Skocz do zawartości


Vegaroy

Rejestracja: 2011-09-12
Poza forum Ostatnio: 2011-09-12, 05:24

Moje posty

W temacie: Jeremiasza 14:8-16

2011-09-12, godz. 05:28

Alnos'ci proroka przypada na lata panowania Sedecjasza, którego po kolejnym królu Jojakinie (Jechoniaszu) osadzi? na tronie w?adca babilon'ski Nabuchodonozor. Jeremiasz móg? teraz bez przeszkód spe?niac' swoja; misje;, zmierzaja;ca; do ratowania pan'stwowos'ci judzkiej i religii. By? zwolennikiem zachowania spokoju i uleg?os'ci wobec Babilon'czyków. Uwaz.a?, z.e tylko za taka; cene; moz.na uratowac' Jerozolime; i s'wia;tynie;. Takie pogla;dy by?y przyczyna; oskarz.enia go o defetyzm i zdrade;, co doprowadzi?o do jego uwie;zienia. Stronnictwo, które przeje;?o w?adze; w czasie oble;z.enia przez Babilon'czyków, wymog?o na królu skazanie Jeremiasza na s'mierc'. Uratowa?a go wprawdzie interwencja pewnego dworzanina, ale i tak do zdobycia miasta (w 587/586 r. p.n.e.) przebywa? w wie;zieniu. Po upadku Jerozolimy Jeremiasz zosta? najpierw w?a;czony do grupy Judejczyków przeznaczonych do deportacji, a naste;pnie u?askawiony na osobisty rozkaz Nabuchodonozora. Prorok mia? do wyboru: albo udac' sie; do Babilonu, albo pozostac' w Judzie z nieliczna; grupa; ludnos'ci pozostawiona; na miejscu. Wybra? to drugie. Uda? sie; do Godoliasza, administratora kraju, aby czuwac' nad z.yciem religijnym mieszkan'ców. Wkrótce jednak Godoliasz zosta? zamordowany, a niedobitki Judejczyków po krótkiej wojnie domowej w obawie przed zemsta; Babilon'czyków uciek?y do Egiptu, zabieraja;c przemoca; Jeremiasza i jego sekretarza Barucha. Równiez. w Egipcie prorok stara? sie; zwalczac' ws'ród uchodz'ców synkretyzm religijny i ba?wochwalstwo, co spotyka?o sie; ze sprzeciwem.Flowers

W temacie: "Gdy w całej przyrodzie zapanuje harmonia"

2011-09-12, godz. 05:25

Bóg umie poskromic' okrucien'stwo zwierza;t, by? trwaja;cy przez mniej wie;cej jeden rok pokój mie;dzy zwierze;tami a ludz'mi w arce Noego.

Nie zapominajmy, z.e warunki panuja;ce dzis' na ziemi nie odpowiadaja; warunkom istnieja;cym w raju Paradise. Tamto s'rodowisko by?o zupe?nie inne. Prawdopodobnie by?o tez. wiele odmiennych pokarmów. Zwierze;ta maja;ce silniejsze ze;by jad?y zapewne twardszy pokarm. Ich ze;by by?y do tego przystosowane.Flowers