Cel i zasada działania witryny ''Brooklyn''

 

1.     Cel witryny

 

A.  Witryna ,,Brooklyn'' na zasadzie FORUM przedstawia krytykę idei rozpowszechnianych przez Wydawnictwo Strażnica [Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Biblie Students Association Brooklyn, New York, USA], a w Polsce ,,Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce'' z siedzibą biura: ul. Warszawska 14 05 -830 Nadarzyn.

B.  Tworzą ją na zasadzie dobrowolności wszyscy, którzy są zainteresowani tematem i wyrażają chęć podzielenia się swymi przemyśleniami z opinia publiczną zgodnie z 1A. 

C:  Prawo do krytyki witryna czerpie z opartej na Konstytucji ,,Prawie prasowym'' Art. 1:

 

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

( Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 roku)

Natomiast swobodę i wolność wypowiedzi traktuje zgodnie z amerykańską ,,Deklaracją zasad'', opracowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Redaktorów Gazet, która w Artykule II określa wolność prasy jako własność narodu i nakazuje obronę jej przed wszelkimi próbami jej ograniczania zarówno przez instytucje jak i osoby prywatne.

D:  Witryna ponadto swoje prawo do krytyki idei a przez to głoszenie idei przeciwnych do myśli Towarzystwa, czerpie z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gdzie napisano:

Art. 9 ust. 1.:

,,Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania: prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne''

Art. 10 ust 1.:

Każdy ma prawo do wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz politycznych i bez względu na granice państwowe''

E:  W tym miejscu stanowczo i jednoznacznie odrzucamy wszelkie zarzuty związane z jakkolwiek próbą lub zamiarem prześladowania czy oczerniania świadków Jehowy. Krytyka  jakiegokolwiek wyznania nie jest i nie może być przyrównywana do jawnego prześladowania jej członków. Towarzystwo Strażnica, zgodnie ze swoją polityka informacyjną, nie zezwala na publikowanie na łamach jej periodyków nie tylko zdań przeciwnych do idei Towarzystwa ale także zwykłych sprostowań błędnych informacji, dlatego strony internetowe są, między innymi, jedną z możliwości do jawnej krytyki poczynań i idei Towarzystwa. Każdy odbiorca sam może zweryfikować, porównać informacje a przez to wyrobić sobie opinię o Towarzystwie Strażnica.

F:  Witryna ,,Brooklyn'' nie jest związana z jakimkolwiek wyznaniem religijnym i  nie promuje żadnej myśli światopoglądowej lub religijnej . Ta programowa areligijność pozwala na obiektywną i rzetelną krytykę bez podejrzeń o chęć nawracania świadków Jehowy na jakakolwiek wiarę, co jak wynika z cytowanej Konwencji w punktcie 1D byłoby zgodne z prawem. Jednak taka postawa pozwala na publikacje wszystkim ludziom, którzy mają idee inne niż Towarzystwo i zgodnie z 1B wyrażą taką chęć, bez względu na ich przynależność [lub nie] religijną.

 

2.     Zamieszczanie artykułów i ich ochrona.

 

A:  Wszystkie artykuły publikowane są za zgodą ich autorów.

B:   Odpowiedzialność za rzetelność poszczególnych artykułów ponoszą ich autorzy. W wypadku słusznego sprostowania i na żądanie organu zainteresowanego, artykuły, które zawierają informacje nieprawdziwe zostaną poprawione lub usunięte z witryny. 

C:  Wszystkie artykuły są intelektualną własnością ich autorów i dlatego bez ich zgody nie mogą być w jakiejkolwiek formie  kopiowane i rozpowszechniane.

D:   Nie dotyczy to umieszczania linków do danych artykułów znajdujących się w serwisie ,,Brooklyn''.

E:   W przypadku zgody na kopiowanie, autorzy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie administratora witryny.

 

3.     Zdobywanie informacji i umieszczanie sprostowań

 

A:  Witryna ,,Brooklyn'' korzysta z wszelkich praw do zdobywania informacji. Ma, zgodnie z Art. 4 ust.1 - 5 ,,Prawa prasowego'', prawo do występowania do oddziału Towarzystwa w Polsce z zapytaniami w kwestiach, które uzna za stosowne. Obowiązek udzielenia jak i odmowy udzielenia informacji ciąży zatem na Towarzystwie Strażnica.

 

 1. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do udzielania prasie informacji o swojej działalności.
 2. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą.
 3. Na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.
 4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, bądź niezachowanie wymogów określonych w tym przepisie można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie miesiąca; w postępowaniu przed Sądem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.
 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie zleconych im zadań w sferze administracji państwowej oraz innej podobnej działalności publicznej.

B:  Prawo do sprostowania przysługuje tylko i wyłącznie biuru centralnemu  Towarzystwa w Polsce mieszczącemu się w Nadarzynie. I tylko takie sprostowanie, wyłącznie w rozumieniu prawa prasowego, obliguje ,,Brooklyn'' do zamieszczenia jej na swych stronach w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Sprostowania należy słać wyłącznie przez pocztę e-mail [email protected] i po sprawdzeniu rzetelności zostaną umieszczone w powyższym terminie.

Jednocześnie witryna ,,Brooklyn'' uprzedza, że sprostowanie nierzeczowe, nie odnoszące się do faktów  może spotkać się z odmową publikacji zgodnie z Art. 31 ust. 1 ,,Prawa prasowego''. Dotyczy to tym bardziej próby umieszczenia zwykłej polemiki, która nie podlega prawu do sprostowania:

Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie:

1.      rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej,

2.      rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.

Także z powodów wymienionych w Art. 33  ust. 1,2 ,,Prawa prasowego'' może nastąpić odmowa publikacji:

 1. Redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli:
  1. nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 31,
  2. zawierają treść karalną lub naruszają dobra osób trzecich,
  3. ich treść lub forma nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego,
  4. podważają fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.
 2. Redaktor naczelny może odmówić opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli;
  1. sprostowanie lub odpowiedź nie dotyczy treści zawartych w materiale prasowym,
  2. sprostowanie lub odpowiedź jest wystosowana przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale, chyba że sprostowania lub odpowiedzi, po śmierci osoby bezpośrednio zainteresowanej, dokonuje osoba zainteresowana w związku ze stosunkiem służbowym, wspólną pracą lub działalnością albo w związku z więzami pokrewieństwa lub powinowactwa,
  3. sprostowanie odnosi się do wiadomości poprzednio sprostowanej,
  4. sprostowanie lub odpowiedź została nadesłana po upływie miesiąca od dnia opublikowania materiału prasowego, chyba że zainteresowana osoba nie mogła zapoznać się wcześniej z treścią publikacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania materiału prasowego,
  5. sprostowanie lub odpowiedź nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 7 lub nie została podpisana w sposób umożliwiający redakcji identyfikację autora[1].

 

4.      Pytania, wnioski

Wszelkie zapytania, wnioski kierować na adres: [email protected]

 

BROOKLYN

[1] art. 32 ust. 7: