60 pytań do świadków Jehowy

Strona główna / Artykuły / 60 pytań do sJ


autor: Justyna

Pytania opracowano na postawie Questions That Jehovah Witness Do Not Like To Be Asked . Odnośniki [linki] w tekście oznaczają, że dany temat został szerzej opracowany na innej stronie serwisu Brooklyn spółka b/o.

 

1.      Jeżeli Towarzystwo Strażnica odrzuca to, by ktokolwiek mówił o nich, że są natchnieni, gdyż nie uważają siebie za "Bożego proroka kierowanego Jego duchem", to na czym polega różnica? Czy jest coś takiego jak ":nienatchniony prorok"?

 1. Czy Towarzystwo kiedykolwiek nauczało czegoś, co jest niezgodne z Biblią?
 2. Czy istnieje taka możliwość, że teraz Towarzystwo naucza czegoś, co jest z niezgodne z Biblią?
 3. Skoro WTS otrzymała "nowe światło" w związku z pokoleniem roku 1914 i całkowicie zmieniła swoje zdanie w tej kwestii, czy to oznacza, że byli Świadkowie Jehowy, wykluczeni przed latami za ten sam punkt widzenia jaki organizacja ma teraz, zostaną automatycznie przyjęci z powrotem do wspólnoty? Czy byli Świadkowie w gruncie rzeczy zostali wykluczeni za to, co teraz jest nauczane jako "Prawda"?
 4. Czy Świadkowie Jehowy mogą żywić własne zdanie, które różni się od ortodoksyjnej doktryny Towarzystwa Strażnica i otwarcie o nim dyskutować z innymi świadkami?
 5. Czy jednostki mogą czytać i rozumieć Biblię same, czy potrzebują organizacji i jej publikacji, aby tak się stało?
 6. Jak dowiedziesz bezpośrednio z Biblii, że rok 1935 jest rokiem, w którym zakończyło się powołanie do nadziei niebiańskiej? Jaka jest różnica pomiędzy katolickim odwoływaniem się do tego, co "mówi im organizacja", że 25 grudzień jest datą narodzin Jezusa, a odwoływaniem się Świadków Jehowy do tego, co "mówi im organizacja" nt. roku 1935? Czy to nie hipokryzja, kiedy beszta się "biednych zwiedzionych katolików" za to, że ich wiara nie ma odpowiedniego poparcia w Biblii, gdy u SJ jest tak samo?
 7. Skąd wiadomo, czy są jakieś wolne miejsca, o ile są, w liczbie 144 000, jeżeli Jezus zaproponował to Chrześcijanom w pierwszym wieku? Skąd organizacja zna dokładną liczbę tych wolnych miejsc, jeśli od I w. nie prowadzono żadnych zapisków?
 8. Dlaczego nazywacie się "Świadkami Jehowy", a nie "Chrześcijanami"? Jeżeli SJ odwołują się do Iz 43:12; 44:8 na poparcie, że powinni być tak nazwani, "Świadkami Jehowy", czym zatem jest "nowe imię" przepowiedziane w Iz 62:2? To nie mogą być "Świadkowie Jehowy", skoro Bóg użył tej nazwy 20 rozdziałów wcześniej. Czy tym imieniem mogą być "Chrześcijanie" od imienia naszego zbawcy "Chrystus"?
 9. Jeżeli imię Jehowa jest tak ważne, dlaczego nie użyto go w całym Greckim Nowym Testamencie? Jeżeli ludzie, przepisując Nowy Testament pominęli imię Boga "YHWH", jak twierdzi tylko Brooklyn, i tym samym zmienili imię Boże, to jaką możemy mieć pewność w jakikolwiek przekład Nowego Testamentu? Czy powinniśmy uznać Nowy Testament czy Towarzystwo Strażnica jako zawodne?
 10. Jeżeli imię "Jehowa" jest tak ważne, dlaczego Dz 4: 12 mówią "... w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia [w wersecie 10 Jezus Chrystus] danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni?
 11. Jak należy literować imię Boga, "Jahwe" czy "Jehowa"? Jeżeli Świadkowie Jehowy twierdzą, że "Jahwe" jest bardziej właściwe, dlaczego źle literują je jako "Jehowa"? Jeżeli imię Boga jest tak ważne, czy nie powinni oni nie tylko właściwie je wymawiać ale i literować?
 12. Skoro WTS obecnie odrzuca większość nauk swojego założyciela, C. T. Russella, (który był prezydentem tej organizacji w latach 1879 - 1916), i skoro odrzucają "sędziego" J. R. Rutherforda, który zastąpił Russella jako prezydenta w latach 1916 - 1942, jaką możesz mieć pewność, że za 25 lat WTS nie odrzuci obecnego prezydenta Miltona Henschela (1992 - ?), jak to miało miejsce z Russelem i Rutherfordem? Jak można wierzyć organizacji, która odrzuciła swojego założyciela i dwóch pierwszych prezydentów przez 63 lata swojej działalności - ponad 50% całego czasu, przez jaki istnieje?
 13. Towarzystwo Strażnica twierdzi, że używa Biblii jako swojego "najwyższego autorytetu". Gdzie w Biblii ktokolwiek zlicza czas poświęcony na głoszenie na kawałku papieru i są prowadzone karty aktywności określane jako "wskaźnik ich uduchowienia"? Gdzie w Biblii są pionierzy, pionierzy pomocniczy, nadzorcy okręgowi, nadzorcy obwodowi, domy Betel i Sale Królestwa?
 14. Skoro Towarzystwo Strażnica przypisuje sobie "sukcesję apostolską", czy może prześledzić swoje korzenie wstecz, aż do Chrystusa (My 16: 18)? Jeżeli tak, to kim był ten, który przekazał pochodnię ducha Bożego C. T. Russelowi, który założył tą organizację? Jak się nazywała ta osoba lub te osoby?
 15. W Przekładzie Nowego Świata za każdym razem greckie słowo "proskuneo" jest tłumaczone jako "oddać cześć", gdy jest odniesione do Boga (Obj 5:14, 7:11, 11:16, 19:4, Jn 4:20, etc.). Za każdym razem, gdy "proskuneo" jest użyte w odniesieniu do Jezusa, jest tłumaczone jako "oddać hołd" (Mt 14:33, 28:9,28:17, Lk 24:52, Heb 1:6, itd.), pomimo że jest to po grecku to samo słowo (zob. Gr-Engl Interlinear). Szczególnie porównaj greckie słowo "prosekunhsan" użyte w odniesieniu do Boga w Obj 5:14, 7:11, 11:16, i 19:4, oraz w odniesieniu do Chrystusa w Mt 14:33, 28:9, i 28:17. Co jest przyczyną tej niekonsekwencji? Gdyby NWT był konsekwentny w tłumaczeniu "proskuneo" jako "oddać cześć", jak należałoby czytać powyższe wersety w odniesieniu do Chrystusa?
 16. Przekład Nowego Świata oddaje greckie słowo "kyrios" (Gr - pan) jako "Jehowa" ponad 25 razy w Nowym Testamencie (Mt 3:3, Lk 2:9, Jn 1:23, Dz 21:14, Rzym 12:19, Kol 1:10, lTes5:2, 1Pt 1:25, Obj 4:8, itd.). Dlaczego słowo "Jehowa" jest tłumaczone, skoro nie pojawia się w całym greckim tekście? Dlaczego Brooklyn nie jest konsekwentny w tłumaczeniu kyrios (kurion) jako "Jehowa" w Rz 10:9, 1Cor 12:3, Flp 2:11, 2Tes 2: 1 oraz Obj 22: 21 (zobacz Gr - Engl Interlinear)?
 17. Do czego nawiązywał Jezus przez termin "ta świątynia" w Jn 2:18-19? W Jn 2:21 Jan wyraźnie stwierdza, że Jezus używając terminu "ta świątynia" nawiązywał do swojego ciała. Jeżeli to, czego naucza Towarzystwo Strażnica o ciele Jezusa po jego śmierci jest prawidłowe, jak w takim razie wyjaśnisz te werset?
 18. Jeżeli Duch Święty jest Bożą nieosobową "aktywną siłą", dlaczego wypowiada się w sposób bezpośredni i odnosi się do siebie jako "ja" i "mnie" w Dz 13:2?
 19. Przekład Nowego Świata tłumaczy greckie słowa "ego eimi" jako "ja jestem" za każdym razem, gdy one występują (Jn 6:34, 6:41, 8:24, 13:19, 15:5, itd.), poza Jn 8: 58, gdzie tłumaczy je jako "ja byłem". Co jest przyczyną tej niekonsekwencji w tłumaczeniu? Jeżeli "ego eimi" w Jn 8: 58 zostałoby przetłumaczone w ten sam sposób co w pozostałych wersetach, w których się pojawia, jak należałoby czytać Jn 8: 58? Zobacz Wj 3: 14.
 20. W Obj 22:13 - 14 Jezus Chrystus, ten który "przychodzi szybko", mówi o sobie: "Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec". W Obj 1: 17 - 18 Jezus, "martwy, lecz żyję na wieki wieków", określa siebie jako: pierwszy i ostatni. Obj 21:6, mówiąc o Bogu stwierdza: "jam jest Alfa i Omega, początek i koniec". Bóg jest nazwany również "pierwszym" i "ostatnim" w Iz 44: 6 i Iz 48: 12. Jak to możliwe, skoro z definicji tych słów może być tylko jeden pierwszy i ostatni?
 21. Jn 1: 3 mówi w odniesieniu do Chrystusa: "Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć". Jak Chrystus może być stworzoną istotą, jeżeli WSZYSTKIE rzeczy zaczęły istnieć przez niego? Jeżeli Jezus został stworzony, wtedy w nawiązaniu do Jn 1: 3 Jezus musiałby stworzyć samego siebie.
 22. Kol 1: 16, gdzie jest mowa o Jezusie, powiedziano że "... wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i DLA NIEGO" Jeżeli Jezus był Archaniołem Michałem podczas czasu stworzenia, czy anioł mógłby stworzyć wszystkie rzeczy dla siebie? Iz 43:7 Bóg mówi, że stworzył "każdego ... ku swojej chwale..."
 23. Towarzystwo Strażnica naucza, że 144 000 z Obj 7: 4 będą wzięte w sposób literalny. Jeżeli 7 rozdział Objawienia należy traktować dosłownie (literalnie), skąd zatem wg Biblii będą pochodzić owe 144 000? Zobacz Obj 7: 5 - 8.
 24. Jeżeli dusza jest w sumie ,,żywym’’ ciałem, dlaczego Jezus rozgranicza ciało i duszę u Mt 10: 28?
 25. Przekład Nowego Świata tłumaczy Jn 1: 1 następująco: "... a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem". Jak Słowo (Jezus) może być "bogiem", skoro Bóg mówi w Pwt 32: 39 "Zobaczcie więc, że to ja jestem i nie ma obok mnie ŻADNYCH bogów..."?
 26. Jezus Chrystus został określony jako "Potężny Bóg" w Iz 9: 6 [Iż 9:5] ( "Bo narodziło nam się dziecko... I będą Go zwać Cudowny Doradca, Potężny Bóg...). Jehowa też jest określony jako Potężny Bóg (Iz 10: 20 - 21). Jak to możliwe, skoro jest tylko jeden Bóg?
 27. Jeżeli Jezus został stracony na palu męki z obiema rękoma nad głową, jak naucza WTS, dlaczego Jn 20: 25 mówi: "... jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ..." sugerując, że do jego rąk użyto więcej niż jednego gwoździa? Dwa gwoździe zostałyby użyte, gdyby ukrzyżowano go na krzyżu.
 28. Jezus używa zwrotu : "Zaprawdę mówię ci..." ponad 50 razy w Biblii. W NWT przecinek jest umieszczany po słowie "ci" za wyjątkiem Łk 23: 43, gdzie jest umieszczony po słowie "dzisiaj". Dlaczego w tym wersecie przecinek jest umieszczony po słowie "dzisiaj" zamiast po słowie "ci"? Gdyby tłumaczenie tego zwrotu w Jan 23: 43 było konsekwentne z tłumaczeniami tego zwrotu w innych wersetach, gdzie się ono pojawia (zobacz konkordancję), i przecinek byłby umieszczony po słowie "ci", jak należałoby czytać ten werset?
 29. Przekład Nowego Świata tłumaczy greckie słowo "esti" jako "jest" niemal w każdym miejscu w Nowym Testamencie (Mt 26:18, 38, Mk 14:44, Lk 22:38, itd.). { Zob.  Greek-English Interlinear.}. Dlaczego NWT tłumaczy to samo jako "oznacza" w Mt 26:26-28, Mk 14:22-24, and Łk 22:19? Skąd ta niekonsekwencja w tłumaczeniu słowa "esti"? Jeżeli NWT byłby konsekwentny i przetłumaczył greckie słowo "esti" jako "jest" w tych wersetach, co by te wersety mówiły?
 30. W Jn 20: 28, Jan nawiązuje po grecku do Jezusa jako "Ho kyrios moy kai ho theos moy". Zostało to przetłumaczone dosłownie jako "Mój Pan i mój Bóg". Dlaczego Jezus w Jn 20: 29, pochwala Tomasza, że doszedł do takiego wniosku? Jeżeli Jezus nie był naprawdę Panem I BOGIEM Tomasza, dlaczego Jezus nie poprawił go ani za fałszywe założenie ani za bluźniercze oświadczenie?
 31. Jeżeli Chrystus nie miał powrócić na ziemię widzialnie, jak w takim razie miał być widziany przez "wszystkie plemiona ziemi" (Mt 24: 30) i przez "wszelkie oko" (Obj 1: 7) gdy powróci? Jak Chrystus "ukaże" po raz drugi (Heb 9: 28), skoro nie miał widzialnego powrotu na ziemię?
 32. Jeżeli Duch Święty jest bezosobową siłą Bożą, jak to może być, że: odnoszą się do niego zwroty "ten" oraz "go" (Jn 16: 7 - 8 oraz Jn 16: 13 - 14); świadczy (Jn 15: 16); smuci się (Iz 63: 10); można przeciwko niemu zbluźnić (Mk 3: 29); przemawiać (Eze 3: 24; Dz 8: 29, 10: 19, 11: 12; Heb 10: 15 - 17); badać (1Kor 2: 10); pocieszać ( Dz 9: 31); kochać ( Rz 15: 30); jest Bogiem i można go okłamać (Dz 5: 3 - 4)?
 33. Obj 14: 9 - 11 mówi, że "jeśli ktoś oddaje cześć bestii... będzie ogniem i siarką męczony... I dym ich męczarni wznosi się na wieki wieków". Gdzie "ktoś" mógłby być "męczony... na wieki wieków"?
 34. Jn 1: 3 mówi w odniesieniu do Chrystusa: "Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć". Jak Chrystus może być stworzoną istotą, jeżeli wszystkie rzeczy zaczęły istnieć przez niego? Jeżeli Jezus został stworzony, wtedy w nawiązaniu do Jn 1: 3 Jezus musiałby stworzyć samego siebie.
 35. Paweł powiedział: "...ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich, obwieszczacie śmierć Pana, aż on przybędzie" (1Kor 11: 26). Jeżeli Chrystus przybył w 1914, dlaczego Świadkowie Jehowy kontynuują spożywanie chleba i wina? Czy nie powinni przestać w roku 1914?
 36. Jeżeli wielka rzesza ma żyć wiecznie w raju na ziemi, dlaczego więc 1Tes 4: 17 mówi: "... my żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy porwani obłokach, aby SPOTKAĆ PANA W POWIETRZU; i tak zawsze będziemy z Panem"?
 37. Jeżeli jest 144 00 namaszczonych duchowo ludzi, którzy mają nadzieję na życie w niebie, i wielka rzesza osób mających nadzieję na życie wieczne na ziemi, dlaczego Paweł mówi, że jest tylko jedna nadzieja (Ef 4: 4), a nie dwie?
 38. Jeżeli po śmierci nie ma świadomości, w jaki sposób Chrystus głosił po swojej śmierci "duchom w więzieniu", które żyły za czasów Noego (1Pt 3: 18 - 20) i jak dobra nowina mogła być "oznajmiona również umarłym" (1Pt 4: 5 - 6)?
 39. W Flp 2: 9, NWT dodano słowo "inne" mimo że nie ma go w greckim oryginale (Zob. Gr - Engl Interlinear). Jaka jest przyczyna na umieszczenie tam tego wyrazu? Czy słowo "Jehowa" jest imieniem? Zobacz Wj 6: 3, Ps 83: 18 i Iz 42: 8. Jak należałoby czytać ten werset, gdyby słowo "inne" nie było tam umieszczone? Co Biblia mówi o dodawaniu słów do Biblii? Zobacz Prz 30: 5 - 6
 40. W Obj 19: 1, gdzie powiedziano, że ma znajdować się ,,wielka rzesza''?
 41. Jeżeli Chrześcijanie są prześladowani z powodu imienia Jehowy, dlaczego Chrystus powiedział pierwszym chrześcijanom, że będą prześladowani z powodu jego (Jezusa) imienia, a nie Jehowy (Mt 24:9, Mk 13:13, Lk 21:12, 17, Jn 15:2 and Dz 9:16)?
 42. W Kol 1: 15 - 17 (NWT) dokłada słowo "inne" 4 razy pomimo, że nie ma go w oryginale po grecku (Zob. Gr - Engl Interlinear). Dlaczego dodano słowo "inne"? W jaki sposób czytałoby się te wersety, gdyby nie umieszczono tam słowa: "inne"? Co Pisma mówią o dodawaniu słów do Biblii? Zobacz Prz 30:5-6.
 43. W Mt 1: 23, do kogo tu nawiązuje Mateusz, że dano mu na imię, które znaczy "Z nami jest Bóg"?
 44. W Obj 14: 13, jak umarli mogą "odpocząć" i być szczęśliwi, skoro po śmierci nie ma świadomości?
 45. Biblia mówi, że TYLKO Bóg jest naszym wybawcą (Oz 13:4, Iz 43:11,45:21, itd.). Jak to może być, że Biblia wielokrotnie powtarza, że Jezus jest naszym wybawcą (Lk 2:11, Flp 3:20. Tyt 2:13, 3:6, 2Pt 1:1, 2:20, 3:18, itd.)?
 46. W nawiązaniu do Iz 14: 9 - 17, jeżeli po śmierci nie ma świadomości jak to możliwe, że Szeol "zadrżał z twego powodu, gdy przybędziesz" (w. 9), w jaki sposób dusze w Szeolu "odzywają się i mówią do ciebie" (w. 10 - 11), jak mogą być dusze w Szeolu, kiedy: " zobaczą, będą się tobie przypatrywać; będą cię uważnie oglądać, mówiąc: ,Czy to ten mąż..." (w. 16 - 17), i skąd ty możesz być świadomy, że to się stało?
 47. Heb 3:1 nawiązuje do "świętych braci, uczestników powołania niebiańskiego". W Mk 3: 35 Jezus mówi: "Każdy, kto wykonuje wolę Boga, ten jest mi bratem...". Tak więc wg Biblii, każdy kto wykonuje wolę Boga, jest bratem Jezusa i uczestnikiem powołania niebiańskiego. Jak to możliwe, że Towarzystwo Strażnica naucza, że tylko 144 000 ludzi pójdzie do nieba?
 48. Heb 11: 16, mówiąc o kilku wiernych ludziach ze Starego Testamentu (Abel, Noe, Abraham itd.) twierdzi: "Teraz jednak zabiegają oni o lepsze miejsce, mające związek z niebem..." oraz "...ich Bóg, bo przygotował dla nich miasto.". Przypis do słowa "miasto" nawiązuje do NIEBIAŃSKIEGO Jeruzalem z Heb 12: 22 oraz Obj 21: 2. Jak to możliwe jeżeli zgodnie z naukami WTS jedynymi ludźmi, którzy pójdą do nieba, jest 144 000 namaszczonych duchem, którzy zostali wybrani z ludzi żyjących po śmierci Chrystusa?
 49. Obj 20: 10 mówi: "A Diabeł...bestia jak i fałszywy prorok, i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków." Gdzie Diabeł, bestia i fałszywy prorok "będą męczeni dniem i nocą"? Podobnie Obj 14: 9 - 11 mówi, że "jeśli ktoś oddaje cześć bestii... będzie ogniem i siarką męczony... I dym ich męczarni wznosi się na wieki wieków". Gdzie "ktoś" mógłby być "męczony... na wieki wieków"?
 50. W Łk 24:36-39 oraz Jn 20:26-27 Jezus pokazuje swoim uczniom rany na swoim ciele jako dowód swego zmartwychwstania. Jeżeli ciało Jezusa zostało zniszczone przez Boga po jego śmierci, jak Jezus mógł pokazać swoje ciało, które miało rany na rękach, stopach i boku, i twierdzić, że nie jest duchem, "gdyż  duch nie ma ciała ani kości, jak ja widzicie, że mam" (Łk 24: 39).
 51. Jeżeli Chrystus został stworzony przez Boga i był mądrością Boga (Prz 8:1-4, 12, 22-31), w takim razie zanim Jezus został stworzony, Bóg musiałby być bez mądrości. Czy to możliwe, że kiedykolwiek Bóg byłby bez swojej mądrości?
 52. W Łk 20:37-38, jak to możliwe, że Abraham, Izaak i Jakub "dla niego oni wszyscy żyją" (Boga), skoro umarli setki lat wcześniej, zanim Jezus wypowiedział te słowa?
 53. Jeżeli dusza umiera w momencie, gdy umiera ciało, jak "dusze" z Obj 6: 9 - 11 "pozabijanych" wołają "donośnym głosem, mówiąc: Dokądże, Wszechwładny Panie..."?
 54. W Mt 28: 19 Jezus mówi uczniom, aby chrzcili "ludzi ze wszystkich narodów... w imię Ojca, i Syna, i ducha świętego". Dlaczego uczniowie mieliby być poinstruowani, aby chrzcić w imię kogoś, lub czegoś, kto nie jest Bogiem? Czy Świadkowie Jehowy postępują zgodnie z nakazem Jezusa i chrzczą "w imię Ojca, i Syna, i ducha świętego?
 55. Jeżeli dusza człowieka JEST tą osobą, jak dusza może wyjść z człowieka (Rdz 35: 18) albo wrócić do tej osoby (1Kl 17: 21)?
 56. Towarzystwo Strażnica naucza, że ziemia nigdy nie zostanie zniszczona ani wyludniona. Jak to możliwe, jeżeli Bóg w Iz 51: 6 mówi: "... ziemia zniszczeje jak szata, a jej mieszkańcy zaś umrą jak zwykły komar...", Jezus zaś mówi w Mt 24: 35, że "Niebo i ziemia przeminą...", Jan zaś mówi w Obj 21: 1 : "I ujrzałem nowe niebo i NOWĄ ziemię; bo poprzednie niebo i POPRZEDNIA ziemia przeminęły i morza już NIE MA"?
 57. Nawiązując do Łk 12: 4 - 5, co zostanie z człowieka, który zostałby zabity, co mogłoby być wrzucone do Gehenny?
 58. Do kogo lub czego odnosi się duch Chrystusa (Flp 1:19, Gal 4:6, Rz 8:9)? W Gal 4: 6 jak to możliwe, że duch Chrystusa mógłby przyjść do naszych serc? Jak to możliwe, że duch CHRYSTUSA mógłby zamieszkać w kimkolwiek? Jeżeli to, czego naucza Towarzystwo Strażnica jest prawdą, jak Paweł mógłby złożyć takie oświadczenie, gdyby Chrystus był duchem mieszkającym w niebie?
 59. W Jn 8: 56 Jezus mówi: " Abraham, wasz ojciec, wielce się uradował perspektywą ujrzenia mego dnia, i ujrzał go, i się rozradował". Skoro Abraham umarł setki lat zanim Chrystus to powiedział, jak Jezus mógł mówić, że Abraham "ujrzał go, i się rozradował", jeżeli nie ma świadomości po śmierci?

  Justyna; marzec 2002

  BROOKLYN