Skocz do zawartości


Zdjęcie

Wojna Swiatów - ostateczne starcie


 • Please log in to reply
55 replies to this topic

#21 Sebastian Andryszczak 0501346907

Sebastian Andryszczak 0501346907

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 589 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2005-12-18, godz. 06:05

mam parę przemyśleń:

1. zmieniłbym możliwość wzięcia udziału za pomocą "multimedialnych" środków przekazu na bardziej ogólny zapis "środków komunikowania się na odległość".

Nie każdy musi mieć w domu kamery, mikrofony, satelitarne łącza internetowe, UMTS-y i inne itp. bajery, a do komunikacji w zasadzie wystarcza komórka. Np. w orange można sobie ustawić za 15zł "darmowe" rozmowy z 1 nr, a w simplusie za 5zł (Era też pewne coś podobnego wymyśli) i wisieć na linii ileś tam godzin obrad.

Jeśli i tak przyjmujemy, że to prezes decyduje i to wyjątkowo, to dajmy mu władzę, aby w wyjątkowej sytuacji mógł uwzględnić nietypowe okoliczności.

2. Proponowałbym oddzielenie funkcji medialnych (rzecznik prasowy), prawnych (spory z WTS) i organizacyjno-biurokratycznych (druki, pieczątki, podatki, rejestracje, itp.). Nie dawałbym tego wszystkiego w ręce jednego prezesa, ale podzieliłbym te obowiązki między trzech ludzi.

Alternatywą jest zapis statutowy, który pozwala prezesowi na przekazanie pełnomocnictwa w zakresie prawnym i w zakresie organizacyjnym, a zgromadzeniu członków podjęcia uchwały o powołaniu takich osób, gdyby prezes tego nie uczynił.

Być może na początku jeden człowiek poradzi ze wszystkim, ale za rok, kto wie?...

Poza tym, dobry prawnik nie koniecznie musi być dobrym rzecznikiem prasowym, a dobry rzecznik prasowy nie musi się znać na biurokracji. Niech każdy robi to, co potrafi, z korzyścią dla stowarzyszenia i dla społeczeństwa.

3. Dałbym ogólny zapis, że każda strona internetowa, serwis informacyjny, itd. itp. może złożyć wniosek o to, aby stać się departamentem stowarzyszenia albo (druga możliwość) organizacją ściśle współpracującą (nie napiszę "stowarzyszoną", bo "stowarzyszanie się ze stowarzyszeniem" brzmi nie po polsku).

4. Stowarzyszenie powinno prowadzić jakąś bazę danych, do której dobrowolnie mogłyby się wpisywać osoby chcące kontaktów z osobami postronnymi,
a baza danych powinna być opublikowana w internecie. Każdy poda tyle danych, ile chce, jeden poda komórkę, inny woli większą prywatność, to poda email, kto inny nie ma w domu zdobyczy techniki to poda swój adres domowy. Każdy z nas jest dorosły i sam zdecyduje, jakie dane ma ochotę podać, a jakie nie chce...

Np. ja mogę się wpisać z adnotacją o nawróceniu na katolicyzm (do mnie będą zgłaszać się ludzie, których do interesuje)
Np. Liberał może wpisać się z adnotacją o swoich "krwistych" zainteresowaniach (i on też będzie miał swoją grupę osób, którzy potrzebują kontaktu z nim)
Np. jakiś protestant może się wpisać ze swoją ofertą (dzięki czemu antyklerykał, który po odejściu dalej nienawidzi katolicyzm, będzie miał szansę związać się z jakąś grupą chrześcijańską).

przynależność do bazy powinna być otwarta dla osób spoza stowarzyszenia.
Byłem świadkiem Jehowy, ale poznałem prawdę (katolicyzm). Służę Jehowie, w łączności z jedyną Organizacją Bożą, tzn. Kościołem Kat.,

jest dla mnie oczywiste, że to, co jest oczywiste dla jednych, nie musi być oczywiste dla drugich.

#22 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-19, godz. 13:42

Wersja beta.


Stowarzyszenie pożytku społecznego ludzi dobrej woli na rzecz przeciwstawienia się Strażnicy i pomocy jej ofiarom . nazwy brak

Preambuła

W obliczu zagrożenia wolności człowieka, uznając jego prawo do samostanowienia o sobie jako najwyższe dobro którym dysponuje; my wolni obywatele państwa polskiego, korzystając z przysługujących nam praw gwarantowanych przez Konstytucje RP; postanowiliśmy z własnej i nieprzymuszonej woli powołać do życia stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej, którego podstawowym zadaniem będzie rzetelna ocena działań Towarzystwa Strażnica i związanego z nim związku wyznaniowego Świadków Jehowy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym.

Dział I

Postanowienia Ogólne

Art. 1
Podstawowe cele stowarzyszenia to:
1. Monitorowanie i ocenianie działań Towarzystwa Strażnica oraz informowanie społeczeństwa o zauważonych przypadkach łamania prawa, zasad współżycia społecznego a także prowadzonej polityce anty rodzinnej i antynarodowej.
2. Informowanie władz o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach natury prawnej w działaniu TS i ŚJ
3. Organizowanie i udzielanie pomocy osobom opuszczającym ŚJ oraz poszkodowanym przez WTS i ŚJ w szczególności poprzez:
a) organizowanie grup samopomocy dla osób opuszczających i poszkodowanych,
B) udzielania pomocy prawnej
c)organizowaniu wykładów, szkoleń i spotkań z psychologami, socjologami, prawnikami,
d)organizacje działań terapeutycznych, pomoc i opiekę nad rodzinami rozbitymi na skutek działań WTS i ŚJ.
4 Prowadzenie stron internetowych, wydawania książek i broszur o tematyce dotyczącej ŚJ i WTS, organizowanie pikiet i hepeningów.
5) powadzenie i gromadzenie dokumentacji przypadków osób poszkodowanych przez działalność WTS i ŚJ
można jeszcze dopisywać
Art. 2
Stowarzyszenie jest apolityczną, świecką organizacją społeczną prowadzącą działalności pożytku społecznego.
Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
Art. 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest brak miasta
Art. 5.
§1 Do stowarzyszenia może należeć osoba, która ukończyła 18 lat i jest nie karana.
§2. Przepisów paragrafu pierwszego dotyczących niekaralności nie stosuje się do osób będących kiedyś ŚJ, skazanych za odmowę służby wojskowej bądź prześladowanych za względu na przynależność religijną przed rokiem 1989.
Art. 6.
Stowarzyszenie w cele realizacji swoich celów statutowych współpracuje ze wszystkim organizacjami społecznymi i religijnymi w Polsce.
Art. 7
Stowarzyszenie nie dąży do delegalizacji związku wyznaniowego ŚJ i nie popiera żadnych działań których celem jest szykanowanie lub prześladowanie jego członków.

Dział II
Organy Stowarzyszenia

Art. 8
Organami stowarzyszenia są: sejmik generalny, zarząd oraz rada nadzorcza
Art. 9
W obradach sejmiku generalnego mogą brać udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
Art. 10
§1.Sejmik Generalny stowarzyszenia obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§2. Sesje zwyczajne odbywają się dwa razy do roku.
§3. Sesje nadzwyczajne zwołuje prezes zarządu w razie konieczności lub na pisemny wniosek przynajmniej dziesięciu członków stowarzyszenia
§4. Sesję sejmiku generalnego zwołuje prezes stowarzyszenia. On przewodniczy też jego obradom
Art. 11
Do kompetencji Sejmiku Generalnego należy
1. Zmiana statutu
2. Wybór członków zarządu
3. Uchwalanie budżetu
4. Usunięcie członka ze stowarzyszenia
5. Uchwalanie planów, założeń i kierunków działalności stowarzyszenia oraz ich ocena
6. Wybór członków rady nadzorczej
Art. 12
Sejmik generalny podejmuje decyzję w formie uchwał, podjętych większością głosów w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.
Art. 13.
W uzasadnionych wypadkach członek stowarzyszenia może wziąć udział w sesji Sejmiku generalnego korzystając ze środków komunikowania się na odległość. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezes stowarzyszenia.
Art. 14
W skład zarządu wchodzą: Prezes, zastępca, główny księgowy, rzecznik prasowy, Sekretarz, Kierownik bibiloteki oraz Naczelny Archiwista wybierani przez sejmik generalny oraz przedstawiciele wszystkich departamentów zewnetrznych działający w obrębie stowarzyszenia i kierownicy terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.
Art. 15
Zarząd wykonuje wszystkie funkcje stowarzyszenie nie przekazane sejmikowi generalnemu a w szczególności reprezentuje stowarzyszenie i zarządza jego majątkiem
Art. 16
Zarząd zbiera się raz w miesiącu
Art. 17
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, powziętych większością głosów w obecności przynajmniej połowy statutowej liczby jego członków
Art. 18
W czasie gdy zarząd nie obraduje jego funkcje wypełnia prezes. Wszystkie jego decyzje muszą być zatwierdzone przez zarząd na najbliższym posiedzeniu.
Art. 19.
Kadencja zarządu trwa rok.
Art. 20
Rada nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych przez sejmik generalny.
Art. 21
§1.Członkowie rady nadzorczej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź zależności służbowej.
§2. Członkiem rady nadzorczej nie mogą zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Art. 22
Przynajmniej raz do roku Rada Nadzorcza kontroluje działania zarządu, pod względem ich zgodności ze statutem, celami stowarzyszenia i gospodarności środkami finansowymi.
Art. 23
Rada Nadzorcza przeprowadza kontrole nadzwyczajną na pisemny wniosek dziesięciu członków stowarzyszenia
Art. 24
W ramach kontroli Rada Nadzorcza ma dostęp do wszystkich dokumentów, rachunków oraz może domagać się pisemnych wyjaśnień od członków zarządu.
Art. 25
§1.W razie stwierdzenia nieprawidłowości Rada Nadzorcza może zawiesić zarząd lub jego członka.
§2. Zawieszenie zarządu jest równoznaczne ze zwołaniem nadzwyczajnej sesji sejmiku generalnego, któremu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
Art. 26
Wnioski pokontrolne Rada Nadzorcza przedstawia na najbliższej sesji sejmiku generalnego.

Dział III
Departamenty

I Postanowienia Ogólne
Art. 27
§1. Celem sprawnego działania stowarzyszenia tworzy się departamenty.
§2. Departamenty dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne
§3. Zarząd nie ingeruje w bieżącą działalność departamentów zewnętrznych a w szczególności w treść stron internetowych, książek, przemówień, zebrań, wykładów o ile nie naruszają one prawa lub statutu stowarzyszenia.
§4. Zarząd udziela departamentom zewnętrznym wszechstronnej pomocy.
§5. Każdy departament zewnętrzny posiada własnego przedstawiciela w zarządzie
§6. Decyzje dotyczące danego departamentu zewnętrznego mogą zapaść wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela i pod jego obecność.
Art. 28
Nowy departament może powstać wyłącznie w drodze zmiany statutu.
Art. 29
§1Osoba, lub grupa osób którzy swoją działalnością spełniają choćby jeden z celów statutowych stowarzyszenia mogą ubiegać się o nadanie statutu departamentu zewnętrznego.
§2. Podanie musi być zawierać
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwę grupy (jeśli działa w grupie)
-rodzaj działalności
- wykaz realizowanych celów statutowych
§3 Podanie wnosi się do prezesa stowarzyszenia.

II Departamenty wewnętrzne

Art. 30
Departamentami wewnętrznymi są: sekretariat, księgowość, archiwum, biblioteka oraz biuro prasowe
Art. 31
Do obowiązków sekretariatu należy
-prowadzenie korespondencji
-protokołowanie obrad organu stowarzyszenia
-prowadzenie listy członków stowarzyszenia
-prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia
-przechowywanie przez rok wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia
-wydawanie zaświadczeń i dokumentacji
-przygotowywanie dokumentów i ich publikacja
-dysponowanie pieczątkami i formularzami stowarzyszenia
Art. 32
Na czele sekretariatu stoi Sekretarz.
Art. 33
Księgowość zajmuje się prowadzeniem dokumentacji rachunkowej według przepisów obowiązującego prawa powszechnego
Art. 34
Na czele księgowości stoi Główny Księgowy
Art. 35
Głównym Księgowym może zostać wybrana osoba spełniająca wymagania przewidziane w obowiązującym prawie powszechnym
Art. 36
Do obowiązków Archiwum należy gromadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej działalnością stowarzyszenia.
Art.37
Zasoby archiwum dzielą się na tajne i jawne
Art. 38
§1. Do tajnych zasobów archiwum należą wszelkie dokumenty związane z osobami poszkodowanymi przez Towarzystwo Strażnica
§2 Dokumenty te mogą być używane tylko i wyłącznie w celu udzielania osobie poszkodowanej odpowiedniej pomocy.
§3 Każdorazowy dostęp do tych dokumentów wymaga zgody Prezesa i Naczelnego Archiwisty wyrażonych w formie pisemnej a także zgody osoby poszkodowanej.
§4. Dokumentacja o której mowa w art. 38 nie jest przechowywana w sekretariacie.
Art. 39
Dostęp do archiwum jawnego mają dostęp wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz osoby postronne za zgodą Naczelnego Archiwisty.
Art. 40
Na czele Archiwum stoi Naczelny Archiwista.
Art. 41
Naczelnym archiwistą może zostać osoba mająca przygotowanie archiwalne.
Art.42
Do podstawowych zadań biblioteki należy przechowywanie i udostępnianie wydawnictw książkowych i prasowych związanych z działalnością statutową stowarzyszenia.
Art. 43
Na czele Biblioteki stoi Kierownik biblioteki
Art. 44
Kierownikiem biblioteki może zostać wybrana osoba spełniająca warunki przewidziane powszechnie obowiązującym prawem.
Art. 45
Biblioteka ma charakter powszechny
Art. 46
Zasady i tryb udostępniania zbiorów określa regulamin biblioteki
Art. 47
Do obowiązków Biura Prasowego należy obsługa dziennikarzy i reprezentowanie stowarzyszenia przed mediami.
Art. 48
Na czele Biura Prasowego stoi rzecznik prasowy.

III Departamenty zewnętrzne

Każdy departament sam określi zasady swojego funkcjonowania

Dział IV
Terenowe jednostki organizacyjne.
Propozycja: Poznań, Katowice, Kraków Warszawa, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk i Lublin

Dział V
Majątek stowarzyszenia

Art.
Do majątku stowarzyszenia należą środki uzyskane z
- darowizn
- spadków
- zapisów
- dochodów z majątku stowarzyszenia
-ofiarności publicznej
Art.
Majątek stowarzyszenia wykorzystywany jest tylko i wyłącznie na realizacje celów statutowych.
Art.
Zabrania się
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.
-przekazywania majątku stowarzyszenia na rzec jego członków, członków jego organów i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niw stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z działalności statutowej
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Art.
Pieczę nad majątkiem sprawuje zarząd

Dział VI
Centralny rejestr osób zajmujących się zagadnieniami związanymi ze związkiem wyznaniowym Świadków Jehowy i Towarzystwa Strażnica

Art.
Stowarzyszenie prowadzi rejestr osób zajmujących się zagadnieniami związanymi ze związkiem wyznaniowym Świadków Jehowy i Towarzystwa Strażnica
Art.
Rejestr jest jawny
Art.
Rejestr jest publikowany na stronach internetowych stowarzyszenia ora w formie corocznego biuletynu
Art.
Departamentem prowadzącym rejestr jest Sekretariat.
Art.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać
- imię i nazwisko
-adres
-numer tel. lub/i adres e-mail ewentualnie inny sposób kontaktu
- informacje o zakresie zajmowania się problematyką związaną ze związkiem wyznaniowym Świadków Jehowy i Towarzystwa Strażnica.
- zgodę na publikację danych
Art.
Wniosek składa się w formie pisemnej do Sekretariatu.
Art.
Decyzje o wpisie podejmuje Sekretarz
Art.
Od odmownej decyzji Sekretarz przysługuje odwołanie do zarządu
Art.
Zarząd rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
Art.
Rejestr zawiera informacje zawarte we wniosku.
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#23 Surja

Surja

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 134 Postów

Napisano 2005-12-19, godz. 20:36

Arturze, czy masz w zanadrzu projekt inicjatywy realny do wprowadzenia w życie od zaraz bez specjalnych nakładów finansowych, który spełniłaby jeden cel
- dotarcie z informacją (demaskatorską) do świadków, którzy o bożym świecie nic nie wiedzą (zakładam, że 99 % nie korzysta z Internetu)

Moje pomysły są następujące:
- wysyłanie listów z materiałami demaskatorskimi (np. wydruków stron internetowych) do świadków i osób o których wiemy, że są lub byli zainteresowani jehowicką doktryną
- inne możliwe i zgodne z prawem sposoby dostarczania takich materiałów.
- stworzenie (projekt) jakiejś ulotki lub plakatu informacyjnego
Takie akcje robią spore zamieszanie w ich środowisku i nieco schładzają temperament kaznodziejski aktywistów. Chodzi w nich o stworzenie atmosfery, która skłaniałaby do refleksji, dyskusji w gronie samych świadków. Dobrze przeprowadzona akcja daje naprawdę niezłe efekty. Wiem o tym z doświadczenia. Wystarczy jedna osoba na zbór, która dobrze zna to środowisko (była śJ, zainteresowanym czy też jeszcze lepiej jeżeli jest to osoba obecnie zainteresowana, która ma ten komfort, że może wchodzić w bezpośredni kontakt (rozmowa) z członkami zboru). Jakie macie możliwości dotarcia do członków najbliższego zboru?

#24 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-20, godz. 17:37

KOnkurs na plakat został ogłoszony na stonie ABWEHRAy ale bez odzewu.
POmysl jest dobry, zwłaszcza , ze ma sie ukazac książeczka na temat krwi, tylko jakoś ciągle jej nie ma. Mozna by ją rozpowszechnic. TYlko problem twi w ludziach, których nie ma!!! Brak jest chętnych!
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#25 Surja

Surja

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 134 Postów

Napisano 2005-12-20, godz. 20:12

Tak więc ja działam z tymi zasobami, które mam pod ręką. Mam dostęp do Internetu i przy okazji drukarkę więc postawiłem sobie za cel dostarczanie możliwie dużej liczbie świadków w „moim” zborze materiałów demaskatorskich z którymi prawdopodobnie 99% tej społeczności nigdy się nie zetknęła.

Gdybym miał pisać o efektach takiej akcji to zdecydowanie przerosły moje oczekiwania. Sądziłem, że skończy się na kilku przemówieniach lokalnej starszyzny z ostrzeżeniami o aktywności odstępców (co też się stało). Jednak wiem, że całej społeczności udzielił się duch zniechęcenia, zwątpienia itp. I w istocie o to mi chodzi. Chociaż jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że podrzucając komuś artykuł wydrukowany na A4 nie sprawie, że następnego dnia opuści szeregi sekty ( wiem, że jest to proces trwający nawet kilka lat od chwili zasiania wątpliwości), to jednak siła zwykłej informacji robi swoje.

#26 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-21, godz. 10:06

Wszyscy tak działamy jak ty ;)
Ja proponuje połączenie sił w dotarciu do jak największej liczby ludzi. I bez przesady o kosztach, bo to wcale by tyle nie kosztowalo. Na bieżące utrzymanie wystarczył by 1% podatku, kótry można by nam dać. Podatki i tak płacimy wszyscy więc to nikogo nie zuboży a dla stowarzyszenia to by było sporo gotówki. Z resztą wspólnymi siłami można wiele zrobić, bardzo nikłymi środkami.
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#27 2Tm 4,3-4

2Tm 4,3-4

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 87 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 10:12

surja mam proźbę..czy mógłbyś mi przysłać taką gotową "ulotkę" na meila?? bo mam we wsi sporo takich "apostołów.."
acha.. i potrzebuję info na temat końca świata.. jak by ktoś mógł to proszę o info na ten temat bo się umówiłam na rozmowę..


pozdrawiam serdecznie
"Nikt nie jest tak ślepy jak ten, który nie chce widzieć."

#28 sebol

sebol

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3836 Postów
 • Lokalizacja:Waldenburg

Napisano 2005-12-21, godz. 10:35

Surja ja też chce !!!
"Nie umiem wyobrazić sobie Boga nagradzającego i karzącego tych, których stworzył, a którego cele są wzorowane na naszych własnych - krótko mówiąc, Boga, który jest jedynie odbiciem ludzkich słabości." A.Einstein

"Religia jest obrazą godności ludzkiej
Bez niej mamy dobrych ludzi czyniących dobre rzeczy
i złych ludzi czyniących złe rzeczy
Żeby jednak dobrzy ludzie czynili złe rzeczy,
potrzeba religii" Richard Dawkins

#29 rumburak

rumburak

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 13 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 10:53

myślę, że SJ tylko na coś takiego czekają. Jeden znajomy ŚJ z nutką sentymentu wspominał, ze za PRL-u były prześladowania, tak jak napisano w Biblii.
A teraz?
Nikt ich nawet nie chce prześladować więc Armagedon szybko nie najdzie :)

#30 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2005-12-21, godz. 11:10

Rumburaku, Bracie kochany. Jako SJ nurtuje mnie pytanie odnosnie Twojej wspanialej strony. Mogę ?
W ktorej czesci dozwolonych frakcji krwi ( aktualne swiatlo naszego kochanego CK) miesci sie dusza czlowieka , a w ktorej nie ?? I ktory werset o tym mowi??

Bede Ci wdzieczny za pomoc bo nie chce nikogo wiecej niepokoic swoja niewiedząą
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#31 2Tm 4,3-4

2Tm 4,3-4

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 87 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 11:17

ja teżo to kiedyśzapytałam i nikt mi nie odpowiedział więc znowu pytam W KTÓREJ FRAKCJI KRWI ZNAJDUJE SIĘDUSZA CZŁOWIEKA

dziękuję za odp..
"Nikt nie jest tak ślepy jak ten, który nie chce widzieć."

#32 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2005-12-21, godz. 12:19

W KTÓREJ FRAKCJI KRWI ZNAJDUJE SIĘDUSZA CZŁOWIEKA

dziękuję za odp..

Logicznie rzecz biorąc w krwinkach czerwonych, a ściślej w hemoglobinie, bo to jest najważniejszy składnik krwi odpowiedzialny za dotlenianie i "dokarmianie" tkanek.
Co ciekawe, WTS zabrania transfuzji koncentratu krwinek czerwonych, ale nie ma już nic przeciwko transfuzji hemoglobiny lub jej roztworów, a stanowi ona 97% objętości krwinki czerwonej. To tak jakbyś chciał kupić mleko w kartonie - mleko ze środka jest ok i możesz je nabywać i spożywać, ale zakup mleka w opakowaniu jest przestępstwem...

Pzdr.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#33 rumburak

rumburak

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 13 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 12:28

Rumburaku, Bracie kochany. Jako SJ nurtuje mnie pytanie odnosnie Twojej wspanialej strony. Mogę ?
W ktorej czesci dozwolonych frakcji krwi ( aktualne swiatlo naszego kochanego CK) miesci sie dusza czlowieka , a w ktorej nie ?? I ktory werset o tym mowi??

Bede Ci wdzieczny za pomoc bo nie chce nikogo wiecej niepokoic swoja niewiedząą

nie mam pojęcia. Nie jestem ani teologiem, ani jego marnym wrypierdem tj. ŚJ

#34 Kloo

Kloo

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1087 Postów
 • Lokalizacja:Warszawka

Napisano 2005-12-21, godz. 12:53

Moze ktos inny mi pomoze ;)
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

--
Informacja Forum Watchtower: konto wyłączone.

#35 Sebastian Andryszczak 0501346907

Sebastian Andryszczak 0501346907

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 589 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2005-12-21, godz. 12:58

wiem, wiem, każda ulotka _uświadamiająca_ jest "prześladowaniem",
bo reakcją na "zarzuty" jest zamknięcie psychiki przed argumentacją...

A co by było, gdyby napisać ulotkę z pozycji ciemnego, zagubionego mieszkańca Babilonu, który bardzo uprzejmie prosi ŚJ o udzielenie mu kilku wyjaśnień?

Jeśli ktoś nie wie, o co mi chodzi, niech przeczyta "jak mówić, aby ŚJ słuchali" D.Reeda (może nazwisko przekręcone, ale książkę każdy znajdzie na http://watchtower.org.pl/)

Każde "nasze" pytanie, byłoby tak naprawdę pytaniem, które sam sobie powinien zadać świadek Jehowy... Ponieważ jest on ewangelizatorem, a my jako potencjalne owieczki zadajemy pytania, to chyba nie można schować głowy w piasek, ale trzeba jakoś przygotować się na udzielenie odpowiedzi w czasie odwiedzin ponownych. Wtedy mamy dwie możliwości:

1) święty spokój, jesteśmy omijani przez ŚJ, a więc my odnosimy malutką korzyść osobistą
2) próba odpowiedzi, a więc gruntowne przemyślenie i kryzys sekciarstwa u głosiciela, który odnosi wielką korzyść osobistą, wskutek wyrwania go z sekty...

Tak czy inaczej, widzę korzyści... A najczęściej one się nakładają, tzn. kilku głosicieli da nam spokój, a 1 z 10 mocno się zastanowi nad swoim życiem i swoją religią...

Czy stosowny zestaw pytań mógłby poruszyć ich sumienia?
I czy mogliby nazwać "prześladowaniem" samo zadawanie pytań?
Byłem świadkiem Jehowy, ale poznałem prawdę (katolicyzm). Służę Jehowie, w łączności z jedyną Organizacją Bożą, tzn. Kościołem Kat.,

jest dla mnie oczywiste, że to, co jest oczywiste dla jednych, nie musi być oczywiste dla drugich.

#36 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-21, godz. 15:12

O ile dobrze pamietam donosicielstwa jest spowodowane przez dwie rzeczy:

-troskę o zdrowie moralne zboru jako całosci
- I troske o kondycje duchową współbraci , bo jesli ktos zgrzeszy to chcemy aby został brateresko napomniany dlatego mówimy o tym starszym - taka myśl ze Żbliż się do Jehowy, przedostatni rozdział, chyba.
W rzeczywistości mamy tutaj do czynienie z jednym z najstarszych narzędzi kontroli stosowanym oprzez dyktatorów, tyranów i systemy totalitarne. Narzedzie jest skuteczne ale tez powoduje mozliwość skrzywdzenia niewinnych ludzi fałszywi donosami, gdy sąsiad donosi na śasiada z którym ma na pieńku. Przecież mając w rodzinie starszego i kilku zaufanych braci mozna ze zboru wywealić każdego, w końcu co to za problem dwóch fałszywych świadków postawić. System Strażnicy ma wiele takich pułapek, kótre aż się proszą aby je wykorzystywać. Aż że człowiek jest słaby......
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#37 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-21, godz. 15:18

I prosze nie zbaczajmy z głównego tematu.

Gdy istniało stowarzyszenie to moglibysmy wszystkie zbory w tym kraju zarzucic ulotkami, dowodami, pismami itd. Bo problem polega na tym, ze jesteśmy anonimowi i trudno w internecie przeprowadzic jakąś wiekszą akcje.
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#38 rumburak

rumburak

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 13 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 15:31

Jasne. Żeby coś osiągnąć, powinieneś posiadać osobowość prawną, więc trzeba 15 osób zebrać i brać się do roboty.

Ale jawi się pytanie: czy faktycznie coś się osiagnie? Działania zostaną odebrane jako atak na prawdę za którym stoi szatan :). A pewnie zostaniesz posądzony o bycie przybudówką k.k (tak jak "dominikańskie centrum.... - agenda k.k. określa kto jest dobry, a kto jest "be")

#39 Artur Schwacher

Artur Schwacher

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2617 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kostrzyn

Napisano 2005-12-21, godz. 15:38

A przyłączysz się? ;)

Każda próba nazwania tego stowarzyszenia, czymkolwiek co może sugerowac coś złego skończy się w sądzie. BO stowarzyszenie pożytku publicznego jest zwolnione z opłat sądowych i skarbowych więc mozemy się procesowac do woli. Hehehe!
To jest forum o Świadkach Jehowy. Ta religia może i ma tam swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to aby te plusy nie przesłoniły nam minusów.
Wpadnij do mnie na Facebooku!

#40 rumburak

rumburak

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 13 Postów

Napisano 2005-12-21, godz. 15:43

W sądzie? ŚJ sami raczaj sądów się boją :)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych