Skocz do zawartości


ewa

Rejestracja: 2005-05-29
Poza forum Ostatnio: Informacja prywatna

Moje tematy

Tylko w Polsce

2008-05-23, godz. 11:28

www.psrp.org.pl/zalaczniki/Tylko%20w%20Polsce%201.pps

Trzeba otworzyć nową kartę w przeglądarce i wpisać ten adres :) Plik otwiera się przy pomocy PowerPoint, więc jak ktoś nie ma, to musi pobrać z sieci. Miłego oglądania :)

"Wieczne odpoczywanie" a zmartwychwstanie duszy i ciała

2007-12-12, godz. 18:49

Miedziana_cyna napisał:

Myślę, że dobrze byłoby składać życzenia z okazji Wszystkich Świętych: np. "Życzę Ci świętego życia doczesnego i życia wiecznego w domu Ojca" czy jakieś podobne ;)


Od dawna zastanawia mnie, dlaczego podczas procesji w dniu 1 listopada odmawia się taką formułę:
"Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen", skoro KK naucza o zmartwychwstaniu duszy i ciała. A więc ani dusza, ani ciało nie mają szans na wieczny odpoczynek, gdyż kiedyś zmartwychwstaną. Jak KK tłumaczy tą rozbieżność?


Proszę o odpowiedzi przemyślane, bo żadne przepychanki raczej mnie nie interesują. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Wyrok SA w Warszawie

2007-05-24, godz. 23:58

Oto obiecane orzeczenie:


2003.08.13 wyrok s.apel. VI ACa 81/03 Wokanda 2005/1/33 w Warszawie


Wykluczenie z grona członków danej społeczności wyznaniowej, jak i odmowa przyjęcia do niej, nie stanowi naruszenia dobra osobistego, jakim jest swoboda wyznania i sumienia, gdyż decyzje organów związków wyznaniowych w tym przedmiocie nie podlegają kontroli sądów powszechnych i nie stanowią deliktu w rozumieniu prawa cywilnego.

139293
Dz.U.64.16.93: art. 23


2003.08.13 wyrok s.apel. VI A Ca 81/03 OSA 2005/1/1 w Warszawie


Jakakolwiek decyzja wykluczenia z danej społeczności religijnej narusza wolność uprawiania kultu, nauczania oraz wykonywania właściwych dla danego wyznania praktyk i czynności rytualnych wspólnie z innymi wyznawcami, bo nie może ona stanowić naruszenia swobody sumienia i wyznania w uwagi na zasady określone w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP dotyczące autonomii religii i związków wyznaniowych.

144404
Dz.U.97.78.483: art. 25 ust. 3
Dz.U.64.16.93: art.23


Wyrok wydany w składzie: przewodnicząca – sędzia S.A. Barbara Trębska (spr.), sędziowie SA – Krystyna Karolus-Franczyk i Wanda Lasocka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kazimierza K. przeciwko związkowi wyznaniowemu Świadków Jehowy o ochronę dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia 62.000 zł, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2002 r., oddalił apelację. (…)

Kazimierz K. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 62.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych. Wskazując w piśmie procesowym z 5 marca 2002 r. okoliczności faktyczne żądania, podniósł m.in., że fakt, iż 2 sierpnia 1994 r. został bezpodstawnie wydalony ze zboru Świadków Jehowy przysparza mu wielu upokorzeń ze strony członków tej organizacji religijnej. Zaleca się im bowiem, aby byli bez litości i miłosierdzia wobec wykluczonych, a więc i powoda. Nie ma prawa nawet dotknąć literatury pozwanego, gdy będzie umierał nikt z organizacji pozwanego nie ma prawa mu udzielić jakiejkolwiek pomocy medycznej, prawnej itp., a życie rodzinne może stabilizować tylko z pominięciem organizacji pozwanego. (…)
Sąd Okręgowy oddalił powództwo i ustalił, że 2 sierpnia 1994 r. społeczność Świadków Jehowy wykluczyła powoda ze swego grona. Potem wielokrotnie, ale bezskutecznie starał się on o ponowne przyjęcie go do zboru.
Sąd Okręgowy oddalił wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność ich stosunku do powoda, przyczyn wykluczenia go ze zboru i zobowiązania ich do określonego traktowania powoda, uznając, że to, jak jest postrzegana osoba wykluczona z grona Świadków Jehowy według ich przekonań, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Powołując się na art. 25 § 2 i 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podniósł sąd, że z uwagi na sformułowany w nim nakaz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych i obowiązek poszanowania autonomii kościołów i związków wyznaniowych, sąd państwowy nie ma uprawnień do badania zasadności decyzji kościołów czy związków wyznaniowych, wynikających z wyznawanej przez nie religii, w tym decyzji dotyczących wykluczenia ze społeczności religijnej. Jest to bowiem decyzja mająca charakter ściśle religijny. Sądy powszechne nie mogą w związku z tym oceniać także krzywdy moralnej wywołanej tymi decyzjami i na podstawie tej krzywdy na mocy art. 448 kc zasądzać zadośćuczynienia.
W ocenie Sądu Okręgowego wykluczenie powoda ze społeczności Świadków Jehowy nie naruszało jego dobra osobistego, jakim jest swoboda sumienia. Nikt powodowi nie narzucał ani nie zabraniał posiadania przekonań religijnych. Tak jak nie można zmuszać społeczności religijnej do przyjmowania wskazanych osób na członków, tak nie można kontrolować jej decyzji dotyczącej wykluczenia danej osoby.
Apelację od powyższego wyroku wniósł powód. (…)

Sąd Apelacyjny zważył:
Apelacja jest niezasadna. Sąd Okręgowy dokonał w sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych oraz oceny prawnej żądania, nie naruszając wskazanych w apelacji przepisów Konstytucji RP.
Powód nie sprecyzował, jakie jego dobra osobiste i jakimi działaniami (zaniechaniami) pozwanego zostały naruszone. Dopiero z faktu, iż w apelacji powołuje art. 30, 47 i 53 Konstytucji RP, można wywieść, iż zarzuca naruszenie jego godności, czci, dobrego imienia oraz wolności sumienia. Z pism procesowych składanych przed Sądem Okręgowym wynika, iż dobra te zostały naruszone przez bezpodstawne wykluczenie powoda ze zboru oraz zobowiązanie pozostałych członków społeczności do ignorowania wykluczonych, a zatem i powoda. W apelacji zarzuca też skarżący, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał sprawy w kontekście jego intencji powrotu do organizacji pozwanego.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, sąd I instancji zasadnie przyjął, że poprzez wykluczenie powoda ze społeczności Świadków Jehowy nie doszło do naruszenia swobody jego sumienia i wyznania. Swobodę sumienia, o której mowa w art. 23 kc, należy rozumieć jako wolność m.in. w zakresie wyboru religii (wyznania) oraz wolność w zakresie praktykowania tej religii – indywidualnie lub wspólnie z innymi wyznawcami. Dobrem osobistym wymienionym w tym przepisie i podlegającym ochronie jest więc swoboda w zakresie przyjęcia określonego wyznania, swoboda w wyrażaniu swoich przekonań religijnych oraz swoboda wykonywania określonych praktyk. Naruszenie analizowanego dobra wyrażać się zatem będzie m.in. w narzucaniu obowiązków przyjęcia określonej religii czy podejmowania określonych praktyk, bądź w podejmowaniu takich działań, które stanowić będą przeszkodę w realizowaniu któregokolwiek ze wskazanych aspektów wolności wyznania (por. orzeczenie SN z 12 czerwca 2002 r., III CKN 618/00, OSNC z 2003 r. nr 6, poz. 84).
Jak słusznie podniósł Sąd Okręgowy, wykluczenie z danej społeczności religijnej nie stanowi pozbawienia lub ograniczenia swobody w zakresie przyjęcia określonego wyznania i swobody w wyrażaniu swoich przekonań religijnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że decyzja taka narusza wolność uprawiania kultu, nauczania oraz wykonywania właściwych dla danego wyznania praktyk i czynności rytualnych wspólnie z innymi wyznawcami. Z tego punktu widzenia wykluczenie teoretycznie mogłoby stanowić naruszenie swobody sumienia i wyznania. Przyjęcie jednak takiego poglądu stałoby w sprzeczności z Konstytucją RP, która stojąc na gruncie autonomii religii i związków wyznaniowych, nie pozwala ingerować w decyzje co do przynależności do danej społeczności wyznaniowej. Uchylają się one spod oceny sądu powszechnego, który nie jest władny dokonywać oceny zachowań wyznawców określonego wyznania z punktu widzenia przyjętych przez to wyznanie zasad, ani też oceny zastosowanych przez związek wyznaniowy sankcji w stosunku do osoby, która zasady te naruszyła.
Sąd powszechny, z uwagi na zasady wyrażone w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, nie jest władny badać, czy statutowe organy pozwanego związku realizują przyjęty w tym związku porządek teokratyczny. Dotyczyłoby to bowiem systemu wartości (religijnych, moralnych) uchylających się spod oceny w sądowym postępowaniu w sprawie takiej jak niniejsza. Kto decyduje się na przystąpienie do określonego związku wyznaniowego, powinien zaakceptować obowiązujące w nim zasady porządku moralnego. Rzeczą sądu powszechnego nie jest jednak ocena ani tych zasad, ani tego, czy członek danego związku wyznaniowego lub jego statutowe organy zasad tych przestrzegają. Dotyczy to także obowiązujących w takim związku nakazów co do określonego zachowania się jego członków w stosunku do osób wykluczonych. Jeżeli dawni współwyznawcy swoim zachowaniem naruszają dobra osobiste powoda, to pozew winien być skierowany przeciwko nim, a nie przeciwko związkowi wyznaniowemu. Ten ostatni może odpowiadać tylko za działania lub zaniechania swoich organów, a nie swoich członków.
Wbrew zarzutom apelacji Sąd Okręgowy rozważał także sprawę w kontekście intencji powoda ponownego przystąpienia do społeczności Świadków Jehowy. Sąd Apelacyjny podziela jego stanowisko, że odmowa przyjęcia do społeczności danego wyznania, podobnie jak wykluczenie, nie podlega kontroli sądu powszechnego.
Powyższe względy przesądzają o braku możliwości oceny działań pozwanego polegających na wykluczeniu powoda ze społeczności Świadków Jehowy oraz odmowy przyjęcia go ponownie w kontekście bezprawności lub braku bezprawności tych działań. Powód przystępując do Świadków Jehowy przyjął zasady w społeczności tej obowiązujące, a więc i to, że decyzja o wykluczeniu jest ostateczna i że w stosunku do osoby wykluczonej jej wyznawcy mają obowiązek określonego zachowania się (według opisu powoda można określić je jako ignorowanie wykluczonego), które dla wykluczonego może być nieprzyjemne, nie stanowi jednak naruszenia obowiązującego porządku prawnego.
Reasumując, zarówno wykluczenie z grona członków danej społeczności wyznaniowej, jak i odmowa przyjęcia do niej, nie stanowi naruszenia dobra osobistego, jakim jest swoboda wyznania i sumienia, gdyż decyzje organów związków wyznaniowych w tym przedmiocie nie podlegają kontroli sądu powszechnego i nie stanowią deliktu w rozumieniu prawa cywilnego.
Apelacja nie precyzuje, w jaki sposób pozwany naruszył jego godność oraz cześć i dobre imię, co uniemożliwia ustosunkowanie się do zarzutu naruszenia art. 30 i 47 Konstytucji RP. Materiał dowodowy nie wskazuje, aby do naruszenia tych dóbr osobistych doszło w okolicznościach faktycznych stanowiących podstawę roszczenia. Nie wykazał też powód, aby pozwany poddawał go zabronionym w art. 40 Konstytucji RP praktykom (poniżaniu, torturom itp.).
Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc oddalił apelację jako pozbawioną uzasadnionych podstaw. (…)


Widok postów w drzewie: jak zmienić

2007-02-10, godz. 20:11

Po kliknięciu na wątek nie mogę otworzyć niektórych postów. Sam wątek też wyglada dziwnie. Kiedyś po prostu kolejne posty następowaly po sobie, a teraz widzę w całości pierwszy post, a kolejne - tylko pierwsze słowa (i autora).

Wygląda to mniej więcej tak:

Temat ten poruszałem już na innych forach. Jednakże sam nie mam wyrobionego ostatecznie zdania w tym temacie. Jeśli więc ktoś jest zainteresowany szczerą wymianą mysli w tej materii to zapraszam do dyskusji (…).


Posty w temacie
Olo. Imię Boże Jahwe. Czy na pewno nie było go w NT? 2006-05-31 08:47
Sebastian Andryszczak część z przytoczonych postulatów za imieniem Bożym... 2006-05-31 09:08
haael Są dowody historyczne. Chrześcijanie NIGDY nie po... 2006-06-01 15:10
Kris Gdzieś spotkałem sie z taką argumentacją: Wyobrax... 2006-06-02 18:36
Gonzalo Gdzie te dowody znajdę? 2006-06-02 19:26
haael Choćby w Biblii. Przytoczyłem werset /Mt 22:44/: ... 2006-06-02 20:03
Gonzalo Wiesz, mnie ten przykład niczego nie udowadnia. R... 2006-06-02 20:59
haael Absolutnie na odwrót. Znakomita większość NIE ZAW... 2006-06-02 22:13
Gonzalo Haael, Opieram się na poglądzie wyrażonym na foru... 2006-06-03 08:41
Olo. haael A jak myslisz dlaczego w pismach Szem Toba ... 2006-06-05 16:52
Olo. Poniżej wklejam moje przemyslenia w tej materii, j... 2006-06-05 17:06
Gonzalo http://www.tetragrammaton.org Niestety po angiels... 2006-06-05 17:44
haael Nie mam czasu za długo się rozpisywać, więc wyrwę ... 2006-06-05 19:18
zbigniew1971 Wszystko, co na ten temat wymyślimy, będzie tylk... 2006-06-05 19:25
zbigniew1971 Chodzi o znaczenie Imienia, nie samo brzmienie. ... 2006-06-05 19:36
Gonzalo Haael, Odniosę się do tego, co mnie dotyczyło. Ta... 2006-06-05 20:29
haael A nie wystarczy Ci dowód, że nie znaleziono żadne... 2006-06-05 21:19
Gonzalo To, że nie znaleziono, nie jest dowodem. Trzeba do... 2006-06-05 21:57
haael A właśnie, że nie trzeba. Ciężar dowodu spoczywa ... 2006-06-05 22:26
Gonzalo No, wreszcie coś rozsądnego. Stosunek choćby i 1 d... 2006-06-06 08:01
haael Nieprawda. Na świecie nie ma chyba NICZEGO, co da... 2006-06-06 10:11
dariusz podłoże dyskusji to teza ta tezato to dyskusja o p... 2006-06-06 11:44
Gonzalo Domyślam się, że chodzi Ci o pozytywne i negatywne... 2006-06-06 16:50
haael Tak. Gdyby świat był idealny i dysponowalibyśmy... 2006-06-06 17:36
Gonzalo (podkr. moje) Kilka postów temu pisałeś: (podkr. ... 2006-06-06 19:04
haael Czy Ty nie rozumiesz, czy tylko udajesz? Musimy r... 2006-06-06 19:32
ewa Ta zasada dotyczy tylko postępowania karnego. Po... 2006-06-06 20:06
Gonzalo Ja naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, kiedy pew... 2006-06-06 21:31
haael Uproszczenia zawsze są dozwolone. Ba, są nawet wy... 2006-06-06 22:08
MadHamish W omawianym temacie mozna sobie roznie pojmowac i ... 2006-06-07 10:31
haael Nasze poglądy kształtują się dokładnie na odwrót.... 2006-06-07 12:31
Arek Wiśniewski Że sie tak wetnę :). Nie sądzę by Gonzalo twierdzi... 2006-06-07 15:24
MadHamish Haael To tylko kwestia Twojego punktu widzenia, k... 2006-06-07 15:50
Gonzalo Do kwestii Imienia w autografach NT można podejść ... 2006-06-07 20:04
MadHamish Drogi Gonzalo, Istnieje bardzo prosty i namacalny ... 2006-06-08 10:19
Gonzalo Szanowna MadHamish, Zdaję sobie oczywiście sprawę... 2006-06-08 13:17
MadHamish GonzaloHihihihihihihi. :lol: Nie powiem, ze calk... 2006-06-08 14:55
Gonzalo Wyraz ‘Jhwh’ to nie jest imię własne B... 2006-06-08 18:42
zbigniew1971 Jeśli kiedykolwiek znajdziemy oryginalne teksty NT... 2006-06-08 20:29
MadHamish Gonzalo napisal: W takim sensie imie Jezusa Chryst... 2006-06-09 11:28
Gonzalo Dokładnie tak właśnie jest. Zwracam Ci uwagę, że j... 2006-06-09 12:34
Olo. Bardzo chciałbym się aktywniej przyłaczyć do dysku... 2006-06-09 13:55
Nikita A ja się zastanawiam, czy istnieją jeszcze jakieś ... 2006-06-09 15:01
MadHamish Drogi Gonzalo, mielismy dyskutowac o tym, czy tetr... 2006-06-10 10:45
Gonzalo Ja osobiście zabrnąłem w konkluzję, że ŚJ, którzy... 2006-06-10 11:09
MadHamish Ja osobiscie tak wlasnie traktuje JHWH. Jako Imie ... 2006-06-12 10:37
Gonzalo Domyślam się, że wyszłaś ze szkoły ŚJ. To historyc... 2006-06-13 11:52
wiki Witajcie! Chciałabym się z Wami podzielić co ... 2006-08-23 21:38
Olo. Wracajac do zasadniczego tematu tego wątku. Na jed... 2006-09-12 10:57
Matuzalem Wracajac do zasadniczego tematu tego wątku. ... 2006-09-12 11:54
Olo. Mam ogromną prośbę do wszystkich tych którzy będą ... 2006-09-18 16:42
Olo. Rzeczywiscie sprawa jaką poruszam w poprzednim pos... 2006-09-21 16:41
mirek Rzeczywiscie sprawa jaką poruszam w poprzednim po... 2006-10-05 16:01
Olo. Może jeszcze z innej beczki. Otóż podobnie jak Świ... 2006-09-25 09:01
Olo. Matuzalem coś nie przechodzi PM. Polecam. http... 2006-09-25 17:26
Olo. Mirku. Ale Ty w tym momencie wypaczasz moje intenc... 2006-10-09 08:42
mirek Olo, ja napisałem, że jest mi wszystko jedno czy w... 2006-10-09 11:00
Olo. Dziwi mnie dlaczego tak konsekwentnie pomijasz omó... 2006-10-09 12:43
mirek Dziwi mnie dlaczego tak konsekwentnie pomijasz om... 2006-10-09 13:28
Olo. MIrek Odniose się tylko do tego intrygującego st... 2006-10-09 14:17
haael Jak mirek napisał, aby udowodnić istnien... 2006-10-09 15:10
pawel r Cześć dawno mnie nie było :) W... 2006-10-10 13:52
haael Wulgatę masz tutaj. 2006-10-10 14:10
pawel r DZięki :rolleyes: 2006-10-10 14:34
Olo. http://republika.pl/.../3476667/tr/sla... 2006-11-17 18:18
mirek Oto miejsca w NT, w których PNŚ ukrył występowanie... 2006-11-18 11:12
Olo. Własnie ukończyłem czytać książkę "Judaizm... 2006-12-12 15:14
pawel r A czy te dtwierdzenie dotyczy jakiegoś konkretnie ... 2006-12-12 15:46
Olo. Jest tam mowa tylko o tradycji Żydów talmudycznych... 2006-12-13 15:13
Olo. Dzisiaj po pracy wstąpiłem do czytelni, aby przejr... 2007-01-16 17:47
P.K.Dick Wcale mnie to nie dziwi, te imię katolikom.. ... 2007-01-16 19:05
polarm Wcale mnie to nie dziwi, te imię katolikom.. ... 2007-01-16 21:49
Olo. A słowo "szatan" dobrze im si... 2007-01-17 01:03
Olo. Nowy Testament, "Współczesny Przekład", ... 2007-01-23 18:39
Olo. Dla uporządkowania sprawy postanowiłem i tu zamieś... 2007-02-07 15:43
Olo. Analizując temat imienia Bożego w Nowym Testamenci... Wczoraj, 19:23
Jan Lewandowski Po prostu Szem Tob mógł być zwolennikiem innej ... Dzisiaj, 16:45
ewa Mam pytanie do Ola: kiedyś wysłałam Ci artykuł ... 11 minut temu
Olo. Więcej w tej odpowiedzi ataków na moją osobę niż r... Dzisiaj, 18:20
Jan Lewandowski Więcej w tej odpowiedzi ataków na moją osobę niż ... 9 minut temu


Przy czym w niektórych wątkach, jeśli kliknę w wybrany tekst to wyświetla mi się cały post (jak np. w tym o imieniu Bożym), a w innych nie wyświetla się nic, nawet pierwszy post.

Czy mogę prosić o pomoc, za którą z góry dziękuję.

Obrażanie użytkowników

2006-05-19, godz. 22:29

a mnie nazwal oszolomem traktuje jao dyskryminacje religijna   :(

No tak, jak na moderatora przystało :angry:

Sorry, jeśli to też nie jest na temat.

Nie na temat.


Forum dyskusyjne ma to do siebie, że się na nim dyskutuje (czyli prezentuje różne opinie). Jak dyskutować, jeśli można się narazić na ataki personalne nawet ze strony kogoś, kto jest moderatorem (przy okazji ukłony w stronę tych moderatorów, którzy dbają o właściwy zasób słów w dyskusjach)?

Pozwolę sobie zacytować wypowiedź Administratora z innego wątku:

Dobra, pogadaliśmy sobie na priva. Panie i Panowie. Zwalczajmy swoje poglądy, dzielmy się swoimi przemyśleniami. Ale nie atakujmy nikogo osobiście. Nie podoba ci się coś, zwalczaj jego poglądy, pokaż niedorzeczność. Ale rób to z klasą. Poniżaniem czy atakowaniem człowieka (choćby popadł w wielki grzech) na pewno go nie pozyskasz.Mam nadzieję, że teraz na temat i w odpowiednim wątku.