Drugie  przykazanie  w  dwumiesięczniku 

,,Na straży''  

 

,,Na straży'' jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, a więc przez bezpośrednich ,,spadkobierców'' myśli Russella. W numerze 5/2000 podjęli kwestię podziału 10-ciu przykazań.

Czy uznają, tak jak robi to Towarzystwo Strażnica, tylko jeden ,,słuszny'' podział ? Czy także zarzucają bezpodstawnie usunięcie/wyrzucenie drugiego przykazania ???

Powołując się na właśnie to czasopismo, nikt nie może zarzucić nam stronniczości, czy to rzeczywistej, czy urojonej...

 

Daniel Kaleta [autor artykułu] zwraca uwagę na trzy tradycje podziału 10- ciu przykazań. Podobno najstarszą jest tradycja poświadczona przez Filona z Aleksadrii [1]. Tradycja ta dzieli 10 przykazań w taki sam sposób jak czynią to Świadkowie Jehowy.

Drugą tradycją, jest tradycja żydowska, która łączy ,,nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie'' z ,,nie będziesz czynił rzeźby ani żadnego obrazu...''. Stanowi to jedno przykazanie. Z tym, że jest to 2 przykazanie. [Pierwszym jest ,,Jam jest Pan Bóg twój...'']

Wreszcie wskazuje na tradycję podobno stworzoną przez Augustyna; to właśnie Augustyn miał połączyć 1 i 2 przykazanie w całość. Autor nie zauważył, że tym samym zaprzeczył sam sobie, pisząc o podziale żydowskim. ,,Zapomniał'' też napisać, że także wcześniejsze pisma Ojców Kościoła zawierają ,,połączone''  drugie przykazanie [2].

Mimo tych przypadkowych, czy też specjalnych niedopowiedzeń, Daniel Kaleta ukazał przesłanki skłaniające do takiego właśnie, a nie innego podziału 10-ciorga przykazań, jakie zastosował Augustyn.

Wskazuje mianowicie, że 1 i 2 przykazanie gramatycznie się ze sobą łączą, a 10 [podzielone na dwa] istotnie są  dwoma przykazaniami, gdyż dwukrotnie pojawią się w 2 Mojż. 20: 17 ,,nie pożądaj''.

Podsumowanie:

Badacze Pisma Świętego, mimo pewnej tendencyjności, przyznają zgodnie z prawdą, że istnieje kilka tradycji podziału 10-ciu przykazań. Co więcej, pokazują, że podział jaki uznają katolicy i luteranie, ma zarówno historyczne jak i gramatyczne uzasadnienie. No i nie muszę dodawać, że nie oskarżają katolików, strasząc ich Objawieniem 22:19, że bezprawnie usunęli to przykazanie.

   

 

[1] Filon z Aleksandrii próbował połączyć myśl żydowską z filozofią grecką. Był przedstawicielem alegoryzmu w egzegetyce biblijnej. Słowa dla Filona były cieniami rzeczywistości. I tak np. Adam to inteligencja ziemska, Ewa doznania zmysłowe, Abraham to nauka itd. Nawiasem pisząc, Russell także dowolnie interpretował ST, także on wskazywał na ,,cienie rzeczywistości''. [ np. w książce ,,Cienie przybytku lepszych ofiar'']

[2] Włodzimierz Bednarski wskazuje na Orygenesa  ur. 185 roku czy też Klemensa Aleksandsryjskiego [ ur 150] którzy wcześniej niż Augustyn uczyli, że 1 i 2 przykazanie należy traktować jako całość. ,,W obronie wiary...'' str. 199]

POWRÓT