''Dokładność'' Przekładu Nowego Świata

Autor: Piotr Andryszczak

 

"Przekład Pisma Świętego dokonany bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego (...). Przede wszystkim jest to dokładne, po większej części dosłowne tłumaczenie z języków oryginalnych. Nie mamy tu do czynienia ze swobodną parafrazą, w której tłumacze opuszczają lub dodają różne szczegóły zależnie od tego, czy uznają je za mało ważne, czy też za pomocne. (...) Pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte" ("Prowadzenie rozmów na podstawie Pism", s.259, 261)

 

Tak piszą o swoim przekładzie Pisma Świętego Świadkowie Jehowy. Czy jest to "dokładne, po większej części dosłowne tłumaczenie" zaraz się okaże. Stawiam tezę, że Przekład Nowego Świata ŚJ jest antytłumaczeniem Biblii, dopasowanym do głoszonej przez siebie nauki. Dowód przeprowadzę na wydanym przez ŚJ interlinearnym grecko-angielskim przekładzie międzywierszowym o nazwie: "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures". Porównamy też inne przekłady aby zobaczyć fałsz i tendencyjność ŚJ w tłumaczeniu "Przekładu Nowego Świata".

Tłumaczenia interlinearne:

Polski: ,,Grecko-polski Nowy Testament'' wydanie ''Vocatio''

Angielski: ''The Kingdom Intelinear Translation of the Greek Scriptures'' wydane przez Towarzystwo Strażnica.

 

 

Mt 5, 9

"Szczęśliwi pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani synami Bożymi" (PNŚ)

Mt.5:9 bw
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

Mt.5:9 bt
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Grecki przymiotnik eivrhnopoioi (eirenopoios) dosł. "pokój czyniący" składa się z dwóch wyrazów: z "eirene" ("pokój") i "poiein" ("czynić). W całej greckiej, zarówno w Septuagincie, jak w Nowym Testamencie, występuje on jedynie w siódmym błogosławieństwie. Biblia zna jednak czasownik złożony "eirenopoiein (Prz 10,20 [LXX]; Kol 1,20) oraz posługuje się "eirenen poiein (Ef 2,15). Mateusz posłużył się tym przymiotnikiem (makarioi hoi eirenopoioi), dlatego, że był on w ówczesnej grece obiegowy na oznaczenie ludzi zaangażowanych w dzieło utrwalenia pokoju.

Świadkowie Jehowy na rzecz pokoju nic czynią nic, wiec musieli zmienić w PNŚ tak, aby pasowało to do ich "usposobienia".

 

 

Mt 26, 26

"Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł:" Bierzcie, jedźcie, To oznacza moje ciało" (PNŚ)

 

Mt.26:26 bw
A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

Mt.26:26 bt
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.

Widzimy tutaj dopasowanie tłumaczenia do głoszonej nauki. Jak to się stało, że ŚJ tłumaczą z oryginału: "This is body of me" - "To JEST ciało..." na: "To oznacza moje ciało"?

 

 

Dz 20, 7

"Pierwszego dnia tygodnia, gdy się zebraliśmy, by spożyć posiłek" (PNŚ)

 

Dz.20:7 bw                                                                                                                                                                          
A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, (...) ''                                                                 
          

Dz.20:7 bt                                                                                                                                                                            
W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, (...)                                                                

Świadkowie Jehowy spłycili tłumacząc kla,sai a;rton "łamać chleb" do "spożywania posiłku", choć ich interlinearny przekład ma "to break bread". Jak to się stało, że z "łamania chleba" zrobiło się "spożywanie posiłku" to wiedzą tylko anonimowi tłumacze z Brooklynu.

Ciekawe, że te same określenie kla,sai a;rton występujące w Łk 24, 35 i ŚJ przetłumaczyli poprawnie:

Łk 24, 35

"I sami opowiedzieli o tym, co się wydarzyło w drodze, i jak dał się im poznać przez łamanie chleba" (PNŚ)

Natomiast wykręcili wypowiedź w Dz 2, 46, choć ich przekład interlinearny grecko-angielski ma "łamanie chleba":

Dz 2, 46

"I dzień w dzień wciąż jednomyślnie przebywali w świątyni i przyjmowali posiłki w domach prywatnych, a także spożywali pokarm z wielką radością oraz szczerością serca'' (PNŚ)

 

Wiadomo przecież, że Świadkowie Jehowy nie łamią chleba po domach tylko roznoszą literaturę typu Strażnica i Przebudźcie się, więc trzeba było zmienić werset.

 

 

J 10, 38

"(...) abyście poznali i już wiedzieli, że Ojciec jest w jedności ze mną, a ja w jedności z Ojcem" (PNŚ)

J.10:38 bw                                                                                                                                                                           
(...) abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu                                                                                        

J.10:38 bt                                                                                                                                                                            
(...) abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu                                                                                      

 

Powyższy tekst doskonale koresponduje z innym tekstem, ledwie o kilka wierszy wcześniejszym: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10, 30). Jest to oczywiście klasyczny tekst o jedności Boga i wielości w Nim Osób Boskich. Świadkowie Jehowy przez dodanie słów "w jedności", sugerują czytelnikowi istnienie między Ojcem i Synem jedności natury moralnej, jedności "w zmierzaniu do wspólnego celu", który powinien być udziałem każdego ucznia Jezusa, a więc Świadka Jehowy.

 

J 7:29

,,Ja go znam, ponieważ jestem jego przedstawicielem i on mnie posłał" (PNŚ)


J.7:29 bw
Ja go znam, bo od niego jestem i On mnie posłał.

J.7:29 bt
Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.

Świadkowie Jehowy poprzez dodanie słów "jestem jego przedstawicielem" zacierają prawdę o Synu Bożym, który wyszedł od Ojca i jest z nim jedno (J 10, 38).

 

 

Hbr. 1:5

"Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: "Ty jesteś moim synem; ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"?" (PNŚ)


Hbr.1:5 bw                                                                                                                                                                          
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził?                                      

Hbr.1:5 bt                                                                                                                                                                            
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?                                   

Świadkowie Jehowy poprzez usunięcie słowa "zrodzić" sugerują, że Syn Boży jest stworzony a nie zrodzony.

 

 

1 Jana 5:20

"My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego. I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne" (PNŚ)

Tłumaczenie Świadków Jehowy "I jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna" jest wykrętne. Widać to w interlinearnym przekładzie grecko-angielskim, gdzie oddano to tak jak jest tłumaczone w większości przekładów.

Wyraźnie mamy, że "jesteśmy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie" a nie "poprzez jego Syna" jakby chcieli anonimowi tłumacze z Brooklynu. Natomiast ou-to,j jest zaimkiem wskazującym "ten". A "ten" to Jezus Chrystus wymieniony wcześniej w omawianym wersecie.

1J.5:20 bw
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

1J.5:20 bt                                                                                                                                                                           
Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w             prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.                           

 


Źródła tekstu greckiego Nowego Testamentu:

"Grecko - polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi", tłum. R. Popowski SDB, Michał Wojciechowski, Oficyna wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1993.

"The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" Watchtower Bible and tract Society of New York, Inc, edycja z 1985 r.

Opracował: Piotr Andryszczak  [lipiec 2001]


BROOKLYN