CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

W Obronie Wiary

5. CHRYSTUS I ARCHANIOŁ MICHAŁ

 

      5.1. Uczą, że Jezus to ta sama osoba, co archanioł Michał ("Prowadzenie rozmów..." s.132). W Strażnicy Nr 3, 1991 s.17 mówią, że Chrystus to anioł z Wj 23:20-23. Kiedyś w "Stworzeniu" (s.17, 21) uczyli, że było więcej archaniołów, dziś że jedynym jest Jezus.

      Odpowiedź. 1) Jezus Bóg-człowiek (J 20:28, 1Tm 2:5) jest różną osobą od Michała archanioła. Michał to tylko "jeden z pierwszych książąt" anielskich (Dn 10:13), a Jezus to "Pan panów i Król królów" (Ap 17:14), który, jak Ojciec jest "Księciem Książąt" Dn 8:25 BP, NP, BG (BT ma "Najwyższy Książę"). Michał jako "jeden z pierwszych książąt" (Dn 10:13), jest jak Gabriel (Dn 9:21) i Rafał "jednym z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12:15) i jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb" (Ap 8:2) por. "Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem" Łk 1:19. Michał jest "siódmym aniołem trąbiącym" z Ap 11:15 i 1Tes 4:16. W ST nie występuje słowo "archanioł", stąd Michał może być zaliczany do aniołów. Jezus zaś jest w ST nazwany "Bogiem Mocnym" i "Odwiecznym Ojcem" (Iz 9:5). Por. pkt 9.

      2) Nikt na pytania Chrystusa: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" i "A za kogo wy Mnie uważacie" (Mt 16:13, 16) nie odpowiada, że za Michała. Taką odpowiedź dają jedynie ŚJ.

      3) Biblia odróżnia Pana od wszelkich aniołów.

      1Tm 5:21 "Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów" por. Dn 10:13.

      "Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat", lecz "Chrystusowi" Hbr 2:5, 8.

      Jud 4 "Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie (...), a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa", Jud 9 "Gdy zaś archanioł Michał tocząc sprawę z diabłem o ciało Mojżesza". Archanioł Michał wg Jud 9 nie mógł samodzielnie rzucić wyroku potępiającego na szatana, a mógł to zrobić Jezus (Mt 4:10, 25:41, Dz 10:38, Hbr 2:14, 1J 3:8). Patrz Ap 12:7, 10, gdzie obie osoby są odróżnione. Nawet Biblia ŚJ jakby odróżnia Jezusa "Potężnego Boga" (Iz 9:6) od "potężnych aniołów" 2Tes 1:7.

      4) Nigdy Żydzi nie uczyli, że Michał archanioł będzie Mesjaszem. Wyparli się później Jezusa, a nie Michała. Nawracający się Paweł pytając wziętego do nieba Pana o Jego imię otrzymuje odpowiedź, że Jezus (Dz 9:5), a nie Michał.

      5) Nigdy żaden z uczniów nie zwracał się do Jezusa "Michale" lub "aniele", lecz "Pan mój i Bóg mój" J 20:28.

      6) Imię Jezusa pozostaje niezmienne, "Posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich (...), i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym" (Ef 1:20n.), "Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki" (Hbr 13:8).

      7) 2Kor 11:4 przestrzega nas przed ludźmi głoszącymi innego Jezusa, "Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa jakiegośmy wam nie głosili (...), znosicie to spokojnie".

      8) Kol 2:18 przestrzega nas przed przesadną czcią dla aniołów (por. Hbr 1:4-7). Chrystus zaś, domaga się czci takiej jak Ojciec: "aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał" J 5:23. Ponieważ św.Paweł nie mógł przeczyć nauce Chrystusa, widać, że Jezus a jakikolwiek anioł - to różne osoby.

      9) Określenie "archanioł" występuje w Biblii dwa razy i tylko w NT.

      "Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza" Jud 9.

      "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej" 1Tes 4:16. Z tekstu tego widać, że archanioł jest osobą różną od Pana, a potwierdza to 2Tes 1:7: "gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej potęgi". ŚJ aby zidentyfikować Jezusa z Michałem zmienili w swym NT ten werset i oddali go następująco: "sam Pan zstąpi z nieba (...) z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą...". Ucza, na podst. swego tekstu, że Jezus mając głos archanielski jest archaniołem. ŚJ nie przykładają uwagi do drugiej części tego wersetu tzn. "z trąbą Bożą", bo stosując tę samą zasadę by musieli uznać w Jezusie Boga.

      Nie jest prawdą to, że słowo "archanioł" oznacza pierwszego anioła, bo Dn 10:13 podaje, że określa ono "jednego z pierwszych" posłańców Bożych. Michał z Dn 12:1 ("opiekun dzieci twojego narodu") to anioł z Wj 23:20-23, którego Bóg przydzielił Izraelitom. Jezus zaś nie jest aniołem (Hbr 1:5, 7n., 2:5). Strażnice: Rok CVIII [1987] Nr 20 s.15 i Nr 3, 1991 s.17, też anioła z Wj 23:20-23 i 14:19 utożsamiają z Jezusem.

      10) Jezus nie jest aniołem bo:

      "w nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała" (Kol 2:9);

      Ap 14:10 odróżnia aniołów od Jezusa - "wobec świętych aniołów i wobec Baranka";

      Chrystus przyjdzie sądzić świat nie jako anioł, lecz jako Bóg-człowiek, "dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka" Dz 17:31 por. 7:56, 1Tm 2:5.

      Wskrzeszać będzie nas Chrystus-człowiek, a nie archanioł - "przez człowieka dokona się zmartwychwstanie. (...) w Chrystusie wszyscy ożywieni będą" 1Kor 15:22n.

      11) ŚJ pytają, czy nie jest napisane: "w owych czasach wystąpi Michał, wielki książe, który jest opiekunem dzieci twojego narodu" (Dn 12:1). Mówią, że Michał, to Jezus. Michał wystąpi w czasach ostatnich (1Tes 4:16), ale nic nie upoważnia do utożsamiania go z Jezusem. Michał w Dn 12:1 nazywany jest opiekunem dzieci Bożego narodu, a Jezus jak Ojciec jest właścicielem tego narodu, "On bowiem zbawił swój lud od jego grzechów" Mt 1:21 por. J 17:10.

      12) Aniołowie wg Ap 22:8n. nie chcą odbierać pokłonów, mówiąc że należą się one tylko Bogu. Jezus przyjmuje je (Mt 9:18, 28:9, 17, Mk 5:6), nawet od wszystkich aniołów (Hbr 1:6). 1Tm 2:5 mówiąc o pośredniku między Bogiem a ludźmi, wskazuje na "człowieka Chrystusa Jezusa", a nie anioła.

      13) Pismo "Do Diogneta" 7:2 (ok.150) odróżnia Chrystusa od aniołów czy archaniołów: "Nie posłał ludziom, jakby ktoś mógł sobie wyobrazić, jakiegoś sługę, czy to anioła czy archanioła. (...) Lecz samego Architekta i Budowniczego Wszechświata".

      "Pasterz" Hermasa (ok.140). "Przypowieść ósma" 3:3 mówi: "Owe drzewo wielkie, osłaniające góry i wszystką ziemię, jest to prawo Boże dane całemu światu. A prawem tym jest Syn Boży, głoszony aż po krańce ziemi. Ci w cieniu drzewa, to ludzie, co usłyszeli głoszoną naukę i w Niego uwierzyli. Ten Anioł wielki i pełen chwały to Michał". "Pasterz" odróżnia więc Jezusa od Michała, którego zalicza do aniołów pisząc: "Są to święci Aniołowie Boga, stworzeni jaki pierwsi" (4:1).

      Adversus haereses 2:28,6 św.Ireneusza (ur.130-40) odróżnia Jezusa od archaniołów: "Nie zna go (...) ani aniołowie, ani archaniołowie, ani książęta, ani moce lecz zna je tylko sam Bóg Ojciec (...) i Syn, który został zrodzony".

      "Kobierce" VI:143,1 Klemensa Aleks. (ur.150) podają: "Siedmiu co do liczby jest najpierw stworzonych archaniołów, mających największą moc..." (por. Ap 8:2, Tb 12:15). Por, Hipolit (ur. przed 170) "Przeciw Noetosowi" (18).

      Dodatkowymi świadectwami potwierdzającymi, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odróżniano Jezusa od Michała są anonimowe pisma pozabiblijne: "Wniebowzięcie Izajasza" 3:16 (ok.100-150), "List Apostołów" 13 (ok.160-180), "Apokalipsa Pawła" 43:1, 44:4, 48:3 (ok.150-250).

      14) Uczą, że Chrystus w Ml 3:1 nazwany jest "Aniołem Przymierza". W Ml 3:1 "aniołem" jest też nazwany Jan Chrzciciel, a jak widać z Mt 11:10 i Łk 7:27 słowo to zamieniono na równorzędne tzw. wysłannik. Więc, ani Jan nie jest aniołem w pełnym tego słowa znaczeniu, ani Chrystus (jest On wysłannikiem Ojca - J 3:17). W Ml 2:7 (BG, ks.Wu.) "aniołem" nazwany jest kapłan (por. "Wspaniały finał..." s.28-przypis), a  formę tę też stosuje się czasem wymiennie z imieniem Jahwe np. Wj 3:2, 6, Rdz 16:9, 13.

      15) W wielu tekstach biblijnych aniołowie odróżnieni są od Chrystusa: 1Kor 4:9, 6:3, Kol 2:18, Ga 3:19, Łk 12:8, 2Tes 1:7, 1Tm 3:16, 1P 3:22, Hbr 1:6, 7n., 1P 1:11, 1J 4:2 (ŚJ uczą, że to Michał przyszedł w ciele).

      16) Kiedyś biblijnego określenia "Michał" z Ap 12:7 ŚJ nie odnosili do Chrystusa. "Dokonana Tajemnica" (s.225) tak komentowała ten werset:

ťI stała się bitwa w niebie - Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem

Michał - "który jako Bóg", papież.

I Aniołowie jego - Biskupi...Ť

      Widać więc, że Michałem dla nich był papież, a nie Chrystus.

      Ang. Strażnica [Zion's Watch Tower] XI 1879 s.4 początkowo odróżniała Jezusa od Michała. Widać, że i tą naukę zmieniono.

 

      5.2. Ponieważ "odebrali" Jezusowi Bóstwo, wielu aniołów utożsamiają z Chrystusem np. Ap 7:2, 9:11, 10:1, 18:1n., 20:1nn. ("Wspaniały finał..."). Mówią, że aniołowie ci mają klucze (Ap 9:1, 20:1), więc jest to Jezus.

      Odpowiedź. Aniołowie ci otrzymali od Jezusa "klucze czeluści" (gr. abyssos, Ap 9:1, 20:1), w której przebywają demony i szatan (Łk 8:31, Ap 9:2, 20:2n.). Jezus zaś sobie zachował "klucze śmierci i Otchłani" (gr. hades, Ap 1:18). W tekstach w/w mowa jest o wielu aniołach określanych co rusz terminem "inny" anioł (Ap 7:2, 10:1, 18:1), więc nie może być to zawsze ta sama osoba tzn. Jezus. ŚJ kiedyś gwiazdę z kluczem (Ap 9:1) utożsamiali z J.Wesleyem założycielem Kościoła Metodystów, a anioła Czeluści z Ap 9:11 z szatanem ("Dokonana Tajemnica" s.183, 188). Dziś w obu przypadkach to dla nich Michał czyli Jezus ("Wspaniały finał..." s.143, 148). Kiedyś Strażnica wielu aniołów z Ap identyfikowała z jej potrzebnymi osobami czy rzeczami. Np. anioł z Ap 11:15 i 14:17 to Russell ("Dokonana Tajemnica" s.215, 270), anioł z Ap 14:18 to Towarzystwo Strażnica (j/w. s.270), anioł z Ap 14:15 to Piramida Cheopsa (j/w. s.269), siedmiu aniołów z Ap 16:1 to siedem Tomów napisanych przez Russella (j/w. s.283).

 

 


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "W Obronie Wiary", podtytuł: "5. Chrystus i archanioł Michał"
URL: http://watchtower.org.pl/w_obronie_wiary-05.php
Autor: Włodzimierz Bednarski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:102). Ostatnie zmiany: 2002-03-03

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)