Skocz do zawartości


Zdjęcie

Gehenna po żydowsku (a nie po brooklińsku)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-03-26, godz. 00:15

Cytat z "Jezus, Żyd praktykujący", Brat Efraim, wydawnictwo "M", Kraków 1994 r.


Geihinnom Gehenna
1 Henoch 26,1-6; 27,1-5
„Ja Henoch skierowałem się ku środkowi ziemi - Erec Izrael -i ujrzałem miejsce błogosławione, porośnięte drzewami. Tam rozmyślałem patrząc na świętą górę - Górę Świątyni - a u stóp góry płynęła woda - Siloe - ze Wschodu na Zachód. Od strony wschodniej widziałem inną górę - Górę Oliwną -wyższą niż pierwsza, a między tymi górami wąwóz głęboki, lecz wąski - dolinę Cedronu - którym również płynęła woda u stóp góry. Na zachodzie ujrzałem inną górę -Górę Zgorszenia — niższą niż tamta; między tymi dwiema górami znajdował się wąwóz głęboki i suchy - dolina Hinnom - oraz inne wąwozy głębokie i suche u krańców trzech gór; wszystkie te wąwozy są głębokie, wycięte w nagich skałach, i nie rośnie tam żadne drzewo. A byłem bardzo zdziwiony widząc wąwóz i mówiłem: Dlaczego ta ziemia błogosławiona, pełna drzew, i dlaczego pośrodku ten wąwóz przeklęty? Wówczas Uriel, jeden ze świętych aniołów, ten, który był blisko mnie, powiedział: «Ten wąwóz przeklęty - Gehenna - jest przeznaczony dla tych, którzy są przeklęci na wieki; tutaj są zgromadzeni ci wszyscy, którzy ustami swymi wypowiadają słowa zuchwałe przeciw Bogu i przeciw Jego chwale. Tutaj zostali zgromadzeni, tu jest miejsce ich przebywania. W czasie ostatecznym będzie to miejsce sprawiedliwego sądu nad sprawiedliwymi aż po wieczność. Tutaj ci, którzy znaleźli miłosierdzie, błogosławić będą Pana chwały, Króla wieków. W czas sądu bezbożnych sprawiedliwi będą Go błogosławić z powodu miłosierdzia, które im uczynił.

Prześledzenie historii Gehenny jest niezwykle ważne; moglibyśmy nazwać ją historią oddzielenia. Jak to się stało, że z miejsca dającego się wyraźnie określić, dobrze znanego gdyż jest to dolina, po hebrajsku Ge-Hinnom, Dolina Synów Hinnoma, - dlaczego tę dolinę biegnąca u stóp południowych murów Jerozolimy czyniono miejscem potępienia, piekłem, czy może raczej czyśccem?

2Krl 23:10 BT „Następnie splugawił Palenisko-Zgrozę w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha.”

Kult Molocha był jedną z największych obrzydliwości Izraela. Ogromny posąg bóstwa wznosił się w dolinie Gehenny; był on wewnątrz pusty, gdyż służył jako palenisko, z oczu i ust buchały płomienie. Ramiona posągu były ruchome, poruszano nimi za pomocą łańcuchów. Na jego wielkich dłoniach składano małe dzieci, mechanizm unosił je na wysokość ust, gdzie znikały w płomieniach. Izrael oddaliwszy się od Boga zapożyczył od obcych kultur różne obrzydliwości, obok kultu Molocha także prostytucję sakralną. Dolina Gehenny była więc miejscem przeklętym, stała się niejako śmietnikiem Jerozolimy, składowiskiem nieczystości. Ale płomienie pozostały w pamięci Izraela, pobudzanej opisami proroków. Zwróćmy tutaj raz jeszcze uwagę, że w myśleniu semickim pojęcie zostaje zawsze wyrażone poprzez rzeczywistość dotykalną, która najlepiej je oddaje. Sytuacja Gei Hinnom dziś: za wielkimi górami Dalekiego Zachodu mówi się, że słońce jest czerwone gdy wschodzi i gdy zachodzi: rano, gdyż wschodzi nad Rajem i odbijają się w nim róże Edenu, wieczorem, gdyż przechodzi nad Gehenną i odbija w sobie jej płomienie.

Ważne jest naszym zdaniem, aby pamiętać, że ludzie sami oddają się płomieniom, które są karą za ich własne grzechy. Przytoczone dalej teksty, doskonale oddające wyobrażenia o piekle i czyśćcu w czasach Jezusa, mówią jasno, że choć płomień Gehenny został rozpalony przed Stworzeniem, od człowieka zależy, czy się w mm znajdzie. Teza o wiecznym potępieniu jest obca judaizmowi, pojawia się jedynie w nieco egzaltowanej literaturze międzytestamentowej.

A jednak - i mówi to Chrystus - płomienie są wieczne. Ale czy nie są one takie same, jak w czyśćcu i w raju? Czyż tym, co sprawia, że nieprzyjaciele Boga cierpią, nie jest ich walka przeciw Niemu, odrzucenie Jego miłości? Ileż to ludzi widziałem przeciwstawiających się działaniu łaski; to, co mogłem zauważyć, wskazywało z całą oczywistością, że nie była to walka wewnętrzna, wewnętrzny konflikt psychologiczny, lecz raczej walka z ogniem, odmowa przyjęcia pocałunku obecności, palącego dotknięcia miłości: człowiek taki bronił się niczym diabeł przed wodą święconą. Tych, którzy jak święty Jan od Krzyża poznali noc ducha i którzy w następstwie tego przeżywają czyściec na ziemi, bezmiar światła oślepia aż do bólu, bezmiar miłości Bożej sprawia, że cierpią niczym w czyśćcu. Jakże słuszne jest przytoczone niżej zdanie, że z czyśćca wznosi się ku Bogu gorętsze -jak powiedziałbym równie gorące - uwielbienie, jak w Raju.

Raj, piekło i czyściec jawią się w pismach rabinicznych jako różne miejsca tej samej rzeczywistości: rzeczywistości grzesznika stojącego wobec boskiego ognia. Od człowieka zależy, czy pozwoli się oczyścić, czy nie, czy wzniesie się ku światłu, czy też odrzuci miłość. Nikt nie jest skazany na pozostawanie w płomieniach wbrew swojej woli. To zdumiewające, jak bardzo bliska jest doktryna katolicka nauczaniu rabinicznemu. Źródła mówiące o czyśćcu są w pismach kanonicznych skąpe, poszukajmy więc tam, gdzie czerpał Jezus, sięgnijmy do naszych żydowskich korzeni.

Midrasz Tehilim, 11,7
„Gehenna składa się z siedmiu pięter. Im bardziej zły jest człowiek, tym niżej zajmuje w niej miejsce: każda z siedmiu kategorii mieszkańców ogrodu Eden ma swe własne miejsce, odpowiednio też jest dla złych ludzi siedem pięter w Gehennie. Oto ich nazwy: Szeol, Abaddon, Cień Śmierci, świat niższy, świat zapomnienia, Gehenna i milczenie."

Sota 10 b
„Kiedy włosy Absaloma zaplątały się w gałęziach drzewa, Szeol rozdarł się na dwoje obok tego drzewa. Dlaczego Dawid, płacząc po swym synu, osiem razy wołał: Mój synu (2 Sm 19,1 i 19,4)? Siedem razy wołał, aby Absalom wyszedł poprzez siedem pięter Gehenny, a ósmy raz... aby sprawić, by wszedł do świata, który nadejdzie."

Miszna Edujot 2,10
„Rabbi Akiba mówił jeszcze: sąd nad pokoleniem potopu trwał dwanaście miesięcy, sąd nad Gogiem i Magogiem będzie w przyszłości trwał dwanaście miesięcy, i sąd nad bezbożnymi w Gehennie trwa dwanaście miesięcy. Powiedziano bowiem: Przybędzie on, kiedy miesiąc, w którym umarł człowiek, znów powróci (po roku), wówczas wszelkie ciało przybędzie i upadnie na twarz przed moim Obliczem, rzekł Adonaj."
Gdzie indziej powiedziano, że w dzień szabatu płomienie Gehenny są mniej palące, a ci, którzy tam przebywają, doznają ochłody.

Eruwin 19 a
„Oto co napisano: "Ci, którzy idą przez dolinę łez" odnosi się to do tych, których w godzinie Gehenny znaleziono winnymi. Przybywa ojciec Abraham i wzywa ich do wyjścia - po odpokutowaniu grzechów - i zabiera ich ze sobą".


Coś co się z tym wiąże jest tu#2 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-03-28, godz. 19:15

Cytat z "Jezus, Żyd praktykujący", Brat Efraim, wydawnictwo "M", Kraków 1994 r.

Śpiew Kol Nidre jest w liturgii synagogalnej modlitwą o największym napięciu. Jest to rodzaj dialogu między Bogiem i zgromadzeniem Izraela, w którym zarówno w słowach, jak i w melodii wypowiada się miłosierdzie Ojca. Przed rozpoczęciem tego uroczystego śpiewu rabin ogłasza w imieniu trybunału niebieskiego i trybunału ziemskiego, że tego wieczoru wolno modlić się razem z grzesznikami; dopuszczeni do wspólnej modlitwy są nawet odstępcy, zniesiona jest wszelka ekskomunika.

Prowadzący modły: Wszystkie ślubowania, które złożyliśmy, wszystkie zobowiązania, które podjęliśmy, wszystkie przysięgi, które złożyliśmy, wszystkie wyrzeczenia, które sobie narzuciliśmy, wszystkie klątwy, które rzuciliśmy na siebie samych w jakikolwiek sposóbod ostatniego dnia Kippur aż po dzień dzisiejszy, który nadszedł w pokoju, zostają uznane za nie mające wartości i mają być uważane za absolutnie nieważne.

Zgromadzeni: Wszystkie są uznane za niebyłe: jesteśmy zwolnieni ze wszystkich i od tej chwili nie jesteśmy zobowiązani ich przestrzegać. Obyśmy dostąpili przebaczenia, my dzieci jak i prozelici, którzy są wśród nas, gdyż wszyscy postąpiliśmy błędnie

Prowadzący modły: Pochwalony bądź, Panie nasz, Boże, Królu wszechświata, który zachowałeś nas przy życiu i pozwoiliłeś doczekać tego dnia.


kol nidre aram. dosł. 'wszystkie zobowiązania', pierwsze wyrazy i nazwa modlitwy śpiewanej w żyd. synagogach na początku liturgii w wigilię Sądnego Dnia (zob. Jom Kippur) jako wyraz skruchy z powodu nie spełnionych przysiąg i przyrzeczeń złożonych Bogu w minionym roku; spowiedź tę kończy generalna formuła rozgrzeszenia.


Jom Kipur to wyjątkowy dzień w roku, ponieważ jedna ludzi z Najwyższym. Dwudziestopięciogodzinny post sprzyja duchowemu oczyszczeniu i przygotowuje do pojednania. Nie wolno wtenczas pracować, jeść ani pić. Bóg przebacza człowiekowi te grzechy, których ten dopuścił się wobec Niego, natomiast o wybaczenie wykroczeń względem ludzi trzeba prosić ich samych. Talmud mówi: Jeśli kto powiada: Zgrzeszę i odpokutuję, i znowu zgrzeszę i odpokutuję - nie będzie mu dana możność odbycia pokuty. Jeśli powiada: Zgrzeszę, a Jom Kippur mnie oczyści i odpuści, tego Jom Kippur nie oczyści, temu nie odpuści.Przekroczenia człowieka wobec Stwórcy Jom Kippur oczyszcza i odpuszcza. Przekroczeń człowieka wobec drugiego człowieka Jom Kippur nie oczyści i nie odpuści, dopóki nie przebłaga on bliżniego. [Jomma 8, w: Z mądrości Talmudu, przeł. Sz. Datner i A. Kamieńska, PIW, Warszawa 1988, s. 82]

Modlitwy w synagodze rozpoczynają się od śpiewu Wszystkich Zobowiązań (Kol Nidre), czyli prośby o zwolnienie ze wszelkich niedotrzymanych przyrzeczeń wobec Boga. Zmarłych krewnych wspomina się poprzez odmówienie Izkor (hebr. "Wspomnij", "Pamiętaj"), grzechy wyznaje się intonując Aszamnu (hebr. "Zgrzeszyliśmy"), po czym błaga się Boga o miłosierdzie. Po południu czyta się Księgę Jonasza, zgodnie z którą Najwyższy wybacza wszystkim tym, którzy prawdziwie przeżywają skruchę. Neila (hebr. "zamknięcie") jest modlitwą zamykającą, bo podczas jej odmawiania jak gdyby zamykają się bramy Nieba.

na tej stronie znajdziesz więcej

Użytkownik bury edytował ten post 2008-03-28, godz. 19:16

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych