Autor: Marcin Majchrzak

Kontakt: [email protected] 

Fałszywe proroctwa - wybrane przykłady

Są to przykłady licznych proroctw dotyczących końca świata, ogłaszanych przez świadków Jehowy. Towarzystwa Strażnica nie stać nawet na prawdomówność w tej kwestii, bo po niespełnionych proroctwach zaprzeczano, że coś takiego miało miejsce, zwalając czasem winę na szeregowych członków! Ponieważ "świadkowie [Jehowy] głoszą, kierowani z niebios." ("Strażnica" 1972, 1 kwietnia, s. 200, wyd. ang.) to łatwo odszukać cytaty, w których twierdzono, że proroctwa pochodzą od Boga.

1914

 1. "Szósta z nich, jak wierzymy, zakończyła się 11.08.1840 r. i od tego czasu żyjemy w czasie 'siódmej trąby', czyli 'ostatniej trąby' lub 'trąby Bożej', która będzie trwała aż do czasu, gdy królestwa tego świata, poprzez czas wielkiego ucisku, staną się królestwami naszego Pana. (Ap 11:5). To, jak ukazuje proroczo Pismo Św., nie wypełni się w pełni, dopóki nie nadejdzie rok 1914". ("Strażnica" 1882, lipiec, s. 1, wyd. ang. - Reprints s. 368)

 2. "W rozdziale tym przedstawiamy dowody Biblijne wykazujące, że zupełny koniec Czasów Pogan, t. j. kres panowania, nastąpi R. P. 1914; i że ten rok będzie najdalszym kresem rządów niedoskonałych ludzi (...). Po pierwsze, że tego roku Królestwo Boże (...) uzyska pełną, uniwersalną władzę i że będzie ono 'ustanowione' czy zdecydowanie zaprowadzone na ziemi, na ruinach obecnych instytucji". (Wykłady Pisma Świętego (WPŚ), tom 2, s. 76-77, wyd. ang. z 1911 r.)

 3. "Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy, że w ciągu 26 lat wszystkie obecne rządy będą obalone i rozwiązane..." (WPŚ Tom 2, s. 98-99, wyd. ang. z 1911 r.) - pierwsze wydanie w 1889

 4. "Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16;14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła". (WPŚ, tom 2, s. 101, wyd. ang. z 1911 r.)

 5. "... pełne ustalenie się Królestwa Bożego na ziemi w 1914 roku". (WPŚ tom 3, s. 126, wyd. ang. sprzed 1914 roku)

 6. "A z końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają Chrześcijaństwem, zniknie, jak to wykazano na podstawie proroctwa". (WPŚ tom 3, s. 153, wyd. ang. sprzed 1914 roku)

 7. "Że wybawienie świętych musi nastąpić jakiś czas przed 1914 jest całkiem widoczną rzeczą, (...). Nie poinformowano nas w jak długim przeciągu czasu przed rokiem 1914 będą wywyższonymi ostatni żywi członkowie Ciała Chrystusowego". ( Tom 3, s. 228 (wyd. ang. z 1913 r.)

 8. "Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem, i 1915 A. D. równa się 3457 lat. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie". (WPŚ tom 3, s. 342 (wyd. ang. z 1923 r.; wyd. pol. z 1923 r., s. 387)

 9. "Obecna wielka wojna w Europie jest początkiem Armagedonu" [4] ("Pastor Russell's Sermons" (Kazania pastora Russella), s. 676, wyd. ang.)

 10. "...biblijna zapowiedź 1000 lat pokoju i błogosławieństwa będzie poprzedzona 40 latami niepokoju, zaczynającego się niewyraźnie w 1874 roku i wzrastającego aż do społecznego chaosu, który zakończy się w 1914 roku". ("Strażnica" 1890, s. 1243, wyd. ang.)

 11. "Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są Boże daty, nie nasze; 1914 nie jest datą początku lecz końca". ("Strażnica" 1894, 15 lipca, s. 1677, wyd. ang.)

1925

 1. "Nie ulega wątpliwości, że Szatan wierzył, iż Królestwo Tysiąclecia miało nastąpić w roku 1915; wiedział też niewątpliwie, że na siedem lat przed tą datą miało nastąpić zwolnienie więzów nałożonych na złe duchy. Niech będzie co chce, ale widocznym jest, że założenie Królestwa w Palestynie prawdopodobnie nastąpi w roku 1925, w dziesięć lat później, aniżeli obliczaliśmy początkowo". (WPŚ tom 7, s. 151, wyd. pol. z 1925 r.)

 2. "Główną rzeczą mającą być przywróconą, jest życie ludzkie; a ponieważ Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakóba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925-ym powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci" ("Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą", s. 59-60, wyd. pol. z 1920 r.)

 3. "Nie będzie żadnej pomyłki ... Abraham obejmie w posiadanie swoje obiecane dziedzictwo w 1925 roku". ("Strażnica" 1917, 15 października, s. 6157, wyd. ang.)

 4. "Ta chronologia nie jest ludzka lecz BoĹźa... boskiego pochodzenia ... absolutnie, zdecydowanie poprawna". ("StraĹźnica" 1922, 15 lipca, s. 217, wyd. ang.)

 5. "1914 rok zakończył czasy pogan... 1925 rok jest jeszcze pewniej wskazany przez Pismo Św.". ("Strażnica" 1922, 1 września, s. 262, wyd. ang.)

 6. "1925 jest bardzo wyraźnie zaznaczony w Piśmie Św." ("Strażnica" 1923, 1 kwietnia, s. 106, wyd. ang.)

 7. "Rok 1925 jest datą wyraźnie zaznaczoną w Piśmie Św., wyraźniej niż 1914". ("Strażnica" 1924, 15 lipca, s. 211, wyd. ang.)

 8. "Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, a na ziemi zostanie przywrócony raj" ("Pilnie zważaj na proroctwa Daniela", str. 303).

 9. "W nawiązaniu do swych chybionych wypowiedzi, dotyczących roku 1925, [Rutherford] przyznał pewnego razu wobec wszystkich w Betel: 'Cóż, ośmieszyłem się'." ("Strażnica", rok CVI (1985), nr 14, s.24, stopka u dołu strony)

1975

 1. "Zatem siódme millenium po stworzeniu człowieka przez Jehowę Boga powinno się rozpocząć przed upływem bieżącego dziesięciolecia."; "czy więc koniec sześciu tysięcy lat ciemiężycielskiego zniewolenia ludzi pod rządami szatana diabła nie byłoby dla Jehowy Boga odpowiednią chwilą na wprowadzenie millenium sabatniego wytchnienia całej ludzkości? Z pewnością!" ("Strażnica" 1970, nr 18, str. 13, par. 42).

 2. "Jeżeli Pan Jezus Chrystus ma być 'Panem i sabatu' to jego tysiącletnie panowanie musi być siódmym w serii okresów tysiącletnich, czyli milleniów. Tylko pod tym warunkiem będzie ono panowaniem sabatnim" ("Strażnica" 1970, nr 18, str. 13, par. 42) - jak wyliczyli śJ, od stworzenia Adama sześć tysięcy lat minęło w 1975.

 3. "...sabatnie panowanie Chrystusa obejmujące cały tysiąc lat, będzie dla ziemi i jej mieszkańców okresem pokojowym. Będzie to pora wytchnienia od wszelkiego wojowania i stosowania przemocy, właściwego poprzednim sześciu tysiącom lat" ("Strażnica" 1970, nr 18, str. 13, par. 43).

 4. "podczas swego sabatniego królowania wyzwoli ludzkość z uzależnienia od Szatana Diabła i jego demonów oraz oswobodzi ją od śmiercionośnych skutków grzechu i niedoskonałości" ("Strażnica" 1970, nr 18, str. 13, par. 44).

 5. "W roku 1975 upływa 6000 lat."; "Biblia podaje, że Bóg przygotował ziemię na mieszkanie dla ludzi przez 'sześć dni', czyli okresów. Ze wskazówek podanych w Słowie Bożym wynika, że każdy taki dzień trwał 7000 lat. Z księgi Rdz. 2:2 dowiadujemy się, że Jehowa odpoczął po całym swym trudzie jaki podjął. Ów siódmy dzień odpoczynku Bożego trwa już prawie 6000 lat a przed jego końcem Chrystus musi panować jeszcze 1000 lat" ("Przebudźcie się!" 1960-69 nr 12, str. 10).

 6. "Zatem siódmy tysiąc lat tego siódmego 'dnia' sam w sobie będzie sabatem. Szatan i jego demony będą w tym czasie związani. Panować będą Chrystus i jego namaszczeni duchem Bożym naśladowcy, sprawując funkcję królów i kapłanów. Z jakim wynikiem? Otóż wszyscy nieprzyjaciele Boży legną pod stopami Chrystusa. Dzięki temu sabatowi siódmy 'dzień' okaże się naprawdę święty" ("Strażnica" XCIII, nr 18, str. 22).

 7. "Jezus powiedział w czasie swej ziemskiej służby, że nie zna dnia ani godziny (Mat 24;36). Niemniej chronologia biblijna wskazuje, iż Adam został stworzony jesienią roku 4026 p. n. e., co na rok 1975 n. e. wyznacza chwilę, w której upłynie 6000 lat dziejów ludzkich, po czym czeka nas 1000 lat panowania Królestwa Chrystusa." ("Strażnica" 1970, nr 23, par. 5, s. 10)

 8. "A więc pozostało siedem lat do osiągnięcia 6000 lat siódmego dnia."; "pod panowaniem Królestwa Bożego na czele z Chrystusem Jezusem ludzkość będzie wydźwignięta z 6000 lat grzechu i śmierci" ("Strażnica" 1968, nr 16, s. 5)

 9. "A więc już sześć tysięcy lat ludzkość wzdycha, ponieważ panuje nad nią jeden i ten sam władca, który w Piśmie świętym określony jest mianem 'boga tego systemu rzeczy' oraz 'władcy tego świata', a który zarazem też jest głównym nieprzyjacielem Bożym. Biblia ponadto nazywa go Szatanem i Diabłem."; "Mesjańskie Królestwo Boże w ciągu jednego tysiąca lat usunie z ziemi wszelkie złe skutki sześciu tysięcy lat panowania Szatana" ("Strażnica", rok XCV, nr. 19, s. 20, art. pt. Władcy ziemi na tysiąc lat, por. Świadkowie Jehowy głosiciele..., str. 104, przypis)
  Czy nie wynika z tego, że panowanie grzechu i śmierci miało trwać tylko 6000 lat a więc do 1975 roku? Już to sugeruje, że potem musi być widzialne panowanie Chrystusa.

 10. "Po 6000 lat cierpień ludzkości w niewoli grzechu, chorób śmierci i Szatana zazna ona odpoczynku, którego bardzo potrzebuje" ("Przebudźcie się!" 1960-69 nr 12, s. 10)

 11. "Wkrótce dobiegnie kresu sześć tysięcy lat dziejów ludzkich. W świetle tych faktów wszystko, co się dzieje na świecie, ma nader doniosłe znaczenie. Do czego to właściwie doprowadzi? Otóż warunki panujące na świecie silnie przemawiają za bliskością końca" ("Strażnica", rok XCV, nr. 17, s. 3, par. 10).

 12. "nie jest to zwykły przypadek, ani zbieg okoliczności, ale miłościwe zamierzenie Jehowy Boga żeby królowanie Jezusa Chrystusa 'Pana sabatu' pokrywało się z siódmym tysiącleciem istnienia człowieka" które "rozpocznie się jesienią 1975 roku" ("Życie wieczne w wolności synów bożych", str. 20, par. 41 i str. 21, par. 43, wydane w 1966).

 13. "czy Armagedon oraz związanie Szatana nastąpią przed upływem roku 1975... Byc może. Ale tego nie twierdzimy. Po roku 1966 w duchu tej rady postępowało wielu Świadków Jehowy. Jednakże opublikowano też inne wypowiedzi na ten temat, a niektóre były chyba zbyt stanowcze." ("Św. Jehowy głosiciele królestwa", str. 104) - dla nieznających realiów śJ: w sekcie tej do publikacji ma prawo tylko i wyłącznie Towarzystwo Strażnica. Nie wolno publikować żadnych, nawet zgodnych z doktryną, innych materiałów niż te dostarczone przez 'niewolnika rozumnego i pokornego'.

koniec XX wieku

 1. "Mówi ona jednak także i o tym, że pewna grupa ludzi miała obwieszczać sprawiedliwe rządy Boże, nadto mówi o wojnie, którą Bóg ma poprowadzić przeciwko wszelkiemu złu (... ) Wszystko to według Biblii ma się urzeczywistnić w XX wieku". ("Przebudźcie się!" nr 11, lata 1960-69, s. 12, wyd. pol.)

 2. "W 16 rozdziale Objawienia, wierszach 14 i 16 (Kow) określono go jako wielki dzień Boga Wszechmogącego 'zwany po hebrajsku Armagedon'. Wojna ta zostanie stoczona w XX wieku. Proroctwo o niej spełni się tak dokładnie jak się spełniły proroctwa o wojnach światowych, głodach, trzęsieniach ziemi itd." ("Przebudźcie się!" nr 11, lata 1960-69, s. 13, wyd. pol.)

 3. "Niektórzy przedstawiciele tego 'pokolenia' mogą dożyć nawet do końca bieżącego stulecia. Jednakże dużo przemawia za tym, że 'koniec' jest o wiele bliżej!" ("Strażnica" 1984, nr 17, s. 15, wyd. pol.)

 4. "Wyobrażam sobie świat w roku 2000 jako zachwycający raj! (...) Żyjemy w ostatnich dniach obecnego systemu rzeczy". ("Przebudźcie się!" 1987, nr 8, s. 6, wyd. pol.)

 5. "Apostoł Paweł odegrał dominującą rolę w chrześcijańskiej działalności misjonarskiej. Położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone teraz, w XX wieku". ("Strażnica" 1989, nr 4, s.12, wyd. pol.)

 6. "Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje 'walka w dzień Jahwe' przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu". ("Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - Jak?" 1974, s.143, wyd. pol.)

 7. "Jakże cudowne perspektywy otwierają się przed ludzkością w nadchodzącym stuleciu, a może nawet wcześniej! Rząd Boży usunie zgubne skutki panoszenia się przez tysiące lat niedoskonałych rządów ludzkich, obłudnej religii, chciwego handlu i nauki tego świata,... Dzięki temu będziesz mógł się rozkoszować życiem w nadchodzącej przyszłości - zarówno w zbliżającym się wieku XXI, jak i XXII, XXIII oraz w każdym następnym" ("Przebudźcie się!" z 8.08.1993).

Wybrano z:
Marcin Majchrzak
(24-04-2001)

BROOKLYN