CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Fundamenty - studium biblijne

Niniejsze studium zostało przygotowane szczególnie dla Świadków Jehowy, aby pomóc znaleźć im odpowiedzi w samej Biblii zamiast tego, co jest im mówione w ich publikacjach! Zostało ono przygotowane na podstawie materiału zawartego w książce "Awake! to Watch Tower" vol. 1 (s. 238-245). Autor książki - Doug Harris - mimo iż nigdy sam nie był Świadkiem Jehowy od lat zaangażowany jest w pracę pośród sekt w brytyjskim ośrodku apologetycznym Reachout Trust .

Wprowadzenie

Opuszczenie Towarzystwa Strażnica jest zwykle traumatycznym doświadczeniem związanym z utratą kontaktu z wieloma przyjaciółmi i ograniczeniu kontaktu z najbliższą rodziną.

Innym powodem obaw jest lęk o swoje wieczne zbawienie. Byłeś nauczany, że jedyną drogą ujścia przed Bożym sądem jest przynależność do Towarzystwa Strażnica i jeśli odszedłeś możesz być ciekaw, czy straciłeś ten przywilej. Chcemy abyś wiedział, że są ludzie którzy rozumieją to, przez co teraz przechodzisz.

Niektórzy szukają odpowiedzi na swoje pytania, inni z kolei pragną osobistej pomocy. Jeśli jesteś jednym z takich ludzi, daj nam znać a spróbujemy skontaktować cię z kimś mieszkającym niedaleko ciebie. Jeśli nie uda się znaleźć kogoś, kto by mogł się z tobą bezpośrednio skontaktować, z pewnością załatwimy, aby ktoś do ciebie napisał.

Celem tych pytań jest przedstawić biblijne odpowiedzi na błędy, których byłeś uczony w przeszłości. Nie chcemy próbować na siłę sugerować ci pewnych poglądów, lecz raczej zadać parę prostych pytań i pozwolić, abyś sam dokopał sie właściwych odpowiedzi w Biblii.

Do tej pory byłeś uzależniony od Towarzystwa Strażnica jako "niewolnika wiernego i rozumnego dającego pokarm na czas słuszny" i nie chcemy, abyś zastąpił tamten autorytet jakimś innym autorytetem człowieka czy organizacji. Biblia pokazuje że głównym źródłem "pokarmu duchowego" jest osobista więź z Panem która jest tylko uzupełniana i zabezpieczana przez lokalne zgromadzenia Kościoła.

Zachęcamy abyś z powodu błędnego tłumaczenia Przekładu Nowego Świata, skorzystał z jakiegoś współczesnego przekładu (Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia lub Biblia Poznańska), który bez problemu można nabyć w różnych kościołach czy księgarniach przykościelnych. Pamiętaj, aby nie rozmawiać o Biblii bez Biblii.
Lekcja 1: Otwarta Księga

Dzieje Apostolskie 17:11

 1. Co studiowali Bereańczycy, aby sprawdzać nauczanie Pawła?
 2. Co powinnimy studiować, aby sprawdzać nauczanie jakie słyszymy?

2 Tymoteusza 3:16-17

 1. Kto jest przygotowany i wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła?
 2. Czy słowa te mają zastosowanie tylko do niektórych wierzących?
 3. Do czego jest pożyteczne Pismo?

1 Koryntian 2:9-16

 1. Kto, zgodnie z wersetem 9, otrzyma rzeczy, które były zakryte do dziś?
 2. Czy jesteś takim człowiekiem?
 3. Jak Bóg objawia nam te rzeczy?
 4. Kto, zgodnie z wersami 14 i 15, może przyjąć Boże Słowa?
 5. Co czyni człowieka duchowym? Czy przynależność do jakiegoś szczególnego stowarzyszenia? Wykonywanie dobrych uczynków? Otrzymanie Bożego Ducha Świętego?

1 Tymoteusza 2:4

 1. Kogo Bóg chce doprowadzić do poznania prawdy?

Pytania podsumowujące:

 1. Kto może zrozumieć Biblię?
 2. Jak możemy zrozumieć Biblię?
 3. Czy Bóg ograniczył możliwość zrozumienia Biblii do kilku osób?Lekcja 2: Otrzymywanie Pokarmu

Jozue 1:8

 1. Co miał czynić Jozue?
 2. Co znaczy "rozmyślać"?
 3. Czy Jozue miał rozmyślać nad Bożym Słowem, czy nad jakąś książką o Bożym Słowie?
 4. Jaki jest rezultat takiego rozmyślania?

1 Koryntian 10:3,11 i 2 Mojżeszowa 16:4-36

 1. Czy powinnimy uczyć się na błędach jakie popełniali ludzie w Starym Testamencie?
 2. Czy dzieci Izraela otrzymywały pokarm od Mojżesza?
 3. Czy Jehowa faworyzował tych, którzy otrzymali więcej?
 4. Czy Bóg zaopatrzał lud zawsze, kiedy mu się kończył pokarm?
 5. Zgodnie z 2 Mojż.16:4, co ludzie musieli czynić?

Kolosan 3:16

 1. Czyje Słowo powinno mieszkać w nas?
 2. W jakiej mierze?
 3. Czy Słowo ma wpływ tylko na nasz umysł?
 4. Co powinienem czytać, aby wypełniać ten werset?

Pytania podsumowujące:

 1. Od kogo otrzymujemy nasz pokarm?
 2. Czy powinnimy przyjmować nasz pokarm raz w tygodniu, codziennie czy jak często?
 3. Jaka część nas powinna być pełna Bożego Słowa?Lekcja 3: Królestwo i jego Ewangelia

Efezjan 1:18-23

 1. Kiedy Jezus zasiadł na tronie w niebie?
 2. Czy istnieje przerwa między Jego wniebowstąpieniem, a zasiadaniem na tronie w niebie?

Jan 18:36-37

 1. Czy królestwo Chrystusa jest jak inne królestwa na tym świecie?
 2. Czy Jezus był już Królem swego królestwa w tym czasie?

Kolosan 1:13

 1. Skąd Paweł został przeniesiony?
 2. Dokąd Paweł został przeniesiony?
 3. Czy my też możemy to doświadczyć?

Objawienie 21:23-26 i 22:4

 1. Czy Nowe Jeruzalem jest stolicą Królestwa?
 2. Czy inni wejdą do niego poza tymi, którzy żyją już tam?
 3. Czy oni zobaczą Pana Jezusa?
 4. Czy to znaczy że Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia są w jednym miejscu?

1 Koryntian 15:1-4

 1. Czy te wersety podsumowywują ewangelię Królestwa, którą głosił Paweł?
 2. Jakie są trzy główne aspekty tej ewangelii?

Kolosan 1:25-29

 1. Co było Bożym darem Pawła?
 2. Czy królestwo jest dla wszystkich czy dla niektórych?
 3. Czy możesz dzisiaj odnieść korzyść z tego słowa?

Pytania podsumowujące:

 1. Kiedy Jezus zasiadł na tronie jako Król?
 2. Czy królestwo jest dla wszystkich, czy tylko dla niektórych?
 3. Jak mogę żyć pod dobrym panowaniem królestwa Chrystusowego?Lekcja 4: Nowo Narodzony

Jan 10:15-16

 1. Za kogo Chrystus oddał swoje życie?
 2. Pamiętając o tym do kogo Jezus mówi, jak mylisz, kim są 'drugie owce'?
 3. Ile ma być ostatecznie owczarni (klas)?
 4. Czy wszyscy możemy w ten sam sposób doświadczać Pana?

1 Jana 5:1

 1. Kto jest zrodzony z Boga?
 2. Czy jest to ograniczone do pewnej liczby osób?

2 Koryntian 5:17

 1. Co się dzieje z naszą przeszłością, kiedy doświadczamy nowego życia w Chrystusie?

Jan 14:23

 1. Kto, według tego co powiedział Jezus, będzie żył w nas podczas naszego nowego życia?
 2. Czy to zamieszkiwanie w nas jest fizyczne, czy duchowe?

Jan 3:3

 1. Co musi się nam wydarzyć jeśli chcemy zobaczyć królestwo Chrystusowe?
 2. Stosownie do następujących fragmentów Pisma, co muszę zrobić, aby się na nowo narodzić?

Pytania podsumowujące:

 1. Czy doświadczenie nowego narodzenia jest dostępne tylko dla niektórych?
 2. Czy mogę powtórnie się narodzić?
 3. W jaki sposób mogę powtórnie się narodzić?Lekcja 5: Śmierć i Sąd

1 Tesaloniczan 5:23

 1. Z ilu części składa się człowiek?
 2. Czy wszystkie powinny być zachowane na przyjście Pana?

Hebrajczyków 12:22-23

 1. Gdzie były duchy tych ludzi którzy umarli?
 2. Czy 'duch' każdego idzie do nieba po śmierci?

Mateusz 10:28

 1. Czy zwykły człowiek może zabić duszę tak jak ciało?
 2. Kto jedynie ma zdolność zniszczenia duszy?
 3. Czy ciało i dusza są utworzone i niszczone w ten sam sposób?

2 Koryntian 5:6-9

 1. Czy Paweł uważał, że będzie czekał jakiś okres czasu po wyjściu z ciała zanim się spotka z Panem?
 2. Kiedy Paweł był w domu z Panem, czy był nieobecny w duszy i duchu, ciele i duszy, czy tylko na ciele?

Hebrajczyków 9:27-28 i Jan 3:36

 1. Kiedy nadejdzie nasz sąd?
 2. Czy te wersety (lub jakieś inne) uczą, że mamy drugą szansę po śmierci?
 3. Czy kiedy Chrystus powróci będzie miał do czynienia z grzechami swego ludu?

Pytania podsumowujące:

 1. Czy wg Biblii dusza powraca do prochu?
 2. Czy wg Biblii nasz duch idzie prosto do nieba kiedy umrzemy?
 3. Czy wg Biblii mamy "drugą szansę" aby ujść Bożemu sądowi po tym, jak umarliśmy?Lekcja 6: Jehowa - Jezus - Duch Święty

5 Mojżeszowa 6:4

 1. Ilu mamy tu 'Bogów'?
 2. Dlaczego Twoim zdaniem hebrajskie słowo oznaczające Boga - Elohim - jest w liczbie mnogiej? Porównaj 5 Mojż.4:31 "Pan twój Bóg (liczba mnoga - Elohim) jest Bogiem (liczba pojedyńcza - El) miłosiernym".

Jan. 6:27

 1. Kto jest Bogiem zgodnie z tym wersetem?

Jan 20:28

 1. Kto jest Bogiem zgodnie z tym wersetem?

Dzieje Apostolskie 5:3-4

 1. Kogo okłamał Ananiasz zgodnie z wersetem 3?
 2. Kogo okłamał Ananiasz zgodnie z wersetem 4?
 3. Zatem kto jest Bogiem zgodnie z tymi wersetami?
 4. Biblia mówi że jest tylko jeden Bóg. Równocześnie stwierdza, że trzy osoby są tym Bogiem. Jak to wytłumaczyć?

Galacjan 1:1

 1. Kto wzbudził Jezusa z martwych?
 2. Teraz przeczytaj Jan 2:19-21. Kto tutaj wzbudził Jezusa z martwych?
 3. Następnie przeczytaj Rzymian 8:11. Kto tutaj wzbudził Jezusa z martwych?
 4. Czy mogą trzy różne osoby wzbudzić Jezusa z martwych? Jeśli nie, to jak to wyjanić?

Pytania podsumowujące:

 1. Czy Biblia uczy, że jest więcej Bogów niż jeden?
 2. Czy Biblia uczy, że Ojciec jest Bogiem?
 3. Czy Biblia uczy, że Jezus jest Bogiem?
 4. Czy Biblia uczy, że Duch Święty jest Bogiem?
 5. Teraz ogólnie, co Biblia uczy odnośnie Jehowy, Jezusa i Ducha Świętego?Lekcja 7: Wiara i uczynki

Efezjan 2:8-10

 1. Jak jesteśmy zbawieni?
 2. Czy dobre uczynki są nieodzowne do naszego zbawienia?
 3. Dlaczego Bóg nie pozwala, aby nasze uczynki liczyły się dla naszego zbawienia?
 4. Czy dobre uczynki wykonujemy z własnego wyboru?

Rzymian 4:1-5

 1. W jaki sposób został usprawiedliwiony Abraham?
 2. W świetle wersetu 4, czy możemy sobie zapracować, aby uzyskać jako należność życie wieczne?
 3. Dlaczego, według wersetu 5, jest ważniejsze aby posiadać wiarę niż tylko uczynki?

Jan 6:28-29

 1. Jaki jest najważniejszy uczynek który powinniśmy wykonywać?

Jakub 2:14-26

 1. Zgodnie z wersetami 14 i 15, do kogo mówi Jakub?
 2. Czy podane przykłady "uczynków" w wersetach 21 i 25 wskazują na to, że powinniśmy pełnić podobne?
 3. Czy w świetle powyższych przykładów w wersetach 21 i 25 oraz Efezjan 2:8-9 i Rzym.4:1-5, Jakub mówi o uzyskaniu zbawienia, np. nowonarodzeniu, czy o naszym ciągłym wzroście ku pełni zbawienia?
 4. Czy możemy wzrastać jako chrześcijanie nie wykonując Bożych dzieł, które dla nas przygotował?
 5. Jakie czyny Bóg przygotował dla Ciebie, aby je czynił?

Pytania podsumowujące:

 1. Czy uczynki są konieczne dla nas, aby zostać nowo narodzonym?
 2. W jaki sposób Biblia uczy nas, że możemy być zbawieni (nowo narodzeni)?
 3. Jeśli Biblia nie zaprzecza samej sobie, jak wyjaśniłbyś Jakuba 2:14-16 w świetle Efezjan 2:8-9?
Tytuł "Fundamenty - studium biblijne"
URL: http://watchtower.org.pl/studium-fundamenty.php
Autor: Doug Harris. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:95). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)