Skocz do zawartości


Zdjęcie

I ty możesz wygłosić wykład


 • Please log in to reply
110 replies to this topic

#41 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-04, godz. 23:32

NIECH SŁUŻENIE BOGU BĘDZIE TWOJĄ CHLUBĄ I RADOŚCIĄ
Uwaga dla mówcy: Staraj się wpoić słuchaczom głębokie docenianie dla przywileju uczestniczenia w służbie chrześcijań­skiej. Umocnij ich w przekonaniu, że Świadków Jehowy słusznie powinno się uważać za sług Bożych. Zachęć wszystkich, by zaznawali radości, jaka daje wysławianie Boga w służbie kaznodziejskiej
SŁUŻBA JEZUSA I JEGO UCZNIÓW POLEGAŁA NA GŁOSZENIU (6 min)
Jezus oświadczył mieszkańcom swego rodzinnego miasta, Nazaretu, że polecono mu zwiastować „ubogim dobrą nowi­nę" (Łk 4:18)
Jezus powiedział, że przyszedł na świat, aby „dać świadectwo prawdzie". Nie przybył na ziemie po to, aby mu usłu­giwano, lecz aby usługiwać (Jn 18:37; Mt 20:28) Swym uczniom nakazał głosić w Izraelu wieść o Królestwie (Mt 10:6, 7)
Później polecił im czynić to po całej ziemi. Na tym miała polegać ich służba (Mt 28:19, 20) W Chrześcijańskich Pismach Greckich słowo „sługa" jest tłumaczeniem wyrazu didkonos (w;83/5 14)
W dziele Bibliotheca Sacra D. Edmond Hiebert tak napisał o znaczeniu słowa didkonos: „Uważano, że termin ten składa się z przyimka [did] 'poprzez' i rzeczownika [kónis] 'kurz, pył', dlatego określa kogoś, kto śpieszy zapylo­ną drogą, by spełniać swoje zadanie. Ale dzisiaj ten źródłosłów nie jest powszechnie uznawany. Wydaje się bar­dziej prawdopodobne, że rdzeń czasownika [dieko], 'przemieszczać się z jednego miejsca na drugie', jest spokrew­niony z czasownikiem [dióko] 'śpieszyć za czymś, zdążać'. Przede wszystkim chodzi więc o kogoś, kto trudzi się gorliwie i wytrwale, by pełnić służbę na rzecz drugich" (1983, t. 140, s. 153) (it-2-E 406, 407) Słowo to określa sługę, który nie ustaje w pokornym pełnieniu sumiennej służby na rzecz innych Czy Jezus dawał do zrozumienia, że słudzy Boży będą otaczani czcią i darzeni szczególnymi względami?
Przeciwnie, zapowiedział uczniom, że ludzie będą ich nienawidzić, prześladować, a nawet zabijać za udział w tej
służbie Bożej, mającej na celu duchowe uzdrawianie (Mt 10:16-21)
Nie mieli czerpać zysków, przybierać zaszczytnych tytułów ani zajmować wysokich stanowisk. Musieli zrezygno­wać z wielu rzeczy (Mt 10:8-10; 23:8-11)
Mimo to chrześcijańska służba jest najbardziej zaszczytnym i radosnym zadaniem, jakie kiedykolwiek otrzymał czło­wiek. Wymaga całkowitego oddania
Czy to znaczy, że tylko uprzywilejowana garstka członków zboru może dostąpić tego zaszczytu? Chcąc znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy poznać biblijne znaczenie określenia „sługa Boży"
WŁAŚCIWE, BIBLIJNE ZNACZENIE OKREŚLENIA „SŁUGA BOŻY" (12 min)
W wielu językach odpowiednikiem terminu „sługa Boży" jest minister—wyraz pochodzenia łacińskiego, mający to
samo znaczenie, co grecki didkonos — niższy urzędnik lub sługa
Słowo to występuje w Chrześcijańskich Pismach Greckich i ma trzy podstawowe znaczenia (to81/22 17, 18) Może określać tego, kto służy w sensie dosłownym, świeckim (Rz 13:4)
Słowo didkonos użyte w tym znaczeniu częściej jest oddawane jako „sługa" niż „sługa Boży" (Mt 22:13) Może też odnosić się do osób, które zamianowano w zborze do pełnienia określonych funkcji, i wtedy występuje w szczególnym, zawężonym, oficjalnym znaczeniu (Flp 1:1; ITm 3:8,12)
Pokrewne słowo „usługiwanie" odnoszono do pracy starszych w zborze wczesnochrześcijańskim (Ef 4:7-12) Słowo didkonos odnosi się również do każdej oddanej Bogu osoby, która zajęta jest świętą służbą oraz sprawami duchowymi (Ef 6:21; ITs 3:2; w82/2 18) Słowo didkonos w takim znaczeniu zwykle tłumaczone jest na „sługa Boży", a nie na „sługa"
„Sługa Boży" jest odpowiedniejszym zwrotem, ponieważ kojarzy się z osobą, która pełni służbę zaszczytną, po­dobającą się Bogu, w odróżnieniu od sługi wykonującego obowiązki świeckie
Słowa pochwały skierowane przez Jezusa do zboru w Tiatyrze w Azji Mniejszej świadczą o tym, że wszyscy je­go członkowie zajmowali się usługiwaniem, a zatem byli sługami Bożymi (Obj 2:18, 19) Pismo Święte udostępnia wszystkim członkom zboru chlubny i radosny przywilej służby Bożej Religie Babilonu Wielkiego nazywają swych duchownych „sługami Bożymi" i nadają im pochlebne tytuły: „Wielebny", „Przewielebny" itp. (Mt 23:6-8)
Jest to sprzeczne z pierwotnym znaczeniem słowa didkonos, które odnosiło się do niskiej pozycji Przez całe wieki kler tuczył się kosztem wiernych, żył w bezwstydnym zbytku razem z królami i bogaczami ziemi
(Obj 18:3; re 262) Szokujące są dane co do zysków, które chciwie czerpali w dobie obecnej ludzie uważani za gwiazdy telewizyjnych
programów religijnych (1088 1.7 17, 18; g»88 8.10 31)
Jeszcze bardziej szokują skandale obyczajowe wśród tych „kaznodziejów telewizyjnych" i innych duchownych Brat C. T. Russell przeciwstawił butną postawę kaznodziejów religii fałszywych pokorze prawdziwych sług Bożych (w;82/2 14)
Czy twierdzenie, że ochrzczeni uczniowie Jezusa Chrystusa są ordynowanymi sługami Bożymi, nie zakrawa na zaro­zumiałość? W żadnym wypadku! Czy ci wierni chrześcijanie mają prawo uchodzić w świetle Biblii za prawdziwych sług Bożych? Z całą pewnością tak! (088 8.9 30; w82/2 15)
Świadkowie Jehowy wcale nie podzielają poglądów tego świata i religii fałszywej na znaczenie określenia „słu­ga Boży"
PRZYSPARZANIE CHWAŁY BOGU W NASZEJ SŁUŻBIE (10 min) , ;
Paweł pełnił swą publiczną służbę głoszenia, żeby przynosić chwałę Bogu (IKo 3:5, 6)
Swój przydział służby uważał za wielki zaszczyt (ITm 1:12)
Nie wstydził się swej służby, wyrażał się o niej z najwyższym uznaniem
Użył greckiego słowa doksdzo, które znaczy „przysparzać chwały", gdy pełen wdzięczności powiedział: „Przy­sparzam chwały memu usługiwaniu" (Rz 11:13)
Uważał służbę za coś bardzo cennego, co warte jest ponoszenia ofiar (w)82/2 20, 21) Czuł się tak zaszczycony, że nazwał siebie ł innych sług Bożych „ambasadorami zastępującymi Chrystusa"
(2Ko 5:18-20)
Przysparzając w ten sposób chwały swemu usługiwaniu, Paweł przynosił chwałę Bogu Dzisiaj tę zaszczytną służbę ku chwale Jehowy pełni namaszczony ostatek
Chętnie ponosi wszelkie ofiary, żeby nieustannie służyć w charakterze ambasadorów Królestwa Członkowie „wielkiej rzeszy" również pełnią zaszczytną służbę, występując w roli posłów Królestwa (Iz 60:6,7; Obj 7:10;
W85/10 8-10)
Nieustannie rośnie liczba osób przysparzających chwały Bogu. Spośród przeszło 12 milionów obecnych na Pamiątce 5 milionów aktywnie uczestniczy w służbie. Są, zatem widoki na to, że weźmie w niej udział jeszcze wielu innych. Możemy im pomóc zająć właściwe stanowisko (2Ko 6:1; w88 1.11 27-29)
Na łamach Strażnicy lud Boży otrzymuje zachęty do pełniejszego udziału w przysparzaniu chwały Bogu przez pod­jecie stałej służby pionierskiej, podobnie jak Paweł nakłaniał Tymoteusza, aby 'wykonywał dzieło ewangelizatora, dokładnie spełniał swe usługiwanie' (2Tm 4:5; to93 15.9 28-31; 1088 15.12 25-27; w87/12 13-18; to87/l 27-30; W82/19 1-6) Czy nie moglibyśmy jeszcze bardziej przysparzać chwały Bogu przez dołączenie swego głosu do tryumfalnego okrzy­ku zwycięstwa, podobnego do tego, jaki się rozlegał podczas upadku Jerycha? (Joz 6:10-20; io86/24 17) W tej uszczęśliwiającej służbie zaznaje się wiele radości. Wychwalajmy Jehowę przez mądre wykorzystywanie krót­kiego czasu, który mamy jeszcze do dyspozycji (Ef 5:15-17)
PEŁNIENIE SŁUŻBY Z RADOŚCIĄ I DOCENIANIEM (12 min)
Jezus Chrystus znajdował wielkie upodobanie w pełnieniu służby publicznej. Polecił uczniom iść za jego przykładem
i prosić Pana, by wysłał więcej pracowników (Mt 9:35-38; w8Q/5 1-3) Paweł, Piotr, Jan i inni pomimo prześladowań pełnili służbę Bożą z wdzięcznością i docenianiem (Dz 5:41, 42; 20:20,
21; 2Ko 12:10; w;80/5 4-6)
Zasadniczym celem takiego usługiwania jest pełnienie całą duszą świętej służby dla Jehowy. W ten sposób współpra­cujemy z Bogiem na Jego polu uprawnym (IKo 3:6-9) Świadomość, że Jehowa posługuje się nami do prowadzenia swego dzieła, przysparza mnóstwa radości (t«88/10 4, 5;
988/113)
Dzisiaj w zakres służby Bożej wchodzi głoszenie od domu do domu, udostępnianie zainteresowanym pokarmu ducho­wego przez domowe studia biblijne oraz pomaganie im w regularnym przychodzeniu na zebrania zborowe (Mt 10: 5-10; Łk 10:5-7; Heb 10:23-25; w80/5 3)
Kiedy szczerze usposobieni ludzie przychylnie reagują na naszą służbę, sprawia nam to wiele radości. Jak pamię­tamy, znalezienie zagubionej owcy przynosi wielką radość, a z powodu skruszonego grzesznika panuje nawet 'ra­dość w niebie' (Łk 15:4-7; w89 1.3 8, 9)
Wierność i gorliwość zjednuje łaskę Jehowy, a ta z kolei sprawia radość bez względu na to, jak ludzie reagują na na­szą służbę Bożą
W przypowieści o talentach ochotni niewolnicy znajdowali prawdziwą radość w pomnażaniu powierzonych im ta­lentów. Zostali zaproszeni do radości swego pana. Gnuśni niewolnicy nie zaznali radości ze swego lenistwa. Wrzu­cono ich w ciemność—na zewnątrz (Mt 25:19-30; w90 1.5 8, 9)
Nic nie sprawia tyle radości, co świadomość zaskarbiania sobie łaski Jehowy dzięki wiernemu trwaniu w Jego pub­licznej służbie (Mt 25:21, 23)
JEHOWA SZCZODRZE BŁOGOSŁAWI SWYM GORLIWYM SŁUGOM (5 min)
Doświadczenia z ogólnoświatowej działalności dowodzą, że Jehowa błogosławi wysiłki swych gorliwych sług (io901.17; w;89 1.1 31) Wiele osób postronnych wypowiada się pozytywnie o gorliwej działalności sług Jehowy (1088 15.10 11,12; g87/7 3-5;
1085/18 23)
Bierzemy udział w tej chwalebnej służbie, aby nieść światło innym, pomnażać swą radość, a nade wszystko, by przy­nosić cześć Jehowie (2Ko 4:6, 7, 15; w90 15.7 18, 19)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 65-P—strona 2 . NA 45 MINUT
Nr 65-P 12/93 Druk 1/03
SŁUŻ PANU ŻNIWA
Uwaga dla mówcy: Jasno wykaż, że służenie Jehowie w charakterze niewolników nie jest uciążliwe, lecz jest źródłem ra­dości. Połóż nacisk na rzeczy pozytywne, uwypuklij błogosławieństwa wynikające z wiernej służby.
JEZUS PRZYRÓWNAŁ SWYCH UCZNIÓW DO NIEWOLNIKÓW ICH PANA, JEHOWY BOGA (6 min)
Słowa „niewolnik" i „niewola" mają dla wielu wydźwięk negatywny, gdyż kojarzą się z nadużyciami, ciężką pracą i utratą wolności, jakich na ogół doświadczali niewolnicy (to92 1.4 3, 4)
Chrześcijan nazwano niewolnikami Boga, ponieważ są „kupieni za określoną cenę" (IKo 7:23)
Na mocy ofiary okupu zostali wyswobodzeni z niewoli grzechu i śmierci i stawili się do dyspozycji na służbę dla Boga (Jn 3:16; 2Ko 5:14, 15)
Są zobowiązani do przestrzegania Jego nakazów
Wzorem hebrajskiego niewolnika darzącego miłością swego pana chrześcijanie powinni z zapałem służyć swemu Panu, Jehowie, który dal im życie i wszystkie wynikające z tego błogosławieństwa (Wj 21:5, 6; IJn 5:3)
Skoro Bóg jest ich Panem, chrześcijanie nie mogą służyć innym panom, bo przestaną Mu się podobać (Mt 6:24) Jezus pozostawił nam wzór, dając bezwzględne pierwszeństwo prący na rzecz swego niebiańskiego Ojca (Jn 4:34)
Wszyscy żyjący na ziemi należą do jednej z dwóch grup—albo są naśladowcami Jezusa i służą Bogu, albo Mu nie służą (Mt 12:30; IKo 10:21)
JEHOWA JEST MIŁUJĄCYM PANEM, GODNYM TEGO, BY MU SŁUŻYĆ (7 min) Jezus wykazał, iż Jehowa jest troskliwym i miłującym Panem
Podczas kampanii głoszenia Jezus widział ludzi znajdujących się w ogromnej potrzebie duchowej i litował się nad nimi (Mt 9:35, 36; gt 49)
Wykazał uczniom, że czeka ich mnóstwo pracy (Mt 9:37)
Zapewnił ich jednak, iż „Pan żniwa", Jehowa Bóg, pomoże im wykonać to dzieło (Mt 9:38)
Zachęciwszy uczniów, by prosili o więcej pracowników, Jezus wysłał ich w teren, dając im konkretne wskazówki (Mt 10:1, 5-15)
Mieli rozgłaszać wieść o Królestwie (Mt 10:7)
Uczestnicząc w żniwie, uczniowie nie mogli dać się sprowadzić na manowce przez materializm (Mt 10:9-11)
Do każdego domownika zanosili orędzie pokoju (Mt 10:12-15)
Ci, którzy brali udział w tym dziele zgodnie z wytycznymi Jezusa, doświadczali wielkiej radości i zaznawali błogo­sławieństw od swego miłującego Pana (Łk 10:17-20) Dzieło żniwne w I wieku spotkało się z błogosławieństwem Pana W dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. ochrzczono około 3000 osób (Dz 2:41) Jehowa dawał wzrost (Dz 2:47b; 4:4; 5:14) Wciąż jednak potrzeba więcej pracowników. Dlaczego?
DZIEŁO ŻNIWNE OSIĄGNIE PUNKT KULMINACYJNY W CZASIE KOŃCA (15 min)
Posługując się wymownym przykładem, Jezus zapowiedział, że w czasie końca dzieło żniwne osiągnie punkt kulmina­cyjny. Odczytaj Mateusza 13:24-30 (Mt 13:36-39; M)82/12 1-11; im 212, 213)
„Siewca" wyobraża Jezusa
„Wyborne nasienie" symbolizuje chrześcijan przypominających pszenicę, „synów królestwa", czyli namaszczonych chrześcijan (uw 179, 180)
Pierwszymi z nich byli apostołowie Jezusa i inni jego uczniowie, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. otrzymali dar ducha świętego (to81/12 3)
„Nieprzyjacielem" jest „Diabeł"
„Chwastami" są „synowie niegodziwca"—jego obłudne religijne potomstwo należące do chrześcijaństwa (w81/12 4, 5)
„Żniwem" jest „zakończenie systemu rzeczy" (w 81/12 7) Obecnie żyjemy w okresie żniwa Pod kierownictwem aniołów „pszenica" jest oddzielana od „chwastów" (w;81/12 9, 10; to80/20 9)
Klasa pszenicy dostąpiła duchowego oświecenia i pełni chwalebną służbę, co pobudza jej członków do 'świecenia jako źródła światła na świecie' (Mt 13:43; Flp 2:15)
Pozwalając świecić swemu światłu, „synowie królestwa" pomagają wielu osobom skorym do słuchania wyrwać się spo­śród symbolicznych chwastów
Od połowy lat trzydziestych obecnego stulecia zgromadzana jest coraz liczniejsza „wielka rzesza" „drugich owiec" (Jn 10:16; Obj 7:9, 10)
Po której stronie stoisz w związku ze spełnianiem się przypowieści Jezusa o pszenicy i chwastach?
Czy wspierasz dzieło zgromadzania prowadzone przez przyrównanych do pszenicy namaszczonych braci Jezusa?
Nr 66-P 1/96 DrukJESTEŚMY ZAPRASZANI DO SŁUŻENIA PANU W OBECNYM OKRESIE ŻNIWA (12 min) W trwającym dziś wielkim dziele żniwnym potrzeba wielu pracowników
Wszyscy prawdziwi czciciele Jehowy muszą brać udział w ogłaszaniu i nauczaniu prawd Królestwa (Mt 24:14; 28:19, 20) Bądź narzędziem w rękach Boga (IKo 3:6, 7)
Siej ziarno prawdy, biorąc udział w publicznej służbie kaznodziejskiej
Jedni zareagują pozytywnie, inni nie
Dosłownie tysiące osób poznaje prawdę dzięki okazanej im pomocy w nabywaniu dokładnej wiedzy. (Skorzystaj z danych statystycznych zamieszczonych w bieżącym Roczniku; podaj liczbę głosicieli, domowych studiów bib­lijnych itd.; opowiedz jedno lub dwa doświadczenia z naszych publikacji, aby ukazać pozytywne reakcje na działalność głoszenia)
Czuj się osobiście zobowiązany do uczestniczenia w służbie kaznodziejskiej
Nie wystarczy być przyzwoitym człowiekiem, trzeba aktywnie wydawać owoce Królestwa (Ps 34:1; Dz 5:28, 29,
42; 10:42)
Usłuchaj biblijnego wezwania, by 'mieć zawsze mnóstwo pracy w dziele Pańskim' (IKo 15:58) Wiele osób utrzymujących z nami łączność nie jest jeszcze ochrzczonych Usilnie zachęcamy do poważnego przeanalizowania swych warunków
Koniec jest coraz bliższy, więc stałe odkładanie przyjęcia na siebie obowiązków chrześcijańskich i oddania się Bo­gu jest niebezpieczne (w;92 1.10 20-23)
WIERNYCH UCZESTNIKÓW DZIEŁA ŻNIWNEGO CZEKA MNÓSTWO RADOŚCI I BŁOGOSŁAWIEŃSTW (5 min)
Udział w wielkim dziele żniwnym, przeprowadzanym dziś pod nadzorem Pana żniwa, Jehowy, stanowi niezwykły za­szczyt
Wynikające z niego radości i błogosławieństwa zostały zobrazowane przez Święto Zbiorów (inaczej: Święto Szałasów), obchodzone w starożytnym Izraelu (Pwt 16:13-15; w>80/20 6; it-1-E 823)
Członkowie wielkiej rzeszy, niczym uczestnicy tego dawnego święta, trzymają w rękach gałęzie palmowe i z ra­dością przypisują swe wybawienie Bogu i Barankowi (re 122)
Chrześcijanie należący do wielkiej rzeszy mają przed sobą cudowną możliwość ocalenia w „wielkim ucisku" i życia w nowym świecie (Obj 7:14; 2Pt 3:13)
Zaznają tych błogosławieństw, gdyż „wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka", i ponieważ „są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę" (Obj 7:15; re 126)
Ty również możesz dostąpić takich cudownych błogosławieństw, jeśli będziesz dziś^ wiernie uczestniczył w wielkim
dziele żniwnym ''--
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 66 -P—strona 2 N A 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#42 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-05, godz. 08:52

ZNAJDUJ CZAS NA ROZMYŚLANIE O SPRAWACH DUCHOWYCH
Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, jak ważną rolę w życiu duchowym chrześcijanina odgrywa rozmyśla­nie. Zachęć wszystkich do regularnego rezerwowania sobie czasu na rozmyślanie o sprawach duchowych. Podkreśl, że właściwie pojmowane rozmyślanie wymaga zarówno czasu, jak i wysiłku. Wykaż, na czym ono polega
PISMO ŚWIĘTE ZACHĘCA DO ROZMYŚLANIA (6 min)
Chcąc poznać Boga, trzeba nabywać dokładnej wiedzy z Pisma Świętego (Jn 17:3)
Poza tym należy obserwować Jego dzieła stwórcze (to90 15.9 14,15)
Po studium i obserwacji trzeba głęboko rozmyślać, by poznać Boga (Ps 143:5)
Nie wystarczy tylko myśleć o tym, czego się dowiedzieliśmy; trzeba dostrzegać związek między zdobywaną wie­dzą a osobą Jehowy (u)93 15.9 16)
Rozmyślanie było istotnym warunkiem powodzenia Jozuego
Jozue, następca Mojżesza, przygotowywał się w roku 1473 p.n.e. do wprowadzenia ludu Jehowy do Ziemi Obiecanej Jehowa udzielał wskazówek Jozuemu (Joz 1:1-9)
Jak wynika z wersetu 8, Jozue musiał stale rozmyślać o Prawie Bożym, aby działać mądrze i zaznawać błogosła­wieństw Jehowy
Tych, którzy rozmyślają nad Słowem Bożym, nazwano szczęśliwymi (Ps 1:1, 2)
Rozmyślanie jest cechą charakterystyczną ludzi prawych i mądrych (Ps 49:3; Prz 15:28; io79/20 17; w80/3 12)
CHRZEŚCIJANIE MUSZĄ SIĘ WYSTRZEGAĆ ŚWIECKICH POGLĄDÓW NA ROZMYŚLANIE (8 min)
Chrześcijanie muszą być ostrożni, by nie pomylić pożytecznego rozmyślania z medytacjami, które są popularne w tym świecie
Hinduizm — medytacje transcendentalne (nadzmysłowe) (Ł084/5 25)
Choć zdaniem niektórych takie medytacje nie mają nic wspólnego z religią, to jednak zazwyczaj używa się do nich ołtarza; poza tym podczas śpiewu wykonywanego w sanskrycie uznaje się Brahmę za Stwórcę; inne pieś­ni wychwalają trójcę hinduską
Chrześcijanie uznają za Stwórcę tylko Jehowę (Obj 4:11)
Wiemy z Biblii, że jedynie Królestwo Boże rozwiąże trudne problemy społeczeństwa ludzkiego (Dn 2:44; 7:13,14) Buddyzm również zaleca medytacje, lecz inne od rozmyślań, do jakich zachęca Biblia (sh 146)
Buddyści są zwolennikami medytacji, w których człowiek koncentruje się na pojedynczym przedmiocie, na okreś­lonej części ciała bądź też na jakimś wyrażeniu albo zagadce
W rezultacie umysł uwalnia się od wszelkich innych myśli i uczuć
Z czasem osoba praktykująca takie medytacje zatraca pragnienie życia oraz związanych z nim przyjemności
Takich medytacji nie da się pogodzić z Biblią, kto bowiem uwalnia swój umysł od wszelkich sensownych myśli, wystawia się na wpływ demonów. (Zwróć uwagę na zasadę z Mateusza 12:43-45; gt 42; w82/2 7)
NA CZYM POLEGA POŻYTECZNE ROZMYŚLANIE (10 min)
Rozmyślanie definiuje się jako „głębokie, pełne skupienia myślenie, w czasie którego ktoś snuje poważne refleksje na temat minionych przeżyć, zastanawia się nad sprawami bieżącymi lub nad tym, co może się wydarzyć w przyszło­ści" (it-2-E 363)
Trzeba skupiać myśli i uczyć się rozmyślać
Rozmyślanie nie oznacza fantazjowania, podczas którego umysł pogrąża się w marzeniach (n;85/3 23-26)
Trzeba się mieć na baczności, żeby serce nie przekształciło rozmyślania w planowanie, jak zaspokoić niestosow­ne pragnienia
Aby rozmyślanie było pożyteczne i umacniało wiarę, powinniśmy unikać spekulacji
Spekulowanie prowadzi do wniosków nie opartych na faktach; takie jałowe rozważania bywają niebezpieczne (Koi 2:8; w78/24 3; w8Q/l 11)
Niektórzy odpadli od prawdy z powodu spekulatywnego sposobu myślenia (2Tm 2:18)
Rozmyślanie o „rzeczach daremnych", w których nie ma nic dobrego, może prowadzić do przeciwstawienia się Je­howie i Jego sługom (Dz 4:25, 26; it-2-E 363)
Pożytecznemu rozmyślaniu sprzyja odprężenie się i uwolnienie umysłu od trosk
Trzeba pozostać sam na sam ze swymi myślami; uwagi nie może rozpraszać telewizja, muzyka itp. Trzeba wybrać odpowiednie miejsce i spokojną porę, na przykład wieczór lub noc (Ps 63:6)
Izaak spacerował samotnie wczesnym wieczorem i rozmyślał (Rdz 24:63) Należy się skoncentrować na tym, co budujące (Ps 77:12; w77/22 18)
Nie powinno się oddawać rozmyślaniu o nikczemnych postępkach złych ludzi (Prz 24:1, 2)
W rozmyślanie trzeba zaangażować nie tylko umysł, ale i serce (Prz 15:28)DONIOSŁE ZNACZENIE ROZMYŚLANIA O SPRAWACH DUCHOWYCH (18 min) Rozmyślanie jest konieczne do osiągnięcia mądrości; ma istotne znaczenie we wzroście duchowym
Paweł radził Tymoteuszowi, żeby rozmyślał nad swoim postępowaniem, usługiwaniem i nauczaniem (ITm 4:15) Człowiek działający pochopnie najczęściej nie zwraca uwagi na wiedzę ani nie stara się głęboko przemyśleć spra­wy (MJ85/3 9, 10; it-2-E 1140, 1141) Osoba rozumna rozmyśla nad sensem rad (Hi 23:5)
Mogą to być rady udzielone osobiście, usłyszane na zebraniu lub przeczytane w jakimś artykule
Rozważaj, jakie skutki pociągną za sobą twe decyzje i poczynania, a unikniesz nieszczęścia (Ps 73:2, 3,16-18; M)79/19
11-13)
Izraelici nie zastanawiali się nad tym, co ich czeka (Pwt 32:28-30) Rozmyślaj o tym, jakie stosunki łączą cię z Jehową (w/77/22 17-19)
Słaba więź z Bogiem może świadczyć o braku głębszego rozmyślania (Łk 8:11-13)
Rozmyślaj, aby pojąć sposób postępowania i przymioty Jehowy; staraj się wbudować je w swoją osobowość (w90 1.3
13, 14; M/78/21 18-20; uw 26)
Zastanawiaj się, jak dostosować swe życie do zamierzenia Jehowy
Rozmyślaj nad swą przeszłością oraz nad tym, co robisz obecnie i czym będziesz się zajmował w przyszłości Zastanawianie się nad przeszłością pomoże ci dostrzec błędy i zmienić się na lepsze
Izraelici mieli pamiętać o grzechach swego narodu (Pwt 9:7) Przypominaj sobie dawniejsze czyny, którymi dowiodłeś swej lojalności (Heb 10:32, 33; w/76/6 4; it-2-E 1089)
Rozmyślaj o życiu wiernych sług Bożych z dawnych czasów (w>73/12 6)
Zastanawiaj się nad swoim obecnym postępowaniem i planami na przyszłość, mając na uwadze czynienie postępów Przemyśl poważnie, jakie masz cele oraz czemu dajesz pierwszeństwo; badaj swoje sumienie Rozmyślaj o tym, jak dzisiaj korzystasz z życia i co zamierzasz robić w przyszłości Decyzje, jakie podejmujesz teraz, mogą się na zawsze odbić na twoim życiu Rozmyślając o sprawach duchowych, wzbogacisz swą osobowość.
Takie rozmyślanie znajdzie odbicie w twych wypowiedziach (Ps 49:3; Ef 4:29, 31, 32)
ZNAJDUJ CZAS NA ROZMYŚLANIE O SPRAWACH DUCHOWYCH (3 min)
Nie dopuść, by szybkie tempo codziennego życia powstrzymywało cię od rozmyślania
Jezus potrzebował czasu na modlitwę i orzeźwienie duchowe, więc ty również tego potrzebujesz (Mk 6:30, 31;
Łk 6:12)
Ogromnie ceń sobie chwile rezerwowane na ten cel Regularnie rozmyślaj o sprawach duchowych (Flp 4:8, 9)
Staniesz się dzięki temu zachętą i pokrzepieniem dla innych oraz zacieśnisz swą więź z Jehową
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 67-P—strona 2 NA 45 MINUT

ŻYWISZ URAZĘ CZY PRZEBACZASZ?
Uwaga dla mówcy: Pomóż braciom wykorzenić z serca wszelkie skłonności do obrażania się i żywienia urazy. Wskaż, jak unikać takich uczuć i wyzbywać się ich, gdy się pojawiają. Rozbudź gorące pragnienie naśladowania Jehowy w okazywa­niu miłości i miłosierdzia. Zachęć wszystkich do dokładania wszelkich starań, aby rozwiązywać trudności i z serca prze­baczać sobie nawzajem
WSZYSCY SĄ GRZESZNI I POPEŁNIAJĄ BŁĘDY (6 min)
Nikt nie jest bez grzechu, bez zarzutu (Ps 51:5; Kzn 7:20; Rz 3:23; w>75/4 15; w)87/4 21; it-2-E 18)
Ostatecznie wszyscy nie dopisują, zwłaszcza w mowie (Jak 3:2; w/79/16 15, 16) Jesteśmy skłonni pomniejszać własne niedociągnięcia
Często myślimy, że drudzy są gorsi od nas (Łk 6:42)
Biblia radzi, byśmy okazywali pokorę, uważając drugich za wyższych od siebie (Flp 2:3) Powinniśmy brać wzór z Jehowy, który jest skory do przebaczania (Ef 4:32)
JEHOWA NIE ŻYWI URAZY (10 min)
Bóg miałby uzasadnione powody, by się na nas oburzać za nasze błędy ^
Na skutek naszego grzesznego stanu ciągle uchybiamy w spełnianiu Jego wymagań
Choć Jehowa czasami wyraża swe słuszne oburzenie, to jednak „nie będzie chował urazy" (Ps 103:9)
Bóg wybacza tym, którzy porzucają złą drogę (Iz 55:7; w)92 15.9 8)
Nasze ocalenie zależy od przebaczenia Jehowy
Rozważmy przykłady ukazujące, jak Jehowa wybaczał poszczególnym osobom
Król Manasses obrażał Jehowę rażącymi grzechami, kiedy jednak okazał skruchę, dostąpił przebaczenia (2Kn 33:
10-13) Ojciec wybaczył marnotrawnemu synowi, co więcej — przyjął go z otwartymi ramionami
Stanowi to wymowny przykład wspaniałomyślności Jehowy (Łk 15:11-32; gt 86)
Paweł nazwał siebie 'pierwszym z grzeszników', dostąpił jednak przebaczenia i stał się wszechstronnie użytecznym sługą Bożym (ITm 1:15; io65/6 10)
NIE BĄDŹMY SKORZY DO OBRAŻANIA SIĘ (6 min)
Nie powinniśmy szybko się obrażać o to, co drudzy mówią o nas '
Pamiętajmy, że my też czasami uchybiamy pod tym względem (Kzn 7:21, 22; w/78/18 21) Czy to nie duma lub zbyt poważne traktowanie własnej osoby powodują, że szybko się obrażamy? (Kzn 7:9; w/78/15
22, 23)
Kiedy ktoś nas przedstawia w złym świetle, nie trzeba zaraz wywoływać sporu Gdy Jezusa oskarżano, że jest żarłokiem, nie zrobił z tego wielkiej sprawy Wiedział, iż jego czyny obalają to oskarżenie (Mt 11:19; gt 39; it-1-E 964) Dawid nie reagował na zaczepki osób, które źle się o nim wypowiadały (Ps 38:12-15) Przekonał się, że najlepiej jest polegać na Jehowie i czekać
NIEKTÓRZY SĄ SKŁONNI SIĘ OBRAŻAĆ (8 min) Rozważmy następującą przypuszczalną sytuację:
Załóżmy, że masz jakiś niezbyt poważny problem osobisty, z którego zwierzyłeś się bliskiemu przyjacielowi. On obiecuje nie mówić o tym nikomu. Później jednak się okazuje, że o twym kłopocie wiedzą osoby postronne Jak byś zareagował? Czy postanowiłbyś odsunąć się od owego przyjaciela, mówiąc sobie: „Owszem, przywitam
go, ale nie chcę mieć z nim więcej do czynienia. Zachowam dystans"? Nie wyciągaj jednak pochopnych wniosków i nie wybuchaj gniewem (Prz 29:20, 22)
Pomyśl: Może ten brat po prostu postąpił bezmyślnie? Czy tobie nigdy się nie zdarzyło coś podobnego? A może było to zwykłe nieporozumienie? Może szukał rady, jak mógłby ci pomóc? Czy nie dałoby się zbagatelizować ca­łej sprawy i nie poświęcać jej więcej uwagi oraz puścić wszystko w niepamięć? Czy twój problem rzeczywiście trzeba było potraktować poufnie? Czy jesteś całkiem pewny, że to twój przyjaciel poinformował o tym osoby trzecie? (Prz 19:11; 088 8.9 22; w/70/20 22, 23) Biblia radzi, by nie chować w sercu urazy (Kpł 19:18; w;74/13 21)
Tajona uraza może doprowadzić do wyrządzenia bliźniemu krzywdy, i to nawet bardzo poważnej Jeśli ulegniemy naszym wrodzonym skłonnościom, zaczniemy odczuwać niechęć do tej osoby Niechęć połączona z zachowywaniem dystansu może się przerodzić w nienawiść. Nienawiść to silne uczucie, które wyrządzi ci szkodę (w;87/20 1-3) Może zrodzić mordercze zamiary wobec danej osoby (Mt 5:21, 22; w90 1.10 13) Mogłaby nawet doprowadzić do tego, że zacząłbyś szukać zemsty Jak się zachowujesz w takich sytuacjach? Żywisz urazę czy przebaczasz?
Unoszenie się gniewem z powodu cudzych grzechów burzy stosunki międzyludzkie i „wszczyna zwadę" (Prz 29:22; io90 15.9 22)
Wywołuje trudności w małżeństwach i zrywa więzy rodzinne Utrudnia nawiązanie serdecznych stosunków z braćmi w zborze


ZAMIAST ŻYWIĆ UKAŻĘ, BĄDŹ SKORY DO PRZEBACZANIA (10 min) Gotowość przebaczania stanowi sprawdzian, jak szczera jest nasza miłość do drugich Łatwiej jest dać kosztowny prezent niż wspaniałomyślnie wybaczyć (to80/18 20-22) Czy jesteśmy przekonani, że okazujemy szczerą miłość i hojnie przebaczamy? (Mt 18:21, 22; gt 64) Okazujmy ducha przebaczania w rodzinie
Znany jest pogląd, że „szczęśliwe małżeństwo to związek dwojga ludzi umiejących sobie przebaczać" (w;80/18 21) Wielkodusznie wybaczaj błędy Chętnie wybaczajmy innym członkom zboru
Jest to konieczne do szczęścia i staje się zachętą dla wszystkich, a zwłaszcza dla winowajców szukających przeba­czenia
Wykroczenie przynosi ujmę zborowi i odbija się ujemnie na panującej w nim atmosferze Wszyscy członkowie zboru powinni szczerze przebaczyć osobie, która okazała skruchę (2Ko 2:5-11; io78/11 6)
Wybaczcie kłopoty, zmartwienia, ujmę, których jej występek przysporzył zborowi (w)73/13 12) Powinniśmy naśladować Jehowę, który nie gardzi nikim, kto przejawia szczerą skruchę (Ps 51:17; w>93 15.3 16) Ucz się chętnego przebaczania
Nie posądzaj drugich, że kierują się złymi pobudkami
Staraj się bezzwłocznie wyjaśniać nieporozumienia (Ef 4:26; w)90 15.9 21)
Nie odpłacaj „krzywdą za krzywdę" (IPt 3:8, 9; g81/2 2)
Przebaczanie zapewnią pokój, natomiast zawziętość rodzi konflikty Wybaczyć znaczy też zapomnieć o całej sprawie (w92 15.7 29)
PIELĘGNUJ GOTOWOŚĆ PRZEBACZANIA (5 min)
Dzięki miłości potrafimy chętnie przebaczać naszym braciom, wzorując się w tym na Jehowie (Mt 6:14, 15; IKo 13:5; W)90 15.5 19; w74/13 22, 23)
Przebaczaj, ą uchronisz siebie i drugich przed zgubnymi skutkami zawziętości (ce 206. 207) Unikajmy kontaktów z ludźmi, którzy stale żywią do kogoś urazę (Prz 22:24, 25; 088/4 12; w;80/20 22) Naśladujmy Jehowę, bo On daje doskonały przykład pod względem przebaczania (Ps 103:3; Eze 28:22)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr68-P—strona2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#43 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-05, godz. 12:37

OŻYWIĆ DUCHA OFIARNOŚCI
Uwaga dla mówcy: Pomóż wszystkim zrozumieć, że prawdziwy chrystianizm opiera się na dawaniu i ofiarności. Zachęć, by każdy zbadał siebie i ocenił, czy jego służba dla Jehowy w pełni odzwierciedla takie nastawienie. Wykaż w praktycz­ny sposób, jak można samemu pielęgnować ducha ofiarności i jak wszczepiać go dzieciom. Serdecznie zachęć do naślado­wania tysięcy braci, którzy dzisiaj naprawdę okazują ducha ofiarności
ŚWIAT POPIERA SAMOLUBSTWO, A NIE OFIARNOŚĆ (7 min) Dziś wszystko jest obliczone na odwoływanie się do samolubnych pragnień
Panuje pogląd: bierz, co możesz i dopóki możesz; bierz jak najwięcej i to, co najlepsze; nigdy nie jest za dużo W świecie znane są powiedzenia typu: „Silniejszy ma zawsze rację", „Cel uświęca środki", „Rób, co ci się podoba" Wielu rodziców zaniedbuje swe dzieci, tłumacząc: „Nam też coś się od życia należy" (091 8.7 3-5) Jakie są skutki takiego egoizmu?
Zmartwienia, rozczarowania, niezadowolenie i cierpienia Przykład Izraelitów wyraźnie pokazał, do czego prowadzi samolubstwo Szemrali, narzekali, „pałali samolubną żądzą" (Lb 11:34) Sprowadzili tym na siebie nieszczęście, a wielu poniosło śmierć Świat niczego się nie nauczył ani z tego, ani z innych wydarzeń historycznych
Ludzie pytają: „Skoro dzisiejszy świat ma tyle do zaoferowania, to po co mam się poświęcać, kiedy w gruncie rze­czy nikt tego nie ceni? Po co 'zapierać się' samego siebie, skoro drudzy postępują wręcz odwrotnie — nie pozwa­lają wodzić się za nos i mają coraz bardziej wygórowane żądania? Dlaczego nie spróbować 'pozyskać całego świa­ta' albo przynajmniej sporej jego części?" (Mk 8:36)
SŁUDZY BOŻY SĄ ZACHĘCANI DO OFIARNOŚCI (12 min)
W wypadku Izraelitów błogosławieństwo zależało od tego, czy składali w ofierze to, co mieli najlepszego (Mai 1:14; 3:10) Jezus dowiódł, że jest ofiarny, gdy opuścił swą niebiańską siedzibę (Flp 2:5-8) Za swą ofiarność doznał wielkiej radości (Ps 40:8; Heb 12:2) Był niezwykle gorliwy w służbie dla Jehowy (Mk 1:32-39) Zawsze był gotowy do poświęceń, byle tylko podobać się Bogu (Jn 5:30) Jezus zachęcał swych uczniów do przejawiania ofiarności (Łk 9:23-25; w90 1.8 16) Z Biblii wyraźnie wynika, że wzięli sobie do serca jego rady (Mt 4:20; 19:27)
Oznacza to, że zrezygnowali z pewnych dążeń w życiu, by jeszcze bardziej podobać się Bogu i stawiać na pierw­szym miejscu sprawy Królestwa A w jaki sposób uczniowie Jezusa czynią to dzisiaj? (w86/24 3, 4)
Niektórzy narażają swoją pozycję w świecie interesów, dając się poznać jako Świadkowie Jehowy
Czas, który mogliby wykorzystać na odpoczynek lub na zdobywanie pieniędzy, spędzają na zebraniach i w służbie
Podejmują służbę pełnoczasową (Rz 12:1, 2; 2Tm 2:15)
Rezygnują z pewnych form światowej rozrywki, muzyki oraz ze świeckiej kariery (gr89 8.112-15)
Są gotowi znosić uwięzienie (Dz 5:29; w89 15.6 27; w;93 1.9 27, 28)
Są zdecydowani być posłuszni Słowu Jehowy, choćby groziła za to śmierć (Mt 10:28; 2/b94 96-99,110-113, 224-227)
Biorą regularny udział w służbie polowej (io92 1.2 27, 28)
CZY JESTEŚ OFIARNY? (19 min)
Skoro Biblia wymaga od chrześcijan okazywania ofiarności, zadaj sobie pytanie: „Czy ja jestem ofiarny?" Nakaz Jezusa, aby 'szukać najpierw królestwa', jest dziś równie pilny (Mt 6:33)
Przeżycia osób, które znosiły prześladowania w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku, stanowią do­wód ich ofiarności (Mówca może opowiedzieć przeżycia Freda Wilsona [w)80/9 23-28], Haralda i Elżbiety Abtów [w81/l 19-28] lub innych osób, których życiorysy opisano w naszych publikacjach) Tysiące misjonarzy wysyłanych przez Szkołę Gilead opuściło swoje rodziny i domy
Poświęcili oni tak zwane normalne życie, aby dobra nowina mogła być głoszona aż po krańce ziemi (Mk 10:29,
30; Heb 6:10) Tysiące innych braci i sióstr pracuje jako pionierzy w swych rodzinnych stronach
Sporo z nich służy ochotniczo w innych częściach kraju, zakładając i umacniając zbory
Wiele osób pełni służbę w domach Betel, rozsianych po całej ziemi, pracując przy produkcji literatury i wspiera­jąc dzieło wykonywane w terenie
We wszystkim tym dostrzegamy spełnianie się słów Psalmu 110:3, który opisuje płomiennego ducha ofiarności (od­czytaj) (W784/21 12-17)
Dzięki przejawianiu takiego ducha widzimy spełnianie się zapowiedzi z Mateusza 24:14 i 28:19, 20 oraz z Dziejów Apostolskich 1:8
Wersety te wyraźnie wskazują, że biblijne polecenie pełnego uczestniczenia w służbie Królestwa odnosi się do wszystkich oddanych sług Bożych (w;86/12 12) Czy bierzesz jak najpełniejszy udział w tej służbie? Jeśli masz dzieci, czy zaszczepiasz im pragnienie podjęcia służby pełnoczasowej? (Pwt 6:6, 7)
A może wasza rodzina jest całkowicie pochłonięta dążeniem do zapewnienia sobie już teraz lepszego i wygod­niejszego życia? Jezus ostrzegał przed „zwodniczą mocą bogactwa" (Mt 13:22)
Władza bogactw materialnych jest ograniczona; zawodzą one, gdy człowiek najbardziej potrzebuje pomocy; nie
zapewnią dobrego zdrowia, nie uchronią od śmierci Życie nie zależy od posiadanych dóbr materialnych (Łk 12:15-21; w;87/22 27, 28)


PIELĘGNUJ DUCHA OFIARNOŚCI (5 min)
Czy okazujesz ducha ofiarności, służąc Jehowie według swoich najlepszych możliwości? Czy nie mógłbyś poświęcać więcej czasu na czytanie Biblii i studium osobiste?
Czy studiujesz regularnie?
A czy nie mógłbyś spędzać więcej czasu w dziele na rzecz Królestwa? Ile godzin zabiera ci rozrywka lub oglądanie telewizji?
Czy zachowujesz należytą równowagę między czasem poświęcanym na ten cel a służbą dla Królestwa?
(Ef 5:15, 16)
Czy jesteś ojcem lub matką? Najlepiej jest już od dzieciństwa uczyć swe pociechy ofiarności (2Tm 3:14, 15) Zlecaj im coś do zrobienia; pomóż im zrozumieć, że życie nie składa się z samych zabaw Znajduj czas na szkolenie, studium i karcenie (Ef 6:4; Heb 12:11) A co możesz zrobić jako starszy lub sługa pełnoczasowy? Czy nie mógłbyś podnieść poziomu swej służby? Czy nie mógłbyś stać się lepszym chrześcijaninem? (Gal 5:22, 23)
OFIARNY TRYB ŻYCIA DAJE WIĘCEJ SZCZĘŚCIA (2 min)
Gromadź sobie skarby duchowe, które nigdy nie zawiodą (Mt 6:20; w89 15.7 13, 14)
Apostoł Paweł wskazał na wyższość bogactw duchowych (ITm 6:17-19; to89 1.2 21; w>86/21 3, 4)
Zadowalaj się tym, co posiadasz, i służ Jehowie z radością (Dz 20:35) ,
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 69-P—strona 2 NA 45 MINUTPOKŁADAJ UFNOŚĆ W JEHOWIE
Uwaga dla mówcy: Rozbudź w sercach braci głęboką ufność, że trzymanie się dróg Jehowy jest dla nas najlepsze. Pomóż słuchaczom zrozumieć, jak w praktyczny sposób mogą okazywać zaufanie do Jehowy. Ostrzeż przed niebezpieczeństwem kryjącym się w poleganiu na samym sobie lub na mądrości ludzkiej oraz wyjaśnij, do jakich przykrych następstw może to prowadzić. Zachęć wszystkich, by całkowicie ufali Jehowie w każdej dziedzinie życia
ZASKARBIAJ SOBIE ŻYCZLIWOŚĆ I UZNANIE W OCZACH BOGA I LUDZI (Prz 3:1-4) (5 min) Z rozważenia Księgi Przysłów 3:1-26 dowiemy się, jak pokładać ufność w Jehowie Pouczenia biblijne powinny nam zapaść głęboko do serca
Wszyscy są zobowiązani słuchać Jehowy, naszego Ojca, jak dzieci mają słuchać rodziców
Zawsze miej w pamięci prawa Boże
Przez studium i rozmawianie o prawach Jehowy „napisz je na tablicy swego serca", żeby na zawsze stały się two­ją własnością (Ps 40:8; w)93 15.12 s. 12, ak. 6; it-2-E s. 483, ak. 5; M)87/6 12, 13) Nagrodą będą „długie dni i lata życia oraz pokój"
Jehowa decyduje o tym, czy ktoś będzie żyć wiecznie, czy spotka go zagłada
Kto stosuje się do Słowa Jehowy, ten nie toczy sporów ani nie rzuca kąśliwych uwag, lecz cieszy się „pokojem" (Gal 5:20, 22)
ZAUFAJ JEHOWIE I NIE POLEGAJ NA WŁASNYM ZROZUMIENIU (Prz 3:5-8) (12 min) We wszystkim, co czynisz, powinieneś pamiętać o prawach Jehowy i szukać Jego kierownictwa Ufaj Jehowie i przekonaj się, że Biblia prowadzi ludzi właściwą drogą Zaufaj Jehowie, studiując Jego Słowo; rozmyślaj nad jego treścią; bądź posłuszny zawartym w nim przykazaniom;
kieruj się w życiu jego zasadami
'Zaufaj Jehowie', jak to czynili Jezus (Iz 8:17, 18) oraz Paweł (2Ko 1:9, 10); nie polegaj na ludziach (Ps 146:3, 4) Miej zaufanie do kierownictwa, które Jehowa sprawuje przez swą organizację, do pokarmu duchowego, do sposobu mianowania nadzorców
Nigdy nie uważaj własnego zrozumienia rzeczy, wydarzeń i postanowień za ważniejsze od kierownictwa, które Je­howa zapewnia nam za pośrednictwem swego Słowa i swej organizacji
„Zważaj na niego", zawsze respektując Jehowę, czyniąc to, co On nakazuje, chodząc Jego drogami Uznawaj władzę i zwierzchnictwo Jehowy
Bądź Mu posłuszny także w prywatnych sprawach oraz w swoich myślach Słuchaj Jehowy w sprawie pobierania się „tylko w Panu" (IKo 7:39) On wie wszystko najlepiej, toteż musisz się uczyć polegać na Nim Kto ufa Jehowie, temu się powiedzie i zaskarbi sobie uznanie Boże
Kto 'opiera się na własnym zrozumieniu', może doznać szkody duchowej, a nawet odpaść od prawdy Trzeba się strzec wpływu mądrości ludzkiej
Nie powinniśmy myśleć o sobie więcej niż należy (Rz 12:3)
Nie możemy zbaczać z drogi prawdy, kierując się własnymi poglądami czy teoriami
Powinniśmy poddać się kierownictwu Bożemu sprawowanemu przez zbór (Ps 22:22) Przyczyną istnienia dziś tylu religii jest to, że ludzie uparcie polegają na własnym rozumie (Prz 14:12)
Mało kto szuka rad w Słowie Bożym; większość woli liczyć na siebie „Odwracaj się od złego", a będziesz miał czyste sumienie Nie bądź zbyt krytyczny i nie narzekaj na braci ani na zbór
Ciągle nabywaj dokładnej wiedzy, ale nigdy nie kieruj się dumą, strachem ani zazdrością
Studium Słowa Bożego oraz stosowanie się do niego w mowie, myślach i czynach wywrze zbawienny wpływ, za­pewni „pokrzepienie dla twoich kości"
CZCIJMY JEHOWĘ TYM, CO MAMY NAJLEPSZEGO, I PRZYJMUJMY KARCENIE (Prz 3:9-12) (10 min) Wspierajmy organizację Jehowy (io83/23 20-23; M)93 1.12 28-31)
Dzisiejsi chrześcijanie, podobnie jak niegdyś Izraelici, przynoszą Jehowie to, co mają najlepszego Dbajmy o Salę Królestwa; wspomagajmy główną siedzibę i biura oddziałów Towarzystwa Strażnica oraz ogólno­światową działalność misjonarską (089 8.6 15; 1087/24 16-18) Używajmy swoich środków do pomagania słabym oraz braciom będącym w potrzebie (om 156-158)
Używajmy ich dla dobra drugich, ponieważ „na nic się nie zdadzą w dzień strasznego gniewu" (Prz 11:4; tc77/23 7) „Twe spichrze będą obficie napełnione"—słowa te dotyczą głównie bogactw duchowych oraz radości i bezpieczeń­stwa, które z nich wypływają (w;93 15.12 s. 17, ak. 6, 7; it-2-E s. 1038, ak. 4) Przyjmuj skarcenie od Jehowy jako dowód Jego ojcowskiej miłości (tp 110) Jehowa pragnie, byśmy byli Jemu posłuszni, służy to bowiem naszemu dobru Skarcenie może cię boleśnie dotknąć, ale ma pozytywne strony, bo służy dobremu celowi
Bądź wdzięczny, że zwrócono ci uwagę na daną sprawę i że ktoś interesuje się tobą na tyle, aby cię skorygować Lepiej zawczasu być skarconym, niż dalej podążać błędną drogą (Heb 12:5-7)
Nie obrażaj się, gdy jesteś karcony (Prz 4:13; 19:20) Może to czynić dojrzały brat lub któreś z rodziców


Możesz też poczuć się skarcony, gdy czytasz Biblię albo Strażnicę Nie uważaj wskazówek za apodyktyczne przepisy, lecz za dowód troskliwego zainteresowania ze strony Jehowy
Uznawaj prawo organizacji Jehowy do wprowadzania zmian
Niech skorygowanie zrozumienia jakiejś kwestii nie skłoni cię do odejścia od prawdy
MĄDROŚĆ BOŻA JEST CENNIEJSZA NIŻ KORZYŚCI MATERIALNE (Prz 3:13-18) (7 min) Mądrość przynosi szczęście, pokój i radość (w86/21 4, 5)
Uzdalnia do postępowania zgodnego z zamierzeniem Bożym - Potrzebnej wiedzy można nabywać przez szczere i wnikliwe studium Biblii
Zdobycie mądrości Bożej zapewnia życie, bogactwo i chwalę
„Drogi jej to drogi przyjemne", ponieważ Jehowa obficie błogosławi tym, którzy nabywają zbożnej mądrości i zro­zumienia
„Drzewem życia jest dla tych, którzy się jej uchwycili", gdyż mądrość wywiera korzystny wpływ na obecne ży­cie (w;93 15.12 19; it-2-E s. 250, ak. 3) Może nam zaoszczędzić niewymownych cierpień, a nawet przedwczesnej śmierci
Na przykład dzięki trzymaniu się zasad dotyczących picia alkoholu, zażywania narkotyków, okazywania gniewu Mądrości i rozeznania nabywa się przez praktyczne stosowanie wiedzy Dlatego trzeba chętnie wprowadzać w czyn to, czego się uczymy
POKŁADANIE UFNOŚCI W JEHOWIE PRZYSPARZA BŁOGOSŁAWIEŃSTW (Prz 3:19-26) (9 min) Zapewnia bezpieczeństwo duchowe (Ps 91:1-3) Znika strach przed niebezpieczeństwami (Ps 91:5, 6) Sen staje się przyjemny
W pewnym sensie spokojny sen jest nagrodą za mądry tryb życia Nie będziemy się bać ucisku, który dosięgnie złych ludzi
Stojąc u progu wielkiego ucisku, Świadkowie Jehowy czerpią zachętę ze słów: „Nie będziesz się musiał lękać" Nie liczymy na to, że nie spotka nas żadna szkoda fizyczna
Jeremiasz nie został ustrzeżony przed wszelką napaścią (Jer 37:15, 21) Apostoł Jakub poniósł śmierć męczeńską (Dz 12:1, 2)
Jehowa będzie nas chronił jako Masę oraz jako organizację (Ps 145:20; Mt 10:28) Poszczególne osoby mogą doznać cierpień
Wszyscy pokładamy ufność w nadziei zmartwychwstania (Jn 5:28, 29) Jesteśmy przekonani, że Jehowa nie zapomni o nas, nawet jeśli poniesiemy śmierć
ŚMIAŁO KROCZ NAPRZÓD TĄ DROGĄ DZIĘKI SILE POCHODZĄCEJ OD JEHOWY (2 min) Stale pokładaj ufność w Jehowie Polegaj na obietnicach Bożych Służ Jehowie pokornie i z radością Odczytaj Przysłów 2:20-22
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 70-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#44 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-05, godz. 17:31

JAK ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ DUCHOWĄ
Uwaga dla mówcy: Uświadom braciom, że istnieje ciągłe niebezpieczeństwo popadnięcia w ospałość duchowa, w jakiej tkwi większość ludzi. Podaj wyraźne wskazówki, co robić i czego unikać, aby zachować czujność duchowa- Zachęć ich usil­nie, żeby okazywali większą czujność w miarę zbliżania się końca
CHRZEŚCIJANIE SĄ ZACHĘCANI DO ZACHOWYWANIA CZUJNOŚCI DUCHOWEJ (5 min)
Zbliża się najdonioślejsze wydarzenie wszech czasów, Armagedon, jednakże większość ludzi jest pogrążona w ducho­wym śnie (to91 1.5 21; w;80/2 15-17)
Dzisiejsze pokolenie, żyjące w erze nowoczesnej techniki, drzemie, nie rozumiejąc znaczenia wydarzeń (Mt 16:2, 3) Tymczasem chrześcijanie są zachęcani do 'przebudzenia się ze snu' i do 'czuwania' (Rz 13:11-14; IKo 16:13; to92 1.5 23; it-2-E 980)
Nie oszukujmy samych siebie; będziemy zbierać to, co siejemy (Gal 6:7, 8) Wobec tego nie możemy sobie pozwalać na sen duchowy, w jakim pogrążony jest świat (ITs 5:6)
DLACZEGO NIEKTÓRYM BRAK CZUJNOŚCI DUCHOWEJ (10 min)
Ludzie są na ogól pochłonięci troską o byt oraz tym, co się wokół nich dzieje (Mt 24:37-39; w?89 1.10 12-14; to87/16 18; w;86/23 3) Chociaż Jehowa zaopatruje nas obficie w pokarm duchowy, większość ludzi nie bierze sobie do serca wielokrotnie
powtarzanych rad ani się do nich nie stosuje (w>87/15 13,14; re 21) Podobnie jak to było za czasów Noego, 'nie zwracają na nic uwagi' Wielu pozwoliło opanować się ślepocie i głuchocie duchowej, mimo iż uważają się za lud Boży (Iz 42:18-20)
Pogrążeni w śnie duchowym, nie zwracają na nic uwagi (Iz 42:25)
Czujność niektórych zostaje uśpiona tym, że ten świat wciąż jeszcze zdaje się funkcjonować normalnie (w>87/16 15-17; w/77/10 10-12) Poprawa sytuacji gospodarczej, osłabienie napięć międzynarodowych lub inne czynniki skłaniają ich do wniosku,
że wszystko pozostaje po staremu (2Pt 3:4) Usiłują 'korzystać ze świata w pełni' (IKo 7:31) Wielu słucha fałszywych nauk (IJn 4:4-6; to86/22 17)
Nie rozpoznają głosu Wspaniałego Pasterza i nie są jemu posłuszni (Jn 10:4, 5, 16)
JAK ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ DUCHOWĄ (15 min) Uświadamiaj sobie potrzebę zachowywania czujności duchowej
„Bądźcie (...) bardzo czujni co do modlitw" (IPt 4:7)
„Czuwajcie i wciąż się módlcie" (Mt 26:41)
„Czuwajmy i zachowujmy trzeźwość umysłu" (ITs 5:6)
„Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni" (IPt 5:8)
„Kto zatem myśli, że stoi, niech się strzeże, aby nie upaść" (IKo 10:12) Nadążaj z przyjmowaniem „pokarmu we właściwym czasie", dostarczanego przez organizację Jehowy (Mt 24:45)
Postanów sobie, że nie opuścisz żadnego posiłku duchowego (Mt 5:3)
Zarówno studium osobiste, jak i zebrania mają dla nas wszystkich doniosłe znaczenie
Chętnie odżywiaj się pokarmem duchowym Trzymaj się teokratycznych zasad i metod postępowania (rs 225-227)
Respektuj organizację, którą się posługuje Jehową (mw 120-124)
Okazuj szacunek i posłuszeństwo tym, którzy przewodzą (Heb 13:17; w>89 15.9 20-25)
Wystrzegaj się krytykowania oraz nieprzemyślanych wypowiedzi Trzymaj się organizacji Bożej i trwaj w niej na swoim miejscu
Nie narzekaj na wyznaczone zadania i powzięte decyzje (Rz 12:4, 6-8)
Wywiązuj się rzetelnie z każdego powierzonego ci obowiązku (Kzn 9:10)
Ufaj, że jeśli zajdzie potrzeba, aniołowie Boży dokonają zmian (Mt 13:41; Obj 1:16) Bądź wytrwały w modlitwach (Rz 12:12)
Najlepszy przykład wytrwałości w modlitwie dał Jezus (Mt 14:23; Mk 1:35; Łk 23:46) Bierz pełny udział w służbie kaznodziejskiej oraz wspieraj finansowo ogólnoświatową działalność
Jehowa wiele dla nas czyni przez swą organizację
Możemy okazywać Mu miłość stawianiem do dyspozycji swego czasu i środków (io92 15.1 14-16)
Takie wspieranie dzieła zostało przepowiedziane w proroctwach (Iz 60:5; 61:5, 6; w85 3/1 15) Okazuj wszystkim miłość i postępuj lojalnie (Ef 4:1-3)
NAJWYŻSZY CZAS NA ZACHOWYWANIE CZUJNOŚCI (12 min)
„Niewolnik wierny i roztropny" wzorem Jeremiasza ogłasza dziś ostrzeżenie (Jer 4:19-31)
Jeremiasz bardzo ubolewał z powodu nadchodzących nieszczęść
Ogłaszał ostrzeżenia, lecz ludzie nie zwracali na nie uwagi (Jer 4:22)
Gdyby zwrócili uwagę, mogliby przeżyć wydarzenia roku 607 p.n.e.
Obecnie ludzkość stoi w obliczu podobnego nieszczęścia
Ci, którzy dają posłuch obwieszczeniom klasy Jeremiasza, zostają nagrodzeni przebywaniem w raju duchowym
aż 29:17-19; io91 15.5 16) Żyjemy w krytycznym okresie, ponieważ Szatan wie, że pozostało mu mało czasu (Obj 12:12)
Ze względu na powszechny „wzrost bezprawia" może oziębnąć nasza miłość (Mt 24:12; w;85/20 28) Konieczna jest wzmożona czujność, aby się przeciwstawić duchowi samolubstwa i materializmu oraz odeprzeć po­żądliwość ciała
Dobrobyt oraz nadmiar wolnego czasu nierzadko rujnują pod względem duchowym Niektórzy wytrwali w prześladowaniach, a później wpadli w inne pułapki Szatana Nie bądźmy zatem zbyt pewni siebie (IKo 10:12) Zachowywanie czujności jest szczególnie ważne, ponieważ zbliża się Armagedon
Do wszystkich nas, którzy dożyliśmy tego krytycznego czasu, skierowano szczególne ostrzeżenie (Obj 16:15) Zachowywanie czujności prowadzi do szczęścia (re 231, 232)
Kto czuwa, ten bierze pełny, energiczny udział w służbie Królestwa
Kto śpi, ten okryje się hańbą, stanie się nagi pod względem duchowym i spotka go wieczna zagłada (Obj 21:8)
WYKORZYSTUJ POZOSTAŁY CZAS NA POBUDZANIE DRUGICH DO CZUJNOŚCI DUCHOWEJ (3 min) Żyjemy w czasie żniwa, a to nakłada dodatkowe obowiązki
W żniwa trzeba się śpieszyć; wymaga to wytężonej pracy (Prz 10:5; w79/4 3, 4) Ucz innych poznawać Jehowę i regularnie się modlić (Koi 4:2) Przygotowuj się do zebrań zborowych, by móc brać w nich żywy udział i w ten sposób „pobudzać" drugich (Heb 10:24, 25)
Do zachowania czujności duchowej konieczne jest wnikliwe studium Biblii Pozostań czujny duchowo, zważając na swe postępowanie (Łk 21:34-36; w92 1.5 19-23)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 71-P—strona 2 NA 45 MINUT
MIŁOŚĆ POZWALA ROZPOZNAĆ PRAWDZIWY ZBÓR CHRZEŚCIJAŃSKI
Uwaga dla mówcy: Pomóż braciom zrozumieć, że znakiem rozpoznawczym zboru chrześcijańskiego jest miłość, a nie doskonałość. Wykaż, że skoro wszyscy są niedoskonali, bracia, którym powierzono odpowiedzialne zadania, też popełniają błędy, trzeba im wiec wybaczać i okazywać miłość. Serdecznie zachęć wszystkich do okazywania 'jedni drugim miłości' — miłości, która „zakrywa mnóstwo grzechów" (IPt 4:8)
MIŁOŚĆ ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM PRAWDZIWEGO ZBORU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (3 min) Czy od członków zboru powinniśmy oczekiwać doskonałości?
Czy apostołowie i pierwsi chrześcijanie byli doskonali?
Czy ktokolwiek z nas może być dzisiaj doskonały? Prawdziwy zbór chrześcijański można dziś rozpoznać po miłości, a nie po doskonałości (Jn 13:34, 35)
Niektórzy jednak mylą miłość z doskonałością; stawiają drugim zbyt wysokie wymagania
Wykorzystują cudzą niedoskonałość do usprawiedliwiania własnych potknięć (wS8 15.11 29, 30)
Czy oczekujesz od drugich doskonałości? Czego możesz się spodziewać po zborze chrześcijańskim? (Rz 14:4; w/78/19 4, 5)
DLACZEGO MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZYM ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN (5 min)
W wypadku pierwszych chrześcijan kroczenie „wspanialszą drogą" miłości było ważniejsze niż posługiwanie się szcze­gólnymi darami ducha (IKo 12:31; w/79/17 6, 7)
Miłość góruje nawet nad wiarą i nadzieją (IKo 13:13)
Jest wypełnieniem całego Prawa (Rz 13:9, 10; M)90 15.11 14, 15)
Paweł przypomniał chrześcijanom, że są sobie dłużni wzajemną miłość (Rz 13:8; IJn 4:11)
Ponieważ miłość jest cechą prawdziwego zboru, powinniśmy wiedzieć, jak reagować w duchu miłości na sytuacje i pro­blemy napotykane w życiu codziennym
Pomoże nam w tym rozważenie przykładu pierwszych chrześcijan
PIERWSI CHRZEŚCIJANIE —NIEDOSKONALI, LECZ OKAZUJĄCY MIŁOŚĆ (17 min) Niedoskonałość była wyraźnie widoczna, nawet u apostołów (it-1-E 128)
Nieraz dawały o sobie znać zazdrość, wygórowana ambicja i brak pokory (Mt 20:20-28; gt 62, 98, 113, 115) Dlaczego apostołowie postępowali w ten sposób?
Wskutek odziedziczonej niedoskonałości ludzie są skłonni myśleć o sobie więcej niż powinni (Rz 12:3) Świat stara się wpoić przeświadczenie, że trzeba się wybić, odnosić większe sukcesy niż drudzy
Uczniowie Jezusa wychowywali się w religii żydowskiej, w której kładziono nacisk na pozycję lub stanowis­ko (gt 62; u/76/9 s. 9, ak. 4)
Trudno się dziwić, że niedoskonali ludzie czasami zabiegają o stanowiska i zaszczyty Piotr był wybitną postacią, a jednak kilkakrotnie musiał być skorygowany Jezus skarcił go za opaczny sposób myślenia (Mt 16:22, 23)
Piotr szczycił się swoją rzekomo silniejszą wiarą i większą stałością w porównaniu z innymi apostołami, a potem trzykrotnie zaparł się Jezusa (Mt 26:33, 34, 69-75; w?77/5 3, 4, 11; gt 120; it-2-E 619)
Został skorygowany również wtedy, gdy nie chciał się zastosować do wskazówek Bożych (Dz 10:14-16)
Paweł napomniał Piotra, gdy ten z obawy przed ludźmi zachowywał się stronniczo wobec nawróconych Żydów, mi­mo że sam był przecież narzędziem do nawrócenia pierwszych pogan (Gal 2:11-14; io90 1.11 31; M/76/2 11)
Jezus w dalszym ciągu posługiwał się Piotrem w szczególny sposób (Jn 21:15-17) Głęboka miłość i inne pozytywne cechy Piotra przewyższały jego wady (IPt 1:22; w>89 15.1 10-12) Paweł dał wzór miłości i oddania, ale i on popełniał błędy
Między doświadczonymi starszymi Pawłem i Barnabasem doszło do „gwałtownego wybuchu gniewu" z powodu bła­hej sprawy, wskutek czego się rozeszli (Dz 15:36-41; u)90 15.6 13, 14; w76/2 10)
Mimo niedoskonałości wśród członków zboru panowała miłość (odczytaj l Piotra 4:8)
Za każdym razem, gdy do głosu doszła niedoskonałość, miłość zakrywała „mnóstwo grzechów"; w ten sposób ucz­niowie dowodzili, że 'jest wśród nich miłość'
Filipianie darzyli Pawła szczerą miłością pomimo jego niedociągnięć (Flp 4:15, 16; M/77/16 15, 16; it-2-E 631)
Miłość—znak rozpoznawczy prawdziwych chrześcijan — zakrywała błędy wybitnych mężów wiary, od których ocze­kiwalibyśmy właściwego postępowania
Jak podziałałyby na ciebie opisane w Biblii błędy apostołów, gdybyś żył w tamtych czasach? Czy zgorszyłbyś się ich postawą? A może raczej w duchu miłości chętnie byś im przebaczył?
MIŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA ZAKRYWA BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z NIEDOSKONAŁOŚCI (17 min) Prawdziwi chrześcijanie naśladują Stwórcę w okazywaniu miłości do ludzi
Nie czekają, aż współwyznawcy staną się doskonali, by dopiero wtedy darzyć ich miłością (Rz 5:8; Ef 5:1, 2) Musimy trzeźwo oceniać nasze wzajemne stosunki
Wskutek odziedziczonej niedoskonałości wszyscy jesteśmy skłonni do złego (Rz 5:12)
Łatwo na przykład zaczynamy komuś zazdrościć, wpadamy w rozdrażnienie, przechwalamy się czy chowamy urazę (Jak 3:2)
Chociaż wszyscy jako chrześcijanie musimy dokładać starań, by przezwyciężać takie grzeszne skłonności, to
nadal będą one dawać o sobie znać (Kzn 7:21, 22; Rz 7:15-20; g-89 8.12 18, 19) Oczekiwanie doskonałości od braci czy od samego siebie jest nierozsądne i prowadzi jedynie do rozczarowania
Podając definicję miłości, Paweł wyjaśnia zarazem, jak można obcować ze sobą pomimo niedociągnięć (IKo 13:4, 5; it-2-E 277, 278; w93 15.10 17-22; w92 15.7 27-31; w89 15.10 18, 19)
„Miłość jest wielkodusznie cierpliwa"
Umie się pogodzić z cudzymi przyzwyczajeniami i odmiennymi zapatrywaniami; nie jest szorstka, lecz życzliwa
i pełna szacunku .
„Nie daje się rozdrażnić"
Niedociągnięcia innych mogą być przyczyną zadrażnień, ale wtedy mamy sposobność do okazywania miłości
„Nie prowadzi rachunku krzywdy" .
A zatem może cię spotkać jakaś krzywda, bądź jednak gotowy okazać wówczas miłość
Chowanie urazy i ciągłe wypominanie, że ktoś wobec ciebie zawinił, świadczyłoby o braku miłości (w/79/T7 9)
Żarliwa miłość pomaga członkom zboru zakrywać błędy popełniane przez nadzorców, którzy też są niedoskonałymi ludźmi
W Hebrajczyków 13:17 jesteśmy zachęcani, by okazywać posłuszeństwo tym, którzy czuwają nad nami, mimo iż są niedoskonali (to89 15.9 23)
MIMO NIEDOSKONAŁOŚCI STALE PRZEJAWIAJMY MIŁOŚĆ (3 min)
Znakiem rozpoznawczym zboru chrześcijańskiego nie miały już być dary ducha, lecz miłość, która „nigdy nie zawo­dzi" (IKo 13:8; it-2-E 278; w93 15.10 20; w92 15.7 30; w77/S 23, 24)
Chociaż nie tolerujemy złych uczynków, bądźmy hojni w okazywaniu miłości, która „zakrywa mnóstwo grzechów" Jako członkowie prawdziwego zboru chrześcijańskiego, stosujmy się do rady Piotra: „Nade wszystko darzcie jedni dru­gich żarliwą miłością" (IPt 4:8)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich podanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału wskazanych w nawiasach)
Nr 72-P—strona 2
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#45 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-06, godz. 11:14

ZDOBYWANIE MĄDREGO SERCA
Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom spojrzeć realistycznie na trudności i kłopoty życiowe. Wykaż, jak mogą nabyć mądrości Bożej, by się z nimi uporać
DO STAWIENIA CZOŁA TRUDNOŚCIOM I KŁOPOTOM ŻYCIOWYM POTRZEBNE JEST MĄDRE SERCE (3 min)
Ludzie żyją krótko: 70—80 lat 'w trudzie i znoju'; zmagają się z licznymi problemami (Ps 90:10) Nawet słudzy Boży mają różne trudności i kłopoty życiowe i czasami narzekają
Izraelici narzekali na Mojżesza, aż w końcu doszło do krytycznej sytuacji u wód Meriba (Lb 20:2-13) Chrześcijanie w I wieku borykali się z różnymi trudnościami (Dz 11:27-29; Flp 4:2, 3) Ze względu na zasadę podaną w Kaznodziei 7:7 musimy zabiegać o zbożną mądrość Mądrość łączy wiedzę ze zdrowym rozsądkiem (io82/24 14, ramka)
Gdyby Mojżesz miął mądre serce, nie dałby się sprowokować i nie wpadłby w gniew (odczytaj Psalm 90:12) (Ps 106:32, 33)
SŁUDZY BOŻY JUŻ W DAWNYCH CZASACH PRZEŻYWALI WEWNĘTRZNE TRUDNOŚCI (10 min)
Izraelici wytrwale znosili władzę niegodziwych sędziów, kapłanów i królów
Dawid 'postępował rozważnie', chociaż panował wtedy niegodziwy król Saul (ISm 18:10-15) Samuel wiernie służył Jehowie mimo złego przykładu Helego i jego synów (ISm rozdz. 2 i 3)
W I wieku chrześcijanie zmagali się z wewnętrznymi problemami, takimi jak „rozdźwięki", „wojny" i „walki"
(IKo 1:10, 11; Jak 4:1-3) W rozdziałach 2 i 3 Księgi Objawienia przepowiedziano przyszłe trudności wewnętrzne (n>89 1.4 12, 13)
Zaliczono do nich utratę pierwszej miłości do Jehowy (Obj 2:4), upieranie się przy błędnych poglądach (Obj 2:14), to­lerowanie sekciarstwa (Obj 2:15) i wpływu „Jezebel" (Obj 2:20) oraz zobojętnienie (Obj 3:2, 15, 16) Przykłady te pokazują, że nie powinniśmy oczekiwać doskonałości od innych sług Jehowy, lecz raczej zdobywać mąd­re serce, by stawić czoło takim kłopotom i trudnościom
JAK MĄDRE SERCE POMAGAŁO ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY W ZBORZE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM (12 min)
Niektórzy dalej uważali za konieczne obrzezanie i robili z tego kwestię (Dz 11:2, 3; 15:1; io89 1.6 21-23) Sprawą tą zajęło się ciało kierownicze (Dz 15:2)
Powzięto jednomyślna decyzję, opartą na Słowie Bożym oraz na tym, że na nieobrzezanych został wylany duch
święty (Dz 15:3, 15-18, 25; w90 15.6 12, 13)
Mimo decyzji powziętej w roku 49 n.e. osoby, które nie miały mądrego serca, dalej przywiązywały znaczenie do ob­rzezania (w89 1.6 21-23)
Paweł przedstawił argumenty przeciw obrzezaniu w Liście do Galatów, napisanym mniej więcej w latach 50-52 n.e.
(Gal 5:1-3)
Ponownie zajął się tą sprawą około roku 55 n.e. w Liście l do Koryntian (IKo 7:18-20) Rzeczników obrzezania potraktowano bardziej zdecydowanie w Liście do Filipian, napisanym około roku 60-61
(Flp 3:1-3)
Być może niektórych wykluczono, by chronić zbór (Tyt 1:10, 11; 3:10, 11) Inną sprawą szeroko dyskutowaną wśród chrześcijan w I wieku było zmartwychwstanie
Dawniejsi faryzeusze mogli się skłaniać ku nauce o nieśmiertelności duszy (w94 1.11 8; it-2-E 625) W roku 55 n.e. niektórzy utrzymywali, że nie ma zmartwychwstania (IKo 15:12)
Apostoł Paweł wykazał, że są w błędzie, opierając swe argumenty na faktach oraz na Piśmie Świętym (IKo 15:3-8;
1082/6 3)
W roku 65 byli tacy, którzy zboczyli z drogi wiary, wyrażając pogląd, że zmartwychwstanie już nastąpiło (2Tm 2:16-18)
Chrześcijan ostrzeżono, by nie przebywali w towarzystwie tych, którzy nie przeobrazili całkowicie swych umys­łów (IKo 15:33; w;93 1.8 16)
Sposobem załatwienia tych i innych spraw Paweł dowiódł, że jest odważny i ma mądre serce
CO DZISIAJ MOŻE NAM POMÓC ZDOBYĆ MĄDRE SERCE (17 min)
Musimy sobie uświadomić, że tak jak w I stuleciu, niektórzy mogą stanowczo wypowiadać się na różne tematy, wyra­żając swoje osobiste poglądy (ITm 1:7)
Paweł wykazał, jak ważna i potrzebna jest jedność w oddawaniu czci Bogu (IKo 1:10; 4:6)
Mądrość nakazuje trzymać się Słowa Bożego oraz wskazówek „niewolnika wiernego i roztropnego" (Mt 24:45-47; Ps 19:7)
Nie należy robić kwestii z czegoś, co Biblia pozostawia sumieniu (io78/19 s. 14, ak. 25) Pamiętajmy, że zbór nie jest nieomylny
Prawda jest objawiana stopniowo (Prz 4:18)
Nr73-P 9/94 Druk 1/03 Słudzy Jehowy nie twierdzą, że są natchnionymi prorokami (rs 106,107)
Nie ma nic złego w interesowaniu się chronologią biblijną, jeśli pomaga nam to zachować czujność duchową
(Mt 24:3; Dz 1:6)
Jednakże zapał i entuzjazm mogą zrodzić przedwczesne oczekiwania •
Takie oczekiwania czasami ujawniają prawdziwy stan serca
Kto służy Bogu z niewłaściwych pobudek, popada w niezadowolenie, z samolubnych przyczyn wraca do świa­ta, nabawia się choroby duchowej (Prz 13:12)
Osoby mające mądre serce nie są rozczarowane, lecz 'wykupują dogodny czas', a nawet zwiększają udział w służ­bie (Ef 5:15, 16) Zachowujmy zrównoważony pogląd na starszych i innych braci
Unikajmy nierealistycznej skłonności do oczekiwania od innych doskonałości (Kzn 7:9, 21, 22)
Jak perła powstaje w wyniku podrażnienia perłopława, tak my możemy rozwijać pokorę, miłość, wytrwałość i inne
owoce ducha, jeśli się pogodzimy z niedoskonałościami drugich (Jak 1:2-4)
Nie pozwólmy, by sytuacje dopuszczone przez Jehowę wywołały w nas oburzenie na Niego (Prz 19:3; w/78/17 20-22) Strzeżmy swego serca; ufajmy Jehowie (Prz 3:5, 6; 4:23)
ZDOBYWAJ MĄDRE SERCE (3 min)
Jehowa dopuszcza trudności i kłopoty życiowe, żebyśmy się uczyli cierpliwości, pokory, lojalności i polegania na Nim oraz żeby wyszło na jaw, co jest w naszych sercach (Heb 3:12, 13)
Sposobem reagowania wykazujemy, jak mądre mamy serce i nad czym powinniśmy jeszcze pracować Koniecznie musimy przejawiać pokorną postawę wyrażoną w Psalmie 90:12
Codziennie badaj swe serce; módl się, żeby było mądre
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych
wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach) ;
Nr73-P—strona 2 - .. . . . NA 45 MINUTOCZY JEHOWY PATRZĄ NA NAS
Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że Bogu nie jest obojętne, co robimy. Wykaż, jak i dlaczego reagował w przeszłości na złe postępowanie. Zachęć słuchaczy do czynienia tego, co słuszne w oczach Boga
WIELE LUDZI POCZYNA SOBIE TAK, JAKBY BÓG BYŁ MARTWY (4 min)
Podobnie jak Elifaz w czasach starożytnych żyją tak, jakby Bóg ich nie widział lub nie zważał na to, co robią (Hi 4:18; Ps 14:1)
Uczniów i pracowników trzeba pilnować, aby nie oszukiwali, nie kradli ani nie lenili się w pracy (yp 212; w/77/1 20)
Upowszechniają się przestępstwa komputerowe, kradzieże w sklepach, oszustwa podatkowe oraz marnotrawienie czasu pracy (w)88/ll 1-3)
Wiele ludzi wierzy w Boga, ale nie wierzy, że On się nami interesuje albo że kiedyś podejmie jakieś działania
Przestali się liczyć z Bogiem w życiu codziennym i przy podejmowaniu decyzji (sh 329, 330) Co Jehowa widzi na ziemi i jak dalece się tym interesuje? Czy to, co dostrzega, skłoni Go do podjęcia jakichś działań?
JEHOWA WIDZI WSZYSTKO (6 min)
Biblia nie pozostawia wątpliwości co do tego, że oczy Jehowy spoglądają na nas wszystkich (2Kn 16:9; Ps 11:4, 5)
Świadomość, że Jehowa obserwuje złych i dobrych, nie powinna nasuwać skojarzeń z podejrzliwym państwem policyj­nym (Hi 7:20; Prz 15:3)
Jehowa obserwuje nas dla naszego dobra; potrafi zauważyć każdy postępek (Za 4:10; IPt 3:12; MJ72/20 15; iM-E 789) Wszystko to powinno być dla nas przestrogą, żebyśmy zachowywali ostrożność
Gdziekolwiek się znajdujemy, wszędzie jesteśmy obserwowani z nieba
Nie możemy myśleć, że jest jakieś skryte miejsce, w którym bylibyśmy niezauważeni (Eze 8:12) Jehowa obserwuje i rozważa nasze dobre i złe postępki (Jer 32:19; Heb 4:13)
Co widzi, gdy obserwuje ciebie?
Czy Jehowa pochwala twój tryb życia?
Czy spogląda na ciebie przychylnie?
JEHOWA WIDZI ZŁYCH I PODEJMUJE ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA (23 min) Kradzież popełnia się zwykle po kryjomu — złodziej uważa, że nikt go nie widzi (Jn 3:19, 20)
Achan sądził, że jego kradzież się nie wyda. Jehowa go zdemaskował i wykonał wyrok (Joz, rozdz. 7; w86/24 17, 18) Jak podano w unoszącym się zwoju Zachariasza, na złodziei spadnie przekleństwo Jehowy (Za 5:1-3; «;93 15.10 6) Bóg nienawidzi pychy i chełpliwości (Ps 5:5)
Uzzjasz stał się wyniosły i uzurpował sobie prawo do urzędu kapłańskiego; Jehowa poraził go trądem (2Kn 26:16-21) Bóg karze tych, którzy szukają chwały dla siebie, o czym świadczy przykład Szebny; ten zarządca króla Ezechiasza był całkowicie pochłonięty budową swego wspaniałego grobowca. Jehowa to dostrzegł, 'zrzucił go' z urzędu i po­zbawił przywilejów (Iz 22:15-24; io82/15 12-19)
Jehowa zgładzi klamców (Ps 5:6)
Dostrzega ich, toteż nie ujdą kary (Prz 19:5)
Gdy Gechazi skłamał z chciwości, Bóg nie przymknął na to oczu, lecz ukarał go trądem Naamana (2K1 5:20-27) Opryskliwość, nieżyczliwość i skąpstwo Nabala natychmiast zwróciły uwagę Jehowy
Nabal był bogaty, lecz opryskliwy i skąpy. Nie okazał życzliwości Dawidowi, chociaż ten życzliwie mu pomagał
Dawid nie musiał wszczynać żadnych kroków przeciwko Nabalowi. Jehowa sprowadził na niego śmierć (ISm, rozdz. 25)
Jehowa nienawidzi morderstwa, a nawet gniewu, który do niego prowadzi, toteż niezwłocznie wezwał Kaina do wy­zbycia się morderczych zapędów. Gdy Kain zabił swego brata, Jehowa natychmiast poczynił odpowiednie kroki (Rdz 4:5-7, 10, 11)
Abimelech pozabijał synów Gedeona; Jehowa to widział i sprawił, że dosięgła go sprawiedliwość (Sdz, rozdz. 9) Józef nazwał cudzołóstwo grzechem „przeciwko Bogu" (Rdz 39:9)
Obaj synowie Helego dopuszczali się niemoralności i innych grzechów. Jehowa postanowił ich zgładzić (ISm 2:12, 22; 3:11-14)
Fałszywi prorocy Sedekiasz i Achab nie przestawali cudzołożyć. Z wyroku Jehowy król Babilonu 'upiekł ich w ogniu' (Jer 29:21-23)
Obecnie rozpusta i cudzołóstwo dalej są najbardziej rozpowszechnionymi grzechami Dopuszczają się ich nawet niektórzy słudzy Boży
Czyżby tacy myśleli sobie, że ujdzie im to bezkarnie? Że nikt ich nie widzi? Biblia wskazuje, że Bóg widzi wykroczenia i ukryte grzechy (io85/19 12-23)
Przykłady te dowodzą, że Jehowa nie przeoczą postępków złych ludzi, lecz je obserwuje z zamiarem przyszłego osą­dzenia (ITm 5:24)

OCZY JEHOWY OBSERWUJĄ TEŻ DOBRYCH, ABY ICH KORYGOWAĆ, WSPIERAĆ I OBDARZAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI (7 min)
Baruch, sekretarz Jeremiasza, był w zasadzie dobrym człowiekiem, ale w krytycznym okresie dziejów Izraela dal się zwieść materialistycznemu myśleniu. Bóg ostrzegł Barucha: 'Nie szukaj dla siebie wielkich rzeczy' (Jer 45:1-5). Je­howa go obserwował dla jego dobra (M580/22 10-13)
Bóg wspierał Korneliusza, gdyż czynił on wiele dobrego (Dz 10:2, 4)
W nagrodę dostąpił wielkiego zaszczytu: Był pierwszym nieobrzezanym poganinem zrodzonym z ducha Bożego (Dz 10:44-48)
Nawet gdy spełnimy jakiś niewielki dobry uczynek, którego nie zauważą ludzie, Bóg go dostrzega
Choć Jehowa wydał surowy wyrok na dom Jeroboama, pozwolił na godziwy pogrzeb jednego z jego synów, „u nie­go bowiem znaleziono w domu Jeroboama coś dobrego wobec Jehowy, Boga Izraela" (1K1 14:1-18)
Drobny datek biednej wdowy nie został przeoczony (Łk 21:1-4) Jehowa pamięta o czynach podyktowanych życzliwością (Mt 26:6-13)
CZY ODNIESIESZ POŻYTEK Z TEGO, IŻ WIESZ, ŻE OCZY JEHOWY PATRZĄ NA CIEBIE? (5 min)
Czy jesteś wdzięczny za troskliwą czujność Jehowy, gdy cię koryguje i ci pomaga przez swą organizację lub przez star­szych?
Świadomość, że Jehowa jest zawsze przy nas i się nam przygląda, pomoże nam powstrzymywać się od złych postęp­ków i żyć tak, jak gdybyśmy ciągle widzieli przed sobą Jehowę (Ps 16:8; w>86/4 3, 4)
Uczmy też dzieci, by zawsze pamiętały o tym, że Bóg widzi wszystkie nasze czyny (Ps 11:4) Gdy postępujemy niegodziwie, Bóg to dostrzega i ujawni (Prz 24:12)
Jeżeli postępujemy właściwie, zapewniamy sobie błogosławieństwo Boga i opowiadamy się po Jego stronie w kwestii spornej, która się teraz rozstrzyga wobec całego wszechświata (Ps 18:20; Heb 6:10)
Niech przede wszystkim miłość do Jehowy pobudza nas do czynienia tego, co słuszne, żeby oczy Jehowy widziały w nas dobro
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 74 -P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#46 Dementor

Dementor

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 473 Postów

Napisano 2008-11-06, godz. 14:14

próbowałem wygłosić taki wykład i kiepsko :( 25 minut zamiast 45 :(
destination: ..::SALSERO::..

#47 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-06, godz. 16:02

próbowałem wygłosić taki wykład i kiepsko :( 25 minut zamiast 45 :(


kiepsko się starasz :P

CZY UZNAJESZ W SWYM ŻYCIU ZWIERZCHNICTWO JEHOWY

Uwaga dla mówcy: Wyjaśnij, dlaczego Jehowa jest prawowitym Władcą wszechświata i jak sprawuje władzę w sposób nacechowany miłością. Wymień też dobrodziejstwa, których zaznajemy dzięki poddaniu się Jego zwierzchnictwu
JEHOWA JEST PRAWOWITYM WŁADCĄ WSZECHŚWIATA (5 min)

Jest najwyższym Władcą i pierwotnym Źródłem wszelkiej władzy i mocy (Ps. 145:13; w 73/17 1; w 79/9 1)

Ponieważ jest Stwórcą i jedynym prawdziwym Bogiem, wszystkie dzieła stwórcze są od Niego zależne (Dzieje 17:28; Obj. 4:11)

Jedynie On nie został stworzony, nie ma początku ani końca (Joba 36:26; Obj. 10:6)

Musimy uznawać, iż Jehowa jest Najwyższym Władcą i Bogiem Wszechmocnym (1 Kron. 29:11; Obj. 15:3)

JAK ZAKWESTIONOWANO ZWIERZCHNICTWO JEHOWY (8 min)

Zwierzchnictwo Jehowy zostało zakwestionowane dopiero po stworzeniu mężczyzny i kobiety

Wtedy to pewne stworzenie duchowe dostrzegło sposobność do podważenia zwierzchnictwa Bożego i podjęło próbę przejęcia władzy

W ogrodzie Eden Jehowa sprawował zwierzchnictwo w sposób pełen miłości

Stworzył człowieka na swój obraz, by odzwierciedlał Jego przymioty oraz osobowość (1 Kor. 11:7)

Dał mu zadanie odpowiadające jego uzdolnieniom (1 Mojż. 1: 26-28)

Człowiek mógł być szczęśliwy, gdyby żył i postępował zgodnie z wolą Boga (Ps. 128:1; 144:15b)

Jedyny istniejący wówczas zakaz stanowił próbę posłuszeństwa wobec zwierzchnictwa Bożego; Adam dowiódłby posłuszeństwa, gdyby nie jadł „z drzewa poznania dobra i zła” (1 Mojż. 2:16, 17; w 94 1.4 10, 11)

Była to rozsądna próba; Adamowi nie przypisano żadnych złych, niewłaściwych pobudek; nie stanowiła dla niego żadnego utrudnienia

Tylko Bóg ma prawo decydować, co jest dobre, a co złe, i wyznaczać rolę swym stworzeniom (Izaj. 29:16)

Szatan próbował podważyć prawowitość zwierzchnictwa Jehowy (1 Mojż. 3:1-5)

Nie zakwestionował faktu, że Bóg ma najwyższą, suwerenną władzę, ponieważ nikt nie może Go pozbawić Jego najwyższej władzy ani mocy

Podał w wątpliwość, czy panowanie Boga jest prawowite i słuszne i czy sprawuje On władzę w stosowny sposób i w najlepszym interesie poddanych

Zakwestionował prawo Boga do decydowania, co jest dobre, a co złe

Szatan próbował podważyć Bożą prawdomówność i dobroć, gdy powiedział: „Bóg wie”

Kłamliwie zapewnił, że zjedzenie zakazanego owocu przyniesie oświecenie, a nie śmierć

Rzucił też oszczerstwo na sług Bożych, kwestionując ich niezłomne oddanie dla władzy Bożej (Joba 2:3-5)

DLACZEGO BÓG WYZNACZYŁ CZAS NA ROZSTRZYGNIĘCIE KWESTII SPORNEJ (10 min)

Jehowa jest pewien prawowitości swej władzy i nie musi niczego sobie udowadniać

Szatan nie zakwestionował mocy Bożej; Jehowa mógłby jej dowieść natychmiastowym zniszczeniem swego przeciwnika

Szatan liczył na sprawiedliwość Boga — uważał, że będzie zmuszony zachować go przy życiu, jeśli dowiedzie, że słusznie zarzuca stworzeniom Bożym niewierność

Wchodziła tu w grę kwestia moralna

Bóg dał ludziom możliwość i przywilej wykazania, że Diabeł jest kłamcą, i oczyszczenia z zarzutów samych siebie oraz imienia Bożego

Pozwalając Szatanowi użyć wszelkich środków, by udowodnił swe twierdzenia, Bóg zagwarantował, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta raz na zawsze

Ci, którzy uznają zwierzchnią władzę Boga i wiernie Mu służą, przez przeciwstawianie się złu mogą dowieść kłamliwości twierdzeń Szatana (Prz. 27:11)

Cierpliwość Boża daje grzesznikom sposobność do porzucenia złej drogi, ochoczego podporządkowania się sprawiedliwej władzy Bożej oraz udowodnienia swej miłości i oddania dla Boga (Rzym. 9: 22-26; 2 Piotra 3:9; rs 418)

Kwestia sporna dotyczy również niebiańskich stworzeń Bożych, a nawet Jego jednorodzonego Syna, który zawsze cieszył się uznaniem Ojca

Gdy Jezus został posłany na ziemię, w doskonały sposób wykazał, że Diabeł jest kłamcą (Jana 14:30; 16:33)

Jezus w końcu unicestwi wszystkie rządy, władze i potęgi sprzeciwiające się zwierzchnictwu Jehowy (1 Kor. 15: 24-28)

JAK KAŻDY Z NAS MOŻE DOWIEŚĆ, ŻE UZNAJE ZWIERZCHNICTWO BOŻE (17 min)

Pilnie studiuj Słowo Boże, Biblię, i staraj się spełniać wolę Jehowy razem z innymi prawdziwymi chrześcijanami (Sof. 2:2, 3)

Unikaj zarozumiałości i ducha niezależności (w 80/19 17; w 94 1.7 23, 24)

Pozwólmy Bogu ustalać, co jest dla nas dobre, a co złe; unikajmy ustanawiania własnych mierników

Młodzi, walczcie z pragnieniem uniezależnienia się od rodziców czy innych osób sprawujących władzę (Efez. 6:1-3)

Żony, przeciwstawcie się skłonności do uniezależnienia się od mężów; okazujcie im szacunek i współpracujcie z nimi (Efez. 5: 22, 23; fl 54-69)

Mężowie, trzymajcie się rady biblijnej z Efezjan 5:25 i 1 Piotra 3:7 (HS.5fl 40-53)

Okazujmy szacunek zamianowanym sługom Jehowy, między innymi „niewolnikowi wiernemu i roztropnemu” oraz starszym w zborach (Mat. 24:45)

[Zestaw Hebrajczyków 13: 7, 17 ze sprawozdaniem z 12 rozdziału 4 Mojżeszowej; podkreśl, że Mojżesz był sługą Bożym]

Strzeż się wpływu świata podlegającego panowaniu Szatana (Efez. 2:2, 3)

Miej się na baczności przed tym, co cechuje ducha tego świata (rs 86-89)

Pielęgnuj właściwe pobudki, żebyś mógł zawsze okazywać posłuszeństwo Jehowie

Naśladuj przykład Noego, Sary, Mojżesza, Józefa, Joba (uw, rozdz. 6)

Mimo że jesteśmy grzesznikami i nie potrafimy postępować doskonale, uznajemy swą zależność od Boga i chcemy podejmować decyzje zgodne z Jego wolą

Czy usłuchamy głosu Boga i pójdziemy za przykładem Jezusa? (Prz. 3:5; 1 Piotra 2:21)

UZNAJĄCYCH WŁADZĘ JEHOWY CZEKAJĄ LICZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (5 min)

Pora opowiedzieć się za zwierzchnictwem Bożym (w 91 1.3 7)

Kto czyni tak z miłości i wdzięczności do Jehowy i pragnie Mu służyć, dostąpi wolności obiecanej „dzieciom Bożym” (Rzym. 8: 21, 22; w 87/3 22, 24-26)

Służba dla Niego nie jest ciężarem (1 Jana 5:3)

Ci, którzy dowodzą, że uznają swą zależność od Jehowy, będą stanowić zaczątek „nowej ziemi” (2 Piotra 3:13; w 94 15.3 17)

Panowanie Królestwa Bożego naprawi wszystkie szkody, które wyrządził Szatan (Dan. 2:44)

Pod troskliwą opieką Boga wymazane zostaną nawet bolesne wspomnienia (Izaj. 14:7; 65: 17, 18; dg 27, 28)

Warunkiem dostąpienia życia wiecznego jest stałe uznawanie tego, że jesteśmy zależni od Jehowy (Obj. 20: 12, 15)

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)

Nr 75 9/96 — strona 2 NA 45 MINUTDWA OBLICZA ZAZDROŚCI

Uwaga dla mówcy: Wyjaśnij, czym się różni zazdrość stosowna od niestosownej, jak unikać szkodliwych skutków zazdrości zrodzonej z niewłaściwych pobudek i jak odnosić korzyści z przejawiania zbożnej zazdrości

CZYM JEST ZAZDROŚĆ? (4 min)

Według Biblii zazdrość może budzić dwojakie skojarzenia: pozytywne i negatywne (por. Prz. 14:30 z Zach. 1:14 oraz 2 Kor. 11:2 z 2 Kor. 12:20)

W języku hebrajskim i greckim odpowiednie słowa mogą znaczyć: ‘obstawanie przy wyłącznym oddaniu, nietolerowanie rywalizacji, gorliwość, żarliwość, zazdrość [słuszna lub grzeszna], zawiść’ (w 95 15.9 8, 9)

Zła zazdrość jest przyczyną wielu problemów

Została zaliczona do uczynków ciała, które słudzy Boży powinni zwalczać (Gal. 5: 19-21)

W rodzinie często prowadzi do aktów przemocy, a nawet do rozwodu

35 procent pobitych żon to ofiary zazdrości

JEHOWA PRZEJAWIA STOSOWNĄ ZAZDROŚĆ (6 min)

Jehowa jest „Bogiem zazdrosnym” (2 Mojż. 34:14)

Nie jest samolubny ani zawistny, lecz gorliwie dba o swe dobre imię (Ezech. 39:25)

Jego imię reprezentuje wszystko, co jest prawe i sprawiedliwe

Jako Stwórca i Opiekun, wymaga wyłącznego oddania (Rodz. 20:5, NW )

Jego zazdrość jest czysta i zawsze ma na celu dobro Jego stworzeń (Jak. 1:17)

Jehowa zazdrośnie strzeże tego, co słuszne

Wyraził ‘krwawy gniew i zazdrość’, gdy wykonał wyrok na niemoralnym mieście Jeruzalem (Ezech. 16:38, BT; 23:25) Bóg jest zazdrosny o swój lud

Z miłości do swego imienia i swych sług Jehowa chroni ich i wyleje gniew na ich wrogów (Zach. 8:2)

PRZYKŁADY POMAGAJĄCE UNIKAĆ NIESTOSOWNEJ ZAZDROŚCI I JEJ ZGUBNYCH SKUTKÓW(10 min)

Niestosowna zazdrość rodzi się z zawiści, podejrzliwości lub brania za złe, że ktoś inny jest przedmiotem zainteresowania

Może ograbić ze snu, zadawać cierpienia, wywołać zaburzenia żołądkowe i psychiczne, rodzić gniew i nienawiść, prowadzić do zbrodni (Prz. 14:30)

Zazdrość popchnęła Kaina do morderstwa (1 Mojż. 4: 1-16)

Zawzięta zazdrość skłoniła 10 przyrodnich braci Józefa do sprzedania go w niewolę (1 Mojż. 37:3-35; g 88/5 16)

Zazdrość Saula zrodziła gniew, podejrzliwość i nienawiść do Dawida (1 Sam. 18: 7-9, 11)

Uniesieni zazdrością Żydzi miotali bluźnierstwa i próbowali zabić Pawła (Dzieje 13: 45, 50; 14:19)

Miriam i Aaron z zazdrości zbuntowali się przeciw Mojżeszowi (4 Mojż. 12: 1-15; w 80/17 22, 23)

Zazdrość przyczyniła się do powstania podziałów w zborze korynckim (1 Kor. 1:12; 3:3; Jak. 3: 14-16; w 78/11 21)

Nawet apostołowie odczuwali zazdrość (Łuk. 9: 46-48; 22: 24-27)

Pamiętajmy, że to niestosowna zazdrość Szatana doprowadzi go w końcu do wiecznego unicestwienia

USILNIE SIĘ WYSTRZEGAJ NIESTOSOWNEJ ZAZDROŚCI (20 min)

Do ujarzmienia zazdrości konieczna jest miłość (1 Kor. 13:4)

Skorzystajmy z rady, którą Bóg dał Kainowi: ‘zacznij czynić dobrze’ (Rodz. 4:7, NW; w 74/10 8)

Okazujmy miłość drugim, wystrzegając się samolubstwa
Gdybyś zauważył u siebie skłonność do podejrzliwości, staraj się lepiej poznać drugą osobę, dostrzec i docenić jej zalety (w 77/17 18, 19)

Wystrzegaj się zazdrości w rodzinie

Przywiązanie męża czy żony można pozyskać czułą sympatią, wyrozumiałością i zaufaniem, a nie ograniczeniami podyktowanymi zazdrością (1 Kor. 13: 4, 5; fl 72, 73)

Zapracowani mężowie muszą spędzać czas z żoną i rodziną — odnosi się to także do chrześcijańskich starszych

Muszą dbać o szczerą wymianę myśli i okazywać najbliższym miłość (Efez. 5: 28, 29)

Żony powinny wspierać mężów (1 Mojż. 2:18; fl 55, 56)

Nie zazdrość innym dóbr materialnych (hp 56, 57, 85)

Staraj się ukoić zazdrość i obawy niewierzącego męża (1 Piotra 3: 1-4; w 90 15.8 21-23; br1 13)

Zarówno mężowie, jak i żony muszą się wystrzegać niestosownego zainteresowania osobami płci przeciwnej (w 83/21 9)

Pomagajcie dzieciom uczyć się bezinteresowności (w 79/10 10)

Rodzice muszą współpracować ze sobą, by przeciwdziałać rywalizacji między dziećmi (HS.5fl 110, yp 51-53)

Wystrzegajmy się niestosownej zazdrości w zborze chrześcijańskim

Odsuwaj gorzkie myśli o zdolnościach i sukcesach innych, ucz się radować razem z nimi (Rzym. 12: 15, 16)

Naśladuj postawę Jonatana wobec Dawida (w 85/22 3)

Starsi, nie powstrzymujcie zazdrośnie innych od udziału w przywilejach (w 74/12 18)

Nie zazdrośćcie innym starszym pozycji, zdolności ani osiągnięć

Mojżesz przejawiał właściwe nastawienie (4 Mojż. 11:29; w 77/17 18)

Siostry, starannie wystrzegajcie się rywalizacji i współzawodnictwa (Gal. 5:26; w 76/2 9, 10)

Wszyscy członkowie zboru muszą się strzec ostrego języka, który odzwierciedla ducha zazdrości (w89 15/10 18)

Unikaj wydawania o kimś sądów, jeśli nie znasz wszystkich faktów (1 Tes. 4:11)

Nie chełp się sukcesami czy przywilejami, gdyż możesz tym budzić w innych zazdrość; nie świadczy to o miłości (1 Kor. 13:4)

Nie zazdrość pozornego powodzenia bezbożnym (w 73/11 15)

Jehowa nimi gardzi; nie powiedzie się im (Ps. 73: 2-5, 12, 17-19)

KORZYSTAJ Z DOBRODZIEJSTW PRZEJAWIANIA ZBOŻNEJ ZAZDROŚCI (5 min)

Zazdrośnie szukaj prawości Bożej (Mat. 6:33)

Stosowna zazdrość pomaga cieszyć się życiem i unikać tego, co szkodliwe

Zazdrośnie strzeż tego, co należy do Jehowy

Gorliwie dbaj o czystość zboru i chroń dobre imię Jehowy (1 Piotra 4: 15, 16; w 73/20 18; w 89 15.12 14; w 81/16 6)

Czuwaj, aby „żaden trujący korzeń” nie wywołał niepokoju (Hebr. 12:15)

Bądź żywo zainteresowany innymi sługami Bożymi (w 93 1.12 23, 24)

Rozwijaj gorące pragnienie pomagania drugim w pielęgnowaniu wyłącznego oddania dla Jehowy

Naśladuj apostoła Pawła, który wytężał siły dla dobra drugich (2 Kor. 11:2)

Przejawianie takiej zbożnej zazdrości o imię Jehowy, o Jego prawe zasady oraz o Jego lud i ziemskie sprawy ustrzeże cię przed niestosowną zazdrością i zjedna ci uznanie Boże

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)

Nr 76 9/96 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#48 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-07, godz. 11:19

PODĄŻAJCIE DROGĄ GOŚCINNOŚCI
Uwaga dla mówcy: Wykaż, jak można okazywać gościnność, jakie przynosi to korzyści i jak duch gościnności odzwierciedla szczodrość Jehowy

GOŚCINNOŚĆ JEST BARDZO POTRZEBNA W NASZYCH CZASACH (8 min)
Gościnność można zdefiniować jako „serdeczne i życzliwe przyjęcie i nakarmienie gości lub obcych”
Grecki odpowiednik słowa „gościnność” dosłownie znaczy „miłość (sympatia, życzliwość) do obcych” (w 93 1.9 25)
Wśród nieznajomych nieraz czujemy się skrępowani. Jednakże „gościnność rozładowuje napięcie i czyni obcego przyjacielem” (Theological Dictionary of the New Testament [Słownik teologiczny Nowego Testamentu])
W wielu kręgach kulturowych dzieciom od maleńkości wpaja się gościnność
Biblia zapowiedziała, że w naszych czasach ten przymiot miał zanikać (2 Tym. 3: 1-5; Mat. 24:12)
Niestety, w wielu krajach gościnność jest coraz rzadziej spotykana (g 91 8.2 16)
Chrześcijanie są jednak zachęcani, by ‘podążali drogą gościnności’ (Rzym. 12:13)
Gościnność — zwłaszcza wobec współwyznawców — jest przejawem wiary (Gal. 6:10; 3 Jana 5)
Należy do wymagań stawianych chrześcijańskim starszym (1 Tym. 3:2; Tyt. 1:8)
Według Biblii niegościnność jest oznaką kryzysu duchowego i może zaważyć na tym, czy Bóg będzie spoglądał przychylnie na naszą służbę (Izaj. 58: 6, 7; w 81/16 4)
Zwyczajne przejawy gościnności mogą wywrzeć duży wpływ na czyjeś życie
Pewna starsza kobieta powiedziała: „Nie mam żadnych krewnych. (...) Sama muszę się o siebie troszczyć; nikt mi nie pomaga, chociaż — wierzcie mi — nieraz potrzebowałabym wsparcia. Każdy, nawet najdrobniejszy przejaw zainteresowania wzrusza mnie do głębi. Szczerze go doceniam”
Jak możemy okazywać gościnność?
JAK SŁUDZY BOŻY NAŚLADOWALI DAWNIEJ GOŚCINNOŚĆ JEHOWY (15 min)
Jehowa daje wzór gościnności — szczodrze błogosławi mężczyznom i kobietom i hojnie zsyła im dobre dary (1 Jana 5: 14, 15)
Jezus doskonale odzwierciedlał miłość i gościnność Jehowy, troszcząc się o ubogich; okazywał szczodrość, używając swej mocy dla dobra innych (Mat. 14: 14-21; możesz podać inne przykłady)
Chociaż inni też bywali gościnni, słudzy Boży wyróżniali się pod tym względem (w 91 15/7 19)
Starożytni słudzy Boży mieli zwyczaj troszczyć się o podróżnych
Serdecznie witali gości i zachęcali ich do pozostania (1 Mojż. 18: 2, 5-7; Sędz. 13:15)
Skwapliwie wybiegali im na spotkanie (1 Mojż. 29:13, 14)
Szunamitka starała się zaspokoić potrzeby Elizeusza, gdy był jej gościem (2 Król. 4:8-11)
Chociaż do I wieku zmieniły się warunki życiowe i poglądy, to jednak chrześcijanie również byli znani z gościnności
Jezus zachęcił swych uczniów, by korzystali z gościnności ludzi, którzy przyjęli głoszone przez nich orędzie o Królestwie (Łuk. 9: 3-6)
Gościnność okazywano też samemu Jezusowi, który nie miał własnego domu (Mat. 8: 20; Łuk. 10:38)
Paweł był pewien, że Filemon udzieli mu gościny, ponieważ znał jego usposobienie (Filem. 21, 22)
Gajus otrzymał pochwałę za okazywanie gościnności podróżującym braciom (3 Jana 5-8; w 89 15.1 18, 19)
Pierwsi chrześcijanie składali piękne dowody gościnności (Dzieje 2:42-46; 16:15; w 67/20 12; w 90 1.6 13)
JAK MOŻNA OKAZYWAĆ GOŚCINNOŚĆ W DOBIE DZISIEJSZEJ (17 min)
Pamiętajmy o materialnych i duchowych potrzebach naszych braci w wierze (w 91 15.8 21, 22)
Czyńmy wszystko, co w naszej mocy i według naszych najlepszych możliwości (Prz. 3:27)
Nie wyróżniajmy tych, którym się lepiej powodzi (Łuk. 14:13, 14)
Nie zapominajmy o osobach, którym się gorzej wiedzie — o biednych, starszych wiekiem, nieśmiałych, młodych
Nie trzeba urządzać wystawnych uczt
Jezus poradził Marcie, żeby nie koncentrowała się na wyszukanych potrawach, lecz skupiła uwagę na sprawach duchowych (Łuk. 10: 38-42)
Gdy wskutek wojny, klęski żywiołowej, prześladowań, choroby lub innych udręk współchrześcijanie znajdą się w potrzebie, każdy z nas usilnie pragnie pośpieszyć im z pomocą i z rzeczywistym wsparciem — nie poprzestając na słowach pociechy (Jak. 2:15, 16; w 87/7 13-20; w 91 15.7 19; można przytoczyć doświadczenia z najnowszego Rocznika)
Okazujmy gościnność starszym składającym wizyty pasterskie oraz nadzorcom podróżującym (w 89 15.1 18, 19)
Paweł radził chrześcijanom, by ‘rozszerzyli się’ w „tkliwych uczuciach” do współbraci (2 Kor. 6:12, 13)
Unikajmy tworzenia klik, obracania się wyłącznie w wąskim kręgu
Poświęcajmy czas na bliskie kontakty z braćmi, żeby poznać ich potrzeby
Pracujmy z nowymi w służbie polowej; uczmy ich i zachęcajmy
Zapraszajmy innych do siebie na posiłek, na herbatkę bądź na spotkanie towarzyskie; dzielmy się z drugimi, od czasu do czasu dajmy lub poślijmy im jakiś prezent (Dzieje 16:15; Filip. 4:15-17)
Każdy ma obowiązek dbać o wytworzenie w zborze serdecznej atmosfery, a starsi powinni świecić przykładem pod tym względem (1 Tym. 3:2; w 87/7 14-17)
Biblia zachęca, żeby darzyć braci szczególnymi względami (Gal. 6:10)
Starajmy się nie tylko udoskonalać ten przymiot, lecz także uczyć się okazywania wdzięczności za doznaną gościnność
Paweł cenił sobie otrzymywane dary, jednak nie wykorzystywał braci (2 Kor. 11: 7-9; w 92 1.12 28, 29)
Musimy wystrzegać się symonii, przyjmowania darów w zamian za przejawy przychylności (w 87/2 12-14)
Zgodnie z zasadą wyłuszczoną w Psalmie 15:4b nie powinno się rezygnować z zaproszenia tylko dlatego, że ktoś inny zaproponował coś lepszego
Bądźmy wyczuleni także na potrzeby tych, którzy nie są z nami spokrewnieni w wierze
Jezus dał dobry przykład, gdy serdecznie zaprosił uczniów, aby naśladowali go w usługiwaniu (Jana 12:26); zachęcał też wszystkich, by przychodzili do niego po duchowe pokrzepienie (Mat. 11:28-30; w 89 15.7 17-19)
Darzmy miłością „obcych”, a więc także naszych bliźnich, którym głosimy
Nasza gotowość do spotykania się z „obcymi” w pracy od domu do domu jest formą gościnności
Tak jak Jezus, zapraszamy ich, aby poczuli się równie szczęśliwi jak my, zaspokajamy ich potrzeby duchowe, otaczając ich opieką i interesując się nimi
Wyrazem naszej troski i zainteresowania jest serdeczne witanie nowych, którzy przychodzą do Sali Królestwa, oraz dbanie o to, żeby dobrze się w niej czuli
Pewna kobieta oświadczyła: „Jeszcze nigdy w życiu nie byłam na zgromadzeniu religijnym, na którym czułabym, że jestem tak mile widziana”. Opisała serdeczność okazaną jej przez ludzi „zupełnie obcych” (km 79/3 4; można też podać inne przykłady pokazujące, jak ważne jest przejawianie gościnności na naszych zebraniach, np. w 89 1.11 30; w 88 1.9 6, 7)
„NIE ZAPOMINAJCIE O GOŚCINNOŚCI” (5 min)
Z okazywania gościnności odnoszą pożytek zarówno goście, jak i gospodarze (Prz. 11:25)
Zakres naszej gościnności w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo miłujemy drugich. Paweł radził wszystkim: „Wasza miłość braterska niech trwa”, a następnie przypomniał: „Nie zapominajcie o gościnności” (Hebr. 13:1, 2; w 89 15.12 17)
Kto wie, czy nie ugościsz kogoś, kto się szczególnie podoba Jehowie
Głęboka miłość do Jehowy i innych ludzi powinna nas pobudzać do okazywania gościnności wszystkim — przez głoszenie bliźnim i interesowanie się zwłaszcza tymi, którzy są z nami spokrewnieni w wierze
„Podążajcie drogą gościnności” (Rzym. 12:13)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 77 9/96
Nr 77 — strona 2 NA 45 MINUTSŁUŻMY JEHOWIE RADOSNYM SERCEM
Uwaga dla mówcy: Wykaż, jak zbożna radość może usunąć w cień kłopoty życiowe i pomóc nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Pamiętaj, że niektórzy mogą akurat przeżywać trudności, toteż unikaj oceniania. Wczuj się w ich położenie i dodaj im otuchy

JEHOWA CHCE, ABY JEGO SŁUDZY BYLI ROZRADOWANI (5 min)
Jehowa jest „szczęśliwym Bogiem” (1 Tym. 1:11)
Chce, by Jego słudzy się radowali (Filip. 4:4)
Nie oznacza to, że będą stale roześmiani, lecz że nawet w najgorszych warunkach mogą odczuwać radość ze służenia Jehowie
Radość jest owocem ducha Bożego (Gal. 5: 22, 23; 1 Tes. 1:6)
Kto ma ducha Bożego, może być rozradowany
Dobre zdrowie, młodość, przyjemności, pieniądze i rzeczy materialne mogą sprawiać radość, ale jest ona co najwyżej krótkotrwała
Salomon nie zaznał z nich trwałej radości (Kazn. 2:1, 2, 4-8, 11)
Tymczasem przyjaźń z Bogiem jest źródłem trwałej radości (Ps. 64:11)
SŁUŻENIE JEHOWIE BOGU JEST ŹRÓDŁEM RADOŚCI (8 min)
Odczytaj i omów Psalm 100
Psalm 100: 1, 2
Tryumfalne wołanie wznoszone ku chwale Boga nie może być słabiutkie, lecz powinno przypominać entuzjastyczne, energiczne okrzyki zwycięskiej armii
Zwyciężamy świat przestrzeganiem przykazań Bożych (1 Jana 5: 3-5)
Sprawia nam to radość
Służenie Bogu nie jest ciężarem, lecz pokrzepia i dodaje otuchy
Nadaje sens życiu, pomaga radzić sobie z kłopotami i trudnościami życiowymi
Psalm 100:3
Poznanie Jehowy jako rzeczywistej Osoby, jako Boga i Stwórcy, przynosi radość
Jehowa jest jak czuły pasterz troszczący się o swe owce
Psalm 100: 4, 5
Przymioty Boże (dobroć, życzliwość, wierność) zachęcają do dziękowania Mu i wysławiania Go
W Jehowie nie ma ani śladu zła, możemy polegać na Nim po czas niezmierzony
Z ogromną radością przychodzimy do Jego bram i na Jego przedsionki (tam, gdzie oddaje się Mu cześć)
Czujemy się zaszczyceni, że jest naszym Bogiem; napawa nas to radością
DOŚWIADCZENIA DOWODZĄCE, ŻE MOŻEMY SŁUŻYĆ BOGU Z RADOŚCIĄ POMIMO TRUDNOŚCI(12 min)
Opowiedz krótko doświadczenia:
Bracia na Ukrainie (w 91 1.1 13, 14)
Służenie Jehowie na terenach, gdzie szaleje wojna (w 91 1.1 28, 29)
Można zachować radosne usposobienie mimo problemów zdrowotnych i osobistych niepowodzeń (w 90 15.7 31; w 86/3 20)
Przezwyciężanie trudności, by głosić dobrą nowinę, sprawia radość (w 91 1.1 5)
(Innych doświadczeń poszukaj w najnowszych skorowidzach pod hasłem „Przeżycia ze służby polowej”)DLACZEGO NIEKTÓRZY TRACĄ RADOŚĆ (15 min)
Niektórzy tracą radość z powodu obojętności ludzi wobec orędzia, które głosimy
To całkiem zrozumiałe, że pragniemy znaleźć posłuch, ale musimy być realistami
Należy oczekiwać, że w miarę zbliżania się końca coraz więcej ludzi będzie odrzucać nasze orędzie (Izaj. 6: 9-11)
W zachowaniu radości pomoże nam rozmyślanie nad tym, dlaczego głosimy
Głosimy dobrą nowinę na świadectwo (Mat. 24:14)
Żeby rozsławiać imię Jehowy (Rzym. 10: 13-15)
Żeby do ludzi dotarło ostrzeżenie (Ezech. 3: 17, 19)
Pamiętajmy, że niektóre ziarna prawdy mogą wydać plon dopiero po pewnym czasie (Kazn. 11:6; w 88 15.10 13)
Będziemy żąć, jeśli się nie znużymy w dziele głoszenia (Gal. 6:9)
Do utraty radości mogą się przyczynić trudności w obcowaniu z drugimi
Musimy mieć zrównoważony pogląd na różnice osobowości członków zboru chrześcijańskiego (w 89 15.11 15, 16)
Staraj się szybko załagodzić nieporozumienia, żeby nie pozbawiły cię radości (Mat. 5: 23, 24; Efez. 4: 26, 32)
Chętnie przebaczaj; nie wymagaj od innych doskonałości (Mat. 6: 12, 14, 15)
Porównywanie siebie z innymi czy duch współzawodnictwa to postawy niebiblijne (1 Kor. 12: 14-16, 21)
Musimy zwalczać skłonność do zazdroszczenia innym postępów i przywilejów lub do chełpienia się przywilejami, które nam powierzono (w 90 1.12 16; w 89 15.10 18)
Między braćmi nie ma miejsca na rywalizację (Gal. 6:4)
Prześladowania i inne próby mogą działać zniechęcająco
Szatan prześladuje tych, którzy cieszą się uznaniem Bożym (1 Piotra 4:14)
Posiadanie ducha Jehowy jest powodem do radości
Zastanawiaj się, jakie korzyści odnosimy z przetrwania trudnych chwil (Jak. 1: 2-4)
Polegaj na Jehowie, który na pewno cię nie opuści (Rzym. 8: 35, 38, 39)
Próby kiedyś się kończą (1 Kor. 10:13)
Rzeczy materialne nie dają szczęścia (Łuk. 12:15)
Pogoń za nimi może przysporzyć zgryzot
Właściwy stosunek do dóbr materialnych sprawia zadowolenie (1 Tym. 6: 6-12)
NIECH RADOŚĆ USUWA W CIEŃ PROBLEMY (3 min)
Miej mnóstwo pracy w dziele Pańskim (1 Kor. 15:58)
Wielu braci, którzy tak układają sprawy osobiste, aby więcej dokonać w służbie, doznaje coraz głębszej radości
Upatruj możliwości, by czynić więcej — służba pełnoczasowa, przeniesienie się na tereny, gdzie są większe potrzeby, budowa Sali Królestwa itp.
Bracia powinni się ubiegać o przywilej usługiwania w charakterze sług pomocniczych i starszych
Wszyscy możemy robić postępy w czytaniu i studiowaniu literatury teokratycznej
WYCZEKUJ WIECZNEJ RADOŚCI POD RZĄDAMI KRÓLESTWA BOŻEGO (2 min)
Jezus Chrystus unicestwi nieprzyjaciół Bożych (1 Kor. 15: 25, 26)
Panowanie Królestwa zapewni niezliczone błogosławieństwa (Obj. 21:4)
Ci, którzy z nadzieją ich oczekują, będą zaznawać bezgranicznej radości (Ps. 100:2; Rzym. 15:13)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 78 9/96
Nr 78 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#49 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-07, godz. 15:59

CZY OBIERASZ PRZYJAŹŃ Z BOGIEM, CZY ZE ŚWIATEM?
Uwaga dla mówcy: Pamiętając o tym, że przemawiasz do publiczności, taktownie wykaż, dlaczego prawdziwy chrześcijanin nie powinien miłować tego świata ani się z nim przyjaźnić. Podkreśl wiecznotrwałe dobrodziejstwa wynikające z przyjaźnienia się z Bogiem
MIŁOŚĆ I PRZYJAŹŃ TO PODSTAWOWE POTRZEBY CZŁOWIEKA (4 min)
Stwórca tak nas zaprojektował, że odczuwamy potrzebę miłości i przyjaźni; sprawiają nam one radość (g 87/5 2-5)
Gdy nie możemy zaspokoić tej potrzeby, czujemy się nieszczęśliwi (tp 163)
Biblia zachęca nas do zawierania serdecznych przyjaźni (Prz. 17:17; Kazn. 4:9)
Niemniej Pismo Święte nie zezwala na pewien rodzaj miłości i przyjaźni
List Jakuba 4:4 usilnie ostrzega przed „przyjaźnią ze światem”
W Liście 1 Jana 2:15 polecono nam ‘nie miłować świata’
Co to znaczy? Może wydawać się to trudne do zrozumienia, zwłaszcza że zarówno Jehowa, jak i Jezus miłują ludzi (Prz. 8:31; Jana 3:16)
CZYM JEST „ŚWIAT” (10 min)
Greckie słowo tłumaczone na „świat”, kňsmos, ma różne znaczenie w zależności od kontekstu (rs 354; w 87/20 27, 28)
Niekiedy odnosi się do całej ludzkości; do miliardów ludzi, których Jehowa chciałby zbawić (2 Piotra 3:9)
O takim „świecie” jest mowa w Jana 3:16 i 6:51
Ale słowo kňsmos może też się odnosić do ogółu ludzi — poza wiernymi sługami Jehowy — którzy się oddalili od Boga, lub do zakresu bądź ram, w jakich się toczy życie ludzkie
„Światem” ludzi oddalonych od Boga rządzi Szatan (1 Jana 5:19)
Świat ten składa się z różnych części: religii fałszywej (Obj. 17:5); rządów politycznych (Obj. 13: 1, 2); systemu gospodarczego (Obj. 18:11)
Szatan posługuje się każdym z tych elementów do zwodzenia ludzi, do zaślepiania umysłów na ich największą potrzebę, którą jest pielęgnowanie opartej na miłości przyjaźni z Jehową Bogiem (Marka 12: 29, 30; 2 Kor. 4:4; Obj. 12: 9, 10)
W rezultacie nagminnie odrzuca się rady i mierniki Boże (2 Tym. 4: 3-5)
Popiera się i pochwala niemoralność i rozwiązłość (Efez. 2: 1-3; 4: 17-19)
Nic więc dziwnego, iż Jehowa nakazuje nam, żebyśmy nie miłowali tego świata ani się z nim nie przyjaźnili
Ale jak mamy dawać posłuch temu ostrzeżeniu?
JAK UNIKAĆ PRZYJAŹNI ZE ŚWIATEM? (16 min)
Oczywiście nie chodzi o to, byśmy uważali siebie za lepszych i traktowali drugich z góry
Wzorem Jehowy i Jezusa miłujemy ludzi i widzimy w nich potencjalne owce, którym mamy dawać świadectwo najlepiej, jak potrafimy (1 Kor. 9: 19-23)
Nieraz możemy to uczynić uprzejmym, życzliwym gestem (Łuk. 10: 30-37; Jak. 2:8; w 92 15.2 18)
Cechą charakterystyczną prawdziwego chrystianizmu nie jest wyniosłość, lecz pokora (Jak. 4:6)
Miłowanie świata czy szukanie jego przyjaźni w sposób nie podobający się Bogu oznacza podzielanie świeckich pragnień i ambicji, uprzedzeń i nienawiści, przybieranie wyniosłej postawy, typowej dla dzisiejszego zdeprawowanego społeczeństwa
Odrzuć przyjaźń z tym światem przez przeciwstawienie się „duchowi świata” (1 Kor. 2:12)
Posługując się tym duchem, Diabeł próbuje nadać światu pozory atrakcyjności i podstępnie oddziaływać na nasze umysły i serca
Czy miłujesz to, co należy do tego świata? Czy bawi cię to, co świadczy o całkowitym zaniku wszelkiego „poczucia moralności”? (Efez. 4:19; w 82/17 1, 2; w 89 1.11 11; yp 296-303; w 88/1 18, 19)
Taka niemoralna rozrywka może cię popchnąć do świeckich praktyk, co będzie mieć opłakane skutki (Gal. 6:7)
Świat zachwala cele materialistyczne, a nie duchowe (Filip. 2:21; 1 Jana 2:16; w 85/9 10, 11)
Zachęca do pięcia się w górę po szczeblach kariery
Takie dążenia rodzą troski i boleści (1 Tym. 6:10)
Jezus powiedział, żeby się nie zamartwiać nawet o rzeczy niezbędne do życia (Mat. 6: 25-34)
‘Zwodnicza moc bogactwa zadusza słowo’ (Mat. 13:22)
Sprawdza się to dzisiaj tak samo jak w I wieku (Filip. 3: 18, 19)
Świat ubóstwia sławne postacie
Ludzie są zafascynowani ich obliczonym na pokaz stylem życia (1 Jana 2:16)
Podziwiają ich rozwiązłość, wulgarną mowę, ubiór i uczesanie
A jak ty się zapatrujesz na takie osoby?
Duch tego świata jest wyzuty z miłości, bezlitosny i zawzięty
Kto przyswaja sobie tego ducha, może ściągnąć na siebie sprawiedliwy gniew Boży (Prz. 16:27)
Bóg słusznie potępia „przyjaźń ze światem” (Jak. 4:4)
Kto chce być przyjacielem tego świata, ten obiera przyjaźń z bardzo niebezpiecznym wrogiem Boga (1 Piotra 5:8; 1 Jana 5:19)
Czy kochający rodzice pozwolą, by ich dziecko przyjaźniło się z osobą, której zwyczaje i sposób bycia mogłyby mu przynieść szkodę?
Jehowa zaleca nam ograniczyć krąg osób, wśród których się obracamy — dla naszej ochrony (Izaj. 48:17)
Czy zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne jest złe towarzystwo? (1 Kor. 15:33)
Przyjaźń ze światem jest skazana na niepowodzenie, ale istnieje przyjaźń, która będzie trwała wiecznie (1 Jana 2:17)
PIELĘGNUJ NAJLEPSZĄ ZE WSZYSTKICH PRZYJAŹNI — PRZYJAŹŃ Z BOGIEM (11 min)
Niedoskonali ludzie mogą tak jak Abraham stać się przyjaciółmi Boga (2 Kron. 20:7; Jak. 2:23)
Jehowa miłował Abrahama i zaprzyjaźnił się z nim (Izaj. 41:8)
Abraham okazał wiarę i posłuszeństwo (Hebr. 11: 8-10, 17-19)
Jehowa w nagrodę zaszczycił go tym, że został przodkiem Jezusa
Wymagania stawiane przyjaciołom Boga podano w Psalmie 15: 1-5 (w 89 15.9 26-30; omów pokrótce niektóre z tych dziesięciu punktów)
Kto odpowiada temu opisowi, ten spełnia wolę Bożą
Nie zachwieje się, ponieważ Jehowa jako prawdziwy Przyjaciel ochroni go i podtrzyma
Przyjaźń tę trzeba stale pogłębiać, co wymaga niemałego wysiłku (Judy 3)
Czego będziemy najbardziej potrzebować w czasie wielkiego ucisku?
Nie pieniędzy ani tego, co daje świat, lecz niezłomnej wiary
Wzmacniaj swą wiarę przez wytrwałe modlitwy, pilne studiowanie Biblii, regularne uczęszczanie na zebrania, gorliwy udział w służbie polowej
W razie popełnienia rażącego błędu nie wolno nam opuścić rąk i zrezygnować z dalszych wysiłków — właśnie tego chce Szatan
Poproś starszych o pomoc; zastosuj się do ich rad (Prz. 12:15; Hebr. 13:17)
Można przecież zaniechać grzesznego postępowania (Jak. 5: 13-16)
Jehowa, jako prawdziwy Przyjaciel, chętnie przebacza (Izaj. 55:7)
Bierz przykład z Mojżesza (Hebr. 11: 24-26)
Nie chciał miłować świata, ale zachował głęboką miłość do Jehowy
Ma zapewnione zmartwychwstanie
PRZYJAŹŃ Z JEHOWĄ ZJEDNUJE NIE KOŃCZĄCE SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (4 min)
Jehowa pierwszy nas umiłował i zaofiarował nam przyjaźń (1 Jana 4:19)
Nasze serca pobudzają nas do okazywania Mu miłości i wdzięczności
Okazujemy Bogu miłość, przestrzegając Jego praw (1 Jana 5:3)
Wolimy znosić prześladowania, niż przekroczyć prawa Jehowy (Dzieje 5:29)
Słowami i czynami dowodzimy, że miłujemy i wywyższamy Jego imię (Ps. 119:132; Izaj. 43: 10-13)
Chcemy opowiadać innym o Jehowie (Rzym. 10: 13-15)
Taka przyjaźń zapewnia błogosławieństwa teraz i w przyszłości (Marka 10: 28-30)
Przyjaciółmi Boga kieruje Jego duch (Gal. 5: 22, 23)
Mają przywilej być ‘ludem dla Jego imienia’ (Dzieje 15:14)
Nasza przyjaźń z Jehową może trwać po wieczne czasy, stale się zacieśniać i sprawiać nam coraz więcej radości

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 79 — strona 2 NA 45 MINUT

CZY POLEGASZ NA NAUCE, CZY NA BIBLII?
Uwaga dla mówcy: Kieruj uwagę na wiarogodność Biblii. Rozwiązania ludzkie oparte na nauce są zawodne. Wykaż, że istnieją solidne podstawy do polegania na biblijnych obietnicach dotyczących przyszłości
WIELU TWIERDZI, ŻE NIE BIBLIA, LECZ NAUKA DAJE NADZIEJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ (8 min)
Niektórzy sądzą, że naukowcy z czasem rozwiążą wszystkie problemy
Historia dowodzi, że nauka często nie dotrzymuje obietnic
Jak czytamy w książce The Experts Speak (Mówią eksperci), John Langdon-Davies, brytyjski dziennikarz i członek Królewskiego Instytutu Antropologii, miał przepowiedzieć w roku 1936: „Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie i zrozumieć życie w roku 1960, najpierw musielibyśmy sobie uprzytomnić, że żywność, odzież i mieszkania będą wtedy bezpłatne” (w 86/19 2)
Wiele przewidywań się nie spełniło (zob. g 87/8 1, 2)
Niektórzy uczeni twierdzą, że nauka posiada klucz do pokonania śmierci i że udostępnienie ludziom życia wiecznego leży w ich mocy (g 90 8/7 4)
Biblia natomiast radzi polegać na Jehowie, a nie na człowieku (Ps. 118:8)
Moc i Bóstwo Stwórcy są wyraźnie widoczne w materialnym dziele stwórczym (Rzym. 1:20)
Jednak tylko niewielu ludzi szczerze ufa Bogu (Ps. 31:15)
A jakie jest twoje zdanie? Czy istnieje solidna podstawa, by nadzieje na przyszłość wiązać z nauką? A co z Biblią? Czy możemy polegać na tym, co ta Księga mówi o przyszłości?
CZY NAPRAWDĘ MOŻNA POLEGAĆ NA NAUCE? (12 min)
Nauka ma wiele niezaprzeczalnych i godnych pochwały osiągnięć
Niejeden współczesny wynalazek przyczynił się do wyeliminowania monotonnej, czasochłonnej pracy
Pomyśl, ile korzyści przynoszą takie wynalazki, jak telefon, samochód, samolot, komputer
Nauka i technika mają jednak swe ograniczenia i często przysparzają poważnych problemów
Każdego roku na świecie ginie w wypadkach drogowych setki tysięcy ludzi, a miliony odnoszą obrażenia
Naukowcy, ingerując w środowisko naturalne, zachwiali równowagę ekologiczną
„Kwaśny deszcz”, „efekt cieplarniany”, „wylesianie” i podobne terminy są świadectwem niepowodzeń nauki
W Biblii dokładnie przepowiedziano taką sytuację (Obj. 11:18)
Zatrucie środowiska odbija się na zdrowiu człowieka (g 91 8.1 29)
Wiele ludzi uważa, że wprowadzenie komputerów narusza ich prywatność (g 90 8.7 18)
Mnóstwo naukowców zaangażowanych jest w badania wojskowe (w 86/14 2)
Supernowoczesna broń odbiera życie setkom tysięcy ludzi
Niektórzy naukowcy fałszują dane, by podnieść swój prestiż, osiągnąć jakieś korzyści i poprzeć swe teorie (g 90 8.5 2-15)
W pewnej książce na temat etyki powiedziano: „Technika jest sługą o ograniczonej użyteczności, a przy tym wysoce niepewnym. Gdy rozwiązuje jeden problem, często stwarza dwa nowe — a ich skutki uboczne są najczęściej trudne do przewidzenia” (tp 16)
W rejestrze osiągnięć nauki nie ma żadnego realnego rozwiązania odwiecznych problemów, takich jak śmierć, choroby, przestępczość, niemoralność czy wojny (w 91 15.6 3-5; w 90 1.10 4, 5; w 88 15.9 27)
PRAWDZIWA NAUKA POTWIERDZA WIARYGODNOŚĆ BIBLII I DAJE MOCNĄ PODSTAWĘ
DO POLEGANIA NA NIEJ (13 min)
Poniższe przykłady wykazują, że Biblia jest dokładna pod względem naukowym i że zawiera naukowe informacje, które w czasie jej spisywania nie były jeszcze znane ludzkim badaczom (ce 199-207)
Ziemia jest okrągła i ‘wisi nad nicością’ (Joba 26:7; Izaj. 40:22)
Cykl obiegu wody (Kazn. 1:7, Bg)
Kwarantanna (3 Mojż. 13:46; si 30)
Wpływ uczuć na organizm (Prz. 14:30; 17:22)
Objawienie naukowych informacji, zanim zostały odkryte przez ludzi, dowodzi, że Biblia jest natchniona przez Boga i wiarygodna
POLEGAJ NA BIBLII, ŹRÓDLE NIEZAWODNEJ NADZIEI (12 min)
Do ufnego spoglądania w przyszłość potrzeba nadziei opartej na mocnej podstawie
Taką nadzieję może dać tylko Stwórca, Jehowa Bóg
Na kartach Biblii przedstawia nam niezawodną nadzieję (Rzym. 15:4)
Biblia wskazuje, że umarli mają nadzieję na zmartwychwstanie (Jana 5:28, 29)
Nadzieja ta jest pewna (Dzieje 17:31)
Cud wskrzeszenia Jezusa poświadczyło ponad 500 osób, którym się ukazał (1 Kor. 15:3-8; w 91 1.5 8)
Możemy śmiało polegać na Biblii
Paweł wskazywał na niezawodność Słowa Bożego
„Słowo”, które obecnie słyszymy, jest wiarygodne (Hebr. 4:12; 6:18)
Nauka może co najwyżej snuć przypuszczenia na temat przyszłości, natomiast Biblia przepowiada ją z całą dokładnością (w 92 15.5 6, 7)
Jaką nadzieję na przyszłość przedstawia Biblia?
Panowanie Boże zastąpi rządy człowieka (Dan. 2:44)
Wierni ludzie przeżyją zagładę tego świata (Sof. 2:3)
Nastanie nowy świat (Obj. 21:1-4)
Polegaj na Biblii, a nie na nauce (Ps. 146:3, 4)

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 80 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#50 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-07, godz. 21:23

KTO MOŻE BYĆ SŁUGĄ BOŻYM?
Uwaga dla mówcy: Przeciwstaw przykład Jezusa i jego uczniów postępowaniu duchownych chrześcijaństwa, którzy podają się za sług Bożych. Wykaż, jakie wymagania Biblia stawia prawdziwym sługom Bożym i jak są oni dziś szkoleni do chrześcijańskiej służby
JEZUS CHRYSTUS MIAŁ KWALIFIKACJE POTRZEBNE NACZELNEMU SŁUDZE BOŻEMU (6 min)
Jezus zaczął pełnić swą służbę w wieku 30 lat, kiedy to został ochrzczony w Jordanie (Łuk. 3:21-23)
W synagodze w Nazarecie wyjawił, na czym polega zlecone mu zadanie (Łuk. 4:17-21)
Zachodził do wszystkich miast i wiosek izraelskich, głosząc, uzdrawiając i pełniąc zleconą mu służbę (Mat. 9:35, 36)
Przyszedł na ziemię nie po to, „by mu usługiwano, lecz by usługiwać” jako uniżony sługa domowy, diakonos (Mat. 20:28)
W ten sposób ustanowił wspaniały wzór dla wszystkich swoich naśladowców
INNI ZAPROSZENI DO SŁUŻBY ZLECONEJ PRZEZ BOGA (10 min)
Od początku swej działalności Jezus zapraszał innych, by przyłączyli się do niego i zostali „rybakami ludzi” (Mat. 4:18, 19)
Pominął żydowskich przywódców religijnych, mimo że byli dobrze obeznani z Prawem (Mat. 23: 2, 3, 6, 7)
Nie tylko nie uznał tych przywódców religijnych, ale wręcz ich potępił (Mat. 23:33)
Jezus nie zakładał żadnych seminariów ani szkół teologicznych, lecz zabierał uczniów ze sobą, by ich szkolić w terenie (Mat. 9:35-38)
W ciągu trzech lat gruntownie przeszkolił między innymi Jakuba, Jana i Piotra i rozesłał ich jako wykwalifikowanych sług Bożych, ‘głosicieli Królestwa Bożego’ (Mat. 10:5-7)
Nauczali i głosili tak samo, jak ich Mistrz (Dzieje 4:13)
Jakże inaczej postępują przywódcy religijni chrześcijaństwa!
Szczycą się wykształceniem w seminariach, lubują się w szumnych tytułach i twierdzą, że zostali ordynowani przez Boga
Jak pokazują wyniki ankiet, następstwem ich krytycznego stosunku do Słowa Bożego jest nieznajomość Biblii wśród ich owieczek (w 91 15.1 7; w 89 1.7 4, 5)
Wielu wtrąca się do polityki, jest uwikłanych w skandale obyczajowe i afery finansowe
Nie są zgodni nawet co do tego, na czym polega naśladowanie Jezusa
BIBLIJNE WYMAGANIA STAWIANE SŁUGOM BOŻYM (15 min)
Kto naprawdę nadaje się na sługę Bożego? Bezpośredniej odpowiedzi udziela Paweł w Liście 2 Koryntian 2:16b, 17
Pismo Święte wyraźnie podaje, jakie kroki trzeba poczynić, by móc występować w charakterze sługi Bożego
Wzorem apostołów i chrześcijan z I wieku trzeba najpierw zdobyć dokładną wiedzę ze Słowa Bożego (Jana 17:3)
Oprócz takiej wiedzy potrzebna jest wiara (Jana 3:16; Hebr. 11:6)
Oznaką wiary muszą być uczynki świadczące o skrusze za dawniejsze niegodziwe postępowanie (Rzym. 2:4)
Następnie należy się nawrócić i zacząć postępować w sposób zjednujący uznanie Boże (Dzieje 3:19)
Potem trzeba oddać się Bogu, stawiając siebie do Jego dyspozycji, żeby spełniać Jego wolę i kroczyć śladami Jezusa Chrystusa (Mat. 16: 24-26)
Kolejnym krokiem jest usymbolizowanie tego oddania przez chrzest w wodzie, jak to nakazał Jezus (Mat. 28: 19, 20)
Każdy, kto poczynił wymienione tu kroki, nadaje się w oczach Boga na sługę dobrej nowiny
Bóg ordynuje swych sług — czyli upoważnia ich do występowania w Jego imieniu — podczas chrztu; nie są im potrzebne dyplomy uczelni ani listy polecające od ludzi
Ich listem polecającym są osoby dające posłuch ich orędziu (2 Kor. 3:1-3)
Okoliczność, iż ktoś pracuje zawodowo, aby utrzymać siebie i rodzinę, w niczym nie podważa jego twierdzenia, że jest sługą Bożym
Apostoł Paweł wyrabiał namioty; zarabiał własnymi rękami na zaspokojenie swych potrzeb materialnych, a mimo to był gorliwym sługą Jehowy (Dzieje 18: 1-4; 20:34)
Obecnie Świadkowie Jehowy trzymają się tego samego biblijnego wzorca, nawet gdy pełnią służbę pełnoczasową
TERAŹNIEJSZE SZKOLENIE SŁUG BOŻYCH (9 min)
Wszyscy słudzy Jehowy są gruntownie szkoleni do służby Bożej
Co tydzień odbywa się pięć zebrań zborowych, na których ćwiczą się w umiejętnym władaniu Słowem Bożym (Hebr. 10: 23-25)
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej prowadzona w każdym zborze zapewnia gruntowne szkolenie w zakresie skutecznych metod studiowania, publicznego czytania i przemawiania, nauczania oraz pełnienia służby polowej. Jest dostępna dla wszystkich (2 Tym. 3:14-16; możesz zilustrować rozległy zakres omawianych tematów na podstawie Poradnika dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej)
Kurs Służby Pionierskiej umożliwia cenne szkolenie tysiącom pełnoczasowych sług Bożych na całej ziemi, dzięki czemu mogą jaśnieć jako źródła światła (Filip. 2:15)
Na Kursie Służby Królestwa starsi otrzymują zaawansowane szkolenie w zakresie nadzorowania i pasienia zboru Bożego (Dzieje 20:28)
Biblijna Szkoła Gilead w ciągu minionych 50 lat wyszkoliła tysiące gorliwych misjonarzy, usługujących na całej ziemi (Mat. 28: 19, 20)
Kurs Usługiwania to specjalistyczne szkolenie mające pomóc zdolnym braciom w poszerzeniu zakresu służby
Wszystko to wchodzi w zakres biblijnego szkolenia, które przysposabia sług Jehowy do skutecznego usługiwania
Paweł wiedział, że „wykwalifikowanie pochodzi od Boga” (2 Kor. 3:1-5)
JEHOWA BÓG POSŁUGUJE SIĘ TERAZ UZNANYMI PRZEZ SIEBIE SŁUGAMI (5 min)
Okoliczność, że dobra nowina jest głoszona wszystkim narodom, stanowi dowód uznania Jehowy dla wysiłków Jego sług (Mat. 24:14)
Wzorując się na Ezechielu, który usługiwał jako „stróż” zbuntowanego narodu i ostrzegał przed sądem Bożym, dzisiejsi słudzy Jehowy rozgłaszają Boskie ostrzeżenie (Ezech. 3:17-21; 33: 2-7; w 91 15.3 15)
Słudzy cieszący się uznaniem Jehowy są Jego pokornymi i posłusznymi współpracownikami. Jeden sadzi, inny podlewa, ale wzrost daje Bóg (1 Kor. 3:5-9)
Słowo Boże zachęca wszystkich sług Jehowy, aby wytężali siły i stale robili postępy (2 Tym. 2:15)
Dzięki temu będziemy mogli być użyci do wychwalania Boga, wybawić życie własne oraz tych wszystkich, którzy dają posłuch Słowu życia ogłaszanemu przez prawdziwych sług Bożych, cieszących się uznaniem Jehowy
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 81 — strona 2 NA 45 MINUT
CZY JEHOWA I CHRYSTUS WCHODZĄ W SKŁAD TRÓJCY?
Uwaga dla mówcy: Z przekonaniem uzasadnij, że zarówno fakty historyczne, jak i Biblia dowodzą, iż Jehowa i Jezus nie wchodzą w skład żadnego trynitarnego bóstwa
POCHODZENIE „TAJEMNICY” TRÓJCY (5 min)
Pierwsi chrześcijanie trzymali się mocno natchnionego Słowa, według którego Ojciec jest najwyższy i godzien wszelkiej czci (Obj. 15: 3, 4)
Jednoczyła ich także wiara w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, odrębną osobą, piastującą niższe stanowisko niż Ojciec (Jana 14:28; Filip. 2: 5, 6)
W II wieku n.e. niewierni przywódcy zaczęli się interesować popularną filozofią grecką, rzekomo z myślą o nawróceniu wykształconych pogan. Szczególne zainteresowanie wzbudził w nich platonizm (ti 11, 12)
Nauka o Trójcy powstała z połączenia filozofii Platona i nauk Żyda Filona. Nie ma żadnych podstaw biblijnych (ti 11)
Została wprowadzona do kościoła po serii soborów i w końcu sformułowana w „Atanazjańskim symbolu wiary” (ti 8, 9)
JEHOWA — JEDEN BÓG CZY CZĘŚĆ TRÓJJEDYNEGO BÓSTWA? (12 min)
W XVI wieku p.n.e. Bóg Wszechmocny oznajmił swoje imię Jehowa, gdy rzucił wyzwanie wszystkim pogańskim bóstwom Egiptu (2 Mojż. 6:3)
Po wyzwoleniu Izraelitów utworzył z nich naród mający Go reprezentować; dał im przykazanie: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” (2 Mojż. 20:3)
Wymagał, by świadczyli wyłączne oddanie Jemu, „jednemu Jehowie” (Powt. Pr. 4:24; 6:4, NW; Nah. 1:2)
Po upływie stuleci ponownie oznajmił swe imię i oświadczył, że NIKOMU nie odda swej czci. Przysiągł na samego siebie, że tylko przed Nim „będzie się zginać wszelkie kolano” (Izaj. 42:8; 45:23)
Izraelitom przypadł w udziale zaszczyt występowania w charakterze świadków potwierdzających Jego słowa: „Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie” oraz „Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję” (Izaj. 43: 10, 11, BT )
Hebrajskim odpowiednikiem słowa Bóg jest wyraz elohim występujący w liczbie mnogiej, co zdaniem niektórych świadczy o jedności trzech osób. Jednakże w języku hebrajskim słowo elohim „łączy się prawie zawsze z orzeczeniem czasownikowym w liczbie pojedynczej i jego cecha jest określana przymiotnikiem w liczbie pojedynczej” (ti 13)
A zatem nie chodzi w tym wypadku o kilka osób, lecz o ‘wzmocnioną liczbę mnogą’, oznaczającą wielkość i majestat
Jehowa wyraźnie zakazywał przedstawiania Go pod różnymi postaciami, jak to czynili poganie z Baalem. Nie pozwoliłby też na filozoficzne ukazywanie Go jako jednego z trójcy bogów (Sędz. 3:7; si s. 54, ak. 8; w 92 1.4 16, 17)
Paweł przyznał, że jest wielu bogów pogańskich, ale tylko jeden (prawdziwy) Bóg, Ojciec, i jeden Pan, Jezus. Dwie różne osoby, a nie dwóch bogów w jednym (1 Kor. 8:5, 6)
W końcu Jehowa ma się stać „królem nad całą ziemią. Wówczas Jahwe będzie jeden i jedno będzie jego imię”. Wszyscy będą czcić „jednego Boga i Ojca wszystkich”. Nie ma najmniejszej wzmianki o jakiejś trójcy (Zach. 14:9, BT; Efez. 4:6)
JEZUS CHRYSTUS — WYWYŻSZONY SYN PODLEGŁY OJCU (10 min)
Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym (Jana 1:14)
W bycie przedludzkim istniał w niebie jako Logos, czyli Słowo (Jana 1:1)
Został użyty do stworzenia wszystkich innych rzeczy, ale sam jest „pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Jana 1:3; Kol. 1:15)
A zatem w przeciwieństwie do swego wiecznie istniejącego Ojca miał początek
Ojciec ustanowił go Naczelnym Pełnomocnikiem i Zarządcą mającym urzeczywistnić zamierzenia Jehowy (Kol. 1:16, 20; 1 Jana 4:9)
Jest pełnomocnikiem Jehowy w sprawie zaradzenia wszelkim problemom, które wynikły wskutek buntu Szatana
Stanowi fundament, na którym Jehowa oprze system zarządzania mający zniszczyć Szatana i zjednoczyć wszystkie stworzenia Boże (Hebr. 2:14; Efez. 1:8-10)
Jehowa ustanowił go Królem rządu teokratycznego (Dan. 7: 13, 14)
Stał się Odkupicielem ludzkości, gdyż dał siebie na ofiarę okupu; za jego pośrednictwem zostanie przeprowadzone zmartwychwstanie (Jana 11:25; Dzieje 10:42; 1 Tym. 2:5, 6)
Jedynie z upoważnienia Ojca Jezus mógł zgodnie z prawdą powiedzieć: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Jana 14:6). Sam nie jest ani sprawcą, ani źródłem życia
Został wielce zaszczycony i wywyższony, ale nie dorównuje Ojcu (ti 19)
SYN I OJCIEC NIE SĄ CZĘŚCIĄ TRÓJCY, GDYŻ NIE SĄ SOBIE RÓWNI (7 min)
Jezus nigdy nie twierdził, że jest równy Ojcu, przeciwnie — oznajmił, iż jego moc pochodzi od Boga (Jana 5:19, 21, 24; 8:28)
Publicznie oświadczył, że został ‘posłany’ i że jego orędzie ‘należy do tego, który go posłał’. Ten, kto wysyła, zawsze jest większy od posyłanego (Łuk. 4:18; Jana 7:16, 18; 13: 16, 17)
Jezus jako Syn nauczył się również posłuszeństwa z tego, co wycierpiał. A komu był posłuszny? (Jana 7:28; 8:29, 42; Hebr. 5:8)
Jako Głowa zboru Jezus zawsze respektuje porządek teokratyczny, podporządkowując się zwierzchnictwu Jehowy (1 Kor. 11:3; 15:28)
Jezus stale modlił się do swego Ojca. Nie robiłby tego, gdyby sam był Bogiem. Nie kierował modlitw do siebie (Mat. 4:10; 6:9; Hebr. 2:12)
Pismo Święte w żaden sposób nie popiera nauki, jakoby Syn był równy Ojcu
A CO Z WERSETAMI POZORNIE POPIERAJĄCYMI WIARĘ W TRÓJCĘ? (6 min)
Jak wynika z przedstawionych informacji, ani Biblia, ani historia nie popiera nauki o Trójcy
Wersety używane na poparcie tego dogmatu są zwykle błędnie tłumaczone lub wyrwane z kontekstu (krótko wyjaśnij)
Jana 10:30 (przytocz Jana 17: 21, 22, by wykazać, co Jezus miał na myśli)
Jana 1:1 (zob. Dodatek 3 w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata)
Jana 8:58 (zob. ti 26)
Trzeba pamiętać, że wersety te wspominają jedynie o dwóch osobach, a nie o trzech
Żaden werset biblijny nie mówi, jakoby Bóg, Jezus i duch święty byli sobie równi pod względem substancji, mocy i wiekuistości
JEHOWA BĘDZIE NAJWYŻSZYM WŁADCĄ PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ (5 min)
Wydarzenia światowe wskazują, że po upływie Czasów Pogan w roku 1914 Jehowa objął władzę i zaczął sprawować zwierzchnictwo za pośrednictwem mesjańskiego Królestwa (Obj. 11:17)
Jehowa łaskawie zaprosił wiernego i lojalnego Syna do udziału w tym Królestwie, w którym sam jest Najwyższym Władcą. Syn został obdarzony tym zaszczytem tylko dzięki łaskawości Ojca (Dan. 4:22; Obj. 11:15; 12:10)
Kierując się miłością, wybrał 144 000 ludzi, aby zasiadali na tronie razem z Jezusem Chrystusem (Obj. 14:1; 20: 4, 6)
Porządek teokratyczny wygląda następująco: 1) Jehowa, Najwyższy Władca; 2) Jezus Chrystus, lojalny i wywyższony Król; 3) 144 000 współkrólów i współkapłanów; 4) wszystkie inne stworzenia jako poddani
Nie istnieje żadna trójca Bogów, nikt nie jest równy Wszechwładnemu Panu Jehowie; wszystko w niebie i na ziemi będzie zgodnie podporządkowane Jego teokratycznemu panowaniu (1 Kor. 15: 24, 28)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 82 4/97
Nr 82 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#51 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-08, godz. 11:14

CZAS SĄDU NAD RELIGIĄ
Uwaga dla mówcy: Pomóż obecnym zrozumieć, że religia ponosi odpowiedzialność przed Bogiem. Wyraźnie wykaż, dlaczego religia fałszywa zasługuje na niepomyślny osąd i wyrok Boży
WSZYSTKIE RELIGIE CZEKA OSTATECZNE OSĄDZENIE (6 min)
Niektórym może się to wydawać nieprawdopodobne. W każdej cywilizacji religia odgrywała dominującą rolę. Kościół szedł ręka w rękę z państwem, a duchowni koronowali i detronizowali królów, ogłaszali krucjaty i błogosławili wojny
Znamienna jest okoliczność, że obecnie świat zalewa fala bezbożności, co odbija się na pozycji religii
Jej przywileje i uprawnienia są coraz częściej kwestionowane ze względu na wtrącanie się duchownych do polityki, ich nadużycia seksualne i skandale finansowe
Religia jest też zamieszana w konflikty etniczne i akty terroru (w 94 15.12 28; g 95 8.1 18-20)
Wyniki ankiet wskazują na rosnące zobojętnienie wobec religii (w 91 1.12 6; g 89 8.7 29; g 89 8.5 3)
Okradanie kościołów dowodzi braku zbożnej bojaźni (g 92 8.11 29; g 92 8.2 28)
Takie postawy i poczynania są zapowiedzią tego, co spotka religię w bliskiej przyszłości
Religię czeka najburzliwszy okres w jej długiej historii
W pierwszej kolejności przed trybunałem Bożym stanie chrześcijaństwo, które twierdzi, że reprezentuje Boga
Następnie sąd czeka wszystkie inne religie
RELIGIA PRAWDZIWA ZOSTANIE OSĄDZONA CAŁKIEM INACZEJ NIŻ FAŁSZYWA (6 min)
Biblia wykazuje, że nie każda religia cieszy się uznaniem Jehowy
Pierwsze proroctwo zapowiada konflikt między prawdziwymi a fałszywymi czcicielami Boga (1 Mojż. 3:15)
Jezus mówi o tych, którzy czczą Boga duchem i prawdą, oraz o tych, którzy ‘czczą to, czego nie znają’; ostrzega też przed fałszywymi Chrystusami, prorokami i apostołami (Jana 4:22, 23; Mat. 24:5)
Paweł przestrzega, by nie próbować uczestniczyć jednocześnie w stole Jehowy i w stole demonów (1 Kor. 10:20)
Uczeń Jakub pisze, że istnieje zarówno daremna, jak i czysta i nieskalana forma oddawania czci Bogu (Jak. 1:26, 27)
Religia będzie musiała zdać sprawę Jehowie i Jego Synowi, któremu powierzono sądzenie (Jana 5:22; 2 Kor. 5:10)
Jezus rozstrzygnie ponad wszelką wątpliwość, kto jest posłuszny jego naukom i wyznaje religię prawdziwą
Osąd będzie zależał od wydawanego owocu (Mat. 7:17-20)
DLA PRAWDZIWYCH CZCICIELI BOGA SĄD WYPADNIE POMYŚLNIE (10 min)
Jakich dobrych owoców oczekuje się od religii prawdziwej?
Ponieważ Bóg jest miłością, więc Jego słudzy mają przejawiać i odzwierciedlać ten cudowny przymiot (Marka 12: 29-31; 1 Jana 4:8)
Znakiem rozpoznawczym prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa jest ofiarna miłość wzajemna (Jana 13: 34, 35)
Owoc ten, wraz z innymi zbożnymi przymiotami, stanowi dowód oddziaływania ducha Bożego (Gal. 5:22, 23)
Prawdziwi czciciele mają w poszanowaniu Słowo Boże, stosują się w swym w życiu do jego zasad i na jego podstawie nauczają innych (2 Tym. 3:15, 16)
Jezus przyszedł w imieniu swego Ojca, oddawał Mu chwałę (Jana 5:43, 44; 7:16-18; 17:4)
Jego uczniowie wychwalają i uświęcają imię Jehowy oraz chodzą w tym imieniu (Mich. 4:5; Mat. 6:9; Jana 15:8)
Prawdziwi czciciele Jehowy są naśladowcami Jezusa i zgodnie z jego nakazem gorliwie rozgłaszają dobrą nowinę o Królestwie (Mat. 24:14; Łuk. 8:1)
Trzymają się z dala od świata (Jana 15:19; Jak. 4:4)
Cierpią prześladowania, ale zjednują sobie uznanie u Boga (2 Tym. 3:12; 1 Piotra 3:14)
Lud Jehowy na całym świecie wydaje takie piękne owoce
Namaszczeni naśladowcy Chrystusa wiedzą z proroctw biblijnych, które się do nich odnoszą, że sąd rozpoczął się od domu Bożego (1 Piotra 4:17, 18)
Chrystus wkrótce osądzi ludzi, orzekając, kto zasługuje na jego łaskę, a kto ściągnął na siebie jego niezadowolenie (Mat. 25: 31-33)
DLACZEGO WSZYSTKIE RELIGIE FAŁSZYWE CZEKA NIEPOMYŚLNY OSĄD (10 min)
Należą do obecnego niegodziwego systemu rzeczy podlegającego władzy Szatana; są przyjaciółmi świata, a tym samym wrogami Boga (Jak. 4:4)
Odwracają się od Słowa Bożego i unieważniają przykazania Jehowy swoimi tradycjami i czczymi filozofiami (Mat. 15:7-9)
Nie chcą uznać Jehowy, jedynego Boga Najwyższego, lecz ustanowiły sobie własne bóstwa, i to nawet boga w trzech osobach
Jehowa nie może ścierpieć ich formalistycznych, nieszczerych modłów, podobnie jak nie mógł znieść modlitw proroczej Sodomy i Gomory (Izaj. 1:10-15)
Lekceważą orędzie zapowiadające sąd Boży i brutalnie traktują, a nawet mordują posłańców Jehowy (por. Mat. 23: 29-36)
Światowe imperium religii fałszywej, przedstawione jako wielka nierządnica, ponosi odpowiedzialność za przelew krwi, ponieważ popierało niezliczone wojny (Obj. 17:3-6)
Nic więc dziwnego, że po zważeniu na szalach sądu Jehowy wszystkie religie babilońskie Wschodu i Zachodu wykazują braki
Jehowa będzie wstrzymywał miecz swej egzekucji nad religią fałszywą tylko do chwili ogłoszenia do końca sędziowskiego orędzia (Obj. 14:6-8)
PROROCZE ZAPOWIEDZI WYKONANIA WYROKU NA RELIGII FAŁSZYWEJ (10 min)
Potęga starożytnego Babilonu, w którym okrucieństwo i religia fałszywa szły ze sobą w parze, została nieoczekiwanie skruszona, gdy w ciągu jednej nocy zdobył go Cyrus Pers
Połączone siły Medów, Persów i Elamitów pod dowództwem Cyrusa obaliły mit o niezwyciężoności Babilonu
Biblia zapowiada, że „dziesięć rogów” zgotuje Babilonowi Wielkiemu nagłą, doszczętną zagładę (Obj. 17: 15-18; Obj. 18:8, 10, 17, 19; re 256-258)
Już teraz w ONZ dużą rolę odgrywają żywioły bezbożne i antyreligijne. W natłoku innych trosk z coraz mniejszym zapałem popiera się swobody religijne (w 89 15.5, s. 6, ak. 1)
Według proroctwa pewnego dnia te nastroje przerodzą się w drastyczne kroki przeciw całej religii fałszywej
Potem owe bezbożne żywioły skoncentrują swą nienawiść i swój atak na ziemskich przedstawicielach religii prawdziwej, ale jej wrogów spotka koniec w „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” (Obj. 16:14; 2 Tes. 1:6-10)
W ten sposób religia prawdziwa odniesie tryumf, a religia fałszywa zniknie na zawsze jak kamień młyński wrzucony w morze (Obj. 18:21)
LUDZIE MIŁUJĄCY PRAWOŚĆ MUSZĄ WYZNAWAĆ RELIGIĘ PRAWDZIWĄ (3 min)
Nadciąga godzina sądu i zagłady religii fałszywej, toteż po całym świecie musi być rozgłaszane ostrzeżenie (Obj. 18:4, 5)
Kto chce znaleźć schronienie w dniu gniewu Jehowy, musi się odłączyć od światowego imperium religii fałszywej (Sof. 2:1-3)
W żadnej części składowej religii babilońskiej nie ma prawdziwej sprawiedliwości ani pokory
Szukajcie schronienia razem z ludem Jehowy, który ostrzega przed szybko nadciągającą zagładą całej religii fałszywej
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 83 4/97
Nr 83 — strona 2 NA 45 MINUTCZY UNIKNIESZ LOSU TEGO ŚWIATA?
Uwaga dla mówcy: Zachęć słuchaczy, by nie lekceważyli niezbitych dowodów, że „wielki dzień Jehowy” jest bliski. Podkreśl, jak pilną sprawą jest stosowanie się do wymagań stawianych tym, którzy chcą ocaleć, i pobudź obecnych do działania
DLACZEGO WIELE LUDZI BOI SIĘ PRZYSZŁOŚCI? (5 min)
Gwałtowne nasilenie przestępczości, narkomanii, AIDS, nacjonalizmu, nienawiści etnicznej i zanieczyszczenia środowiska zagraża naszej przyszłości (g 93 8.1 4-10)
Groźba katastrofy nuklearnej nie poszła do lamusa
Dziennikarz Charles Krauthammer ostrzega: „Rozpad siejącego postrach imperium radzieckiego bynajmniej nie oznacza, że rozwiało się zagrożenie nuklearne. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w rozprzestrzenianiu broni jądrowej, które teraz się rozpoczęło” (w 94 1.8 3)
Ciągle jeszcze istnieją tysiące bomb i pocisków nuklearnych (g 92 8.4 29)
Awarie reaktorów jądrowych i problemy z przechowywaniem odpadów nuklearnych stanowią poważne zagrożenie dla życia
Czy ludzkości grozi zagłada? Jaki los czeka ten świat? A jeśli zmierza on ku katastrofie, to czy można jej uniknąć?
JAKIE ZAMIERZENIE WOBEC TEGO ŚWIATA MA JEHOWA BÓG (5 min)
Bóg nie pozwoli, żeby ludzkość zginęła (Izaj. 45:18)
Postanowił jednak zgładzić świat podległy Szatanowi w bliskim już „wielkim dniu Pana [Jehowy, NW ]” (Sof. 1:14-18)
Jehowa jako Bóg miłości najpierw powiadamia swych sług o tym, co ma nastąpić, a oni informują innych (Izaj. 42:9; 61: 1, 2)
Zagłady można więc uniknąć (odczytaj Psalm 145:20)
WSZYSCY SĄ TERAZ ROZDZIELANI: JEDNI DO PRZEŻYCIA, DRUDZY NA ZAGŁADĘ (12 min)
Ochrona w „dniu Jehowy” jest możliwa pod warunkiem, że weźmiemy sobie do serca przestrogi biblijne
Ale ludzie często lekceważą ostrzeżenia o zbliżaniu się klęsk żywiołowych (w 86/23 1, 2; w 81/19 1, 2)
W książce The Face of Disaster (Oblicze nieszczęścia) Donald Robinson napisał: „Ogromne rzesze ludzi (...) po prostu nie chcą się pogodzić z myślą, że może ich spotkać nieszczęście. Wiedzą wprawdzie, że zdarzają się eksplozje, pożary, tornada, huragany, powodzie, katastrofy lotnicze i kolejowe. Wiedzą, że w czasie wojny posypią się bomby. Nie chcą jednak przyjąć do wiadomości, że takie nieszczęścia mogą dotknąć ich samych; że oni czy też ich najbliżsi mogą doznać ciężkich obrażeń czy nawet stracić życie; że ich indywidualny świat może się skończyć raz na zawsze. Jest to dla nich zbyt przerażające, żeby się nad tym zastanawiać. Wymagałoby to bowiem wprowadzenia zmian w ocenie wartości, całkowicie nowego spojrzenia na swe prawa i obowiązki, a to już przerasta możliwości wielu ludzi” (strona 58)
Wielu nie chce uwierzyć, że wisi nad nimi nieszczęście; nie chcą niczego zmieniać, podobnie jak przed potopem ludzie nie chcieli zmienić swego stylu życia, choć byli ostrzegani przez Noego (Mat. 24: 37-39)
Zięciowie Lota zbagatelizowali zapowiedź bliskiego końca Sodomy (1 Mojż. 19:14)
W obu wypadkach niechęć do usłuchania ostrzeżeń i dokonania zmian w życiu uniemożliwiła ocalenie (2 Piotra 2:5-7)
Noe z rodziną oraz Lot z córkami ocaleli, gdyż poważnie potraktowali ostrzeżenia i usłuchali Boga; żona Lota nieposłuszeństwo przypłaciła życiem
Jezus Chrystus zapowiedział, że również w czasie jego obecności ludzie mieli lekceważyć przestrogi (odczytaj Łukasza 17: 26-30)
NIE LEKCEWAŻ NIEZBITYCH DOWODÓW (8 min)
Czy dostrzegasz dowody wskazujące, że Jezus jest już obecny jako Król i że szybko zbliża się „dzień Jehowy”?
Zastanów się nad niektórymi elementami złożonego „znaku” obecności Jezusa (Mat. 24:3; odczytaj Łukasza 21: 10, 11)
Jednym z nich są bezprzykładne wojny
W pierwszej i drugiej wojnie światowej zginęło około 69 000 000 ludzi; dalsze miliony utraciło życie w wojnach prowadzonych po roku 1945
Innym szczegółem znaku są „wielkie trzęsienia ziemi”
W tym stuleciu trzęsienia ziemi pozbawiły życia setki tysięcy ludzi (g 91 8.9 28)
Jeszcze inną część „znaku” stanowią „zarazy”
W latach 1918-1919 grypa zwana „hiszpanką” uśmierciła na całym świecie jakieś 20 000 000 ludzi; na ziemi dalej szaleją choroby (g 94 8.4 30; w 83/24 1-6)
Dający się we znaki ziemi niedobór żywności to także część „znaku”
W The World Book Encyclopedia czytamy: „Większość rozwijających się krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej ma trudności z wyżywieniem swych mieszkańców. Miliony ludzi w tych krajach głodują. Gdyby z takich czy innych powodów spadła produkcja albo import żywności, tysiące, jeśli nie miliony ludzi mogą umrzeć z głodu”
Ważnym elementem „znaku” jest głoszenie po całej ziemi dobrej nowiny (Mat. 24:14)
Świadkowie Jehowy czynią to w (..) krajach, a na świecie jest już ponad (..) głosicieli Królestwa (podaj dane z ostatniego Rocznika)
Ostrzegają też o zbliżaniu się „dnia Jehowy” i wskazują, jak można ocaleć
CO TRZEBA ROBIĆ, BY OCALEĆ Z NADCHODZĄCEJ ZAGŁADY (12 min)
Jezus podał wskazówki, do których musimy się stosować, żeby uniknąć nieszczęścia
Musimy zachowywać czujność i zanosić błagania (odczytaj Łukasza 21: 34-36)
Kiedy zbliża się klęska żywiołowa, trzeba bezzwłocznie uciekać
Naśladowcy Jezusa uciekli z Jeruzalem; tak samo dzisiaj nie pozwól, by cokolwiek powstrzymało cię od ucieczki w bezpieczne miejsce wśród ludu Jehowy (Mat. 24: 15-18)
Ocalenie poszczególnych osób zależy od utrzymywania przyjaznych stosunków z Jehową, opartych na ofierze okupu złożonej przez Jezusa Chrystusa (Rzym. 3:23-25)
Trzeba się uczyć dróg Bożych, chodzić Jego ścieżkami (Izaj. 2:2-4)
Konieczne jest oddanie się Bogu i chrzest
Trzeba zawsze przestrzegać słowa Jehowy (Ps. 119:9)
Nieodzowne jest pilne studiowanie Biblii i chrześcijańskiej literatury
Regularnie zgromadzaj się z ludem Bożym; nie odosabniaj się
Umyślne trzymanie się z dala od ludu Bożego może doprowadzić do powstania opacznych poglądów i uniemożliwić przeżycie końca (Prz. 18:1)
A zatem ‘nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań’ (Hebr. 10:25)
Trzeba okazywać miłość do Boga i bliźnich przez głoszenie dobrej nowiny i nauczanie drugich o Sprawcy naszego ocalenia (Ps. 18: 2, 3)
MOŻESZ SIĘ ZNALEŹĆ WŚRÓD TYCH, KTÓRZY UNIKNĄ LOSU TEGO ŚWIATA (3 min)
Bóg nie pozwoli, by cała ludzkość została unicestwiona
Pragnie ustanowić na ziemi raj zamieszkiwany przez doskonałych ludzi
Wszyscy, którzy nie staną po stronie Jehowy, będą unicestwieni w szybko nadciągającym „dniu Jehowy”
Wszyscy są teraz rozdzielani: jedni na zagładę, drudzy do przeżycia
Zważaj na ostrzeżenia i rady z Pisma Świętego i przygotowuj się do przeżycia końca tego systemu
Jeżeli już teraz działasz z wiarą w Jehowę, czeka cię piękna przyszłość razem z tymi, którzy unikną losu tego świata (Ps. 37: 37-40)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 84 4/97
Nr 84 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#52 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-08, godz. 20:59

DOBRA NOWINA W ŚWIECIE PEŁNYM PRZEMOCY
Uwaga dla mówcy: Omawiając widoczną dzisiaj przemoc, wyjaśnij, co w Słowie Bożym powiedziano o jej pochodzeniu. Uwypuklij opisaną w Biblii nadzieję na pokojowy nowy świat. Mów o niej w sposób zachęcający
OKREŚLENIE „PEŁEN PRZEMOCY” DOBRZE PASUJE DO OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA (7 min)
Niejeden z nas osobiście padł ofiarą przemocy (albo znamy takich, którym się to przydarzyło)
[Zarówno teraz, jak i w dalszej części wykładu mógłbyś powołać się na najnowsze miejscowe zdarzenia]
Przemoc tak się rozpanoszyła, że nie sposób nie brać jej pod uwagę przy codziennych zajęciach: Jak podróżować? Kiedy lepiej nie wychodzić z domu? Jakich miejsc unikać?
Wiele rodzin nękają akty przemocy popełniane za zamkniętymi drzwiami — napastowanie dzieci, znęcanie się nad współmałżonkiem, kazirodztwo
O USA mówi się, że są stolicą morderstw wśród krajów wysoko uprzemysłowionych (g 90 8.12 28)
Młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety mogą odczuwać to samo, co Job (odczytaj Joba 19:7)
W skali świata coraz powszechniejsze stają się morderstwa, terroryzm i konflikty etniczne
Zbrodni dopuszczają się nie tylko przestępcy, ale także ekstremiści polityczni, religijni i inni
Do różnych osób i całych grup pasuje opis niegodziwców podany w Przypowieści 4:16, 17 (odczytaj)
Poszkodowanymi często są spokojni obywatele i niewinni przechodnie
Ludzie popadają w rozpacz, obawiają się dalszego narastania fali przemocy
Chcąc zrozumieć, jaką dobrą nowinę można usłyszeć w tym świecie, trzeba się zastanowić, skąd się wywodzi przemoc
SKĄD SIĘ WYWODZI PRZEMOC, KTÓREJ PEŁEN JEST TEN ŚWIAT? (10 min)
Biblia opisuje okresy bezbożności i przemocy w dawnych czasach i pozwala zrozumieć ich rzeczywistą przyczynę
Przeanalizowanie ówczesnych wydarzeń może rzucić snop światła na to, co się dzieje dzisiaj
Przemoc gwałtownie się rozpleniła przed potopem (odczytaj 1 Mojżeszową 6:5, 11)
W znacznej mierze przyczynili się do tego zdeprawowani aniołowie i ich potomstwo (1 Mojż. 6:2, 4)
Gdybyś żył przed potopem, jak by to na ciebie wpływało?
Czy uważałbyś, że tylko człowiek twardy może sobie jakoś poradzić?
A może liczyłbyś na to, że Bóg położy kres przemocy?
Dobrze jest wiedzieć, że ówczesna przemoc wyraźnie nie podobała się Bogu
Postanowił ją ukrócić i rzeczywiście to uczynił (1 Mojż. 6:7, 8)
Widownią przemocy było też Jeruzalem przed rokiem 70 n.e.
Żydzi utrzymywali, że oddają cześć Jehowie, tymczasem ich przywódcy doprowadzali do podziałów na stronnictwa, a nawet do buntów (Dzieje 5:36, 37)
Boga odsunięto na dalszy plan, a na pierwsze miejsce wysunięto religijne niesnaski i samolubne cele
Jak zostało zapowiedziane, nastąpił „wzrost bezprawia”, czego skutkiem były brutalne prześladowania chrześcijan (Mat. 24:12; Dzieje 7:58; 8:1-3)
W końcu doszło do otwartego buntu przeciw Rzymowi, zakończonego zniszczeniem całego żydowskiego systemu rzeczy (w 83/5 2, 3)
Od tamtej pory przemoc dalej jest nierozłącznie związana z dziejami człowieka, a w obecnych czasach rozpanoszyła się wprost niesłychanie
Biblia wskazuje, że cały świat podlega Szatanowi, który stara się zawładnąć sposobem myślenia i postępowania każdego człowieka (1 Jana 5:19)
Przez środki masowego przekazu szerzy ‘ziemską mądrość’, która jest zwierzęca, demoniczna, swarliwa i podła (Jak. 3:15, 16)
W telewizji i kinie pokazuje się, jak ludzie są sztyletowani, bici, gwałceni, zabijani z broni palnej, zamieniani w parę, wysadzani w powietrze; przemoc stała się czymś powszednim
Skutki są oczywiste: ludzie są coraz bardziej agresywni i popełniają coraz więcej przestępstw (g 88 8.10 29; g 92 8.5 29)
CZY ZAPATRUJESZ SIĘ NA PRZEMOC TAK JAK BÓG I CHRYSTUS? (8 min)
Jehowa wyraźnie dał do zrozumienia, że nie cierpi nikogo, kto miłuje przemoc (odczytaj Psalm 11:5)
On się nie zmienił, chociaż dziś ludzie przyzwyczaili się do przemocy
Syn Boży jest „Księciem Pokoju”, a gdy był na ziemi, „bezprawia [„przemocy”, NW ] nie popełnił” (Izaj. 9:5, 6; 53:9)
Słusznie więc można się spodziewać, że kiedy Jezus przystąpi do wykonywania Bożego wyroku na bezbożnych, będzie postępował w sposób sprawiedliwy
Bóg daje teraz poszczególnym ludziom sposobność zaskarbienia sobie Jego uznania
Mają taką samą możliwość zawrócenia „ze swojej złej drogi i od bezprawia [„przemocy”, NW ], własnoręcznie popełnionego”, jak mieszkańcy Niniwy (Jon. 3:8)
Kiedy już ktoś dokona tej zmiany, musi pamiętać o radzie z Przypowieści 3:31, 32 (odczytaj)
Nieprawi mogą zdobyć bogactwo, pozycję czy wpływy, ale nie zapewnią sobie błogosławieństw, które wynikają z utrzymywania bliskiej więzi ze Stwórcą
Kiedy widzimy na świecie coraz więcej przemocy, możemy się zastanawiać: Dokąd to wszystko zmierza? Czy jest dzisiaj jakaś dobra nowina?
CHOCIAŻ ŚWIAT JEST PEŁEN PRZEMOCY, ISTNIEJE DOBRA NOWINA! (20 min)
Habakuk bardzo się niepokoił ogromem przemocy i niegodziwości w Jeruzalem (odczytaj Habakuka 1:2, 3)
Podobnie i my możemy się poczuć zaniepokojeni i przytłoczeni i nie oczekiwać już żadnej nadziei, żadnej dobrej nowiny
Tymczasem istnieje dobra nowina!
Przede wszystkim Jehowa i Jezus dostrzegają dzisiejszą przemoc
Oni górują nad niegodziwcami i obserwują sytuację (Ps. 11:1; Prz. 15:3)
Wkrótce nastąpi całkowity koniec przemocy i niegodziwości, a my możemy otrzymać znak zapewniający przeżycie — to naprawdę dobra nowina!
Jehowa widział, co się działo w Jeruzalem, i w roku 607 p.n.e wykonał na tym mieście sprawiedliwy wyrok (Ezech. 8:17; kj 102, 103, 110-114)
Zanim użył siły, ludzie przygnębieni panującą sytuacją otrzymali znak zapewniający ocalenie (Ezech. 9:4)
Wierni słudzy Boży, tacy jak Baruch, Ebedmelech i Rekabici, przeżyli
Ludzie, których napełnia odrazą przemoc szerząca się w dzisiejszym świecie i którzy pragną służyć Jehowie w prawdzie, również mogą zostać ocaleni
Dobrą nowiną jest też to, że możemy coś robić, by zapewnić sobie ocalenie w czasie zagłady tego świata pełnego przemocy!
Gdy przed potopem nadciągał koniec świata przesyconego przemocą, Noe wraz z rodziną wiedzieli, co muszą zrobić, by przeżyć, i ‘wszystko tak uczynili’ (1 Mojż. 6:13-22)
Kiedy przed rokiem 70 n.e. w Jeruzalem nasilała się przemoc, ostrzeżeni chrześcijanie wiedzieli, co mają robić (Łuk. 19: 43, 44; 21: 20, 21)
Musieli nie tylko unikać stosowania przemocy, ale też usłuchać ostrzeżenia — od tego zależało ich przeżycie i ocalenie
W dobie obecnej uwolnienie nas od przemocy nie oznacza ucieczki w jakieś specjalne miejsce lub po prostu odżegnania się od stosowania przemocy
Tak jak w wypadku Noego i chrześcijan z I wieku ocalenie będzie zależało od podjęcia stanowczych działań, podyktowanych wiarą uzyskaną dzięki studiowaniu Biblii (Hebr. 10: 23-25, 39)
Ocalenie będzie oznaczać wejście do nowego świata, w którym nie będzie ani niegodziwości, ani przemocy — jest to najlepsza z nowin! (Ps. 72: 7, 8, 14)
Pod pokojowym panowaniem Chrystusa nie będzie już żadnej przemocy
Niegodziwcy i lubujący się w przemocy nie wejdą do nowego świata, lecz zostaną unicestwieni (Obj. 21:8)
Oby twój stosunek do przemocy i wysiłki w służbie dla Boga pozwoliły ci znaleźć się w tym nowym świecie! (odczytaj Psalm 72: 18, 19)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 85 4/97
Nr 85 — strona 2 NA 45 MINUT
MODLITWY, KTÓRE BÓG WYSŁUCHUJE

Uwaga dla mówcy: Przekonaj słuchaczy, że prawdziwy Bóg faktycznie wysłuchuje i spełnia modlitwy odpowiadające wymaganiom biblijnym. Na przykładach z Biblii ukaż, jak Jehowa odpowiada na modlitwy. Możesz to też zilustrować nowożytnymi doświadczeniami, które znajdziesz w Skorowidzach Towarzystwa pod hasłem „MODLITWA”
MODLĄ SIĘ WYZNAWCY WSZYSTKICH RELIGII (3 min)
Mimo to wiele modlitw pozostaje bez odpowiedzi
Modlitwy o pokój na świecie nie są wysłuchiwane (w 92 1.3 6)
W czasie wojny modlą się obie strony, a „zwycięża” jedna
To samo można powiedzieć o modlących się sportowcach (g 94 8.4 31)
„W okopach nie ma ateistów”, a mimo to wielu żołnierzy ginie
Niemniej Bóg wysłuchuje osoby szczerze poszukujące prawdy (1 Król. 8: 41-43; Dzieje 10:31)
MODLITWY NALEŻY KIEROWAĆ DO PRAWDZIWEGO BOGA, ZA POŚREDNICTWEM CHRYSTUSA I Z WŁAŚCIWYCH POBUDEK (10 min)
Jehowa jest prawdziwym Bogiem; musimy wzywać Jego imienia (Dzieje 2:21)
Wszyscy inni bogowie są nic niewarci, bezsilni (Ps. 115: 4-8)
Modlitwy do nich są daremne (1 Król. 18: 26-29)
Należy się modlić za pośrednictwem Jezusa Chrystusa (Jana 14:6; 16:23)
Trzeba gorliwie szukać Boga (Hebr. 11:6)
Niezbędne jest miłowanie prawości (Prz. 15:29; por. Izaj. 1:15)
Wymagana pokora (Ps. 138:6)
Należy być wytrwałym (Łuk. 18: 1-8)
Uczenie się modlitw na pamięć oraz ciągłe używanie tych samych słów nie cieszy się uznaniem Bożym
NALEŻY SIĘ MODLIĆ O WŁAŚCIWE RZECZY I PORUSZAĆ KONKRETNE SPRAWY (15 min)
O tryumf prawości nad wrogami Bożymi (Ps. 83: 2, 3, 17-19)
O uświęcenie imienia Bożego (Mat. 6:9)
O przyjście Królestwa i o to, by wola Boża działa się na ziemi (Mat. 6:10)
O pomyślny rozwój dzieła Królestwa (Mat. 9:38; 2 Tes. 3:1)
Za braci: za tych, którzy przewodzą, za prześladowanych, chorych, starszych wiekiem (Ps. 41: 2-4; Dzieje 12:5)
W sprawach osobistych
O przebaczenie, jeśli w czymś nie dopisaliśmy (Mat. 6:12)
O mądrość potrzebną do rozwiązania jakiegoś problemu (Jak. 1:5-7)
O pomoc w przezwyciężeniu jakiegoś grzechu czy słabości (Jak. 5:14, 15)
O przywilej prowadzenia studium biblijnego
O sprawy powszednie: zdrowie, pracę i tym podobne
Modlitwy muszą być zgodne z wolą Bożą (Mat. 26:39; 1 Jana 5:14)

TRZEBA DZIAŁAĆ ZGODNIE ZE SWYMI PROŚBAMI, ABY DOWIEŚĆ SWEJ SZCZEROŚCI I WYTRWAŁOŚCI (10 min)
Przykład Jakuba, gdy miał się spotkać z Ezawem (1 Mojż. 32: 9-21)
Przykład Dawida, kiedy zbuntował się Absalom (2 Sam. 15: 31-34; 17: 8-14)
Nie wystarczy modlić się o przywilej prowadzenia studium biblijnego
Gorliwie głoś od domu do domu i dokonuj odwiedzin ponownych
Staraj się ulepszać swą skuteczność
Siej i nawadniaj, aby Bóg mógł dać wzrost (1 Kor. 3: 5-7)
ŚRODKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH JEHOWA ODPOWIADA NA MODLITWY (5 min)
Jego Słowo i czynna siła (Ps. 119:105; Zach. 4:6)
Kierownictwo i pomoc aniołów (Ps. 34:8)
Człowieczy pośrednicy: Towarzystwo, starsi, nasi bracia
Niekiedy Jego odpowiedź może być negatywna (2 Kor. 12: 8, 9)
BÓG NA PEWNO ZWRACA UWAGĘ NA MODLITWY ZANOSZONE Z WIARĄ (2 min)
Biblia przedstawia Jehowę jako Tego, który wysłuchuje modlitwy (Ps. 65:3)
Dlatego Bóg chętnie umożliwia nam utrzymywanie z Nim więzi za pośrednictwem Chrystusa
Proszących zapewnia, że poświęci ich modlitwom stosowną uwagę, mając na względzie dobro ich samych (Jak. 1:5)
(Uwaga: W Skorowidzach Towarzystwa można znaleźć liczne odsyłacze do materiału wspierającego powyższe wywody, np. w 92 15.4 3-6; w 91 15.9 3-8; w 88/10 2-5; jeśli czas pozwoli, wykorzystaj te źródła)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 86 4/97 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#53 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-09, godz. 11:40

JAKA WIĘŹ ŁĄCZY CIĘ Z BOGIEM?
Uwaga dla mówcy: Zachęć każdego, by się zastanowił nad swą osobistą więzią z Bogiem. Uwypuklij, czego Bóg wymaga od osób pragnących zaskarbić sobie Jego uznanie i jak trzeba postępować, aby móc liczyć na Jego wsparcie
UTRZYMYWANIE BLISKIEJ WIĘZI Z BOGIEM JEST BARDZO WAŻNE (5 min)
Historycy i antropolodzy twierdzą, że ludzie odczuwają wewnętrzną potrzebę oddawania komuś czci (sh 19, 73; w 93 15.6 9)
Jezus powiedział: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mat. 5:3)
Bliska więź z Bogiem jest tak niezbędna dla zdrowia duchowego, jak wartościowe pożywienie dla zdrowia fizycznego (sh 28)
Nie zawsze wszystko układa się pomyślnie, toteż potrzebujemy Bożej pomocy
Nie potrafimy o własnych siłach stawić czoła chorobom i przeciwnościom życiowym
Ogół ludzi oddalił się od Boga (Efez. 2:1, 2)
Niemniej Henoch i Noe chodzili z Bogiem; Abraham był Jego przyjacielem; Dawida łączyła z Bogiem bliska więź (1 Mojż. 5:22; 6:9; Izaj. 41:8; Ps. 23:1)
Jak wygląda twoja więź z Bogiem? Czy nie mógłbyś jej umocnić?
Jaki pożytek daje utrzymywanie z Nim bliskiej więzi?
JAKI POŻYTEK ODNOSIMY Z UTRZYMYWANIA BLISKIEJ WIĘZI Z BOGIEM (8 min)
Bóg wysłuchuje modlitw tych, którzy Go szczerze szukają (Hebr. 11:6)
Pewien Świadek pełniący służbę misjonarską w Afryce powiedział: „Najszczęśliwszy czuję się wieczorem, gdy umysł jeszcze sprawnie pracuje i gdy mogę pospacerować samotnie pod rozgwieżdżonym niebem i rozmawiać z Jehową. Bardzo mnie to do Niego przybliża”
Dzięki bliskiej więzi z Bogiem nasze życie staje się bogatsze (przytocz autentyczne doświadczenia, na przykład z w 90 15.5 21)
Więź ta stanowi ochronę, bo wystrzegamy się ściągnięcia na siebie Jego niezadowolenia (Ps. 97:10)
Na przykład gdy ktoś odczuwa pokusę do popełnienia rozpusty, uświadamia sobie, że ściągnie tym hańbę i zgryzotę na siebie i najbliższych oraz zniesławi zbór chrześcijański (Prz. 7:1-27)
Bliska więź z Jehową podtrzymuje nas na duchu (Ps. 121:1, 2)
Pomaga nam przezwyciężyć paraliżujący strach przed człowiekiem; utwierdza nas w przekonaniu, że Bóg w każdej sytuacji nas wesprze (w 89 1.6 6)
Jak nawiązać taką bliską więź z Bogiem?
NAWIĄZANIE BLISKIEJ WIĘZI Z BOGIEM (7 min)
Musisz rozwinąć w sobie stosowną bojaźń wobec Jehowy (Prz. 9:10; w 88/10 8,9; w 91 15.11 14)
Aby nawiązać bliską więź z Bogiem, trzeba potem poczynić następujące kroki:
1. Nabywaj dokładnej wiedzy i kieruj się nią w życiu (Jana 17:3)
2. Okazuj wiarę w Boga, w Chrystusa oraz w okup (Jana 3:16)
3. Skrucha — szczery żal z powodu dawniejszych złych uczynków (Łuk. 5:32)
4. Nawrócenie — zawróć z dotychczasowej drogi i zacznij postępować w sposób podobający się Bogu (Dzieje 3:19)
5. Oddaj swe życie Bogu i powiedz Mu o tym w modlitwie (Marka 8:34)
6. Usymbolizuj przez chrzest swe oddanie się Jehowie (Mat. 28:19)
Bez poczynienia tych kroków nie można nawiązać pełnej więzi z Bogiem, prowadzącej do wybawienia (w 89 1.3 15, 16)
ABY UTRZYMAĆ WIĘŹ Z BOGIEM, TRZEBA PRZYKŁADNIE POSTĘPOWAĆ (12 min)
Dalej studiuj Biblię i uczęszczaj na zebrania (Jana 6:63; Ps. 26:12)
Polegaj na Bogu, kierując do Niego żarliwe i jasno sformułowane modlitwy (Filip. 4:6, 7)
Poddawaj się kierownictwu, które Bóg sprawuje przez swoje Słowo, opatrzność, ducha świętego, aniołów i widzialną organizację (Prz. 3:5, 6; 16:9; Obj. 14:6)
Zaufaj Bogu, reagując na Jego miłość oraz inne przymioty (Ps. 107:8)
Pokornie przyjmuj karcenie od Boga (Hebr. 12:4-11)
Jehowa może nas uszlachetniać, aby w przyszłości móc się nami posługiwać, jak to było w wypadku Mojżesza
Przebaczaj, jeśli chcesz, żeby Bóg tobie przebaczał (Mat. 6:14, 15)
Zwalczaj w sobie skłonność do żywienia urazy (1 Kor. 13:4, 5)
Miłuj braci (1 Jana 4:20, 21)
Staraj się podobać Bogu nawet w drobnych sprawach (Łuk. 16:10)
Bądź niezłomnie oddany Jehowie (Ps. 26:1)
ABY UTRZYMYWAĆ BLISKĄ WIĘŹ Z BOGIEM, TRZEBA Z NIM WSPÓŁPRACOWAĆ (10 min)
Bądź zainteresowany tym, na czym Bogu szczególnie zależy — rozstrzygnięciem kwestii spornej co do zwierzchnictwa
Nie wystarczy prowadzić się moralnie i okazywać bliźnim miłość w zwykłych, codziennych sprawach
Trzeba dawać świadectwo o imieniu i zamierzeniach Jehowy (Izaj. 43:10)
Współpracuj z niewolnikiem wiernym i roztropnym, który kieruje dziełem obwieszczania Królestwa (Mat. 24:14, 45-47)
Gorliwie przykładaj się do tej pracy, nie oszczędzaj się (Łuk. 13:24)
Jeżeli jeszcze nie jesteś ochrzczony, a chciałbyś wziąć udział w tym radosnym dziele, porozmawiaj ze starszymi zboru
Im gorliwiej pełnimy świętą służbę, tym silniejsza staje się nasza więź z Bogiem i tym większa jest nasza radość (Tyt. 2:13, 14)
Współpraca z Bogiem daje głębokie zadowolenie (1 Kor. 3:6-9)
Co jeszcze jest potrzebne?
STALE UMACNIAJ SWĄ WIĘŹ Z BOGIEM (3 min)
Usilnie staraj się wzmacniać swą więź z Bogiem
Pogłębiaj swą wiedzę o Bogu przez pilne studiowanie i chodzenie na zebrania
Nigdy nie uważaj za coś oczywistego dobrodziejstw płynących z utrzymywania bliskiej więzi z Bogiem
Rozmawiaj z Bogiem; nigdy nie bądź na tyle zajęty, żeby nie mieć czasu na modlitwę
Zacieśniaj więź z Bogiem przez współpracę z ‘wiernym niewolnikiem’
Bądź pilnie zajęty świętą służbą, gorliwie ogłaszając orędzie Królestwa
Siej obficie, a będziesz obficie zbierać (2 Kor. 9:6)
Dzięki temu skosztujesz i przekonasz się, jak dobry jest Bóg! (Ps. 34:9)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 87 4/97
Nr 87 — strona 2 NA 45 MINUT


DLACZEGO WARTO KIEROWAĆ SIĘ W ŻYCIU MIERNIKAMI BIBLIJNYMI?
Uwaga dla mówcy: Wykaż wyraźnie, jak dzięki kierowaniu się miernikami biblijnymi ludziom żyje się lepiej. Wyjaśnij, że ludzkie problemy często są wynikiem świadomego lub nieświadomego naruszania mierników biblijnych. Omawiając przedostatni główny punkt, zwróć uwagę na praktyczną wartość różnych wydań Strażnicy i Przebudźcie się!
MIERNIKI BIBLIJNE POCHODZĄ OD BOGA (5 min)
Biblia od dawien dawna jest uznawana za zbiór Boskich wytycznych
Abraham Lincoln, szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych, oświadczył: „Uważam Biblię za najcenniejszy dar, jaki Bóg kiedykolwiek dał człowiekowi”
William E. Gladstone, brytyjski mąż stanu z XIX wieku, powiedział: „Biblia wyraźnie pochodzi z wyjątkowego Źródła i niepomiernie góruje nad wszelkimi dziełami, które chciałyby jej dorównać”
Napoleon Bonaparte, cesarz francuski, oznajmił: „Biblia nie jest zwykłą książką — jest Żywym Stworem, zdolnym pokonać wszystko, co mu się przeciwstawia”
Mierniki biblijne wytrzymują próbę czasu, gdyż pochodzą od Stwórcy, Jehowy (Izaj. 40:8)
Bóg ustanowił je z miłości do swych ludzkich stworzeń (Izaj. 48: 17, 18)
Do kierowania się miernikami Bożymi nie jesteśmy zmuszani, lecz zachęcani
Trzymanie się ich zapewnia pokój i szczęście (Prz. 3:1, 2)
STOSUNKI PANUJĄCE NA ŚWIECIE POKAZUJĄ, JAK NIEMĄDRZE JEST ODRZUCAĆ MIERNIKI BIBLIJNE (10 min)
Większość ludzi woli lekceważyć mierniki Boże (Ps. 14: 1-3)
Zamiast miłości i pokoju mnoży się przemoc i terror (w 90 1.10 4, 5)
Szerzy się samolubstwo, co prowadzi do pustoszenia ziemi
Zanieczyszcza się żywność, powietrze, wodę i glebę
Widmo nędzy i głodu trapi ludzkość, mimo że jest dosyć środków dla wszystkich (g 91 8.6 28)
Dodatkowych cierpień przysparza młodym i starym upadek moralny (w 92 15.10 3, 5, 6; g 93 8.1 5, 6)
Wzrost liczby rozwodów coraz bardziej zagraża trwałości rodziny
Uzależnienie od narkotyków popycha wielu do niemoralności i przestępstw
Coraz więcej ludzi cierpi i umiera na AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową
Chciwość i materializm ‘pogrążają ludzi w zagładę i ruinę’ (1 Tym. 6:9, 10)
Rosnąca liczba samobójstw — zwłaszcza wśród ludzi młodych — dowodzi, że kto lekceważy mierniki biblijne, ten nie zdoła poradzić sobie z problemami
Człowiek rzeczywiście nie potrafi „kierować swoimi krokami” (Jer. 10:23, BT )
MIERNIKI BIBLIJNE DOTYCZĄ KAŻDEJ DZIEDZINY ŻYCIA (15 min)
Każdy człowiek, bez względu na swą pozycję społeczną, może odnieść pożytek ze stosowania się do mierników biblijnych
Stosunki w rodzinie (Efez. 5:22-25, 28, 33; 6:1-4)
Mąż, głowa rodziny, ma kochać żonę jak własne ciało, a dzieci uczyć trzymania się mierników biblijnych
Żony mają być podporządkowane mężom
Dzieci mają czcić rodziców i być im posłuszne „w jedności z Panem”

Stosunki międzyludzkie
Musimy się wystrzegać wszelkiej niemoralności (Hebr. 13:4)
Postępować wobec drugich uczciwie i być prawdomówni
Zawsze czynić dobrze i starać się żyć w pokoju ze wszystkimi (Rzym. 12: 17, 18, 21)
Stosunki pracodawca-pracownik (zasada z Efezjan 6:5-7, 9)
Pracodawcy mają traktować pracowników sprawiedliwie
Pracownicy mają pracować sumiennie
Stosunek do państwa
Mamy być poddani władzom zwierzchnim i oddawać im to, co im się należy (Rzym. 13:1, 5-7)
Jezus streścił owe mierniki w słowach: Miłuj Boga i bliźniego (Mat. 22: 37-40)
Miłość do Boga pobudzi nas do przestrzegania Jego mierników (1 Jana 5:3)
Miłość do bliźnich skłoni nas do wyświadczania im dobra oraz do zaniechania wszystkiego, co mogłoby wyrządzić im szkodę (Gal. 6:10)
POTRZEBUJEMY POMOCY, ŻEBY KIEROWAĆ SIĘ W ŻYCIU MIERNIKAMI BIBLIJNYMI (10 min)
Musimy się przeciwstawiać oddziaływaniu Szatana oraz otaczającego nas złego świata
Jednocześnie musimy stale pogłębiać docenianie dla Boga i Jego prawych mierników (Ps. 119:97)
Potrzebny jest świadomy wysiłek oraz pilne studium Słowa Bożego (2 Tym. 2:15)
Zdawaj sobie sprawę ze swych potrzeb duchowych
Wykupuj czas na studium osobiste
Stale szukaj najpierw Królestwa Bożego
Ochroną jest też obawa przed ściągnięciem na siebie niezadowolenia Bożego (Prz. 8:13)
Jehowa jest na wskroś prawy; grzech wywołuje Jego niezadowolenie
Nie będzie tolerował nikogo, kto rozmyślnie narusza Jego prawe mierniki (2 Tes. 1:8, 9)
Pomoc udzielana przez widzialną organizację Jehowy
Strażnica, Przebudźcie się! i inne publikacje podkreślają wartość Bożych mierników
Zebrania zborowe zachęcają do kierowania się w życiu tymi miernikami
Starsi są gotowi udzielać nam osobistej pomocy
Módlmy się o pomoc świętego ducha Bożego (Łuk. 11:13)
WARTO KIEROWAĆ SIĘ W ŻYCIU MIERNIKAMI BIBLIJNYMI (5 min)
Zasada biblijna jest niepodważalna: Będziemy żąć to, co posiejemy (Gal. 6:7, 8)
Możemy uniknąć kłopotów, w jakie popadają ludzie lekceważący mierniki biblijne
Jehowa obserwuje nasze postępowanie i odpowiednio do niego nas traktuje (1 Piotra 3:10-12)
Kierowanie się w życiu miernikami biblijnymi przysparza błogosławieństw
Oznacza wybawienie dla nas i dla drugich (1 Tym. 4:8, 16)
Nasze postępowanie może podziałać zachęcająco na innych
Zapewnia dobre stosunki z Jehową
Daje czyste sumienie
Pozwala osiągać cel, dla którego zostaliśmy stworzeni — przynoszenie czci i chwały Jehowie
Daje nadzieję na przyszłe błogosławieństwa
Kierowanie się w życiu miernikami biblijnymi jest więc oznaką prawdziwej mądrości
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 88 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#54 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-09, godz. 18:16

PRZYJDŹCIE, WSZYSCY SPRAGNIENI PRAWDY!
Uwaga dla mówcy: Pomóż obecnym zrozumieć, dlaczego powinni działać zgodnie z zaproszeniem Bożym, by zaspokoić swe pragnienie duchowe. Wykaż w sposób praktyczny, jak środki przewidziane przez Boga zapewniają duchowe orzeźwienie
OBECNIE NA CAŁEJ ZIEMI MOŻNA USŁYSZEĆ NIEZWYKŁE ZAPROSZENIE (3 min)
Zaproszenie z Księgi Objawienia, żeby brać „wodę życia” (Obj. 22:17)
Zaproszenie to zasługuje na uwagę, ponieważ pochodzi ze wzniosłego źródła i jest przekazywane przez naśladowców Jezusa namaszczonych duchem Bożym
Zbiorowo stanowią oni klasę Jana (Obj. 1:1-3)
Takie wspaniałe zaproszenie może pochodzić jedynie od Jehowy Boga, którego duch pobudził Jana, by je spisał
Miliony ludzi, którzy już przyjęli to zaproszenie i zgodnie z nim działają, uczestniczy w przekazywaniu go drugim
„Woda życia” obejmuje całe postanowienie Boże co do wybawienia tych, którzy Go miłują; niepoślednie miejsce zajmuje w niej prawda religijna
ZNALEZIENIE PRAWDY RELIGIJNEJ JEST DZISIAJ KONIECZNE (6 min)
Religie głoszą mnóstwo błędnych nauk
Prowadzą swych wyznawców do splamienia religijnego, do duchowej opieszałości i w końcu do śmierci
Na przykład dogmat o nieśmiertelności duszy zaprzecza prawdzie biblijnej
Doktryna ta dała początek innym błędnym poglądom, takim jak wiara w ogień piekielny, czyściec, wędrówkę dusz i w możliwość komunikowania się z umarłymi
Prawda biblijna demaskuje takie błędy (1 Mojż. 2:7, Bg; Ezech. 18:4, Bg; 5 Mojż. 18:9-13)
Woda prawdy orzeźwia, oczyszcza ze splamienia religijnego, wzbudza nadzieję na życie wieczne (Efez. 5:25-27; Jana 4:10-14)
Gdy właściwie pojmujemy Biblię, możemy się z niej nauczyć, jak oddawać Bogu cześć duchem i prawdą (Jana 4:24)
Wszyscy przyjmujący zaproszenie zostają oczyszczeni ze splamienia religijnego; dostępują orzeźwienia i uwolnienia z niewoli duchowej (Jana 8:32)
Cieszą się uzasadnioną nadzieją na życie w nowym świecie
W dalszym ciągu rozlega się zaproszenie do brania „wody życia”
PRAGNIENIE PRAWDY RELIGIJNEJ TRZEBA POGŁĘBIAĆ (15 min)
Szczęśliwi są ci, którzy sobie uświadamiają swoje potrzeby duchowe (Mat. 5:3)
Trzeba odrzucić błędy religijne, zapragnąć prawdy i szukać wiedzy o Bogu (Prz. 2:3-5)
Aby żyć, musimy zaspokajać literalne pragnienie
Tak samo każdy, kto chce żyć wiecznie, musi zaspokajać swe pragnienie duchowe
Apostoł Piotr wzywa nas, byśmy ‘rozwijali w sobie gorące pragnienie nie sfałszowanego mleka mającego związek ze słowem’ (1 Piotra 2:2)
Niektórzy nie odczuwają takiego pragnienia; trzeba im pomóc dopiero je rozwinąć
Organizacja Jehowy wznieca pragnienie prawdy między innymi przez wydawanie literatury biblijnej
Pogłębiaj swe pragnienie prawdy czytaniem oraz regularnym studiowaniem tych publikacji (w 86/19 15-22)
Zarezerwuj sobie czas na czytanie nowych publikacji i trzymaj się potem tego planu
Studiowanie bardziej wciąga, gdy się przy tym angażuje wyobraźnię (Sędz. 7:19-22)
Pomocne jest również kojarzenie nowych informacji z już znanymi; wracaj do ważniejszych myśli
Nie zadowalaj się samym ‘mlekiem słowa’ (Hebr. 5:12-14)
Trzeba studiować również takie wydawnictwa, jak książka Finał Objawienia
W pogłębianiu pragnienia prawdy organizacja Boża pomaga nam także przez urządzanie budujących zebrań i większych zgromadzeń
Zgromadzanie się sprawia radość (Nehem. 8:12)
Bierz sobie do serca zachętę do regularnego przychodzenia na zebrania
Szczerze i z modlitwą staraj się rozwijać pragnienie duchowe
Nie rodzi się ono bez wysiłku, gdyż cielesne i świeckie skłonności są przeciwne woli Bożej (Rzym. 8:6-8; 1 Jana 2:16, 17)
Ludzi nie zachęca się, by sobie uświadomili swoje potrzeby duchowe; Szatan stara się ich zaślepiać (2 Kor. 4:4)
Dlatego większość jest podobna do gorszej gleby (Mat. 13:3-7)
Ty możesz być dobrą, urodzajną glebą (Mat. 13:8)
Zadaj sobie pytanie: Czy odczuwam pragnienie poznawania prawdy religijnej?
Jeżeli pozostajesz w kontakcie ze Świadkami Jehowy, to jak silne i szczere jest twoje pragnienie, żeby dokładnie poznać prawdę Bożą?
Nie bądź podobny do tych, którzy od lat utrzymują łączność ze zborem, ale nie porzucili fałszywych nauk, obchodzą urodziny i świeckie uroczystości itd.
Zerwij kontakt z osobami lub organizacjami, które mogłyby odwrócić twą uwagę od celów duchowych
Jak nie da się żyć bez wody, tak też nie można osiągnąć życia wiecznego, gdy się nie zaspokaja pragnienia „wody życia”
Pogłębiaj i zaspokajaj swe pragnienie prawdy przez studium, zebrania i modlitwę
ZA DARMO ZASPOKAJAJ PRAGNIENIE PRAWDY (15 min)
Miliardy ludzi tkwi w niewoli religijnej Babilonu Wielkiego, światowego imperium religii fałszywej
Wydają wielkie sumy, ale pod względem duchowym dalej odczuwają pragnienie (w 87/15 8, 9; g 90 8.11 14, 15; w 83/5 10)
To wspaniale, że prawdziwa wiedza religijna nic nie kosztuje!
Zwróćmy na to uwagę, czytając Izajasza 55:1-4
Słowa te spełniły się przede wszystkim na sługach Jehowy namaszczonych duchem świętym
Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) Babilon Wielki zdołał za pośrednictwem swych świeckich kochanków wziąć ich pod swe władanie — dokładnie tak samo, jak w starożytności Babilon uprowadził do niewoli ówczesny lud Boży
Namaszczeni chrześcijanie spodziewali się wtedy końca złego świata; a kiedy on nie nastąpił, ogarnęło ich rozczarowanie
Bóg dostarczył przez Jezusa Chrystusa orzeźwiającej wody prawdy, która w Jego spragniony lud tchnęła życie i nadzieję
Orędzie biblijne dotyczyło wyzwolenia z Babilonu Wielkiego przez ustanowione mesjańskie Królestwo
Prawda religijna niczym rzeka bezustannie dociera do milionów ludzi — i to bezpłatnie
Do dnia dzisiejszego wody te są darmo rozdzielane na całym świecie w przeszło 200 krajach i 200 językach
(Przytocz z ostatniego Rocznika dane wskazujące na wzrost liczby głosicieli, obecnych na Pamiątce, godzin poświęconych na rozdzielanie wód prawdy, itd.)
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, KTÓRE NIESIE ZE SOBĄ ZASPOKAJANIE PRAGNIENIA PRAWDY RELIGIJNEJ (6 min)
Jeśli jesteś spragniony prawdy religijnej, to zacznij stosownie działać
Wiedza o Bogu już zaczyna napełniać ziemię (Izaj. 11:9)
Będzie się upowszechniać w nadchodzącym Tysiącleciu (Dan. 12:3, 4)
Pod panowaniem Królestwa są zapewnione nie kończące się błogosławieństwa (Obj. 22:17)
Teraz jest pora na zaspokajanie pragnienia prawdy
Uciekaj z Babilonu Wielkiego, nawiedzonego klęską głodu (Am. 8:11, 12)
Przyłącz się do ludu Bożego, który przebywa w raju duchowym (Izaj. 49:8-10; Obj. 7:16, 17; Finał Objawienia ss. 126, 127)
Wielkimi haustami pij ze „źródła wody życia” (Obj. 21:6b; Finał Objawienia, s. 304)
Przyjdźcie więc, wszyscy spragnieni prawdy, i pijcie darmo!
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 89 — strona 2 NA 45 MINUT
UBIEGAJ SIĘ O RZECZYWISTE ŻYCIE!
Uwaga dla mówcy: Uwypuklij różnicę między tym, co świat uważa za „rzeczywiste życie”, a tym, co Jehowa Bóg obiecał w swoim spisanym Słowie. Pomóż obecnym zrozumieć, jak postępowanie w harmonii z zamierzeniem Bożym zapewnia już teraz sensowne życie, dające satysfakcję
CO ŚWIAT UWAŻA ZA RZECZYWISTE ŻYCIE (6 min)
Zdaniem niektórych prawdziwe życie polega na używaniu wszelkich przyjemności
Są tak pochłonięci dążeniem do nich, że niejako powiadają: „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” (1 Kor. 15:32)
Często zaniedbują zdrowie, rodzinę, a zwłaszcza sprawy duchowe
W rezultacie do wielu pasuje opis ludzi z dni ostatnich, którzy mieli ‘miłować bardziej rozkosze niż Boga’ (2 Tym. 3:1-4)
Salomon przekonał się, iż istotą rzeczywistego życia nie są przyjemności ani dobra materialne, dlatego uznał to wszystko za marność (Kazn. 2:17; w 78/3 13)
Również inni ludzie podzielają pogląd, że prawdziwe życie nie zależy od dóbr materialnych
Amerykański miliarder i polityk H. Ross Perot powiedział studentom wydziału handlu na Uniwersytecie Harwardzkim: „Gdy zarobicie mnóstwo pieniędzy, gdy nakupicie mnóstwo rzeczy — wszystko to pryśnie. (...) Dobra materialne wcale nie zapewniają szczęścia” (Fortune z 11 września 1989, s. 50)
Albert Einstein oświadczył: „Majątek, wielkie sukcesy, popularność, życie w luksusach — dla mnie wszystko to zawsze było godne pogardy. Uważam, że najlepiej jest prowadzić proste, skromne życie” (The New Dictionary of Thoughts, s. 622)
Skoro rzeczywiste życie nie ma nic wspólnego z uganianiem się za przyjemnościami i dobrami materialnymi, to na czym właściwie polega?
CZYM JEST RZECZYWISTE ŻYCIE (5 min)
Apostoł Paweł pisał o rzeczywistym życiu w 6 rozdziale Listu 1 do Tymoteusza
Poradził Tymoteuszowi, by zabiegał o zbożne zalety i mocno się uchwycił życia wiecznego (odczytaj 1 Tymoteusza 6:11, 12)
Musimy pokładać ufność w Bogu i „zaskarbiać sobie wspaniały fundament na przyszłość”, aby mocno się uchwycić rzeczywistego życia (odczytaj 1 Tymoteusza 6:17-19)
Warto przeanalizować słowa Pawła, by ustalić, czym jest „rzeczywiste życie”
W 1 Tymoteusza 6:12 czytamy: „Mocno się uchwyć życia wiecznego”
Werset 19 mówi, żeby „się mocno uchwycić rzeczywistego życia”
A zatem rzeczywiste życie to życie wieczne, bezkresne radowanie się uznaniem Bożym
Dla namaszczonych duchem naśladowców Jezusa jest to nieśmiertelne życie w niebie
Dla innych — życie wieczne w ziemskim raju (Łuk. 23:43)
JAK UCHWYCIĆ SIĘ MOCNO RZECZYWISTEGO ŻYCIA I JE ZACHOWAĆ (17 min)
Trzeba uznać ofiarę okupu, poczynić kroki, które prowadzą do chrztu, a potem służyć Bogu z całkowitym oddaniem (w 93 1.4 5, 6; w 94 15.12 20)
Konieczne jest potwierdzanie wiary szlachetnymi uczynkami (Jak. 2:26; rs 408, 409)
Istotne znaczenie ma udział w zaszczytnej działalności głoszenia o Królestwie (1 Tym. 6:12b)
Uchwyciwszy się rzeczywistego życia, musimy starać się je zachować
Zajmujmy umysł sprawami duchowymi, strzeżmy serca (Kol. 3:2; Prz. 4:23; w 74/9 11; w 78/21 19)
Trzeba uśmiercać cielesne pragnienia, a pielęgnować owoce ducha Bożego (Kol. 3:5; Gal. 5:22, 23)
Wystrzegajmy się miłowania świata (w 86/22 10; odczytaj 1 Jana 2:15-17)
Nawiązując do 1 Jana 2:15-17, w III wieku pewien człowiek uchodzący za chrześcijanina powiedział: „Skoro świat nienawidzi chrześcijan, dlaczego wy miłujecie świat, który was nienawidzi? Dlaczego raczej nie naśladujecie Chrystusa, który was odkupił i okazuje wam miłość?” (Treatise VII, ak. 24)
Ważne, byśmy ‘nie ustawali w modlitwie’ (Rzym. 12:12)
Musimy między innymi prosić Boga: „Nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca”, od Szatana (Mat. 6:13; w 90 15.1 5, 6)
Bóg dopuszcza próby, ale nie doświadcza nas czymś złym ani nie pozwala, byśmy byli kuszeni ponad to, co możemy znieść (Jak. 1:13; 1 Kor. 10:13)
Jehowa nie wodzi „nas na pokusę”, ponieważ ostrzega przed złem oraz informuje, do czego ono może doprowadzić
Na przykład w 1 Tymoteusza 6:9, 10 Słowo Boże ostrzega przed umiłowaniem pieniędzy, bo to może przysporzyć wielu boleści i odwieść od wiary
Jeśli się o coś modlimy, musimy też unikać sytuacji, w których bylibyśmy wystawieni na pokusę
W mocnym trzymaniu się rzeczywistego życia pomaga także przejawianie ducha ofiarności oraz całkowite poleganie na Bogu
Rut ofiarnie opowiedziała się za czystym wielbieniem, toteż otrzymała od Boga „doskonałą zapłatę”, znalazła się bowiem wśród przodków Jezusa (Rut 2:12; Mat. 1:1, 5)
POMAGAJ DRUGIM ZABIEGAĆ O RZECZYWISTE ŻYCIE (6 min)
Przejawiając ducha ofiarności, pomożesz innym ‘mocno się uchwycić rzeczywistego życia’ (1 Tym. 6:19)
Pomagaj swoim najbliższym doceniać wartości duchowe i trzymać się rzeczywistego życia przez regularne studium rodzinne oraz systematyczne przychodzenie na zebrania i udział w służbie polowej
Nasza działalność ewangelizacyjna pomaga drugim uchwycić się rzeczywistego życia, a nam samym dostarcza wielkiej radości (opowiedz doświadczenia z ostatniego Rocznika)
Wśród tych, którzy pomagają drugim uchwycić się rzeczywistego życia, są misjonarze przeszkoleni w Gilead — Biblijnej Szkole Strażnicy
Misjonarka Margarita Königer powiedziała: „Nigdy nie żałowałam tego, że poświęciłam życie na służbę dla Jehowy. (...) Mogłam zabiegać o zrobienie kariery przynoszącej duże zyski, ale uznałam to za coś bezwartościowego w porównaniu z przywilejem pomagania ludziom (...) w poznaniu prawdy o wspaniałych zamierzeniach Bożych”. (Przytocz też wypowiedź F. E. Skinnera, w 90 1.1, s. 28, ¶ 1)
Pomaganie innym w uchwyceniu się rzeczywistego życia to pożyteczne i satysfakcjonujące zajęcie
UFNIE OCZEKUJ RZECZYWISTEGO ŻYCIA (8 min)
Warto rozmyślać o błogosławieństwach rzeczywistego życia
Pomazańcy z radością oczekują nieśmiertelnego życia w niebie
Będą im powierzone obowiązki związane z wydźwignięciem rodu ludzkiego do doskonałości, a po Tysiącleciu otrzymają inne zaszczytne zadania (Obj. 22:5; re 313)
Większość sług Jehowy z radością wyczekuje życia wiecznego na rajskiej ziemi
Wyobraź sobie, jak po przeżyciu „wielkiego ucisku” bierzesz udział w przekształcaniu ziemi w raj (Obj. 7:9, 14, 17)
Wyobraź sobie, że żyjesz w raju i wykonujesz pożyteczną pracę, oddychasz czystym powietrzem, spożywasz zdrową żywność; nikt nie przejawia cech zwierzęcych ani nie czyha na ciebie żadne zwierzę (Izaj. 11:6-9; 65: 21-23)
Nie ma więzień ani ludzi bezdomnych, a miejsce smutku towarzyszącego pogrzebom zajęła radość ze zmartwychwstania (Obj. 21:4; Jana 5:28, 29)
Pod koniec tysiącletniego panowania cała ludzkość będzie się cieszyć doskonałością, żyjąc w raju, który obejmie całą ziemię (w 91 15.7 5, 6)
Tych, którzy dochowają wierności w końcowej próbie, Bóg uzna za godnych życia wiecznego (Obj. 20:5-10; re 58, 290, 298)
Prawdziwe wielbienie będzie kwitło już na zawsze, stanowiąc niewyczerpane źródło naszej pomyślności duchowej i fizycznej (w 89 15.8 19, 20)
STALE TRZYMAJ SIĘ MOCNO RZECZYWISTEGO ŻYCIA (3 min)
W obecnych dniach ostatnich grozi nam wielkie niebezpieczeństwo, że zajmiemy się wyłącznie swoimi sprawami — zdobywaniem wyższego wykształcenia, bogactwa, sławy albo pozycji w świecie
W rezultacie moglibyśmy utracić uznanie Boże i rzeczywiste życie
Potop zmiótł z powierzchni ziemi ówczesną ludzkość z wyjątkiem Noego i jego rodziny; podobny los spotka tych, którzy dziś ‘nie zwracają na nic uwagi’ (Mat. 24: 36-42)
Bądźmy świadomi tego, że czas nagli (2 Kor. 6:2)
Uchwyć się rzeczywistego życia i trzymaj się go mocno; pomagaj w tym drugim
Pielęgnuj w sercu taką nadzieję przez studium, modlitwę i rozmyślania
Pamiętaj o czekających cię błogosławieństwach i nie pozwól, by cokolwiek przeszkodziło ci w ubieganiu się o rzeczywiste życie
Nr 90 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#55 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-10, godz. 09:08

OBECNOŚĆ I PANOWANIE MESJASZA
Uwaga dla mówcy: Uzasadnij, że według spełnionych proroctw biblijnych Jezus bezsprzecznie jest Mesjaszem. Wyjaśnij, co oznacza dla ludzkości jego powrót w tym charakterze; podkreśl, jakich błogosławieństw dostąpią ci, którzy uznają go za Mesjasza
MESJASZ — NADZIEJA OPARTA NA BIBLII (5 min)
„Świat rozpaczliwie potrzebuje mesjasza” — powiedział prezes Klubu Rzymskiego, wpływowej grupy intelektualistów (w 92 1.10 3)
Miał na myśli jakiegoś charyzmatycznego polityka, naukowca lub przywódcę religijnego, który by wybawił ludzkość z chaosu społecznego i gospodarczego
Współcześni przywódcy światowi najwyraźniej nie mają żadnej recepty na ubóstwo, głód, niszczenie środowiska naturalnego, inflację i inne problemy
Nigdzie też nie widać żadnego prawdziwego wybawcy
Według Biblii podstawą realnej nadziei jest Mesjasz, to znaczy Pomazaniec
Określenia tego używano w stosunku do izraelskich królów i kapłanów (w 92 1.10 7)
Z czasem zaczęto tak nazywać wybawcę, który miał być królem i arcykapłanem
Pierwszą proroczą wzmiankę o Mesjaszu znajdujemy w 1 Mojżeszowej 3:15
Werset ten w poetycki sposób mówi o „potomstwie”, które ma usunąć zło
Przyniesie ono całej ludzkości najwspanialsze błogosławieństwa — wyzwolenie!
W ciągu wieków Bóg objawiał dalsze proroctwa mesjańskie
Dowody wyraźnie wskazują, że obiecany Mesjasz to Jezus z Nazaretu
Jakie dowody? W jaki sposób możesz odnieść wiecznotrwały pożytek z rozpoznania Mesjasza?
KTO JEST MESJASZEM (10 min)
1) Na Jezusie spełniło się mnóstwo proroctw mesjańskich (w 92 1.10 9, 10)
Potomek króla Dawida (2 Sam. 7:12, 13)
Mateusza 1:1 nazywa go „synem Dawida, synem Abrahama”
Wrogowie Jezusa nigdy nie kwestionowali jego rodowodu (w 92 1.10 10)
2) Jezus został wyraźnie utożsamiony z Mesjaszem
Gdy anioł ogłaszał jego narodziny, oznajmił, że jest on Mesjaszem (Łuk. 2:11, BT )
W roku 29 n.e. przy chrzcie Jezusa sam Jehowa namaścił go duchem świętym (Łuk. 3:21, 22)
Jezus mógł więc zgodnie z proroctwem biblijnym ogłosić, że jest Mesjaszem (Izaj. 61: 1, 2; Łuk. 4:16-21)
3) Jezus wystąpił jako Mesjasz dokładnie w czasie przepowiedzianym w Daniela 9: 24-27 (gm 130-132; w 92 1.10 11, 12)
(Jeśli czas pozwoli, posłuż się cytatami z w 92 1.10, s. 11, ak. 11)
DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ NIE UZNAŁA JEZUSA ZA MESJASZA (5 min)
Naród żydowski oczekiwał zwycięskiego bohatera, który by go wyzwolił spod jarzma rzymskiego (w 92 1.10 13, 14)
Żydzi wierzyli, że gdy się pojawi, od razu zaprowadzi erę mesjańską
Nawet uczniowie Jezusa podzielali te błędne poglądy (Dzieje 1:6)
Publiczna haniebna śmierć Jezusa nie pasowała do oczekiwań Żydów
Ofiarną śmierć Mesjasza przepowiedziano w Daniela 9:24-27 (BT )
Przez to, że został „zgładzony”, dokonało się przebłaganie i położono kres grzechowi; ofiara z jego doskonałego życia stała się okupem za rodzaj ludzki
Cierpienia i śmierć Mesjasza zapowiedziano też w Izajasza 52:13 do 53:12
Mesjasz miał ‘ujrzeć potomstwo’ i ‘przedłużyć swe dni’ (Izaj. 53:10, BT )
Było to możliwe tylko pod warunkiem, że Mesjasz powstanie z martwych (Ps. 16:10)
Wskrzeszony i wyniesiony do chwały Jezus miał więc powrócić i spełnić pozostałe proroctwa mesjańskie (Hebr. 10: 12, 13)
CO DLA NAS OZNACZA POWRÓT I OBECNOŚĆ MESJASZA (15 min)
„Obecność” to okres liczący wiele lat, podczas którego ziemia jest darzona szczególną uwagą
Analogia do „dni Noego” (Mat. 24: 37-39; w 93 1.5 10, 11; w 92 1.10 16)
Jezus zapowiedział, że jego obecność ma być niewidzialna (Jana 14:19)
To prawda, że w Objawieniu 1:7 powiedziano: „Oto przychodzi z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko”, ale „obłoki” sugerują niewidzialność (Dzieje 1:9; re 19, 20)
Uczniowie potrafią „ujrzeć”, bo rozpoznają „znak” podany przez Jezusa w 24 i 25 rozdziale Mateusza
Wydarzenia na świecie oraz chronologia biblijna nieomylnie dowodzą, że Jezus jest niewidzialnie obecny od roku 1914 (nawiąż do w 90 15.10 18, 19)
Prawdziwi chrześcijanie trwali w oczekiwaniu jakieś 38 lat przed rokiem 1914
Wyrazem tego było stanowcze oświadczenie C. T. Russella (w 90 15.10 19)
Co to oznacza? Mesjasz zasiada na tronie; Królestwo już panuje (Obj. 12:10)
Jednakże od dawna oczekiwana era mesjańska jeszcze nie nastała
Mesjasz miał przez jakiś czas panować wśród nieprzyjaciół (Ps. 110:1, 2)
Trwa ogólnoświatowe dzieło głoszenia (Mat. 24:14)
Królestwo wkrótce zniszczy wrogów Mesjasza (Ps. 110:5, 6)
W ten sposób Mesjasz rozstrzygnie najważniejszą kwestię sporną podniesioną przez Szatana (w 91 1.3 5-7)
Usunie wszystkie problemy, które są następstwem tego buntu (Hebr. 2:14)
CIESZ SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI PANOWANIA MESJASZA! (10 min)
Nastąpi ostateczne spełnienie proroctwa z 11 rozdziału Izajasza (w 92 1.10 18, 19)
Wersety 1-5 opisują zalety Jezusa jako prawego władcy
Duchowe spełnienie wersetów 6-9 nastąpi wtedy, gdy Chrystus, dysponując „wszelką władzą w niebie i na ziemi”, pokieruje przekształceniem całej ziemi w raj (Mat. 28:18; kl 184, 185)
Proroctwo to odnosi się do obecnego i przyszłego przeobrażania osobowości ludzi wykazujących cechy typowo zwierzęce
Z radością oczekujemy też literalnego spełnienia w świecie zwierząt
Jest już w toku ogromne dzieło wychowawcze, prowadzone przez Świadków Jehowy w przeszło 200 krajach
Chrystus obdarzony władzą królewską stoi obecnie jako „sygnał”; miliony ludzi z pogańskich „narodów” już zareagowało pozytywnie (Izaj. 11:10, NW )
Za żadnym z fałszywych mesjaszy żydowskich nigdy nie poszło tylu pogan
Czy zareagowałeś na mesjański sygnał i uchwyciłeś się nadziei Królestwa?
Bez względu na to, czy już to zrobiłeś, czy jeszcze nie, w dalszym ciągu nabywaj wiedzy o Jehowie
Dalej uczęszczaj na zebrania i spotykaj się ze zborem chrześcijańskim
Oddani Bogu Świadkowie wciąż muszą niestrudzenie nieść wiedzę o Jehowie wszystkim, którzy chcą słuchać (1 Kor. 15:58)
Obyśmy wszyscy byli pilnie zajęci dziełem Pańskim aż do chwili tryumfu Mesjasza — ku wiecznej chwale Boga i dla naszego trwałego pożytku!
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 91 4/97r 91 — strona 2 NA 45 MINUT
ROLA RELIGII W DZISIEJSZYM ŚWIECIE
Uwaga dla mówcy: Wyraźnie uwypuklij, jaką rolę w dzisiejszym świecie odgrywa religia fałszywa i jaki wyrok wydał na nią Bóg. Przeciwstaw temu rolę prawdziwego chrystianizmu, opierającego się na naukach i przykładzie Jezusa. W zakończeniu podkreśl, że Królestwo jest jedynym rządem, który potrafi rozwiązać wszelkie problemy ludzkości
ROLA RELIGII W DZISIEJSZYM ŚWIECIE ZOSTAŁA PROROCZO ZAPOWIEDZIANA (5 min)
Istnieje dziś zarówno religia prawdziwa, jak i fałszywa; religia, która w obecnych „dniach ostatnich” cieszy się uznaniem Bożym, została proroczo opisana w Izajasza 2:2-4; opis religii, której Bóg nie uznaje (zwanej „Babilonem Wielkim”), znajdujemy w Objawieniu 17:1, 5
Ludzie są teraz rozdzielani (w 97 1.7 30, 31; w 95 15.10, s. 27, 28, ¶ 21, 22)
Ci, którzy zwracają się ku religii prawdziwej, przeżyją koniec tego systemu
Wszyscy wyznawcy religii fałszywej znajdą się wśród tych, którzy „odejdą w wieczne odcięcie” (Mat. 25: 41, 46)
Prawdziwych czcicieli można odróżnić od fałszywych po ich owocach (Mat. 7:17, 20)
RELIGIA PRAWDZIWA NIE MOŻE BYĆ „CZĘŚCIĄ ŚWIATA” (8 min)
Przyjaźń ze światem podległym Szatanowi oznacza wrogość wobec Boga (Jak. 4:4)
Wyznawcy religii prawdziwej są posłuszni nakazowi Jezusa, by trzymać się z dala od politycznych spraw tego świata (Jana 15:19)
O pierwszych chrześcijanach z czasów cesarstwa rzymskiego historyk Edward Gibbon napisał: „Było nie do pomyślenia, żeby chrześcijanie (...) mogli być żołnierzami (...) czy książętami” (History of Christianity, ss. 162, 163 [zob. w 90 15.6 30])
Jezus odmówił przyjęcia stanowiska politycznego i lojalnie obstawał przy ogłaszaniu Królestwa (Jana 6:15; 18: 36, 37)
Publicysta Malcolm Muggeridge napisał: „Chrześcijaństwu dał początek cesarz Konstantyn. (...) Można by rzec, że sam Chrystus zniósł chrześcijaństwo, jeszcze zanim powstało, oświadczył bowiem, iż jego królestwo nie należy do tego świata. Była to jedna z jego najgłębszych i najdonioślejszych wypowiedzi” (The End of Christendom, s. 14)
Jezus zaprawiał swych naśladowców do głoszenia o Królestwie (Łuk. 10: 1, 2, 8, 9)
Prawdziwi chrześcijanie wzorem Jezusa głoszą o Królestwie i wystrzegają się splamienia światem (1 Piotra 2:21)
Ogólnoświatowe dzieło ogłaszania Królestwa, prowadzone przez Świadków Jehowy przed końcem tego systemu, to kolejny znak umożliwiający rozpoznanie religii prawdziwej (Mat. 24:14)
WYZNAWCY RELIGII PRAWDZIWEJ MUSZĄ BYĆ POSŁUSZNI BOGU W OKAZYWANIU MIŁOŚCI (5 min)
Słudzy Boży muszą być posłuszni nakazowi miłowania bliźniego (Marka 12: 30, 31)
W ich ogólnoświatowej społeczności nie może być podziałów na tle narodowościowym ani rasowym (Dzieje 10:34; 1 Jana 4:20, 21)
Świadkowie Jehowy stosują się do tych zasad, co również stanowi dowód, że ich religia jest prawdziwa (Jana 13: 34, 35)
RELIGIE ŚWIATA NIE CHCĄ BYĆ ‘BARDZIEJ POSŁUSZNE BOGU NIŻ LUDZIOM’ (8 min)
Wprawdzie chrześcijanie mają być ‘podporządkowani władzom zwierzchnim’ i spłacać „to, co Cezara, Cezarowi”, ale muszą też oddawać to, „co Boże, Bogu” (Rzym. 13:1; Łuk. 20:25)
Gdy nie da się pogodzić jednego z drugim, muszą bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dzieje 5:29)
Religie świata nie są posłuszne Bogu jako Władcy
Zamiast okazywać miłość, popierają wojny o podłożu narodowościowym i rasowym
Mieszaniem się do polityki dają dowód, że są częścią świata, którym rządzi Szatan
W IV wieku n.e. rzymski cesarz Konstantyn położył podwaliny ziemskiej „teokracji”, w której, jak powiedziano w czasopiśmie Christianity Today (22 października 1990), „kościół na równi z państwem reprezentował jeden i ten sam rząd Boży na ziemi”. (Przeciwstaw temu Jana 18:36)
Duchowny jezuicki Ignacio Ellacuria oświadczył, że religia katolicka usiłuje „przeobrazić ziemię w coś, co by możliwie najbardziej przypominało [Królestwo Boże]” (Boston Globe, 17 listopada 1989)
On sam i inni duchowni zostali marksistami. (Jeszcze raz podkreśl, iż jest to sprzeczne z Jana 18:36)
Pisarz Robert L. O’Connell tak się wypowiedział na temat wojen toczonych w XVI i XVII wieku w Europie: „Wojny te (...) miały najczęściej podłoże religijne. (...) Wśród wielu powodów masowego stosowania przemocy najistotniejszy — może oprócz kwestii rasowych — stanowią różnice na tle religijnym; pod ich wpływem ludzie łatwo zatracają poczucie człowieczeństwa i zachowują się tak, jak gdyby mieli do czynienia z przeciwnikiem (...) należącym do innego gatunku” (Of Arms and Men, s. 124)
Duchowny Harry E. Fosdick przyznał: „Jednym kątem ust wychwalamy Księcia Pokoju, a drugim wysławiamy wojnę” (The Modern Use of the Bible, s. 204)

W naszym stuleciu przywódcy wszystkich wyznań popierali wojny, wskutek czego katolicy zabijali katolików, prawosławni prawosławnych, protestanci protestantów
Na przykład w gazecie The New York Times (29 grudnia 1966) napisano: „Członkowie miejscowej hierarchii katolickiej prawie zawsze popierali wojny toczone przez ich kraj, udzielając błogosławieństwa wojskom i odprawiając modły za zwycięstwo, podczas gdy inna grupa biskupów po przeciwnej stronie modliła się publicznie o odmienny rezultat”
Religie niechrześcijańskie również angażują się w politykę i wojny
Indyjski mąż stanu Jawaharlal Nehru powiedział: „Obraz tego, co w Indiach i gdzie indziej nazywa się religią, (...) przejmuje nas zgrozą” (The Great Quotations, s. 522)
Religie świata są w oczach Boga obarczone winą krwi (Izaj. 1:15)
Natomiast Świadkowie Jehowy rzeczywiście ‘przekuli swoje miecze na lemiesze’ (Izaj. 2:4)
W książce More About Justifying Violence (Jeszcze o usprawiedliwianiu przemocy) (s. 23) jej autorzy oświadczyli: „Świadkowie Jehowy konsekwentnie stoją na stanowisku niestosowania przemocy i zachowywania <MEPS ROMAN,2172>neutralności chrześcijańskiej’ ”
RELIGIĘ ŚWIATA NAZWANO W BIBLII „BABILONEM WIELKIM” (8 min)
Religię tego świata (Babilon Wielki) nazwano w Biblii „nierządnicą”, ponieważ ‘dopuszcza się rozpusty’, to znaczy utrzymuje intymne stosunki z organizacjami politycznymi wszelkiej maści (Obj. 17: 1, 2)
Babilon Wielki jest imperium światowym w tym znaczeniu, że ‘ma królestwo nad królami ziemi’ i wywiera na nich wpływ (Obj. 17:18)
Dlaczego nazwano ją „Babilonem Wielkim”? (zobacz książkę Człowiek poszukuje Boga, ss. 368, 369)
Babilon Wielki wciągał narody w mordercze wojny i krucjaty, błogosławił armie, zanosił modły o zwycięstwo dla swych narodów bądź religii
Swymi działaniami ‘wprowadzał w błąd wszystkie narody’, a ponadto znaleziono w nim „krew proroków i świętych, i tych wszystkich, którzy zostali pozabijani na ziemi” (Obj. 18: 23, 24)
Dlaczego jest winien krwi „wszystkich” pozabijanych? Ponieważ uczy ludzi, żeby należeli do świata, oraz popiera nacjonalizm i wojny
System religijny tego świata jest skazany na zagładę za dopuszczanie się czynów obrzydliwych w oczach Bożych (Tyt. 1:16)
Wkrótce zostanie doszczętnie zniszczony ku zaskoczeniu świata (Obj. 17:16; 18: 9, 10)
W ten sposób Bóg wymierzy mu karę za grzechy (Obj. 18:5)
KRÓLESTWO BOŻE, A NIE PANOWANIE CZŁOWIEKA, JEDYNĄ NADZIEJĄ LUDZKOŚCI (6 min)
Problemów świata nie da się rozwiązać łączeniem polityki z religią, ponieważ odwieczne mieszanie się religii fałszywej w sprawy tego świata nie polepszyło jego sytuacji, tylko ją pogorszyło
Jedynym rozwiązaniem jest Królestwo Boże, w którym władzę sprawuje Chrystus (Mat. 6:9, 10, 33)
Obietnice Królestwa spełnią się niezawodnie, gdyż Bóg nigdy nie kłamie (Tyt. 1:2)
Rzesza ________________ Świadków Jehowy w przeszło ______________ zborów nie wikła się w światowe sprawy polityczne, lecz we wszystkich krajach zapoznaje miliony ludzi ze wspaniałą nadzieją z Objawienia 21:4, 5. (Najnowsze dane znajdziesz w bieżącym Roczniku)
TERAZ JEST PORA, ŻEBY USŁUCHAĆ PRZESTROGI Z OBJAWIENIA 18:4 (5 min)
Religię fałszywą już wkrótce dosięgnie zagłada (Obj. 18:8)
Istnieje pilna potrzeba usłuchania Boskiego ostrzeżenia (Obj. 18:4)
Wciąż jeszcze możliwe jest poznanie prawdy i zaskarbienie sobie łaski Bożej (1 Tym. 2:3, 4)
Wkrótce po usunięciu religii fałszywej zostanie zgładzona w Armagedonie reszta szatańskiego świata (Obj. 19: 17, 18)
Już teraz zacznij działać, żeby doczekać końca niegodziwego systemu i znaleźć się w nowym świecie, którego Twórcą jest Bóg (odczytaj Psalm 37:34)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 92 4/97
Nr 92 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#56 szperacz

szperacz
 • Gadu-Gadu:12358377
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Wrocław

Napisano 2008-11-10, godz. 12:51

Moje uznanie. Zadałeś sobie bardzo wyczerpującą pracę domową. Ale wiesz, że teraz wykłady sa półgodzinne?

#57 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-10, godz. 15:24

Moje uznanie. Zadałeś sobie bardzo wyczerpującą pracę domową. Ale wiesz, że teraz wykłady sa półgodzinne?


ale szkice zostały te same ;)

JAK SIĘ ZAPATRYWAĆ NA INGERENCJE ZE STRONY BOGA?

Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że 1) to, co ludzie nazywają dopustem Bożym, często jest skutkiem poczynań samego człowieka, 2) ludzie nieraz ku własnej zgubie lekceważyli rzeczywiste przejawy ingerencji ze strony Boga i 3) stoimy wobec największej ingerencji Bożej w całych dziejach ludzkich

NASILAJĄCE SIĘ KATASTROFY — ZNAKIEM CZASÓW (8 min)

Wielu słusznie uważa, że ostatnio zdarza się coraz więcej klęsk żywiołowych i katastrof

Czasopismo New Scientist [czyt. nju sajentyst] z 5 października 1991 roku podaje: „W latach dziewięćdziesiątych świat może się spodziewać większej liczby katastrof niż w minionych dziesięcioleciach. (...) W latach sześćdziesiątych zanotowano 523 klęski żywiołowe, a w siedemdziesiątych — 767. W ciągu następnych dziesięciu lat liczba ta wzrosła do 1387”

W 1992 Britannica Book of the Year (Rocznik Encyklopedii Brytyjskiej na rok 1992) czytamy: „W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zanotowano [w USA] 27 katastrof, to jest więcej niż w analogicznym okresie jakiegokolwiek roku”

Tygodnik Time [tajm] z 14 września 1992 roku donosi, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca (od połowy sierpnia do połowy września) wybuchł wulkan na Alasce, doszło do trzęsienia ziemi niedaleko wysp Andrejanowa koło Alaski oraz w Kirgizji na obszarze byłego Związku Radzieckiego; przez Bahamy, Florydę i Luizjanę przeszedł huragan Andrew [endrju], wyspę Kauai [kałaj] na Hawajach zdewastował huragan Iniki, tropikalna burza Polly [polli] zalała wschodnie Chiny, tajfun Omar szalał na wyspach Guam i na Filipinach, gwałtowne ulewy spłukały kotliny górskie Hindukuszu, a fale morskie spustoszyły wybrzeża Nikaragui na długości 320 kilometrów

(Można też wspomnieć o aktualnych klęskach żywiołowych)

Takie wydarzenia często nazywa się „dopustem Bożym”

Od niepamiętnych czasów ludzie przywiązują szczególne znaczenie do podobnych nieszczęść, traktując je jako wyraz niezadowolenia i gniewu Bożego albo jako karę Bożą

W Chinach uważano, że takie klęski są oznaką niezadowolenia niebios z panującej dynastii i zapowiedzią przewrotu politycznego

Trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera, które w 1976 roku uśmierciło 240 000 ludzi w chińskim mieście Tangszan, nastąpiło zaledwie sześć tygodni przed śmiercią przewodniczącego Mao Tse-tunga i niektórzy tłumaczyli je jako znak z nieba, sygnalizujący nową erę w dziejach Chin

Tak więc niektórzy pośrednio obwiniają Boga za te nieszczęścia

Kiedy dochodzi do katastrof, ludzie często oburzają się na Boga

Czy Bóg rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za takie kataklizmy? Jak się na to zapatrujesz?

CHOCIAŻ BIBLIA PRZEPOWIADA KATASTROFY, TO NIE SPROWADZA ICH BÓG (10 min)

W swym doniosłym proroctwie o ‘zakończeniu systemu rzeczy’ Jezus wspomniał o brakach żywności, trzęsieniach ziemi oraz epidemiach (Mat. 24:3, 7; Łuk. 21:11)

Apostoł Jan ujrzał w widzeniu braki żywności i śmiercionośne plagi (Obj. 6:5-8)

Czy to znaczy, że takie nieszczęścia sprowadza Bóg? Z całą pewnością nie!

Jehowa posiada wszelką wiedzę, toteż potrafi przewidzieć i z góry przepowiedzieć, do czego doprowadzą poczynania niedoskonałych ludzi (Izaj. 42:9; 46:9, 10)

Wiele niszczycielskich katastrof było rezultatem działania ludzi

(Jeżeli czas pozwoli, wykorzystaj materiał z Przebudźcie się! z 8 września 1990 roku, strony 6-11, oraz numer 5 z 1988 roku, strony 2, 8-10, uwypuklając następujące trzy sprawy:)

Ludzie niewłaściwie korzystają z bogactw naturalnych i niszczą środowisko, zwiększając ryzyko katastrof

Sposób życia ludzi sprawia, iż następstwa katastrof są o wiele bardziej tragiczne

Ludzie często lekceważą ostrzeżenia, przez co katastrofy mają jeszcze tragiczniejsze skutki

Niekiedy sami ludzie ponoszą odpowiedzialność za katastrofy pociągające za sobą liczne ofiary oraz ogromne straty materialne

To nie Bóg sprowadza takie nieszczęścia


CO ROZUMIEĆ PRZEZ INGERENCJĘ BOŻĄ (12 min)

Dlaczego zatem Biblia mówi, że Bóg zesłał potop, ogień i siarkę oraz w inny sposób doprowadzał do zagłady niegodziwych?

Katastrofy takie ludzie nazywają „dopustem Bożym”

Jak czytamy w Słowniku języka polskiego, wyrażenie „dopust” oznacza „zdarzenie, głównie złe, rozumiane jako dopuszczone przez siłę wyższą, niezależne od woli człowieka”

Jednakże wydarzenia opisane w Biblii nie miały przysparzać cierpień wszystkim bez wyjątku

Wszelkie rzeczywiste ingerencje Boga w sprawy ludzkie są sprawiedliwe i celowe (5 Mojż. 32:4; Izaj. 55:10, 11). Spełniają trzy warunki:

1) Są zgodne z zamierzeniem Bożym

2) Są poprzedzone wcześniejszymi ostrzeżeniami od Boga

3) Bóg udziela przy tym wskazówek, jak można ocalić życie

Rozważmy kilka przykładów faktycznej ingerencji Boga w sprawy ludzkie

Opisz potop z czasów Noego i wykaż, jak spełnia powyższe trzy wymagania (1 Mojż. 6:5 do 7:10; 2 Piotra 2:5)

Opisz zagładę Sodomy i Gomory i wykaż, że naprawdę była to ingerencja ze strony Boga (1 Mojż. 18:20 do 19:26; 2 Piotra 2:6-8)

(Możesz wykorzystać materiał z Przebudźcie się! nr 4 z 1987 roku, strony 5, 6; uwaga: zamiast wyrażenia „dopust Boży” używaj zwrotu „ingerencja Boża”)

Zlekceważenie ostrzeżenia może się skończyć tragicznie (2 Mojż. 9:15-17; Łuk. 17:26-30)

PRZED NAMI NAJWIĘKSZA INGERENCJA ZE STRONY BOGA (10 min)

Stoimy wobec największej katastrofy w całych dziejach ludzkich (Mat. 24:21)

Jej punktem kulminacyjnym będzie Armagedon — „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, a nie masakra nuklearna czy inna katastrofa spowodowana przez człowieka (Obj. 16:14, 16)

Wojna ta będzie miała charakter wybiórczy (2 Tes. 1:8-10)

Położy kres obecnemu niegodziwemu, samolubnemu systemowi rzeczy (2 Piotra 3:9, 10)

Podczas „wielkiego ucisku” Bóg zaingeruje w sprawy ludzkie na nie spotykaną skalę (Izaj. 28:21)

Bezsprzecznie będzie to ingerencja ze strony Boga, gdyż spełnia wszystkie warunki:

1) Pozostaje w zgodzie z objawionym zamierzeniem Bożym (Jer. 25:31-33; Sof. 3:8)

2) Na całym świecie zawczasu jest ogłaszane ostrzeżenie (Mat. 24:14; Dzieje 20:20)

3) Udzielane są wskazówki, jak można ocalić życie (Sof. 2:3; Jana 17:3)

Nieuchronnie nadciąga bezprzykładna zagłada, ale ocalenie jest możliwe (Sof. 1:14 do 2:3)

Wybór należy do ciebie, jak to było w wypadku Izraelitów u progu Ziemi Obiecanej (5 Mojż. 30:15-20)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, JAKIE SPROWADZI INGERENCJA BOGA W SPRAWY LUDZKIE (5 min)

Po usunięciu złych nastanie obfitość pokoju (Ps. 37:10, 11; 72:7)

Naprawione zostaną wszelkie szkody, jakie ludzkość wyrządziła środowisku naturalnemu (Izaj. 35:1-7; 55:12, 13)

Zniknie niedostatek oraz niesprawiedliwe stosunki społeczne i gospodarcze (Ps. 72:16; Izaj. 65:21-24)

Żarliwość Jehowy Zastępów’ sprawi, że zapanują pokojowe i sprawiedliwe warunki (Izaj. 9:6)

Taki będzie rezultat najcudowniejszej ingerencji Boga w sprawy ludzkie

Ty także możesz dostąpić tych błogosławieństw, jeśli usłuchasz ostrzeżenia Bożego i zaczniesz zabiegać o ocalenie (Mat. 7:24, 25)

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)

Nr 93 4/97

Nr 93 — strona 2 NA 45 MINUT
JAK RELIGIA PRAWDZIWA ZASPOKAJA
POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA LUDZKIEGO

Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że religia prawdziwa zaspokaja ludzkie potrzeby. Wykaż, iż jest oparta na Biblii i wyznawana jedynie przez tych, którzy służą Jehowie. Korzystaj z aktualnych źródeł świeckich, czerpiąc z doniesień publikowanych w Strażnicy oraz Przebudźcie się!

SZCZEGÓLNE POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA LUDZKIEGO (5 min)

Jehowa Bóg wszczepił ludziom potrzebę oddawania Mu czci

Dzieło The New Encyclop<MEPS ROMAN,2135>dia Britannica informuje: „Jak stwierdzili uczeni, dotąd nigdzie nie było ludu, który by w jakimś sensie nie był religijny” (g 89 8.5 4)

Również obecnie ludzie potrzebują kierownictwa Bożego (odczytaj Jeremiasza 10:23)

Skoro człowiek odczuwa wrodzone pragnienie oddawania komuś czci i potrzebuje boskiej pomocy, nasuwają się pytania:

Czy religie tego świata zaspokajają potrzeby duchowe ludzkości?

Czy istniejące religie podnoszą poziom moralny społeczeństwa?

Czy krzewią pokój, pomagają prowadzić szczęśliwe życie rodzinne i wskazują wartościowy cel w życiu?

CO CZYNIĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA RELIGIE ŚWIATA? (10 min)

Religie tracą na znaczeniu; nie zaspokajają potrzeb duchowych (tp 22-26)

Nie wywierają korzystnego wpływu na poziom moralny

Nauki oraz przykład przywódców religijnych obarczają ich odpowiedzialnością za upadek moralny (g 89 8.5 8-9; w 88/5 2, 3; w 86/17 26; tp 26-31)

Religie świata nie tylko nie krzewią pokoju, ale często wręcz popierają wojny

Pisarz nazwiskiem Tom Harpur oświadczył: „Religia (...) zawsze jakoś znajduje sposób na to, by tolerować lub ignorować przemoc, nawet gdy sama jest głównym lub faktycznym jej rozsadnikiem” (The Toronto Star z 17 stycznia 1993)

Rola religii w wojnach jest bogato udokumentowana (w 88/12 15)

Szczęśliwe życie rodzinne jest dla milionów ludzi nieosiągalne, nawet jeśli wyznają jakąś religię

Coraz więcej rodzin się rozpada i gwałtownie wzrasta liczba rozwodów (w 85/8 3-6)

Nawet duchowni nie potrafią prowadzić sensownego życia opartego na wiedzy o Bogu

Pewien znany duchowny oznajmił: „Dlaczego istnieje grzech? Dlaczego jest tyle cierpień? Dlaczego istnieje diabeł? Kiedy dostanę się do nieba, pragnę zadać Bogu te pytania” (U.S. News & World Report z 3 maja 1993)

Nie znaczy to jednak, że religia jako taka zawiodła społeczeństwo ludzkie

KIEDY POTRZEBY CZŁOWIEKA ZASPOKAJAŁA JEDNA, PRAWDZIWA RELIGIA (12 min)

Bóg zaspokoił duchowe potrzeby człowieka, dając mu religię prawdziwą

Adam i Ewa oddawali cześć wyłącznie Jehowie, Władcy Wszechświata

Jako ich Stwórca, Jehowa wiedział, jak im zapewnić doskonałe przewodnictwo

W swym rajskim domu Adam nie potrzebował świątyni ani kapłaństwa, gdyż mógł utrzymywać osobiste kontakty z Bogiem

Nieskalana, prawdziwa religia wymagała przestrzegania wysokich mierników moralnych

Posłuszne oddawanie czci Bogu wiązało się ze sprawiedliwym postępowaniem

Ofiary nie były potrzebne, ponieważ ludzie nie byli wtedy grzeszni

Na świecie panował niezmącony spokój

Nikt nie musiał się bać żadnego mściwego bóstwa ani starać się go przebłagać

Miłość Boża dawała poczucie bezpieczeństwa (1 Jana 4:8)

Gdyby Adam i Ewa oddawali cześć Jehowie Bogu zgodnie z objawionymi im wskazówkami, ich rodzina na pewno byłaby szczęśliwa

Adam i Ewa mieli przed sobą sensowne, interesujące życie, gdyż zostali pobłogosławieni pracą, z której mogli czerpać zadowolenie (odczytaj 1 Mojżeszową 1:27, 28)

Religia fałszywa powstała wtedy, gdy Szatan nakłonił pierwszą parę ludzką do buntu przeciw Bogu i do porzucenia czystego wielbienia (1 Mojż. 2:17; 3:1-7)

Szatan kłamliwie oskarżył Jehowę o działanie na szkodę człowieka

Po dziś dzień religia fałszywa jest oparta głównie na kłamstwach (Jana 8:44)

Jednakże w przeciwieństwie do niej religia prawdziwa zaspokajała i dalej zaspokaja potrzeby człowieka

W JAKI SPOSÓB RELIGIA PRAWDZIWA ZASPOKAJA DZIŚ LUDZKIE POTRZEBY (13 min)

Wyznawcy religii prawdziwej zaspokajają swe potrzeby duchowe

Oddają cześć wyłącznie jedynemu prawdziwemu Bogu — Jehowie (Mat. 4:10)

Zaspokajają wrodzoną potrzebę wielbienia Boga, pielęgnując bliską, zażyłą więź z Jehową, któremu oddali swe życie (Prz. 3:5, 6)

Pismo Święte oraz publikacje ‘wiernego niewolnika’ zapewniają im kierownictwo Boże (Mat. 24:45; Ps. 119:105)

Czciciele prawdziwego Boga cieszą się także innymi błogosławieństwami (Jana 4:23; w 91 1.5 18)

Nie dezorientuje ich nauka o Trójcy (Jana 14:28; 1 Kor. 8:5, 6)

Wierzą w Chrystusa i żywią nadzieję na zbawienie (Jana 3:16; Dzieje 4:12)

Rozumieją, że człowiek został stworzony przez Boga, a nie powstał na drodze ewolucji (1 Mojż. 2:7)

Wiedzą, że dusza umiera, ale człowiek może dostąpić zmartwychwstania (Ezech. 18:4; Dzieje 24:15)

Znają odpowiedź na pytanie, dlaczego istnieje grzech i cierpienie (Rzym. 5:12)

Zdają sobie sprawę z tego, że zbliża się koniec obecnego niegodziwego systemu

Rozkoszują się nadzieją na życie wieczne w Bożym nowym systemie (Jana 17:3)

Słudzy Jehowy przestrzegają wysokich mierników moralnych, ponieważ stosują się do Jego sprawiedliwych wymagań (Ps. 97:10; Mat. 6:33)

Świadkowie Jehowy są krzewicielami pokoju

Stanowią ogólnoziemską rodzinę, którą jednoczy oddawanie czci prawdziwemu Bogu (g 91 8.1 8-10)

Przekuli swoje miecze na lemiesze’ (odczytaj Izajasza 2:4)

Stosowanie się do Słowa Bożego zapewnia szczęście rodzinom (w 93 1.5 4-6)

Biblia podaje praktyczne wskazówki w sprawie stosunków międzyludzkich oraz życia rodzinnego

Pismo Święte pomaga poszczególnym członkom rodziny wywiązywać się z wyznaczonej im roli (Efez. 5:33; 6:1)

Wszyscy ludzie przestrzegający zasad religii prawdziwej prowadzą sensowne, interesujące życie

Są aktywnymi głosicielami Słowa Bożego (odczytaj Rzymian 10:10)

Czerpią radość z pomagania innym pod względem duchowym

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie sensownego życia poświęconego służbie dla Boga (w 88/3 4)

RELIGIA PRAWDZIWA ZAWSZE BĘDZIE ZASPOKAJAĆ POTRZEBY
SPOŁECZEŃSTWA LUDZKIEGO
(5 min)

Religia prawdziwa pochodzi od Boga, toteż w przeciwieństwie do religii fałszywej nie chyli się ku upadkowi ani nigdy nie zawiedzie (g 90 8.4 20)

Religia prawdziwa zawsze będzie zaspokajać duchowe potrzeby człowieka i pomagać ludziom w trzymaniu się wysokich mierników moralnych

W dalszym ciągu będzie krzewić pokój, budować szczęście rodzinne i zapewniać swym wyznawcom prowadzenie sensownego, interesującego życia

Religia prawdziwa zaspokoi też ludzkie pragnienie ustanowienia nowego świata (2 Piotra 3:13)

W świecie tym zapanuje trwały pokój (Ps. 37: 10, 11; 46: 9, 10)

Główny mąciciel pokoju, Szatan, zostanie w końcu usunięty z drogi (Rzym. 16:20)

Posłuszni ludzie zostaną doprowadzeni do stanu doskonałości na rajskiej ziemi, z której znikną łzy, ból i śmierć (odczytaj Objawienie 21:4)

Jak wpłynie na ciebie to, czego się dowiedziałeś o religii prawdziwej i o cudownych widokach na przyszłość, jakie roztacza ona przed ludźmi?

Poznawaj prawdę i uczyń ją treścią swego życia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

Pozwól, by czyste wielbienie nadało twemu życiu sens

Postaw sobie za cel znalezienie się wśród tych, którzy przez całą wieczność będą wyznawać religię prawdziwą — ku chwale i czci Jehowy

Mocno, całym sercem przylgnij do religii prawdziwej — jedynej religii, która zaspokaja potrzeby ludzkości

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)

Nr 94 4/97

Nr 94 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#58 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-10, godz. 19:22

BIBLIJNY POGLĄD NA PRAKTYKI SPIRYTYSTYCZNE
Uwaga dla mówcy: Przedstaw słuchaczom biblijny punkt widzenia na tę sprawę i wyjaśnij, że ludzi szczerze usposobionych pociąga do Jehowy prawda zawarta w Piśmie Świętym. Nie omawiaj drobiazgowo poszczególnych praktyk spirytystycznych. Korzystaj jedynie z doświadczeń opublikowanych w literaturze Towarzystwa
UPRAWIANIE SPIRYTYZMU JEST SZEROKO ROZPOWSZECHNIONE (3 min)
Spirytyzm obejmuje kontaktowanie się z niewidzialnymi duchami
Uprawianie go przybiera rozmaite formy
Występuje pod postacią wróżbiarstwa, astrologii, hipnotyzmu, czarów, wuduizmu, tabliczek alfabetycznych (ouija), chiromancji, seansów spirytystycznych i innych sposobów rzekomego porozumiewania się ze zmarłymi (sp 21; sh 91; pe 95, 96)
Wiele osób wierzy, iż po śmierci człowieka pozostaje przy życiu jego pierwiastek duchowy, który może się kontaktować z żywymi (sp 2, 3; rs 311, 312)
Na całym świecie rośnie zainteresowanie spirytyzmem
W książce Occult Shock and Psychic Forces (Wstrząs okultystyczny i siły pozazmysłowe) czytamy: „Zdaniem wielu komentatorów żyjemy w okresie niesłychanego odradzania się okultyzmu” (w 88/2 1)
Politycy, przywódcy religijni oraz inne osobistości często parają się spirytyzmem
Jest on powszechnie tolerowany i praktykowany w chrześcijaństwie (w 88/2 1, 2)
Skąd się wywodzi spirytyzm? Czy jest pożyteczny, czy szkodliwy? Co na temat praktyk spirytystycznych mówi Biblia?
CZYM NAPRAWDĘ JEST KONTAKTOWANIE SIĘ ZE ŚWIATEM DUCHÓW (12 min)
Z Pisma Świętego wynika, iż w nawiązywaniu kontaktu z dziedziną duchową nie ma nic nowego
Pierwsza para ludzka porozumiewała się ze Stwórcą (1 Mojż. 3:8-13)
Nie rozmawiali z umarłymi ludźmi, lecz z Bogiem, który przedstawił im widoki na życie wieczne w raju (1 Mojż. 2:15-17)
Noemu udzielono wskazówek na temat potopu (1 Mojż. 6:13-22)
Abraham otrzymał informacje, które mu przyniosły błogosławieństwa (1 Mojż. 12: 1-4)
Jednakże nie wszystkie kontakty ze światem duchów okazały się pożyteczne
Zły duch posłużył się wężem, aby zwieść Adama i Ewę (1 Mojż. 3:1-5)
Zbuntowani aniołowie z czasów Noego wprowadzali ludzi w błąd, szerzyli przemoc i niemoralność (1 Mojż. 6:1, 2, 11; Judy 6)
Za dni Jezusa mężczyzna będący w mocy ducha nieczystego czuł się udręczony i ranił sam siebie (Marka 5:2, 5)
Obecnie dla wielu osób kontakty z dziedziną duchową mają fatalne następstwa
Niejednokrotnie przeżywają udręki fizyczne i psychiczne; uprawiający spirytyzm często posuwają się do niemoralności, a nawet morderstw (sp 12, 22)
Praktyki spirytystyczne, rozpowszechnione w otaczającym nas świecie, nie pochodzą od Boga
Z Pisma Świętego wynika, że niewidzialnymi propagatorami spirytyzmu są Szatan i demony
Szatan jest „pradawnym wężem”, który od czasów Edenu zwodzi inne stworzenia (Obj. 12:9)
W Dziejach Apostolskich 16: 16-19 czytamy o „demonie wróżbiarstwa”, co wskazuje, iż „sztuka przepowiadania” wywodzi się od demonów
Ich celem jest zawsze odciąganie ludzi od Jehowy (5 Mojż. 13: 1-5)
Szatan kłamał, że Adam i Ewa nigdy nie umrą, gdy jednak pomarli, zaczął szerzyć kłamstwo, iż człowiek ma nieśmiertelną duszę
Pojęcie duszy nieśmiertelnej i samo porozumiewanie się ze zmarłymi sięga czasów starożytnego Babilonu (sh 41, 52, 53)
Przez całe stulecia kłamstwu Szatana nadawano różne atrakcyjne formy
W rezultacie wiele osób nie szuka Jehowy, lecz próbuje nawiązać kontakt ze zmarłymi bądź uprawia rozmaite sztuki magiczne (sh 77, 78)
BIBLIA POTĘPIA WSZELKIE FORMY SPIRYTYZMU (6 min)
Natchnieni przez Boga pisarze biblijni — od pierwszego do ostatniego — ostro potępiali praktyki spirytystyczne (5 Mojż. 18: 10-12; Obj. 21:8)
Paweł bez ogródek oświadczył, że uprawiający spirytyzm nie odziedziczą Królestwa Bożego (Gal. 5:19-21)
Dlaczego stanowisko Biblii w tej sprawie jest tak kategoryczne?
Ponieważ osoby parające się spirytyzmem dostają się pod wpływ demonów, które są nieprzyjaciółmi Boga
Spirytyzm propaguje kłamstwo, że człowiek w gruncie rzeczy nie umiera, lecz ma w sobie jakiś pierwiastek duchowy, który żyje dalej
Jehowa jest Bogiem prawdy i przeciwstawia się kłamstwu (Ps. 31:5, NW; Prz. 6:16-19)
Oznajmił nam prawdę o tym, że zmarli nie są świadomi niczego ani nie mogą się porozumiewać z żyjącymi (Kazn. 9:5, 10)
Wszelkie rzekome kontakty z umarłymi albo są zmyślone, albo w rzeczywistości mają na celu porozumiewanie się ze złymi duchami
Trzeba zachowywać ostrożność, by nie dać się zwieść; Szatan działa chytrze i przebiegle (2 Kor. 11:14)
JAK SIĘ WYZWOLIĆ SPOD SZKODLIWEGO WPŁYWU SPIRYTYZMU (20 min)
Chcąc się wyzwolić spod wpływu spirytyzmu, trzeba się podporządkować prawdziwemu Bogu, Jehowie (Jak. 4:7a)
Trzeba poznawać wolę Bożą i ze wszystkich sił starać się ją spełniać
Konieczne jest całkowite odcięcie się od zwyczajów i praktyk spirytystycznych
Trzeba nałożyć całą zbroję od Boga (Efez. 6:11-13)
Módl się do Jehowy; gdy jesteś atakowany przez demony, głośno wzywaj Jego imienia (Prz. 18:10)
Imię Boże nie jest jakimś zaklęciem
Możemy doznać ochrony, gdy całkowicie zerwiemy ze spirytyzmem i w pełni zaufamy Jehowie, bo dzięki temu zjednamy sobie Jego uznanie (1 Piotra 3:12)
Jehowa udziela takiej pomocy, czego dowodem jest rosnąca liczba Świadków, którzy niegdyś uwolnili się od spirytyzmu (za pomocą skorowidzów do publikacji Towarzystwa poszukaj doświadczeń na ten temat)
Jehowa jest potężniejszy niż Szatan
Jeżeli będziesz służyć Jehowie, On cię ochroni przed demonami (sp 24)
Musisz też przeciwstawiać się Diabłu (Jak. 4:7b)
Zerwij wszelkie powiązania ze znanymi ci spirytystami (1 Kor. 10:21)
Niczego nie przynoś od nich do swego domu (5 Mojż. 7:25)
Uczyń tak jak Efezjanie, którzy spalili swoje księgi magiczne (Dzieje 19: 19, 20)
Pozbądź się amuletów, talizmanów, „ochronnych” tasiemek, fetyszy, ksiąg magicznych oraz wszystkiego, co ma związek z praktykami spirytystycznymi
Nigdy nie czytaj — nawet ze zwykłej ciekawości — materiałów propagujących spirytyzm, na przykład horoskopów (Jer. 10:2)
Nie oglądaj programów telewizyjnych ani filmów pokazujących hipnozę, seanse czy inne formy spirytyzmu
Nie daj się zwieść na manowce przez ciekawość
Nie korzystaj z usług osób wyglądających znaków lub prognostyków (5 Mojż. 18:10; Izaj. 8:19)
Nie spodziewaj się bezpośredniej, osobistej łączności z Bogiem, z jakiej korzystał Adam, Noe czy Abraham
Bóg nie porozumiewa się już z ludźmi za pomocą snów, wizji ani głosów z dziedziny duchowej
Jehowa objawił swoją wolę za pośrednictwem Jezusa, a my znamy ją dzięki temu, że została spisana w Biblii (Hebr. 1:1, 2)
Obecnie korzystamy z całego Pisma Świętego, przez które Bóg nas prowadzi i poucza, abyśmy byli ‘całkowicie wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła’ (2 Tym. 3:17)
Nie próbuj zarozumiale kontaktować się z dziedziną duchową; polegaj na Słowie Bożym i Jego organizacji (Mat. 24: 45-47)
Jeżeli pomimo twoich wysiłków demony wciąż nie dają ci spokoju — jak to było w wypadku Jezusa — nie myśl, że utraciłeś uznanie Boże
Musisz być wytrwały i nie dawać za wygraną
Demony nas nie przemogą, jeśli będziemy im dawać zdecydowany odpór i jeśli mocno przylgniemy do Jehowy (Mat. 4:10, 11)
SŁUŻMY JEHOWIE, A ZAZNAMY OBFITYCH BŁOGOSŁAWIEŃSTW (4 min)
Szkodliwe następstwa uprawiania spirytyzmu wskazują, iż kryją się za nim niewidzialne moce — Szatan z demonami
Krzywdzenie i oszukiwanie ludzi sprawia im przyjemność
Jehowa darzy nas szczerą miłością
Poczynił odpowiednie kroki, aby w przyszłości zapewnić nam błogosławieństwa, co między innymi będzie oznaczać położenie kresu władzy Szatana (1 Mojż. 3:15; sp 22, 23)
Aby wybawić ludzkość, posłał na ziemię Jezusa (Jana 3:16)
Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał demony i wskrzeszał umarłych, dlatego możemy ufnie oczekiwać błogosławieństw nowego świata (2 Piotra 3:13; Obj. 21:4)
Jehowa nigdy nie wprowadza ludzi w błąd (4 Mojż. 23:19)
Jest Źródłem tylko tego, co dobre (Jak. 1:17)
Strzeż się zatem praktyk związanych ze spirytyzmem
Służ Jehowie i postępuj zgodnie z prawdą wyłuszczoną w Biblii
Bądź przekonany, że duch Boży i potęga prawdy pomogą ci skutecznie się chronić przed spirytyzmem (Jana 8:32)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 95 4/97
Nr 95 — strona 2 NA 45 MINUT

ZBLIŻA SIĘ KONIEC RELIGII FAŁSZYWEJ
Uwaga dla mówcy: Wykład ten wygłoś z przekonaniem, rzeczowo i w sposób godny. Pomóż słuchaczom uświadomić sobie, że koniec religii fałszywej został przepowiedziany w Biblii. Podkreśl, jak odmienne owoce wydaje religia prawdziwa i fałszywa. Osoby miłujące prawdę gorąco zachęć, by już teraz opuściły religię fałszywą i przylgnęły do prawdy
WSZYSTKIE RELIGIE STOJĄ OBECNIE PRZED SĄDEM BOŻYM (4 min)
Żyjemy w końcowym okresie „dni ostatnich”. Wkrótce Bóg wykona wyrok na całym niegodziwym świecie (streść krótko 2 Tymoteusza 3:1-5, 13; następnie odczytaj Jeremiasza 25: 31-33)
Bóg wyprowadza teraz z religii fałszywej ludzi poszukujących prawdy. Mają oni zostać wyznawcami religii prawdziwej; Bóg zniszczy wszystkie religie fałszywe (odczytaj Malachiasza 3:18) (Mat. 25: 31-34, 41)
ZAGŁADA RELIGII FAŁSZYWEJ — OKRES UCISKU (5 min)
Religię fałszywą spotka zagłada w „wielkim ucisku”; nazwano ją „wielką nierządnicą”, gdyż od stuleci dopuszcza się duchowej rozpusty z podległymi Szatanowi systemami politycznymi (odczytaj Mateusza 24:21) (Obj. 17: 1, 2)
Nierządnica ta została również nazwana „Babilonem Wielkim”, ponieważ tak jak starożytny Babilon stanowi imperium religii fałszywej (Obj. 17: 5, 15)
Czynniki polityczne nagle zwrócą się przeciw niej i ją zniszczą — ku zdziwieniu tych, którzy nie zważają na proroctwa biblijne (odczytaj Objawienie 17:16 oraz kilka fragmentów z rozdziału 18: 9-19 i wykaż, jak szybko zostanie unicestwiona i jakim wstrząsem będzie to dla wielu)
Jednakże dla sług Bożych jej kres będzie powodem do radości (odczytaj Objawienie 19: 1, 2)
Na koniec Bóg zniszczy w Armagedonie pozostałą część systemu podległego Szatanowi (Obj. 16: 14, 16). Rozdział 19 Księgi Objawienia ukazuje Chrystusa jako Głównego Wykonawcę wyroków Bożych, który przewodzi niezliczonym zastępom niebiańskim (odczytaj wersety 11, 16-18)
A zatem odróżnienie religii prawdziwej od fałszywej jest kwestią życia lub śmierci. Ale jak je odróżnić? Jezus powiedział: „Po ich owocach” (odczytaj Mateusza 7:15-18)
DOBRE OWOCE, KTÓRE MUSZĄ WYDAWAĆ WYZNAWCY RELIGII PRAWDZIWEJ (6 min)
Muszą opowiadać się po stronie 1) ZWIERZCHNICTWA Jehowy (Ps. 83:19, BT ); 2) Jego IMIENIA (Jana 17:6; Dzieje 15:14; Rzym. 10:13); 3) Jego KRÓLESTWA (Dan. 2:44; Mat. 6:9, 10; 24:14); 4) Jego SŁOWA (2 Tym. 3:16, 17)
Wszędzie na świecie muszą darzyć się nawzajem szczerą miłością; muszą być wolni od rasizmu, nacjonalizmu, dumy plemiennej (Jana 13:35; 1 Jana 4:8, 20, 21)
Muszą zachowywać neutralność w kwestiach politycznych, ponieważ władzę nad światem sprawuje Szatan (Jana 18:36; Jak. 4:4; 1 Jana 5:19). Nie mogą brać udziału w wojnach; zabijaliby swych braci (odczytaj Izajasza 2:2-4 i 1 Jana 3:10-12). Słudzy Boży są usposobieni pokojowo i wydają owoce ducha (Gal. 5:22; 1 Piotra 3:11)
Muszą wszędzie głosić jednakowe nauki (1 Kor. 1:10)
Muszą przestrzegać wysokich mierników moralnych ustanowionych przez Boga i wykluczać ze swej społeczności osoby, które trwają w niemoralnym postępowaniu (1 Kor. 5:11-13; 6:9-11)
RELIGIE TEGO ŚWIATA WYDAJĄ ZŁE OWOCE (11 min)
Nie są orędownikami ani zwierzchnictwa Boga, ani Jego imienia, Królestwa czy Słowa. Nie ma wśród nich miłości ani jedności, są podzielone na tle rasowym, narodowościowym, plemiennym, politycznym, ekonomicznym, społecznym i doktrynalnym
Religie tego świata wchodzą w skład szatańskiego systemu światowego i odzwierciedlają niemoralne i mordercze skłonności jego władcy — wzniecają nienawiść i spory; mieszają się do polityki; ich członkowie zabijają na wojnach swych współwyznawców, jak to się działo podczas I i II wojny światowej, a ostatnio — z powodu nienawiści plemiennej — w Ruandzie (Gal. 5:19, 20; jeszcze raz nawiąż do 1 Jana 3:10-12; odczytaj Objawienie 18:24)
Autor książki Preachers Present Arms (Kaznodzieje prezentują broń) napisał: „W ciągu dziejów cywilizacji (...), dwie siły były zawsze złączone we wspólnym sojuszu. Są to wojna i religia. A spośród wszystkich wielkich religii świata (...) żadna nie była bardziej oddana [wojnie] niż [chrześcijaństwo]”
W kanadyjskiej gazecie The Sun [czyt. we san], ukazującej się w Vancouverze, nadmieniono: „Podążanie za flagą państwową jest słabością chyba każdej zorganizowanej religii (...) Czy zdarzyło się, by w jakiejś wojnie obie strony nie twierdziły, że Bóg je popiera?”
Dziennik The New York Times [we nju jork tajms] donosił: „Masakry w Ruandzie spowodowały, że wielu tamtejszych katolików poczuło się zdradzonych przez duchowieństwo. (...) Podziały etniczne pomiędzy Hutu i Tutsi przebiegały często w łonie samego Kościoła”. W gazecie National Catholic Reporter [nejszenal katolik riporter] napisano: „Ruanda i Burundi to dwa najbardziej katolickie, a zarazem najbardziej zbroczone krwią, kraje afrykańskie”
Wśród duchowieństwa oraz wiernych toleruje się rażącą niemoralność: cudzołóstwo, rozpustę, homoseksualizm, pedofilię, nieuczciwość; osoby takie nie są jednak ekskomunikowane za łamanie praw Bożych
Zgromadzenie Ogólne Kościoła prezbiterialnego w USA przyznało: „Stajemy wobec kryzysu o groźnych rozmiarach i następstwach. (...) Od 10 do 23 procent duchownych w całym kraju flirtuje lub współżyje z parafiankami, klientkami, pracowniczkami itd.”
Prezes Rady Biznesmenów i Przemysłowców w USA potwierdził to słowami: „Instytucje religijne nie tylko nie potrafią zaszczepić ludziom swego historycznego systemu wartości, lecz niejednokrotnie same są źródłem problemów”
Pismo U.S.News & World Report [jues njus end łerld riport] nadmieniło, że Kościół katolicki wypłacił setki milionów dolarów tytułem odszkodowań dla rodzin katolickich, których dzieci zostały zdeprawowane przez księży
Trafnie ujął to duński teolog Sřren Kierkegaard [Soren Kirkegard]: „Chrześcijaństwo wyzbyło się chrystianizmu, niezupełnie zdając sobie z tego sprawę”
W czasopiśmie India Today [india tudej] przyznano: „Pod sztandarem religii dokonuje się najohydniejszych zbrodni. (...) Wyzwala ona straszliwą przemoc, jest czynnikiem nadzwyczaj destrukcyjnym”
Natchnione Słowo Boże demaskuje obłudę religii fałszywej (odczytaj Mateusza 15:7-9 oraz Tytusa 1:16)
Jezus oświadczył, że przywódcy religii fałszywej są „ślepymi przewodnikami” prowadzącymi ślepych naśladowców; jedni i drudzy wpadną w dół (Mat. 15:14) (więcej szczegółów znajdziesz w w 90 1. 2 ss. 17-20, ¶ 10-24)
KTÓRA RELIGIA WYDAJE OWOCE PODOBAJĄCE SIĘ BOGU? (11 min)
Kto wydaje owoce, jakich oczekuje Bóg? Kto staje w obronie zwierzchnictwa Jehowy, Jego imienia, Królestwa oraz Słowa? Kto we wszystkich częściach świata okazuje miłość? Kto zachowuje neutralną postawę wobec polityki i nie wikła się w żadne walki na tle narodowościowym lub plemiennym? Kto głosi wszędzie jednakowe nauki? Kto przestrzega wysokich mierników moralnych? Historia naszego stulecia ukazuje, że takie owoce wydaje tylko jedna religia — Świadkowie Jehowy
Jeśli chodzi o ścisłe trzymanie się Słowa Bożego, pewien wykładowca uniwersytecki z Filipin powiedział: „Świadkowie sumiennie stosują w praktyce to, czego się uczą z Pisma Świętego”
Nawiązując do tego, że Świadkowie odmawiają brania udziału w wojnach narodów i zabijania bliźnich, zakonnica katolicka napisała we włoskim periodyku kościelnym Andare alle genti [andare alle dżenti]: „Jakże inaczej wyglądałby świat, gdybyśmy pewnego ranka wszyscy obudzili się z mocnym postanowieniem, by tak jak Świadkowie Jehowy nie chwytać za broń”
Mówiąc o ich nieskażonej przestępczością organizacji oraz o ich szacunku dla prawa, porządku i cudzej własności, kanadyjski felietonista tak napisał o Świadkach Jehowy w dzienniku Le Journal de Montreal [le żurnal de montreal]: „Gdyby na świecie byli tylko tacy ludzie, nie musielibyśmy na noc zamykać drzwi na rygle ani zakładać urządzeń alarmowych zabezpieczających przed włamywaczami”
Jeśli chodzi o ich jedność, to w meksykańskiej gazecie Veredicto [weredikto] podkreślono, że odznaczają się „godną pochwały jednością wierzeń, która wszędzie ich wyróżnia”
W związku z ich moralnym postępowaniem, pewien mężczyzna z RPA nadmienił: „Bardzo wysoko cenię zasady moralne i zachowanie Świadków. Ze wszystkich znanych mi odmian chrystianizmu stanowicie jedyną, której członkowie zawsze postępują zgodnie z tym, czego nauczają”
Świadkowie dają się poznać jako osoby wydające owoce wymagane przez Boga. Potwierdził to pewien ksiądz katolicki, którego wypowiedź przytoczono w tygodniku Time [tajm]: „Gdy idę na rynek, nie potrafię już odróżnić człowieka wierzącego w Boga od poganina. Świadka Jehowy mogę odróżnić od innych (...), natomiast zwolenników tradycyjnych wyznań — niestety nie”
Owoce wydawane przez Świadków Jehowy faktycznie dowodzą, że wyznają oni religię prawdziwą, wspieraną duchem Bożym (Izaj. 43: 10-12)
WKRÓTCE BÓG ZNISZCZY WSZYSTKIE RELIGIE FAŁSZYWE (4 min)
Jezus przepowiedział, że religia fałszywa, która wskutek łamania praw Bożych wydaje złe owoce, zostanie ‘ścięta i wrzucona w ogień’ (Mat. 7:19-23)
Przypomnij, co spotkało czcicieli Baala, a co się stało z tymi, którzy wielbili Jehowę (1 Król. rozdz. 18; następnie odczytaj wersety 36-40)
Religia fałszywa to szeroka droga, która prowadzi do zagłady (Mat. 7:13, 14). Wkrótce zostanie na zawsze zniszczona (odczytaj Objawienie 18:21, 22)
Wszyscy, którzy teraz pragną zaskarbić sobie uznanie Boga, a w przyszłości rozkoszować się życiem, muszą usłuchać Jego ostrzeżenia: „Wyjdźcie z niej”! (Odczytaj Objawienie 18:4)
Muszą czynić to, do czego usilnie zachęca anielski posłaniec Boży (odczytaj Objawienie 14:7)
RELIGIA PRAWDZIWA PRZETRWA KONIEC TEGO ŚWIATA (4 min)
Jehowa ochroni swych prawdziwych czcicieli (Prz. 18:10)
Przyłącz się do „wielkiej rzeszy”, która oddaje cześć Jehowie i przeżyje koniec świata (Obj. 7:9, 10, 13-15). Nawet gdyby niektórzy jej członkowie zmarli wcześniej na skutek choroby, wypadku lub starości, mają zapewnione zmartwychwstanie (Dzieje 24:15)
Wierni słudzy Boży ufnie wyczekują życia wiecznego w sprawiedliwym nowym świecie, w którym będą się cieszyć doskonałym zdrowiem, pokojem i bezpieczeństwem na rajskiej ziemi, na zawsze uwolnionej od religii fałszywej i niesprawiedliwego szatańskiego systemu (Ps. 37:10, 11, 29; Jana 17:3; 2 Piotra 3:13; Obj. 21:4, 5)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 96 4/97r 96 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#59 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-10, godz. 22:31

POZOSTAŃMY NIENAGANNI WŚRÓD SPACZONEGO POKOLENIA
Uwaga dla mówcy: Uświadom obecnym potrzebę zachowywania nienaganności w oczach Boga przez spełnianie wszystkich Jego wymagań. Pomóż im zrozumieć, że niedoskonali ludzie potrafią tego dokonać. Chcąc zachować nienaganność wobec Boga, trzeba pamiętać o tym, że wśród obecnego spaczonego pokolenia czyhają różne pokusy
SŁUDZY BOŻY MUSZĄ BYĆ NIENAGANNI (3 min)
Słudzy Jehowy zawsze starali się zachowywać nienaganność, nieskazitelność
Noe był „nieskazitelny wśród swojego pokolenia” (1 Mojż. 6:9)
O Jakubie powiedziano, że w przeciwieństwie do swego brata, Ezawa, był człowiekiem nienagannym (Rodz. 25:27, NW )
Joba sam Jehowa nazwał mężem nienagannym (Joba 1:8)
Zachariasz i Elżbieta, rodzice Jana Chrzciciela, ‘postępowali nienagannie przed Bogiem’ (Łuk. 1:6)
Dzięki zachowywaniu nienaganności można się cieszyć czystym sumieniem, dobrymi stosunkami z bliźnimi i co najważniejsze, uznaniem Jehowy
Podkreślając to, Paweł udzielił jasnej rady w Liście do Filipian 2:14, 15 (odczytaj)
NIENAGANNI POMIMO NIEDOSKONAŁOŚCI (6 min)
Czy niedoskonali ludzie mogą być nienaganni? Owszem
Kiedy mowa o ludziach, słowo „nienaganny” ma charakter względny, a nie absolutny
Jesteśmy nienaganni w takiej mierze, w jakiej czynimy to, czego oczekuje od nas Bóg
Jak już wspomniano, starożytnych mężów wiary określono mianem ‘nieskazitelnych’ lub ‘nienagannych’
Nazwano ich tak nie dlatego, że nigdy nie popełniali błędów, lecz dlatego, że na miarę swych możliwości starali się być w pełni oddani Bogu i całkowicie wobec Niego lojalni
Wywiązywali się z tego, czego Jehowa oczekuje od ludzi, którzy co prawda są wierni, ale noszą na sobie piętno niedoskonałości
Służyli Jehowie „sercem niepodzielnym” (2 Król. 20:3, NW )
Kiedy popełnili jakieś przewinienie, pokornie przyjmowali skarcenie i dawali się skorygować (Joba 42: 1-6; Ps. 51: 3-6, 9-13)
Pomimo swych błędów i słabości czynili to, czego Bóg od nich oczekiwał, a On nie wymagał więcej, niż mogli z siebie dać (w 72/13 21, 22)
Jehowie Bogu podobał się ich sposób wielbienia
To naprawdę dodaje otuchy, że i nas traktuje z taką wyrozumiałością, wymagając tylko tyle, ile rzeczywiście potrafimy uczynić
Poza tym korzystamy z dobrodziejstw ofiary okupu (Hebr. 7:25)
DZISIEJSZY ŚWIAT JEST SPACZONY I GODNY POTĘPIENIA (10 min)
Od czasu, kiedy Adam zgrzeszył, większość ludzi okazuje Bogu nieposłuszeństwo i prowadzi spaczony tryb życia
Kiedy niegodziwość się nasilała, Bóg podejmował odpowiednie działanie
Za dni Noego Jehowa uznał, że ludzie złym postępowaniem skazili ziemię, więc zgładził ich w potopie (1 Mojż. 6:11-13; 7:1)
Jakieś 2400 lat później całe pokolenie Żydów było spaczone i zasłużyło na zagładę (w 95 1.11 14)
Odrzucili i przybili do pala Mesjasza, którego posłał Bóg (Łuk. 17:25)
W roku 70 n.e. system żydowski uległ zagładzie
Dzisiejszy świat jest gorszy niż ten za dni Noego czy w I wieku n.e.
Wśród ludzi należących do obecnego pokolenia szerzy się niegodziwość, zepsucie i niemoralność
Coraz bardziej rzuca się w oczy zanik norm moralnych i etycznych oraz wszelkich innych zasad
Przyczyną wielu problemów jest duchowe ubóstwo religii babilońskiej
W rezultacie daje się we znaki zawzięta nienawiść na tle religijnym i etnicznym, rasowym i narodowościowym; przelano morze krwi (w 94 15.12 28, 29)
Niegodziwe postępowanie usprawiedliwia się, a nawet popiera
Dopuszcza się i aprobuje przerywanie ciąży oraz straszliwą broń i trujące produkty, takie jak tytoń czy narkotyki
Chrześcijanie mają się wystrzegać niecnych postępków tego świata i pozostać nienaganni (Efez. 4:17-19; 1 Tes. 5:23)
Szatan usiłuje zwieść nieostrożnych, by odstąpili od nienaganności (1 Piotra 5:8)
Przemysł rozrywkowy propaguje niemoralny styl życia, wszelkiego rodzaju zboczenia oraz brak poszanowania dla życia i ludzkiej godności (g 84/10 5-7)
Gry telewizyjne i komputerowe pociągają niedoświadczonych ku rzeczom szkaradnym i demonicznym (g 95 8.5 18)
Siłami napędowymi dzisiejszego świata są chciwość i ambicja
Jeżeli przyzwyczaimy się do postępowania tego świata, możemy zatracić wrażliwość i uznać je za coś normalnego
Jak możemy skutecznie przeciwstawiać się wpływom Szatana?
PODEJMIJ CIĘŻKĄ WALKĘ, BY POZOSTAĆ NIENAGANNYM (22 min)
Kto naprawdę miłuje Boga, ten musi podjąć ciężką walkę duchową, by stać się i pozostać nienagannym wśród spaczonego pokolenia (Judy 3)
Jehowa wymaga wyłącznego oddania, toteż musimy całkowicie odrzucić wszystkie skażone nauki i praktyki (2 Kor. 6:14-18; Obj. 18:4; kl 48-52)
Trzeba się wystrzegać wszelkich form spirytyzmu (5 Mojż. 18: 10-14; kl 111-117)
Pielęgnujmy miłość do tego, co czyste i święte, oraz nienawiść do zła (Am. 5:15a)
Strońmy od spotkań towarzyskich, na których może zapanować świecka atmosfera lub dojść do jakichś wyskoków (1 Kor. 10:31; w 92 15.8 16-20)
Miejmy się na baczności w obcowaniu z osobami płci odmiennej (Efez. 5:3, 4)
Szanujmy prawowite władze, istniejące w ramach porządku Bożego (w 94 1.7 19-23)
Trzeba być podporządkowanym świeckim władzom i płacić podatki (Rzym. 13: 1-7)
Żony mają być uległe mężom, a dzieci posłuszne rodzicom (Efez. 5:22; 6:1, 2)
W zborze należy darzyć szacunkiem starszych i inne osoby sprawujące przewodnictwo (Hebr. 13:17)
Z kolei osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska nie mogą nikogo faworyzować, pozwalać sobie na nepotyzm ani w żaden inny sposób nadużywać władzy (Jak. 2:9; w 87/2 11-16)
We wszystkich poczynaniach bądźmy uczciwi i prawi (Hebr. 13:18)
Kto prowadzi jakiś interes, niech się wystrzega nieuczciwych praktyk i niech nie próbuje wykorzystywać swych znajomości ze współchrześcijanami (w 87/13 13-17)
Unikajmy sideł materializmu i „umiłowania pieniędzy” (1 Tym. 6:9, 10)
Zabiegajmy o pokój i okazujmy prawdziwą, chrześcijańską miłość (Rzym. 12: 18-21; Kol. 3:12-14; w 72/13 22, 23)
Stale módlmy się do Boga o pomoc i o Jego ducha świętego (Łuk. 11:13; 18:1)
Nienaganność to nie tylko wystrzeganie się zła, ale też pilne czynienie dobra
Dbajmy o usposobienie duchowe, regularnie studiując Biblię i uczęszczając na zebrania (Ps. 1:2; Hebr. 10:25)
Powinniśmy brać aktywny udział w głoszeniu dobrej nowiny
Musimy „opiekować się sierotami i wdowami” oraz innymi osobami potrzebującymi pomocy (Jak. 1:27)
Popierajmy dzieło Królestwa, wykorzystując do tego swój czas, środki materialne i uzdolnienia; bądźmy rzecznikami imienia i zwierzchniej władzy Jehowy (2 Kor. 8:12; 9:7)
Przepaść między prawdziwymi chrześcijanami i światem stale musi się pogłębiać
Zamiast zastanawiać się nad tym, jak dalece można bezkarnie zbliżyć się do niegodziwości, myślmy o tym, jak daleko potrafimy się od niej odsunąć
Jeżeli ktoś naśladuje świat lub upodabnia się do niego, to znieważa Jehowę i nie jest nienaganny w Jego oczach
Takim postępowaniem może zgorszyć szczerych poszukiwaczy prawdy
Nawet osoby znające prawdę już od dawna muszą być ostrożne, by nie ‘zostały uniesione z prądem’ (Hebr. 2:1)
OSOBY NIENAGANNE CIESZĄ SIĘ UZNANIEM JEHOWY (4 min)
W tych krytycznych czasach końca bardzo ważne jest, by Jehowa uznawał nas za nienagannych (2 Piotra 3:14)
Z Jego ochrony i błogosławieństw mogą korzystać jedynie osoby bez zarzutu (Ps. 15; Prz. 2:21, 22)
Pozostając nienaganni wśród spaczonego pokolenia, dajemy odpowiedź na zarzuty Szatana i sprawiamy radość Jehowie (Prz. 11:20; 27:11)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 97 4/97
Nr 97 — strona 2 NA 45 MINUT

WYSTRZEGAJ SIĘ SKALANIA ŚWIATEM
Uwaga dla mówcy: Wykaż wyraźnie, dlaczego oddani Bogu chrześcijanie oraz wszyscy ludzie pragnący Mu się podobać muszą się wystrzegać skalania światem. Pomóż słuchaczom dostrzec, że pomimo naszej niedoskonałości możemy się zmienić i służyć Jehowie w sposób godny Jego uznania. Bądź serdeczny i przemawiaj zachęcająco.
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE ZATRWAŻAJĄCO SZERZĄ SIĘ KALAJĄCE ZWYCZAJE (4 min)
Wielu ludzi poważnie niepokoi upowszechnianie się kalających zwyczajów
Wszędzie szerzą się najrozmaitsze odmiany rozwiązłości, narkomania, przemoc, palenie tytoniu, kłamstwo, kradzież i pijaństwo
Często uważa się to za coś normalnego
Tymczasem Jezus powiedział, że takie praktyki kalają człowieka (Marka 7:20-23)
Kalać to inaczej brudzić, zanieczyszczać, plamić, plugawić
Osoby myślące zastanawiają się, do czego doprowadzą dzisiejsze tendencje i jak ustrzec się skalania rosnącą falą najróżniejszego plugastwa
‘Ludzie niegodziwi posuwają się od złego ku gorszemu’ i propagują zwyczaje uwłaczające Bogu, którymi łatwo można się skalać (2 Tym. 3:13)
Przywódcy świata są często zepsuci i skorumpowani ( g 96 8.7 19)
Pod wpływem telewizji, kina i wideo wielu oswoiło się z niemoralnością i przemocą i straciło szacunek dla życia ludzkiego ( g 96 22.7 10, 21)
Sporo ludzi wyraża zaniepokojenie różnymi kalającymi zwyczajami, które wywierają na nich wpływ, a z drugiej strony uważa takie pojęcia, jak cnota, uczciwość i prawość za przestarzałe i pozbawione praktycznej wartości
Postawa dzisiejszych ludzi łudząco przypomina tę, którą opisano w Izajasza 5:20, 21
Żeby zachować czystość i ustrzec się skalania światem, trzeba spełniać uczynki świadczące o wierze w Boga (Tyt. 1: 16)
JEHOWA JEST ŚWIĘTY, TOTEŻ JEGO SŁUDZY MUSZĄ BYĆ CZYŚCI I ŚWIĘCI (10 min)
Od sług Jehowy wymaga się zachowywania świętości (Izaj. 52:11; 1 Piotra 1:14-16)
Hebrajskie słowo tłumaczone na świętość kryje w sobie myśl o odłączeniu, wyłączności, poświęceniu się Bogu, o oddzieleniu dla służby Bożej
Aby zachowywać świętość i czystość w oczach Boga, musimy podjąć konkretne działania
Uwierzyć w Chrystusową ofiarę, która oczyszcza nas od grzechu (1 Jana 1:7, 9)
Szczerze starać się postępować w sposób prawy (Dzieje 10:34, 35)
Przyodziać się w nową osobowość i posługiwać się zdolnością rozumowania, by dostrzegać różnicę między postępkami świata a czystą drogą Bożą (Rzym. 12:1, 2; Kol. 3:5-10, 12-14; w93 1.3 17, 18)
Świadczyć Bogu wyłączne oddanie stosownie do naszych osobistych możliwości (Łuk. 4:8; Jana 4:24; w91 15.5 5)
Słowo Boga i Jego widzialna organizacja pomagają nam rozpoznać kalające zwyczaje i ich unikać
W Biblii podano chrześcijanom prawa piętnujące określone grzechy (Dzieje 15:28, 29; 1 Kor. 6: 9, 10)
Organizacja wskazuje na zasady biblijne, które mogą nas uchronić przed kalaniem się na przykład nałogiem tytoniowym, narkomanią i hazardem, mimo że nie wszystkie te zwyczaje wymieniono w Biblii (odczytaj 2 Koryntian 7:1; g 91 8.8 17; g 94 8.3 31; g 94 8.8 14, 15)
MILIONY PRAWYCH LUDZI ZACHOWUJE CZYSTOŚĆ (8 min)
W Micheasza 4:1-4 przepowiedziano, że ludzie ze wszystkich narodów obiorą wznioślejszą drogę życiową
Różne czynniki pozwalają się oczyścić i wystrzegać skalania
Pouczenia Jehowy zawarte w Jego Słowie pomagają kroczyć ścieżkami Bożymi (Ps 119:105; Izaj. 48:17)
Uznanie konieczności przyjęcia i przestrzegania wysokich norm biblijnych, nakazujących wystrzegać się skalania pod względem fizycznym, moralnym i duchowym (Ps. 24:3, 4; Jak. 1:27)

Obcowanie ze świętym narodem, który Bóg oczyścił i powołał z ciemności duchowej (Tyt. 2:11-14; 1 Piotra 2:9)
Do wszystkich ludzi kierowane jest bezstronne zaproszenie, by obrali czystą drogę życiową — ale kto je przyjmuje?
Ludzie, którzy wzdychają i jęczą nad oglądanymi wokół obrzydliwościami (Ezech. 9:4)
Osoby złaknione prawdy i prawości (Mat. 5:6; w95 15.12 28)
Ci, którzy są odpowiednio usposobieni do życia pod panowaniem Królestwa Bożego (Dzieje 13:48)
Każdy, kto już się oczyścił od skalania światem, musi pozostać czysty w oczach Bożych
Trzeba stale akceptować wymagania Boże i stosować się do nich
WIELKA RZESZA JEST DZIŚ OCZYSZCZANA OD SKALANIA ŚWIATEM (20 min)
Na całym świecie ludzie przypominający owce są zapraszani do służenia Jehowie (Mat. 11:28-30)
Biblia przepowiedziała, że tłumy ludzi ze wszystkich narodów zostaną oczyszczone od grzechu — odziedziczonego i popełnionego przez poszczególne osoby — i będą służyć Jehowie przed Jego tronem (Obj. 7:9, 10, 13-17)
Ponieważ Jehowa zaprasza nas do służenia Mu, nie powinniśmy mniemać, że nie potrafimy dokonać koniecznych zmian
Wykorzystujmy udostępniane przez Niego środki pomocnicze, by się oczyścić ze skalania ciała i ducha
Do tych środków zalicza się Pismo Święte, modlitwa, duch święty oraz dojrzali chrześcijanie w zborze
O tym, że Boże środki pomocnicze są naprawdę skuteczne, upewniają przeżycia ludzi, którzy oczyścili się z kalających zwyczajów
Palenie tytoniu (w 96 15.9 17; w 94 1.10 9)
Alkohol i narkotyki (g 96 8.9 14; w 94 15.9 27)
Niemoralny tryb życia (w93 1.2 6; w 88 15.7 7)
Hazard (g 95 8.10 11; w 93 15.8 7; g 92 9.6 25, 26)
Spirytyzm i obrzędy religii fałszywej (w 93 1.9 6;<zamiast yb92 48-9> w 92 1.9 23)
[W tej części możesz wykorzystać inne stosowne doświadczenia z publikacji Towarzystwa, ilustrujące główne punkty. Jeżeli w waszej okolicy skalanie światem przybiera jeszcze inne znamienne formy, można o tym wspomnieć i przytoczyć budujące doświadczenia osób, którym udało się z tym zerwać]
ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ, WYSTRZEGAJĄC SIĘ SKALANIA ŚWIATEM (3 min)
Jeżeli już uwolniłeś się od kalających świeckich zwyczajów, usilnie staraj się zachować czystość (2 Piotra 2:20; Judy 3)
Nie opuszczaj rąk z powodu ludzkich błędów i uchybień wynikających z niedoskonałości
Stale wierz w oczyszczającą moc ofiary okupu złożonej przez Jezusa Chrystusa (1 Jana 2:1, 2)
Systematycznie uczęszczaj na zebrania zborowe (Hebr. 10:23-25)
Opowiadaj drugim o prawdzie
W ten sposób nie tylko pomagasz im wejść na drogę do życia, ale chronisz przy tym swoje usposobienie duchowe i swą nadzieję na wybawienie (1 Tym. 4:16)
Raduj się z zaszczytu przysparzania czci świętemu imieniu Jehowy i przebywania w Jego czystej i świętej organizacji
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 98 4/97
Nr 98 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#60 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-11-11, godz. 14:25

DLACZEGO MOŻNA ZAUFAĆ BIBLII
Uwaga dla mówcy:
Pomóż słuchaczom zrozumieć, że Biblia jest natchniona przez Boga i stanowi praktyczny i wiarogodny przewodnik dla ludzkości. Podkreśl, iż tylko dzięki trzymaniu się wskazówek podanych w Biblii możemy przysparzać Bogu czci i prowadzić szczęśliwe życie
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE WIAROGODNEGO PRZEWODNIKA (3 min)
Na całej ziemi ludzie szukają kierownictwa w wielu sprawach
Zabiegają o lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne oraz chcieliby zwalczyć choroby i dolegliwości
Pragną prowadzić szczęśliwsze życie małżeńskie i rodzinne
Szukają pomocy przy podejmowaniu decyzji związanych z wykształceniem, zatrudnieniem, sprawami finansowymi i mnóstwem innych rzeczy
Wielu zwraca się do zawodowych doradców i sięga po różne poradniki
Rezultaty zazwyczaj nie są zadowalające, ponieważ rady te nie są wiarogodne i opierają się na bardzo ograniczonym ludzkim doświadczeniu
Jednakże miliony ludzi o najrozmaitszym pochodzeniu etnicznym, narodowościowym, społecznym i różnym poziomie wykształcenia znalazło naprawdę praktyczny i wiarogodny poradnik
Dzięki niemu tworzą pokojowy, szczęśliwy i zjednoczony lud, o którym pewien dziennikarz napisał: „Wystarczy powiedzieć, że gdyby cały świat żył według [biblijnych] zasad, które wyznają Świadkowie Jehowy, to położono by kres rozlewowi krwi i nienawiści, a wszędzie królowałaby miłość” (g94 8.1 13)
Świadkowie Jehowy ufają Biblii i są głęboko przekonani, że jest ona najlepszym przewodnikiem na świecie
DLACZEGO POWINIENEŚ ZAUFAĆ BIBLII (17 min)
Większość ludzi, którzy nie ufają Biblii, nigdy jej nie czytała
Gdyby ją przestudiowali, przekonaliby się, że we wszystkim jest dokładna
Jezus Chrystus oznajmił, iż Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest prawdą (Jana 17:17)
Rozważmy, dlaczego Biblię można uznać za prawdomówne Słowo Boże
Biblia jest dokładna pod względem historycznym i geograficznym
Archeolog Yohanan Aharoni napisał: „Biblia wciąż jest głównym źródłem informacji o starożytnej Palestynie z okresu Izraela. Zawiera opisy środowiska geograficznego, jak również opowiadania o ówczesnych wydarzeniach historycznych. Znajdujemy w niej wzmianki o blisko 475 tamtejszych miejscowościach, a wiele z nich występuje w kontekstach, które dostarczają trafnych szczegółów o wyglądzie, położeniu i historii danego miejsca” (g84/12 16)
Biblia jest wiarogodna w kwestiach naukowych
Księgi Hioba i Izajasza zawierają informacje ścisłe pod względem naukowym, chociaż w czasie, gdy je spisywano, wyznawano inne poglądy
Izajasz zgodnie z prawdą mówi o ziemi jako o „okręgu”, czyli kuli (Izaj. 40:22)
Pismo Święte poprawnie informuje, że ziemia jest zawieszona na niczym (Hioba 26:7)
O tym, że Biblia jest Księgą jedyną w swoim rodzaju, świadczą jej niezawodne proroctwa
Niektóre proroctwa biblijne spełniły się w przeszłości
Bardzo ciekawe proroctwo, które już się spełniło, znajdujemy w Księdze Daniela 8: 3-8; 20- 22 (w 93 15.5 6)
Inne proroctwa biblijne urzeczywistniają się w obecnym czasie końca
Jedno z nich zanotowano w Księdze Objawienia 17: 3, 8- 11 jakieś 1900 lat temu (re 246-248; 251-254)
„Bestia barwy szkarłatnej” objawiła się jako Liga Narodów, podczas II wojny światowej wstąpiła do otchłani i ponownie pojawiła się w 1945 roku jako ONZ
Siedem głów to siedem głównych mocarstw, które kolejno gnębiły lud Boży
Te informacje biblijne w żadnym wypadku nie upoważniają do lekceważenia rządów lub ich przedstawicieli
Jako prawdziwi chrześcijanie, Świadkowie Jehowy okazują stosowny szacunek rządzącym „władzom zwierzchnim” (Rzym. 13:1)
Uczciwie analizując Biblię, można łatwo znaleźć niezbite dowody na to, iż jest ona Słowem Bożym oraz wiarogodnym źródłem wskazówek i kierownictwa
DLACZEGO BIBLIA POWINNA BYĆ TWYM PRZEWODNIKIEM (20 min)
Biblia jest ‘lampą dla naszych stóp i światłem na naszym szlaku’ (Ps. 119:105)
Pewien Hiszpan, który studiował prawo na uniwersytecie, powiedział: „Na uczelni pokazano mi, jak studiować; z Biblii dowiedziałem się, jak żyć” (w 94 15.9 27)
Biblia uwypukla właściwe wartości, jak również zasady, których należy się trzymać w życiu; może też uczynić niedoświadczonego mądrym (Ps. 19: 7, 8)
Zachęca nas do zachowywania spokoju, unikania zawiści i porywczości (Prz. 14:30; w 96 1.2 31; 15.12 32)
Radzi zachowywać umiar w nawykach (Prz. 23:20; 1 Tym. 3: 11; Tyt. 2:2)
Chociaż Biblia nie obiecuje, że już teraz będziemy się cieszyć doskonałym zdrowiem, dodaje nam otuchy i pomaga trwać pomimo problemów zdrowotnych
Kobieta, która przez całe życie walczyła ze skutkami porażenia mózgowego oraz nawrotami depresji, oświadczyła: „Przy życiu utrzymuje mnie zaufanie do Boga i więź z Nim, choć liczę się z tym, iż będę coraz bardziej pod...adać na zdrowiu. Jakże jestem jednak szczęśliwa, że mogę przebywać wśród ludu Jehowy i korzystać z Jego niezawodnego wsparcia!” (w 93 1.6 31)
Biblia podaje praktyczne i skuteczne rady, jak rozwiązywać problemy małżeńskie i rodzinne
Pewien nauczyciel z Zimbabwe napisał: „Wraz z żoną przekonaliśmy się na podstawie własnych bolesnych przeżyć, że ludzkie próby rozwiązywania problemów niezależnie od Boga są daremne” (g97 8.4 32; fy 11)
Jeżeli kierujemy się w życiu radami biblijnymi, będziemy wierni swym partnerom i unikniemy zgryzot związanych z rozpadem małżeństwa (Prz. 6: 32, 33; Efez. 5: 33)
Dostosowując się do mierników biblijnych, chrześcijanie zabiegają o pokój ze wszystkimi (Rzym. 12:18; Hebr. 12:14)
Zrozumienie biblijnej prawdy, że Bóg nie jest stronniczy, pomaga przezwyciężyć uprzedzenia rasowe i etniczne (Dzieje 10:34, 35)
Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że nie jesteśmy po prostu wyższą formą życia zwierzęcego, mamy bowiem zdolność zajmowania się sprawami duchowymi (Mat. 5:3; Kol. 3: 16, 17)
Dokładna znajomość Biblii może otworzyć nam drogę do szczęśliwej przyszłości
Wskazuje nam prawdziwy cel życia — służenie Bogu
Przyjęcie Słowa Bożego z wdzięcznością toruje drogę do nawiązania zażyłej więzi z Jehową, Źródłem życia, prawdy i duchowego światła (Ps. 36:9; 43:3)
Dzięki temu przebywamy w radosnym towarzystwie ludu Bożego (Ps. 144:15b)
Znajomość prawdy biblijnej i służenie Jehowie nadaje sens naszemu życiu
POZWÓL, BY BIBLIA WSKAZYWAŁA CI DROGĘ KU SZCZĘŚLIWEMU ŻYCIU (5 min)
Uznawaj Biblię za to, czym w rzeczywistości jest — za Słowo Boże (1 Tes. 2: 13)
Jej rady przynoszą nam pożytek w każdej dziedzinie życia
Pomagają prowadzić szczęśliwe i sensowne życie
Pismo Święte dostarcza wskazówek niezbędnych do radzenia sobie z kłopotami zdrowotnymi, trudnościami w rodzinach, klęskami żywiołowymi i innymi próbami
Biblia wzbudza w nas niezawodną nadzieję (Obj. 21: 3, 4)
Przede wszystkim jednak wskazuje, jak służyć Jehowie w sposób cieszący się Jego uznaniem (2 Tym. 3: 16, 17)
Jeśli będziesz trzymał się wskazówek Biblii, niezawodnego przewodnika danego przez Boga, lgnął do Jego ludu, będziesz mógł zaznawać wiecznotrwałego szczęścia (Prz. 2: 21)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać ani omawiać wszystkich wskazanych wersetów)
Nr 99 11/97
Nr 99 — strona 2 NA 45 MINUT


PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ Z BOGIEM I BLIŹNIMI

Uwaqa dla rnÓ?;cj: Wykład należy wygłosić bardzo ciepło i serdecznie. Pomóż słuchaczom zrozumieć, że przyjaźń z Jehowa to wspaniały i radosny przywilej. Wyjaśnij też, dlaczego warto dokładać wszelkich starań, by Go poznać i zabiegać o Jego uznanie

PRAWI)ZIWA PRZYJAŹŃ WYPŁYWA Z MIŁOŚCI (3 mm)
Przyjaciel i znajomy to nie to samo
W takich sprawach, jak zaufanie, uczucia, szacunek i lojalność, przyjaźń wymaga większego zaangażowania i wieksze.j odpowiedzialności
Przyjaciel to osoba, którą dobrze znamy, podziwiamy, z którą wiele nas łączy i do której jesteśmy przywiazani
Według pewnego słownika „przyjaciel” to „człowiek pozostający w bliskich, serdecznych stosunkach, darzony zaufaniem” (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka)
Bliscy przyjaciele chętnie wywiązują się z zobowiązań wynikających z silnej, osobiste,j więzi, traktujac to jako okazję do potwierdzenia swej przyjaźni
Kto oczekuje przyjaźni bez poczucia odpowiedzialności i lojalności, ten w gruncie rzeczy poszukuje tylko zn”iiomego, a nie przyjaciela (w92 1.6 24)
Fundament kndej prawdziwej przyjaźni stanowi szczera miłość, która jest trwała i nigdy nie zawodzi (1 Kor. 138)
Kierując się miłością, prawdziwy przyjaciel pomaga w trudnych chwilach i wiernie udziela rad (Prz.
17:17; 27:9)
Miłość do Boga pobudzi nas do zabiegania o Jego przyjaźń
Biblia mowi nam, co musimy robić, by cieszyć się prawdziwą przyjaźnią z Bogiem i bliźnimi
BIBLIJNE P1ZYKŁADY PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI (10 mln)
Pismo wjt zawiera wiele godnych naśladowania przykładów prawdziwej przyjaźni
Trwała rzyjaźń łączyła Rut i Noemi
Rut, nie będaca Izraelitką, okazała wyjątkowe przywiązanie i lojalną miłość do swej teściowej Noemi Chociaż owdowiała i nie miała dzieci, nie chciała opuścić Noemi (Rut 1:16, 17)
Widzac jej miłość, ludzie mówili później, że Rut jest dla Noemi lepsza niż siedmiu synów (Rut 4:15) Zażyła przyjaźń wywiazała się między Dawidem i Jonatanem
Na Jonatanie duże wrażenie musiało zrobić to, że Dawid pokładał wiarę w Bogu i wykazał się odwagą w rtarciu z Goliatem (w80/19 22)
Zostali nrawdziwymi, zaufanymi przyjaciółmi (1 Sam. 18:1, 3; 20:17, 42; w96 15.3 4 i 5)
Wprawdzie Jonatan był dziedzicem tronu Izraela, jednakże dobro Dawida przedkładał ponad swoje własne (1 Sam. 20:31, 32; 23:16-18; w89 15.2 24 i 25)
Łaczyła ich nierozerwalna przyjaźń, gdyż obaj na pierwszym miejscu stawiali przyjaźń z Jehowa Bogiem i lojalność wobec Niego
Gdy Jonatan poniósł śmierć, Dawid bardzo go opłakiwał (2 Sam. 1:25, 26)
Jezus i jego uczniowie utrzymywali zażyłą przyjaźń
Jezus przekazał im wiedzę o Jehowie Bogu (Marka 4:34)
Ich pr7yjaźń przetrwała wiele prób i będzie trwać wiecznie (Luk. 22:28-30; Jana 13:1)
Jezus był gotów oddać za nich życie (Jana 15:11-15)
JAK ZOSTAĆ PRZY,JACIELEM BOGA (15 mm)
Przyjaciółmi Boga nie stajemy się automatycznie, tylko dlatego, że jest naszym Stwórcą
Niezbędna jest wiara; musimy wierzyć, że Bóg istnieje, i zabiegać o Jego przyjaźń (Hebr. 11:6)
Konieczne jest nabywanie dokładnej wiedzy o Bogu—o Jego osobowości, sposobie działania i zamierzeniach (Jana 17:3)
Musimy rozwinąć W sobie pełną szacunku bojaźń przed Jehową i okazywać Mu miłość przez słuchanie Go (Ps. 25:14; 1 Jana 5:2, 3)
Nr 100 12/98Kluczowe znaczenie w przyjaźni z Bogiem ma zaufanie
Bez zaufania nie może istnieć żaden trwały związek—ani z ludźmi, ani z Bogiem
Rozumiał to Abraham i wielokrotnie okazywał bezgraniczne zaufanie do Boga (Hebr. 11:8, 9, 17-19)
Dlatego nazwano go przyjacielem Jehowy (odczytaj Jakuba 2:21-23)
Bóg miłuje prawość i wymaga od swych przyjaciół, by również ja. miłowali (Ps. 33:5)
Zabiegaj o przyjaźń ludzi, którzy są przyjaciółmi Jehowy, a unikaj tych, którzy najwyraźniej nie mają szacunku dla zbożnych zasad (Jak. 4:4)
Bądź lojalny wobec Jehowy i chętnie występuj w Jego obronie (Izaj. 6:8)
Nie utrzymuj swej przyjaźni z Bogiem w tajemnicy; składaj publiczne wyznanie ku wybawieniu (Rzym. 10:10)
Istotną rolę w pozyskaniu przyjaźni Boga odgrywa nawiązanie z Nim osobistego kontaktu Módl się do Boga i mów Mu O swych najgłębszych uczuciach (Filip. 4:6, 7)
Słuchaj Boga, czytając Jego Słowo i stosujac sie do Jego rad (w92 1.6 26)
Zabieganie o przyjaźń Boga obejmuje też stosowne korzystanie z „nieprawego bogactwa” (Luk. 16:9, 11-13) Stawianie wielbienia Jehowy na pierwszym miejscu w życiu i mądre korzystanie z posiadanych dóbr
pomoże nam utrzymać przyjaźń z Bogiem (W 94 1.12 18)
Nasza przyjaźń z Jehową zależy od tego, czy dołożymy starań, by sprostać miernikom biblijnym (w89 15.9 26-30; odczytaj Psalm 15:1-5)
PRZYJAŹŃ Z BLIŹNIMI (12 mm)
Przyjaźń oznacza coś więcej niż tylko życzliwe traktowanie
Musi być szczera i mieć na uwadze dobro drugich
Stosuj się do rady Pawła, by czynić dobrze wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze (Gal. 6:9, 10)
Czyń dobrze wszystkim, dzieląc się z nimi nadzieja na Królestwo (Mat. 28:19, 20; Jana 15:14)
Choć chrześcijanin, wzorując się na Jezusie, miłuje wszystkich ludzi, to jednak taką miłość, jaka towarzyszy przyjaźni, okazuje tylko tym, którzy są przyjaciółmi Boga (2 Kron. 19:2)
Wykazuj inicjatywę w dawaniu dowodów przyjaźni (1 Jana 4:19)
Chętnie dawaj samego siebie, swój czas, zrozumienie i dobra materialne (Prz. 17:17; w96 1.11 15) Trzymaj się prawych zasad i bądź lojalny (Ps. 97:10)
Nie dawaj posłuchu plotkom (w96 15.9 22; 15.3 6)
Bądź szczery z przyjacielem, który potrzebuje usłyszeć prawdę, i nie odrzucaj tego, który ją mówi (Prz. 27:6; Gal. 4:16)
Okazuj życzliwość, współczucie i chętnie przebaczaj (Kol. 3:12-14)
Pokora i gotowość do szczerych przeprosin sa bardzo pomocne w utrzymaniu przyjaźni (w96 15.9 22- -24)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, bądź gotów oddać życie za braci, tak jak to zrobił Jezus [Omów krótko jedno lub dwa sprawdzone doświadczenia] (g98 22.10 22; w96 1.11 18)
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PŁYNĄCE Z PRAWDZIWEJ PRZY,JAŹNI (5 mm)
Przyjaźń z Bogiem nie jest czymś nierealnym ani nieosiągalnym
Abraham został przyjacielem Boga
Tak jak on, bierz pod uwagę fakt, iż zohowiazania wobec Boga są znacznie większe niż te, które nakłada przyjaźń z człowiekiem
Jezus był Synem Bożym i Jego najbliższym przyjacielem (Jana 1:18)
Wzorem Jezusa staraj się podobać Bogu we wszystkim (Jana 8:29; w92 1.6 25)
Zabiegając o przyjaźń Boga, znajdziemy się w serdecznym i kochającym zborze czcicieli Jehowy (Ps.
27:10; 133:1)
Możemy tam znaleźć prawdziwych przyjaciół, którzy też przyjaźnią się z Jehową
Jeśli przyjaźń ma trwać wiecznie, musi się opierać na przyjaźni z Jehową
Przyjaźń z Jehową zapewnia szczęście dziś i prowadzi do życia wiecznego w przyszłości
Już wkrótce Jehowa i Jezus wprowadzą swych przyjaciół do nowego świata, gdzie wszyscy będą prawdziwymi przyjaciółmi (Izaj. 11:9)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać ani omawiać wszystkich wskazanych wersetów)
Nr 100—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych