Skocz do zawartości


marcin

Rejestracja: 2005-09-09
Poza forum Ostatnio: 2005-12-18, 23:15

Moje posty

W temacie: Dusza - Łk 16:19-31

2005-09-21, godz. 21:28

Rodzaju 37:35  Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał.

Czy to oznacza że Józef miałby być w niejscu męk i cierpień , a Hiob czy uważał za coś lepszego cierpieć w Otchłani (Szeolu).

Hioba 14:13  O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz.

W temacie: Dusza - gdzie jest RAJ?

2005-09-20, godz. 22:22

[QUO1) wtedy jak pisał te słowa i na ziemi nie pojawił się jeszcze Jezus, to oczywiście nie mógł od razu po swojej śmierci pójść do nieba. Jego dusza przebywała w Otchłani, czekając na przyjście Jezusa. Dopiero bowiem Chrystus otworzył bramy nieba (Hbr 10:19-20)
TE]
Co rozumiesz przez pojęcie otchłań czy jest to stan braku jakiejkolwiek świadomości czy może Dawid był w piekle w miejscu odcięcia od Boga czyli w bardzo nieprzyjemnym miejscu razem ze wszystkimi grzesznikami i ludzmi prawymi bo do nieba nie było dostepu.


1 Królewska 3:14  A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni.

Taka wzmianka o Dawidzie jako o wzorcu dla Salomona świadczy o tym że chyba nie zasługiwał na taki los są to słowa samego BOGA.

List do Hebrajczyków poświadcza to że Dawid był wzorem. Heb. 11:22

Otworzył nam brame do miejsca świętego inaczej jeśli dobrze rozumiem miasta świętego które ma zstąpić w dniu sądu i dzięki wierze w krew Jezusa ludzie którzy zasnęli odziedziczą to wszystko po zmartwychwstaniu raczej niż w momencie śmierci bo najpierw powinien być sąd.

Objawienie 21:1  I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
2  I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
3  I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
4  I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
5  I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
6  I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
7  Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
8  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

[/QU2) Gdy Jezus oddał za nas życie, to wstąpił do Otchłani i pociągnął dusze ludzi sprawiedliwych do raju, czyli nieba (Ef 4:8-10)
OTE]
Nie jestem pewien czy chodzi wtym wersecie o zstąpienie do szeolu czy poprostu na ziemie przekład Brzezki i Gdanski mówi o zstapieniu do najniższych stron ziemi co nie jest jednoznaczne z twoją interpretacją może tesz chodzić o TARTAR

1 Piotra 3:18  Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
19  W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
20  niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

,,ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu,''

1 Tymoteusza 3:16  A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.

,, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, ''

2 Piotra 2:4  Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;

Judy 1:6  i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia;

Rodzaju 6:2  Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.

Hioba 1:6  Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi.

[/QU4) Po zmartwychwstaniu ciał człowiek będzie mógł na własne oczy oglądać Boga będzie z nim na zawsze (Obj 21:3-4)
OTE]

Co masz przez to na myśli czy to że po śmierci nie są wstanie widzieć Boga.

W temacie: Dusza - gdzie jest RAJ?

2005-09-20, godz. 15:04

Ciekawie o stanie umarłym wypowiada sie paweł w swoim liscie

1 Tesaloniczan 4:13  Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają; nie chcielibyśmy, żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei.
14  Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus nie tylko umarł lecz także i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia.
15  Otóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach Pańskich, że my, pozostawieni przy życiu do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli.
16  Na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi.
17  Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy.
18  Właśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem.

,,którzy umierają" BW,BG,BB którzy zasnęli

1 Tesaloniczan 4:13  A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
14  Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
15  A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16  Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17  potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18  Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Czemu Paweł właśnie w taki sposób stara się pokrzepić Tesaloniczan zamiast powiedzieć by sie nie martwili gdyż ci którzy umarli są już w lepszym świecie w niebie przy samym Bogu.
Jezus też tak jak Paweł przyrównywał śmierć do snu JANA 11:11

W temacie: Dusza - gdzie jest RAJ?

2005-09-20, godz. 14:41

Machabeusz, po zastanowieniu się, muszę Ci przyznać rację. Uważam, iż 24 starszych to właśnie m.in. bohaterowie wiary wymienieni w Hbr 11.

Chciałbym tutaj zacytować dwa wersety które mogą nam pomóc w rostrzygnięciu tej kwesti

Hebrajczyków 11:32  I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,

Dzieje Apostolskie 2:34  Albowiemci Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej,