóg. Następnie w ewangelii Jana widać jak sam nazywa się dobrym.

Wyparcie się tego mogło być związane z tym, że Jezus będąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. (Fil 2:6).

Na zakończenie chciałbym zacytować słowa Jezusa Chrystusa, tego już uwielbionego:

Ap 22:20 Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. (...) (BW)

Pozdrawiam

Grzesiek

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-08, godz. 20:56

A ja się zastanawiam co to w ogóle znaczy, że ktoś jest wszechwiedzący. Bo czy z Biblii wynika, iż Bóg jest wszechwiedzący?

Czy na przykład Bóg wiedział, iż Adam z Ewą zgrzeszą?

Dlaczego Bóg nie wiedział, gdzie skrył się Adam tylko go zaczął szukać?

Rdz 3:8-9 Bw „A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.(9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?”


Dlaczego Bóg musi osobiście udać się do Sodomy i Gomory, aby przekonać się, czy rzeczywiście ludzie ci dopuścili się grzechu?

Rdz 18:20-21 Bw „Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki.(21) Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć!”


Czyżby Bóg nie wiedział, iż Abraham boi się go i musiał wysłać anioła, który miał to sprawdzić?

Rdz 22:12 Bw „I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.”


Dlaczego Aaron musi nosić dzwoneczki, aby Bóg wiedział, kiedy będzie wchodził do miejsca świętego?

Wj 28:35 Bw „Aaron będzie to miał na sobie podczas pełnienia służby, aby słychać było dźwięk wokół niego, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł.”

Oczywiście istnieje jeszcze więcej wersetów potwierdzających fakt, iż Bóg czegoś nie wie. Może ktoś zna inne? Zastanawiające jest to, iż nie wymaga się wszechwiedzy od Boga a od Jezusa. A przecież te przytoczone wyżej wersety wyraźnie sugerują, iż Bóg nie jest wszechwiedzący. Jak wyjść z tego dylematu?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 Kamień

Kamień

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 55 Postów

Napisano 2009-02-08, godz. 21:52

W przypadku ogromnej wiedzy to rozkosz w końcu znowu czegoś nie wiedzieć - a niekiedy trzeba się suwerennie o taki własny stan niewiedzy zatroszczyć, żeby było ciekawie i rozmaicie.

#4 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2009-02-09, godz. 18:48

Mirek napisał

A przecież te przytoczone wyżej wersety wyraźnie sugerują, iż Bóg nie jest wszechwiedzący. Jak wyjść z tego dylematu?


A więc Mamy Boga, co to nie wszystko wie!!!
Mamy Boga gdzie Jego,,teraz” tak naprawdę już nie jest ponad czasowe, ale uczasowione i Bóg nie ma dostępu do wszelkiej (przyszłej) wiedzy o nas, a także o samym sobie czegoś zapewne wedle Mirkowej wiedzy nie wie...Ale teologiczny dogmat-dyrdymał.
Bóg nie zna wszystkich naszych grzechów...Mirek o to chodzi?
***
Pytasz jak wyjść z tego dylematu?
Mirku bez Boga nie poradzisz sobie...Tylko czy Bóg będzie wiedział jak Ci służyć radą skoro wiedza o Tobie jest Bogu nie w pełni znana.

BB
W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-09, godz. 20:24

Bogdanie ty uważaj bo to właśnie Jezus, czyli Syn Boga, druga osoba Trójcy Świętej, wiedział kto go zdradzi i że Piotr trzy razy zgrzeszy, czyli zaprze się go.

Jezus więc wynikałoby z tego, iż w tej kwestii wie więcej niż Ojciec. Nic dziwnego iż posiada wszechwiedzę.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2009-02-22, godz. 13:49

Mirek napisał

Bogdanie ty uważaj bo to właśnie Jezus, czyli Syn Boga, druga osoba Trójcy Świętej, wiedział kto go zdradzi i że Piotr trzy razy zgrzeszy, czyli zaprze się go.

Jezus więc wynikałoby z tego, iż w tej kwestii wie więcej niż Ojciec. Nic dziwnego iż posiada wszechwiedzę.


Szanowny Mirku

Jeśli w dalszym ciągu jesteś świecie przekonany o tym, że Ojciec nie wie wszystkiego, a Syn Jego jest wszechwiedzącym to tym to sposobem negujesz naukę o Bogu jako Trójcy Świętej.
Mirku mam rację?

BB
W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 15:18

Bogdanie chyba nie zrozumiałeś wywodów tutaj. Poniżej pokazuję ci, iż każda z osób Trójcy Świętej jest wszechwiedząca:

Bóg Ojciec

Ps 139:4 Bw „Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.”

Za 4:10 Bw „Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp - to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię.”

Mt 11:27 Bw „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”Syn Boży

Mt 11:27 Bw „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”

J 16:30 Bw „Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.”

J 21:17 Bw „Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.”

Kol 2:3 Bw „w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.”Duch Święty

J 14:26 Bw „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”

Dz 10:19 Bw „A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie;”

1Kor 2:10-11 Bw „Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.(11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.”Jeśli masz do tego wątpliwości, iż Bóg jest wszystkowiedzący to najpierw zastanów się nad tym, co to jest wszechwiedza a potem przeczytaj co na ten temat mówi Biblia i spróbuj rozwiązać ten problem, który podałem w drugim poście tego wątku. :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 krzysiek_enoch

krzysiek_enoch

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 17 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 22:18

Panowie - weźcie zimny prysznic i przewietrzcie pokój - chyba za mało tlenu w otoczeniu.

Jeśli Biblia mówi, że Jezus nie wiedział kiedy będzie "ten dzień", to chociażbyście wystukali dziury w klawiaturach od klepania kolejnych argumentów, że tak nie może być, to nic to nie zmieni.
Słowo Boże tak mówi i ... AMEN!

Apeluję o trochę pokory w stosunku do Słowa Bożego.

#9 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 22:24

Czyli co, uczniowie oraz apostoł Paweł czy Piotr kłamią mówiąc że Jezus wszystko wie, tak?

Czy potrafisz wobec tego odpowiedzieć na pytania, które postawiłem w drugim poście?

Powiedz mi, jak rozwiążesz zagadkę, że Bóg czegoś nie wie!

Jak wytłumaczysz ten problem. że Syn wie coś czego nie wie Ojciec:

Ap 19:12 Bw „Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.”

Jak odpowiesz na te pytania, to zrozumiesz na czym polega wszechwiedza Ojca, Syna i Ducha Świętego!! :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#10 krzysiek_enoch

krzysiek_enoch

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 17 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 22:46

Zaskoczę Cię, ale odpowiedź jest prosta - Syn tego po prostu nie wie.
Po co to zmieniać??? Skoro tak jest napisane, to nie boisz się kary Bożej za próbę zmiany Jego Słowa?

#11 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 22:49

No ale są rzeczy, że Ojciec czegoś nie wie. Przytaczałem przykłady. I co zrobimy z tym fantem?
A podpowiem ci, że Syn nie wie bowiem uniżył się i stał się człowiekiem.
To teraz odpowiedz na pytanie: dlaczego Ojciec czegoś nie wie?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#12 krzysiek_enoch

krzysiek_enoch

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 17 Postów

Napisano 2009-02-23, godz. 16:57

No ale są rzeczy, że Ojciec czegoś nie wie. Przytaczałem przykłady. I co zrobimy z tym fantem?
A podpowiem ci, że Syn nie wie bowiem uniżył się i stał się człowiekiem.
To teraz odpowiedz na pytanie: dlaczego Ojciec czegoś nie wie?

Który z Twoich przykładów pokazuje, że Ojciec czegoś nie wie? Proszę o dokładne wskazanie.

#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-23, godz. 18:37

Który z Twoich przykładów pokazuje, że Ojciec czegoś nie wie? Proszę o dokładne wskazanie.

w drugim poście masz pięc pytań i przykładów wersetów biblijnych. trzy posty wyżej masz jeszcze jeden przykład, że Syn wie coś czego nie wie Ojciec (werset z Obj 19:12) oraz że Duch Święty wie więcej niż Ojciec (1Kor 2:10-11). Na razie widzę więc, że nic nie czytasz, ale grasz pierwsze skrzypce. Zacznij więc zastanawiać się. A więc do dzieła!
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 krzysiek_enoch

krzysiek_enoch

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 17 Postów

Napisano 2009-02-25, godz. 22:49

w drugim poście masz pięc pytań i przykładów wersetów biblijnych. trzy posty wyżej masz jeszcze jeden przykład, że Syn wie coś czego nie wie Ojciec (werset z Obj 19:12) oraz że Duch Święty wie więcej niż Ojciec (1Kor 2:10-11). Na razie widzę więc, że nic nie czytasz, ale grasz pierwsze skrzypce. Zacznij więc zastanawiać się. A więc do dzieła!

Chyba zrezygnuję z odpowiedzi. Przykłady, jakie zacytowałeś pokazują, że albo masz problemy z rozumieniem tekstu pisanego albo robisz sobie żarty przy użyciu Słowa Bożego.
Na taki "ping-pong" naprawdę szkoda czasu.

No i lepiej do takich zabaw słownych użyj innego tekstu - polecam np. Krzyżaków - Sienkiewicza.

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-26, godz. 04:56

Chyba zrezygnuję z odpowiedzi. Przykłady, jakie zacytowałeś pokazują, że albo masz problemy z rozumieniem tekstu pisanego albo robisz sobie żarty przy użyciu Słowa Bożego.

To może je wyjaśnisz jak to rozumiesz?

Ap 19:12 Bw „Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.”

Skoro imienia Jezusa nie zna nikt, tylko on sam, to chyba oczywiste, że ani Ojciec ani Duch Święty tego też nie wiedzą.


1Kor 2:10-11 Bw „Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.(11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.”

Skoro Duch bada wszystko i nikt nie poznał kto to Bóg tylko Duch Boży, to oczywiste, że głebokości samego Boga zna tylko Duch Święty i nikt inny, ani Ojciec ani Syn.

Dla mnie te teksty są oczywiste. :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 rhundz

rhundz

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1074 Postów
 • Gadu-Gadu:4898177
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Pasłęk / Gdańsk

Napisano 2009-02-26, godz. 06:30

Nie sledzilem dokladnie, ale smiem zapodac taka teze ze skromna argumentacja:

Bóg jest wszechwiedzacy. Poniewaz jest istota w trzech osobach, jesli jedna czegos nie wie, wie to pewna inna. Suma sumarum Bóg jako istota jest wszechwiedzacy.


To sie nawet chyba z niczym w Biblii nie kloci ;).

#17 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-26, godz. 07:27

Właśnie! Tak można te wszystkie wątpliwości i zagadki najprościej wyjaśnić. Ojciec czy Syn czegoś nie wiedzą wysyłają Ducha Świętego. Wskutek tego cała istota Boga jest wszystkowiedząca. ;)
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#18 rhundz

rhundz

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1074 Postów
 • Gadu-Gadu:4898177
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Pasłęk / Gdańsk

Napisano 2009-02-26, godz. 07:40

Takie wnioski to prosta logika ;).

A co do tematyki forum, to wychodzi, iz Jehowa nie jest wszechwiedzacy.

#19 ryszard wieczorek

ryszard wieczorek

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 561 Postów

Napisano 2009-02-26, godz. 09:03

Właśnie! Tak można te wszystkie wątpliwości i zagadki najprościej wyjaśnić. Ojciec czy Syn czegoś nie wiedzą wysyłają Ducha Świętego. Wskutek tego cała istota Boga jest wszystkowiedząca. ;)


A gdyby się zdarzyło że i Duch Święty czegoś nie wie, wtedy się schodzą w trójcę i tam ... no wiecie, co trzy głowy to nie jedna.

pozdrawiam

#20 pawel77

pawel77

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 626 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2009-02-28, godz. 09:18

ryszardzie duch nie wie tego co wie Jezus. wiec twoja propozycja co trzy glowy... jest jak bajbardziej na miejscu

a drugiej strony patrzac jesli duch wie cos o Bogu czego nie wie Bog to chyba znaczy ze nie jest Bogiem.


pojawia sie w tym temacie jeszcze inny problem.
Jezus mowi:
Mt 24:36 Br "Lecz dnia tego ani godziny owej nikt nie zna: ani aniołowie w niebie, ani Syn - tylko jeden Ojciec."


to oznacza to ze duch i Jezus podlegaja czasowi i dowiedza sie w stosownym czasie

Użytkownik pawel77 edytował ten post 2009-02-28, godz. 11:52

UE w walce o rowne prawa dla chrzescijan w krajach muzulmanskich
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych