Skocz do zawartości


Zdjęcie

Czy jest Księga Prawa? Kto napisał Księgi Mojżeszowe?


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-03-28, godz. 19:11

Pięcioksiąg nie wyszedł w całości spod rylca Mojżesza. Świadczą o tym eidentne anachronizmy pisane z punktu widzenia Izraelitów zamieszkujacych Ziemię Obiecaną w czasie, gdy nie ma juz na niej śladów Kananejczyków, panują (lub nawet panowali w przeszłości) Izraelscy królowie, a miejsce gdzie była Sodoma i Gomora zalało Morze Martwe.

Jednak to nie znaczy, że Bóg nie zawarł z Izraelem Przymierza Prawa, zę nie nadał im Dziesięciu Przykazań, że nie było prawodawcy Mojżesza. Kompilacja i redakcja Pentateuchu nie jest dowodem przeciwko autentyczności jej proroctw czy mojżeszowego autorstwu wszystkich praw. W tym narodzie zawsze istniało poczucie silnego związku z przeszłością, z tradycją i niezwykłym systemem wartości, wierzeń i praw.

Powt. Prawa 31:21 Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów. .... 26 Weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek.


Exodus 24:5-9 Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.


Powt. Prawa 28:58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa ... Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ... 58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa zapisanych w tej księdze


Rodzi się zatem pytanie: czym była Księga Prawa, którą własnoręcznie spisał Mojżesz?

..........


Co wskazuje na niemojżeszową ostateczną redakcję Pięcioksięgu

1.Powiedziano, że "nie powstał w Izraelu prorok taki, jak Mojżesz". Zdanie to wskazywać może na to, że ktoś pisze je wiele lat po śmierci Mojżesza. Ale czy nie może być np proroctwem? Jak myślicie, czy może to być obietnica Boża?

Pwt 34:10 NS „Ale już nigdy w Izraelu nie powstał prorok podobny do Mojżesza, którego Jehowa znał twarzą w twarz,”

2.Końcówka Księgi przedstawia wydarzenia po śmierci Mojżesza, co wskazuje, że napisał je następca Mojżesza zajmujący się Pismem.

Powt. Prawa 34:7-12 W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. 8 Izraelici opłakiwali Mojżeszana stepach Moabu przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. 9 Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. 10 Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, 11 ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju; 12 ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.

3. Gdy mowa o lokalizacji Sodomy i Gomory powiedziano, że są one położone "tam, gdzie dziś jest Morze". Z tego wynika, że wydarzenia są opisywane retrospektywnie. Choć oczywiście nie musi to być mierzone w tysiącach lat, ale kilkuset latach do Mojżesza.

Rodzaju 14:1-6 Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, 2 wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. 3 Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze Słone. 4 Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali się. 5 Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran.

4. Abraham dotarł do ziemi Kanaan, a której zamieszkiwał wtedy Kananejczyk. Zatem narracja jest pisana w warstwie kilkaset lat późniejszej, gdyż zdanie to ma sens dopiero przy założeniu, że pisane jest do czytelnika nie majacego pojecia, ze kiedyś na tej ziemi żył ktoś inny niż obecnie, mianowicie Kananejczyk

Rdz 12:6 Bw „Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi.”
Rdz 12:6 NS „I Abram przeszedł przez tę ziemię aż do miejsca Szechem. blisko wielkich drzew More; a w owym czasie był w tej ziemi Kananejczyk.”

5. Jest wiele miejsc, w których jest napisane o Mojżeszu. Oznacza to, że pisarza i Mojżesza dzieli pewien dystans, choć oczywiście niekoniecznie musi od razu oznaczać, że to dwie osoby, a nie np. dwie osobowości tego samego człowieka. Jednak czy ktokolwiek skromny napisał by o sobie samym takie słowa:

Lb 12:3 BT „Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi.”
--------------------------------------------------------------------------------
Lb 12:3 NS „A ów mąż, Mojżesz, był najpotulniejszy ze wszystkich ludzi, którzy byli na powierzchni ziemi.”

6. Gdy Mojżesz umierał był na górach Moabskich, czyli z punktu widzenia Izraela przyszłości "za Jordanem". Jednak za jego czasów, Izrael był narodem a nie państwem i przebywał przed Jordanem. Jaki sens w ustach Mojżesza miałyby więc następujące słowa:

Pwt 1:5 BT „za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc:”
--------------------------------------------------------------------------------
Pwt 1:5 Bw „Za Jordanem, w ziemi moabskiej, Mojżesz zaczął wykładać ten zakon następująco:”

7. Kiedy Mojżesz dowiedział się o Ogu, ktrólu Baszanu, że zmarł?

Pwt 3:11 Br „Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu Refaitów. Czyż jego grobowiec wykonany z żelaza nie znajduje się [po dzień dzisiejszy] w mieście ammonickim Rabat? Jest długi na dziewięć łokci, szeroki na cztery łokcie, licząc według zwyczajnego łokcia.”

8. Kiedy to jeszcze powtarzało się te słowa:

Rdz 22:14 Br „I nadał Abraham temu miejscu nazwę: Jahwe Widzi, zgodnie z tym, co się jeszcze dziś powtarza: Jahwe ukazuje się na górze.”


A teraz przesłanki wskazujące na rozmiar wkładu pracy Mojżesza do spisania Pisma:
Mam kilka linii argumentacji w tej sprawie.

Po pierwsze, samo istnienie czegoś takiego jak Przymierze Prawa wymagało uprzedniego zaistanienia prawa. Musiało to być prawo charakterystyczne wyłącznie dla narodu Żydowskiego. Co więcej sens więzi jaka łączy naród żydowski jest organicznie związany z Prawem monoteizmu. Dlatego można przyjąć za wiarogodne istnienie prawodawcy Mojzesza i istnienie prawa, które własnie Mojżesz nadał Izaraelowi. O tym wspomina też Księga Prawa:

Exodus 17:14 Pan powiedział wtedy do Mojżesza: Zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. 15


Prawo i zwyczaje Izraela nie były owocem ewolucji myśli teologicznej i mitów, ale były skutkiem konretnych wydarzeń z jego historii. Izrael rzeczywiscie był w Egipcie i był w niewoli i rzeczywiście z tej niewoli się wydostał, co już samo w sobie stanowi cud. Wartosć jego świat polegała własnie na ich odmiennym sensie a nie bezprecedensowości zwyczajów.

Powt. Prawa 24:21-25:2 Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. 22 Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazuję zachować to prawo.

Exodus 13:3 Mojżesz powiedział do ludu: Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd: w tym to dniu nie wolno jeść chleba kwaszonego. 4 Dziś wychodzicie w miesiącu Abib.

Powt. Prawa 7:16-20 Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. 17 Jeśli powiesz sobie: Narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić, 18 nie lękaj się ich! Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom. 19 Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. 20 Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie.


Błogosławieństwo Jahwe było uzależnione nie od wypełniania ceremoni tak, jak to miało miejsce w świecie pogańskim. Błogosławieństwo zależy od przestrzegania prawa w duchu, od szczerosci wypełniania i poświęcenia, od miłości jaką darzy się Jahwe. Dlatego wyrażenia "Słuchaj Izraelu!" Mają szczególną wage od zaranai ich dziejów, co również wskazuje na oryginalene pochdozenie od legendarnego genialnego wodza tego narodu.

Powt. Prawa 10:1 W tym czasie powiedział mi Pan: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wstąp do mnie na górę. Uczyń też arkę z drzewa. 2 Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach - stłuczonych przez ciebie - i włożysz je do arki. 3 Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. 4 A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. 5 Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał.

Powt. Prawa 11:18 Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. 19 Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. 20 Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, 21 aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan - dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią. 22 Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając -

Powt. Prawa 31:21 Lecz gdy zwalą się na nich liczne nieszczęścia i klęski, ta pieśń świadczyć będzie przeciw nim, gdyż usta ich potomstwa jej nie zapomną. Ja bowiem znam już dziś ich zamysły, którymi się kierują, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem. 22 Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów. 23 Pan dał taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: Bądź mężny i mocny, gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą. 24 Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego Prawa w księdze, 25 rozkazał lewitom noszącym Arkę Przymierza Pańskiego: 26 Weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek. 27 Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto jak długo żyję z wami, opornie postępowaliście względem Pana. Cóż dopiero po mojej śmierci?

Exodus 24:5-9 Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. 8 Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. 9 Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela.

Powt. Prawa 28:58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, 59 Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. 60 Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. 61 Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. 58 Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, 59 Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. 60 Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. 61 Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi.

Powt. Prawa 25:16-18 gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. 17 Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. 18 Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdyś ty był zmęczony i wyczerpany, on Boga się nie lękał.

Powt. Prawa 29:19 nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba. 20 Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela, stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza, zapisanych w księdze tego Prawa.


Coś takiego jak twórczość literacka nie było obce temu narodowi. Istnieją archeologiczne artefakty wskazujace na to, że nawet Izraelscy niewolnicy pracujaćy w kopalniach egipskich an Synaju umieli pisać i czytać. Nie trzeba więc upierać się przy analfabetyźmie beduinów.

Liczb 21:14 Dlatego powiedziane jest w księdze "Wojen Pana": 15 [Od strony] Waheb w Sufa i potoków Arnonu, pochyłość potoków ciągnących się aż do miejsca Ar, przylegająca do granic

Powt. Prawa 31:18 A Ja zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do obcych bogów. 19 Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela.


Każdy anród lubi znać swoją historię i swoje korzenie. Żydzi również. A ich historia jest nader oryginalna. Ktoś więc musiał ją zapoczatkować.

Powt. Prawa 8:1-3: Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł [dać] waszym przodkom. 2 Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. 3 Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

Powt. Prawa 9:6-8: Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku. 7 Pamiętaj, a nie zapomnijjak na pustyni , pobudzałeś do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem Pana. 8 Na Horebie do gniewu pobudzaliście Pana i rozgniewał się na was Pan tak bardzo, że chciał was wytępić.


Jak zauważyliście większość pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa. Co można powiedzieć o księdze Rodzaju? Czy musiała się ona znaleźć w zwojach Mojżesza, przecież nie dotyczyła Prawa? A może była częścią zwojów takich, jak Księga Wojen Jehowy? Jak argumentujecie w tej sprawie?

#2 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2008-03-29, godz. 00:12

Dobre i rzeczowe. :) Brawo.
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#3 dawid1234

dawid1234

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 370 Postów
 • Płeć:Not Telling
 • Lokalizacja:dolny śląsk

Napisano 2008-03-29, godz. 13:41

przecież nie dotyczyła Prawa? A może była częścią zwojów takich, jak Księga Wojen Jehowy? Jak argumentujecie w tej sprawie?
[/quote]

Flawiusz pisał że w świątyni jest (była) księga w której jest opisane wszystko co było i co będzie ,czy przesadził jak to Flawiusz? Czy miał na myśli inną księgę, niż Torę? Czy może praktykowany był już, sposób kabalistycznego odczytywania Tory? Czy mógł mieć na myśli Torę ? zastrzegając że w świątyni się znajduje, podczas gdy Tora była dostępna a każdej synagodze?!

Użytkownik dawid1234 edytował ten post 2008-03-29, godz. 13:43


#4 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-06-03, godz. 19:28

Zadawaliście sobie pytania w związku z kswetią pochodzenia Pisma? Spróbujmy rozpracować tą kwestię! :P Jeśli macie jakieś wersety, które wskazują na to, że sam Mojżesz coś pisał lub miał pisać to podajcie. Podajcie również wersety, które świadczą o tym, że Pięcioksiąg był redagowany lub przeredagowany w późniejszym czasie. Ciekawe kto był tym redaktorem?

Co wskazuje na niemojżeszową ostateczną redakcję Pięcioksięgu

jak wyżej - moderator

A teraz przesłanki wskazujące na rozmiar wkładu pracy Mojżesza do spisania Pisma:
Mam kilka linii argumentacji w tej sprawie.

jak wyżej - moderator

.....................................


Czyli mamy jak mi się wydaje jeden kalrowny wniosek: Pięcioksiąg jest dziełem anonimowego readaktora powstałym najwcześniej w czasach królów Izraelskich. Jednakże jego części i to najprawdopodobniej te fundamentalne pod względem treści, mają znacznie głebszą historię. Prawa te wywodzą sie nierzadko z doświadczeń historycznych konkretnych przodków a także doświadczeń narodu uciekającego na wolność z Egiptu.

Z powodu oryginalności Przymierza Prawa a także jego narodowego zasięgu i absolutnego wpływu na kulturę żydowską wydaje się zasadne mniemanie, że Prawo to w jego fundamentach zostało stworzone u zarania tego narodu przez jakiś wybitny autorytet. Prawo to zawiera tak rewolucyjne i unikalne idee, że nie podobna by było po prostu zwykłą modyfikacją mitów i praw spotykanych na Bliskim Wschodzie.

Wartości tej Księgi nie przekreśla fakt jej ostatecznej redkacji w okresie bardzo późnym w stosunku do akcji opisywanej w niej.

#5 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-06-05, godz. 17:53

Rozmyślałem nad tym tematem i zauważyłem, że jest on trochę jak puszka Pandory. Zastanawiałem się na tym, dla kogo takie Dzieje Proroka były spisywane i trudno mi było znaleźć adresatów. W tamtym czasie nie było znanych nam książek, ani bibliotek, ale zwoje. Pisano na papirusie, a przecież ten nie rósł w Izraelu i jako towar importowany był pewnie rarytasem. Kto czytał te księgi i komu? W jakim miejscu je odczytywano i przy jakich okazjach? A w ogóle jak wyglądał system szkolnictwa w starożytnym Izraelu? Kto uczył, kogo i gdzie?....

Wydaje mi się , że jeśli ktokolwiek posiadał odpisy jakichkolwiek zwojów, to byli nimi tylko najbogatsi Żydzi. Musiały to być również osoby, którym zależało na propagowaniu treści tych utworów. Były to w końcu utwory literackie a nie święte księgi religijne. A może mieli je u siebie tylko prorocy i ich uczniowie, którzy z kolei opowiadali je ludowi? To byłoby prawdopodobne, gdyż Flawiusz mówi o tym, że Prawo zostało przekazane właśnie prorokom....

Przeczytałem, że za czasów Jozafata prorocy intensywnie działali na dworze królewskim, co skłoniło młodego Jozafata do przeprowadzenia reform religijnych. Polegały one według niektórych naukowców na tym, że wprowadzono kult Jahwe jako kult scentralizowany i wykrystalizowano wyobrażenie Jahwe, jako Istoty bezżennej. Do tamtego czasu było wiele miejsc, w których składano ofiary Bogu. To stwarzało warunki do tworzenia lokalnych grup kapłańskich. Ofiary składali ludzie, którzy chcieli i tak, jak chcieli, więc Lewici jako bezziemni mieli problem z utrzymaniem się . Zaś elity kapłańskie podobnie jak u pogan były zależne od lokalnych wodzów i ich pozycji w świecie. Interesujące jest to, że w tym czasie istniała świątynia w Jeruzalem, ale ofiary składano w rożnych miejscach! Podzieliło się królestwo - podzieliła się i religia.

Jozafat chciał scalić Izraela poprzez centralizację Kultu ofiarniczego. Naukowcy twierdzą, ze właśnie wtedy pojawiła się idea, aby każdy członek Izraela pojawiał się trzykrotnie w ciągu roku przed obliczem Jahwe rozumianym jako świątynia w Jeruzalem. Choć przyznam, że to dziwne, gdyż jeśli Salomon zbudował świątynie (co raczej nie jest kwestionowane) to pewnie widział, że w jego interesie leży zwoływanie narodu w jego stolicy. Czyżby tak mądry król tego nie rozumiał? Trudno powiedzieć, bo śladów po jego panowaniu poza Biblią jest bardzo mało.

Zaintrygowała mnie natomiast informacja, że właśnie w tym czasie, gdy reformy były w toku odnalazła się "Księga Prawa Jahwe". Jozafat przeczytał, co w niej było napisane i rozpłakał się. Wygląda więc na to, że to co uczynił Jozafat nie było tym, co ustanowił Mojżesz! Zatem, co ten człowiek rozumiał jako reformę, jako powrót do Jahwe? Zdaje się, że nie była to dla nich restytucja tego, co było dawniej, tylko coś nowego, co oni rozumieli jako czyste wielbienie Jahwe i stąd płacz Jozafata. Ale co to było, co oni zrobili?...

Wydaje mi się, że można by pokusie się o spekulację, że Jozafat rozumował następująco: nie sprawdził się społeczny system sędziowsko-plemienny, system monarchiczny też nie scalił narodu. Naród rozszedł się gdzie chciał i zaczął ustanawiać sobie bogów. Zatem skoro na utrzymanie jedności narodowej nie miało takiego wpływu zarządzanie polityczne, bo religia zdawała się odzwierciedlać obraz sił społecznych, więc aby naród znów słuchał jednego króla trzeba było zreformować religię! Religia musiała znaleźć się po kontrolą króla.

Czy więc taki pomysł aby pojawiać się trzy razy do roku w Jeruzalem był nadany przez Mojżesza, czy też przez Jozafata? Czy jest to nakaz stricte Mojżeszowy, czy też owoc działalności proroków późniejszych czasów? ....

Użytkownik bury edytował ten post 2008-06-05, godz. 17:54

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych