CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY

/ Destrukcyjne sekty / Świadkowie Jehowy / Artykuł

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy

Wylegitymować Dawida czyli "Dom Książąt"

W periodyku"Złoty Wiek" [1] z 15 kwietnia 1931 rok (wyd. pol.) Świadkowie Jehowy zamieścili bardzo zabawny akt kupna posesji. Została ona zakupiona dla...Dawida, Samuela, Józefa i innych postaci ze Starego Testamentu. Poniżej obszerny fragment tego aktu:

Zarówno cedent jak i ten, który tę posiadłość przejął, wierzą niezłomnie w świadectwo Biblji, będącej Słowem Jehowy Boga. Poznawają oni też dowody rozpoczynającego się obecnie Królestwa Bożego dla błogosławienia ludziom na ziemi i są przekonani, że panująca moc i autorytet tego Królestwa są dla ludzi niewidzialnem, że jednak mieć będą na ziemi swoich zastępców, którzy pod naczelnym kierownictwem niewidzialnego Władcy Chrystusa kierować będą sprawami narodów ziemi, że pomiędzy tymi wiernymi reprezentantami i widzialnymi regentami świata będą następujący mężowie: Dawid (były król izraelski), Giedeon, Borak, Samson, Jefta, Józef (były wielkorządca Egiptu), Samuel (prorok) i inni wierni mężowie, o których Biblja chwalebnie wspomina w liście do Żydów w rozdziale 11. Stan rzeczy jest więc ten, że Strażnica Towarzystwo Biblijne i Broszur ma zarządzać tą posiadłością do czasu, aż niektórzy lub wszyscy ci wyżej wspomniani mężowie staną się widzialnymi przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi; wtedy oni tę posiadłość mają objąć w posiadanie i uczynić z niej taki użytek, aby się ona najlepiej przysłużyła tej pracy, która przez nich będzie wykonywana."

Posesja została nabyta i dom na niej wybudowany pod kierownictwem wspomnianego Józefa F. Rutherforda. Poświęcona ona została Jehowie Bogu i Jego Królowi Chrystusowi, prawowitemu Władcy ziemi, w tym wyraźnie celu, ażeby używana została tylko przez takich, którzy są sługami Jehowy. Przeto w akcie tym poczyniona jest wzmianka, że posiadłość ta na zawsze ma służyć temu celowi i że żadne hipoteki lub inne długi na niej nie mogą ciążyć.

Dalej jest przewidziane, że rzeczonemu Józefowi F. Rutherfordowi przysługuje prawo za życia swego postanowić kontraktowo lub na mocy aktu, że jakiekolwiek inne osoby, utrzymujące stosunki ze Strażnicą Towarzystwem Biblijnym i Broszur, będą miały prawo mieszkania na powyższej posiadłości, dopóki Dawid lub inni mężowie, o których wspomina list do Żydów w 11 rozdziale, nie przejmą w posiadanie tej własności, która poświęcona jest Jehowie Bogu i na zawsze służyć ma Jego Królestwu. Ktokolwiek rościł prawo do powyższej nieruchomości ma wpierw wylegitymować się przed urzędnikami wspomnianego Towarzystwa, że jest jedną z osób wymienionych w zacytowanym liście apostoła Pawła do Żydów, zgodnie z orzeczeniem niniejszego kontraktu.

Jako świadek podpisuję ja, Robert J. Martin, i wspomniany Józef F. Rutherford, 24 grudnia 1929 r.

podp.: Robert J. Martin
podp.: Józef F. Rutherford

Następuje notarjalne poświadczenie

podp.: Donald Haslett

Notarjusz publiczny.

(podkreślenia dodane)

Niestety nie podano jakiego rodzaju dowodu tożsamości mieli się ci szanowni mężowie wylegitymować (paszport?, dowód osobisty?, legitymacja Związku Patriarchów?). Obeszło się jednak bez problemów. Proroctwo o przyjściu patriarchów się nie spełniło a Towarzystwo Biblijne i Broszur posesję tę sprzedało, aby nie była ona świadkiem ich kompromitacji.

Szkoda, że ci szanowni mężowie nie pojawili się. Towarzystwo Strażnica przewidywało dla nas tyle atrakcji, związanych z ich przybyciem. Zostały one ujawnione w publikacji wydanej w 1924 r. Abraham miał mówić przez radio...

"Książęta z łatwością będą przekazywać instrukcje drogą radiową do każdego zakątka świata. Pomyślcie o Księciu Abrahamie, dającym ogólne wskazówki, wołającym 'Uwaga!' i o wszystkich ludziach słuchających i słyszących każde jego słowo (...). Oczywiście, jeśli ktoś zapragnie odwiedzić Jerozolimę i osobiście porozmawiać z książętami lub jeśli książęta zapragną przeprowadzić osobistą inspekcję w jakiejś fabryce, samoloty wkrótce będą tak doskonałe, że będzie to kwestią kilkugodzinnej podróży do jakiegokolwiek zakątka świata z lub do Jerozolimy." ([:(] "The Way to Paradise" (Droga do raju ), s. 226 - 227).

Dom, o którym wyżej mowa został nazwany"Beth-Sarim" (hebr."Dom Książąt") i był wyposażony we wszelkie nowinki techniczne, w tym także dwa luksusowe samochody (Lincoln, Ford).

Sprawa"Domu Książąt"była na tyle kompromitująca, że Towarzystwo przez wiele lat robiło wszystko, aby sprawę zatuszować. I tak,"Beth-Sarim" w ogóle nie został wymieniony w indeksie historii Świadków Jehowy, zatytułowanym [:(]"Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose" (Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym), wydanym w 1959 r. W publikacji [:(]"Let Your Name Be Sanctified" (Niech twoje imię będzie uświęcone) z 1961 r., co prawda wspominają o"Beth-Sarim" i o tym, że Rutherford oczekiwał nadejścia proroków, ale nie ukazują związku między tymi dwiema sprawami (s. 336). Miary dopełnia czwarty prezes Świadków Jehowy, F. Franz, który w publikacji [:(]"1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses" (Rocznik Świadków Jehowy 1975 r.) posłużył się kłamstwem, stwierdzając, że dom ten został zakupiony dla użytku Brata Rutherforda (2-go prezesa) [2]. Owszem, Rutherford mieszkał w tym domu, ale akt zakupu wyraźnie wskazuje dla czyjego użytku miała być ta posesja. W najnowszej historii Świadków Jehowy pt. [:(]"Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" (1995 r.) dość zawile napisano, że"Beth-Sarim" wybudowano"w tym celu, by dać namacalny dowód, że żyją dziś na ziemi ludzie, którzy bezgranicznie wierzą w Boga i Chrystusa Jezusa oraz Jego Królestwo, jak również są przekonani, że Pan wkrótce wskrzesi na ziemi wiernych mężów z czasów starożytnych i powierzy im widzialne sprawy ziemskie". (s. 76). Lecz na dobrą sprawę z tego zdania również nie wynika, dla kogo ten dom był przeznaczony.


[1] Obecnie periodyk ten nazywa się"Przebudźcie się!".

[2] [:(]"1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses" (Rocznik Świadków Jehowy 1975 r.), Brooklyn 1975, s. 194 (wyd. ang.).


[ Powrót do spisu treści ]

Tytuł "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy", podtytuł: "Wylegitymować Dawida czyli "Dom Książąt""
URL: http://watchtower.org.pl/podolski_bethsarim.php
Autor: Cezary Podolski
Wprowadzono: 2001-02-13 (id:40). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)