CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Roku 1914 - fundament Strażnicy

Wielu chrześcijan spotykających na swojej drodze Świadków Jehowy nie zdaje sobie sprawy z kluczowej roli jaką w ich systemie doktrynalnym pełni rok 1914. Otóż wg Towarzystwa Strażnicy (dalej: WBTS) w tym to roku miało miejsce powtórne (niewidzialne) przyjście Chrystusa Następnie Chrystus ustanowił w 1918/1919 tzw. "niewolnika wiernego i rozumnego" (Mat.24:45), czyli wg ŚJ oni zostali wybrani prze Boga jako jedyna prawdziwa religia i otrzymali boskie pełnomocnictwa do poprawnego wykładania Biblii. Cały autorytet Towarzystwa Strażnicy stoi lub pada razem z data 1914. Bo jeśli Jezus nie przyszedł w tym roku, to tym samym nie ustanowił żadnego "niewolnika" w roku 1918 czy 1919. A z tego prosty wniosek, że ich wodzowie z Brooklynu to fałszywi prorocy i uzurpatorzy. Wniosek zupełnie niszczący dla całego systemu wierzeń ŚJ.

Nie każdy chrześcijanin ma czas i ochotę grzebać się w szczegółach błędów w nauczaniu ŚJ (tych błędów jest bardzo wiele!). Często osoby niedoświadczone w dyskusji ze ŚJ dają się wciągać w niepotrzebną przepychankę wersetów (ping-pong) z którego nic nie wynika. Często ŚJ przyciśnięci do muru argumentami próbują zmieniać temat. To, co tu proponuję jest b. prostą i skuteczną taktyką. Poniżej przygotowałem parę ciężkich pytań kwestionujących fundamentalną dla ŚJ doktrynę jaką jest rok 1914.

Umów się ze ŚJ na rozmowę na temat roku 1914. Sam przygotuj sobie te pytania na kartce w 3 egzemplarzach (jeden dla ciebie, i dwa dla ŚJ, bo zwykle chodzą dwójkami). Następnie punkt po punkcie poproś aby odpowiedzieli na każde z pytań. Jeśli będą robić uniki, nie daj się zbyć. Poproś o konkretne odpowiedzi na postawione pytania. Możesz powiedzieć, że na razie inne tematy cię nie interesują. Gdy odroczą spotkanie, aby się lepiej przygotować, bo mogą być zaskoczeni, to umów się na inny dzień. Lecz jeśli za drugim razem, nie będą przygotowani i będą chcieli zmieniać temat, zakończ natychmiast rozmowę i powiedz, że jest ci przykro, że się nie przygotowali do rozmowy - "proszę się zgłosić, jak Państwo się przygotują". Pamiętaj, żeby nie tracić czasu na jałowe dyskusje na inny temat. Im na tym zależy, bo oni muszą robić raport z każdego takiego spotkania i czas tej dyskusji z tobą podają potem jako swoje godziny głoszenia w comiesiecznym raporcie. Pytań jest 17 i pogrupowałem je w podtytuły. WBTS = Towarzystwo Strażnica.

Poprawianie Biblii

Pytanie 1: Dlaczego WBTS uważa, że drzewo ze snu babilońskiego króla (Dan.4) symbolizuje coś więcej ponad to, co mówi Biblia? (zobacz: 1Kor.4:6!) Mianowicie: WBTS utrzymuje, że to drzewo symbolizuje władzę Jehowy (Będziesz mógł..., s.139), podczas gdy Biblia mówi, że to drzewo oznacza króla Nabuchodonozora (Dan.4:18-19). Dlaczego też wcześniej WBTS głosiło, że to drzewo "obrazuje niebiański urząd Lucyfera"? (Prawda was wyswobodzi, s. 219, wyd. pol. 1926 r.)

Niezgodność z historią

Pytanie 2: Dlaczego wszystkie źródła historyczne mówią, że Jerozolima została zburzona w latach 586/587 p.n.e. a nie w 607 p.n.e.? Jeśli WBTS się myli, to wszelkie ich późniejsze wyliczenia wychodzące od złej daty wyjściowej nigdy nie doprowadzą do roku 1914. Czy moglibyście podać jakiekolwiek źródła historyczne na potwierdzenie zburzenia Jerozolimy w roku 607 p.n.e.?

Arbitralny wybór przelicznika

Pytanie 3: Dlaczego WBTS do swych wyliczeń przyjmuje zasadę "dzień za rok", którą sformułowali na podst. Num.14:34 i Ezech.4:6 mimo, że tamte fragmenty dotyczą konkretnych sytuacji które nie mają związku z tematem przyjścia Pańskiego? Dlaczego raczej nie skorzystali z zasady w 2P.3:8 (1 dzień = tysiąc lat), który występuje w kontekście tematu powtórnego przyjścia Chrystusa?

Wyliczanie czy czuwanie?

Pytanie 4: Dlaczego WBTS wzieło się w ogóle za wyliczanie a nie za czuwanie na przyjście Pana? Czyż własnie wyliczanie nie prowadzi do tego, że nie musimy już czuwać, gdyż "wiemy" kiedy Pan przyjdzie i myslimy, że dzień ten nas nie zaskoczy? Dlaczego we wszystkich przypowieściach Jezusa mamy opisaną sytuację, że ludzie byli zaskoczeni, oraz że nie wiemy kiedy miał przyjść, miało nas pobudzać do czujności?

Niekonsekwencja w rachunkach

Pytanie 5: Dlaczego WBTS w sposób niekonsekwentny stosuje przelicznik "dzień za rok"? (Będziesz mógł..., s.140-141) Mianowicie, jeśli przyjmiemy że "rok" oznacza rok żydowski (360 dni), to 2520 lat 360-dniowych prowadzi do 1878 r., a jeśli przyjmiemy rok słoneczny (365.24) to "7 czasów" nie będzie wynosiło 7*360=2520 lecz 7*365.24=2557.7, co w efekcie doprowadzi do 1950 r. Aby przeforsować wyliczenie roku 1914 WBTS musi raz założyć, że rok=360 dni, a raz, że rok=365.24. Konsekwentne trzymanie się jednego założenia nigdy nie doprowadzi do 1914 r.

Panowanie Chrystusa

Pytanie 6: Dlaczego WBTS twierdzi, że do roku 1914 jedynymi poddanymi Chrystusa była grupa zaledwie 144 tys.? (Będziesz mógł..., s.136) podczas gdy Biblia mówi, że już dużo wczesniej: (1) Jezusowi została dana wszelka władza na niebie i na ziemi (Mt.28:18 BT); (2) Chrystus był głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności (Kol.2:10); (3) Ojciec wszystko (poza sobą) poddał Synowi (1Kor.15:25-27); (4) Chrystus został przez Ojca posadzony ponad wszelką władzą i zwierzchnością i mocą (Efez.1:20-22); (5) 1P.3:22 podaje, że Jezus siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie, i zwierzchności i moce; (6) Jezus już wcześniej był Panem (2Kor.4:5), Panem wszystkich (Dz.10:36), Panem panów i Królem królów (Obj.17:14)

Obecność Chrystusa

Pytanie 7: Dlaczego WBTS twierdzi, że Chrystus miał być obecny dopiero od 1914 r., skoro Biblia mówi, że już od dawna jest z nami obecny po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt.28:20) oraz gdzie dwóch, lub trzech w imieniu Jego tam On jest obecny (Mt.18:20)?

Pytanie 8: Dlaczego ŚJ obchodzą nadal Pamiątkę skoro wg 1Kor.11:26 miałą ona być obchodzona do czasu przyjścia Pańskiego?

Znak czy znaki?

Pytanie 9: Dlaczego WBTS utrzymuje, że wydarzenia opisane w Mt.24:7-21 są "złożonym znakiem" dowodzącym że Chrystus jest obecny, gdy Biblia mówi, o znaku (a nie znakach, czy jakimś "znaku złożonym"). Poza tym, z Biblii wynika, że te wydarzenia miały poprzedzać przyjścia Pana a nie wystąpić po Jego przyjściu. (Mt.24:29-34). A o samym znaku przyjścia Chrystusa mówi tekst w Mt.24:30 (wydarzenie to występuje po opisanych wcześniej wydarzeniach).

"Niewolnik..."

Pytanie 10: Dlaczego WBTS uznaje Mt.24:45-51 za proroctwo, a nie za przypowieść?

Pytanie 11: Dlaczego WBTS uważa, że w tym fragmencie jest mowa o dwóch klasach niewolnika, podczas gdy tekst wyraźnie mówi o jednym niewolniku, oraz o dwóch możliwych postawach jakie może przyjąć?

Pytanie 12: W Mt.24:45-51 jest napisane, że niewolnik ten miał oczekiwać na przyjście Pana, gdyby tego nie robił, byłby potępiony jako obłudnik. Dlaczego WBTS nie oczekiwało przyjścia Chrystusa w 1914 roku, lecz głoszono jeszcze do 1943 r., że Chrystus jest już obecny od 1874? [Harfa Boża, s.238-239, s.252-253, s.243, wyd. pol. 1929 r.; Dokonana Tajemnica, s. 68, 79, wyd. pol. 1925] Czy tym samym nie wydali na siebie wyroku potępienia tak, jak ten niewolnik z Mt.24, który też nie oczekiwał na przyjście Pana?

Pytanie 13: Dlaczego Chrystus po swym rzekomym przyjściu w roku 1914 miałby wybrać w roku 1918/1919 ówczesnych Badaczy Pisma Św. (a dzisiejszych Świadków Jehowy), skoro oni nie tylko nie oczekiwali wtedy na przyjście Pańskie (wierzyli wtedy, że Pan przyszedł w 1874 r.), ale także byli wtedy... duchowo martwi: "Tych 'dwóch świadków', którzy się stali jakby trupami, wyobraża świadków Jehowy, którzy w roku 1918 umarli duchowo." (Od raju utraconego do raju odzyskanego, s.190, par.19) "Te pozbawione życia, suche kości wyobrażały stan, w jakim świadkowie Jehowy znajdowali się w r.1918." (Od raju utraconego do raju odzyskanego, s.191, par.23).

Pokolenie, które nie miało przeminąć

Pytanie 14: Dlaczego WBTS w miarę upływu czasu ciągle poprawiało ("odmładzało") pokolenie, które nie miało przeminąć aż nadejdzie koniec? Wpierw mieli to być ludzie urodzeni w 1899 [Przebudźcie się!, rok 1970, nr 1, s.13], potem urodzeni w 1902 [Strażnica, rok XCIII (1972), nr 3, s.21], potem w 1904 [Strażnica, rok CII (1981), nr 17, s.27], potem 1905 [Przebudźcie się!, rok LXVI (1985), nr 4, s.7; Strażnica z roku CV [1984], nr 22, s.4] a w końcu urodzeni w 1914 [Strażnica, 15 sierpnia 1989 r., s.14, par.18] czym zaprzeczyli na całej linii swojej nauce z Strażnica, rok C (1979), nr 18, s.24, gdzie napisano, że nie może tu chodzić o dzieci urodzone w 1914 r.

Pytanie 15: Czy Stwórca wycofuje się ze swoich obietnic? WBTS w czasopiśmie Przebudźcie się! sprzed listopada 1995 r. zapewniało, że "czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo." Teraz te słow usunieto, bo cała ta nauka została odrzucona jako fałszywa.

Czasy ostateczne

Pytanie 16 Dlaczego WBTS uważa, że czasy ostateczne należy datować od roku 1914 (wcześniej uważali, że od roku 1799: Harfa Boża, s.238-239, wyd. pol. 1929 r.), podczas gdy Biblia naucza, że rozpoczęły się one już 2 tys. lat temu? (Dz.Ap.2:16-18; Heb.1:1-2 BT, 1P.1:20; 4:7; 1J.2:18-19)

Przyjście widzialne czy niewidzialne?

Pytanie 17: Dlaczego WBTS uważa, że Chrystus miał przyjść niewidzialnie w 1914 r., skoro Pismo mówi, że miało go ujrzeć wszelkie oko (Obj.1:7) a sami ŚJ z tamtego okresu nic też nie "zobaczyli", bo wtedy zajęci byli rozgłaszaniem jego obecności od 1874 r.? Zobacz też: 2P.3:10-12; Mt.24:26-31 (jeśli powiedzą, że "w ukryciu", to nie wierzcie, gdyż Jezusa ujrzą i będą biadać wszystkie plemiona ziemi).

Tytuł "Roku 1914 - fundament Strażnicy"
URL: http://watchtower.org.pl/jz-pytania1914.php
Autor: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:171). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)